www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Wsd 6:11ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε μάθετε δικασταὶ περάτων γῆςWsd 6:1
Hear therefore, O ye kings, and understand; learn, ye that be judges of the ends of the earth.
Wsd 6:1
Hear therefore, you kings, and understand. Learn, you judges of the ends of the earth.
---
2Wsd 6:22ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶνWsd 6:2
Give ear, ye that rule the people, and glory in the multitude of nations.
Wsd 6:2
Give ear, you rulers who have dominion over many people, and make your boast* in multitudes of nations,
---
3Wsd 6:33ὅτι ἐδόθη παρὰ κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ ὑψίστου ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὰ ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσειWsd 6:3
For power is given you of the Lord, and sovereignty from the Highest, who shall try your works, and search out your counsels.
Wsd 6:3
because your dominion was given to you from the Lord, and your sovereignty from the Most High. He will search out your works, and will inquire about your plans,
---
4Wsd 6:44ὅτι ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας οὐκ ἐκρίνατε ὀρθῶς οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον οὐδὲ κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἐπορεύθητεWsd 6:4
Because, being ministers of his kingdom, ye have not judged aright, nor kept the law, nor walked after the counsel of God;
Wsd 6:4
because being officers of his kingdom, you didn’t judge rightly, nor did you keep the law, nor did you walk according to God’s counsel.
---
5Wsd 6:55φρικτῶς καὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν ὅτι κρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπερέχουσιν γίνεταιWsd 6:5
Horribly and speedily shall he come upon you: for a sharp judgment shall be to them that be in high places.
Wsd 6:5
He will come upon you awfully and swiftly, because a stern judgment comes on those who are in high places.
---
6Wsd 6:66ὁ γὰρ ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἐλέους δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασθήσονταιWsd 6:6
For mercy will soon pardon the meanest: but mighty men shall be mightily tormented.
Wsd 6:6
For the man of low estate may be pardoned in mercy, but mighty men will be mightily tested.
---
7Wsd 6:77οὐ γὰρ ὑποστελεῖται πρόσωπον ὁ πάντων δεσπότης οὐδὲ ἐντραπήσεται μέγεθος ὅτι μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν ὁμοίως τε προνοεῖ περὶ πάντωνWsd 6:7
For he which is Lord over all shall fear no man's person, neither shall he stand in awe of any man's greatness: for he hath made the small and great, and careth for all alike.
Wsd 6:7
For the Sovereign Lord of all will not be impressed with anyone, neither will he show deference to greatness; because it is he who made both small and great, and cares about them all;
---
8Wsd 6:88τοῖς δὲ κραταιοῖς ἰσχυρὰ ἐφίσταται ἔρευναWsd 6:8
But a sore trial shall come upon the mighty.
Wsd 6:8
but the scrutiny that comes upon the powerful is strict.
---
9Wsd 6:99πρὸς ὑμᾶς οὖν ὦ τύραννοι οἱ λόγοι μου ἵνα μάθητε σοφίαν καὶ μὴ παραπέσητεWsd 6:9
Unto you therefore, O kings, do I speak, that ye may learn wisdom, and not fall away.
Wsd 6:9
Therefore, my words are to you, O princes, that you may learn wisdom and not fall away.
---
10Wsd 6:1010οἱ γὰρ φυλάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια ὁσιωθήσονται καὶ οἱ διδαχθέντες αὐτὰ εὑρήσουσιν ἀπολογίανWsd 6:10
For they that keep holiness holily shall be judged holy: and they that have learned such things shall find what to answer.
Wsd 6:10
For those who have kept the things that are holy in holiness will be made holy. Those who have been taught them will find what to say in defense.
---
11Wsd 6:1111ἐπιθυμήσατε οὖν τῶν λόγων μου ποθήσατε καὶ παιδευθήσεσθεWsd 6:11
Wherefore set your affection upon my words; desire them, and ye shall be instructed.
Wsd 6:11
Therefore set your desire on my words. Long for them, and you princes will be instructed.
---
12Wsd 6:1212λαμπρὰ καὶ ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοφία καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήνWsd 6:12
Wisdom is glorious, and never fadeth away: yea, she is easily seen of them that love her, and found of such as seek her.
Wsd 6:12
Wisdom is radiant and doesn’t fade away; and is easily seen by those who love her, and found by those who seek her.
---
13Wsd 6:1313φθάνει τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναιWsd 6:13
She preventeth them that desire her, in making herself first known unto them.
Wsd 6:13
She anticipates those who desire her, making herself known.
---
14Wsd 6:1414ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει πάρεδρον γὰρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦWsd 6:14
Whoso seeketh her early shall have no great travail: for he shall find her sitting at his doors.
Wsd 6:14
He who rises up early to seek her won’t have difficulty, for he will find her sitting at his gates.
---
15Wsd 6:1515τὸ γὰρ ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι’ αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσταιWsd 6:15
To think therefore upon her is perfection of wisdom: and whoso watcheth for her shall quickly be without care.
Wsd 6:15
For to think upon her is perfection of understanding, and he who watches for her will quickly be free from care;
---
16Wsd 6:1616ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ περιέρχεται ζητοῦσα καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖςWsd 6:16
For she goeth about seeking such as are worthy of her, sheweth herself favourably unto them in the ways, and meeteth them in every thought.
Wsd 6:16
because she herself goes around, seeking those who are worthy of her, and in their paths she appears to them graciously, and in every purpose she meets them.
---
17Wsd 6:1717ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη παιδείας ἐπιθυμία φροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπηWsd 6:17
For the very true beginning of her is the desire of discipline; and the care of discipline is love;
Wsd 6:17
For her true beginning is desire for instruction; and desire for instruction is love.
---
18Wsd 6:1818ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς προσοχὴ δὲ νόμων βεβαίωσις ἀφθαρσίαςWsd 6:18
And love is the keeping of her laws; and the giving heed unto her laws is the assurance of incorruption;
Wsd 6:18
And love is observance of her laws. To give heed to her laws confirms immortality.
---
19Wsd 6:1919ἀφθαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ θεοῦWsd 6:19
And incorruption maketh us near unto God:
Wsd 6:19
Immortality brings closeness to God.
---
20Wsd 6:2020ἐπιθυμία ἄρα σοφίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείανWsd 6:20
Therefore the desire of wisdom bringeth to a kingdom.
Wsd 6:20
So then desire for wisdom promotes to a kingdom.
---
21Wsd 6:2121εἰ οὖν ἥδεσθε ἐπὶ θρόνοις καὶ σκήπτροις τύραννοι λαῶν τιμήσατε σοφίαν ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητεWsd 6:21
If your delight be then in thrones and sceptres, O ye kings of the people, honour wisdom, that ye may reign for evermore.
Wsd 6:21
If therefore you delight in thrones and sceptres, you princes of peoples, honor wisdom, that you may reign forever.
---
22Wsd 6:2222τί δέ ἐστιν σοφία καὶ πῶς ἐγένετο ἀπαγγελῶ καὶ οὐκ ἀποκρύψω ὑμῖν μυστήρια ἀλλὰ ἀπ’ ἀρχῆς γενέσεως ἐξιχνιάσω καὶ θήσω εἰς τὸ ἐμφανὲς τὴν γνῶσιν αὐτῆς καὶ οὐ μὴ παροδεύσω τὴν ἀλήθειανWsd 6:22
As for wisdom, what she is, and how she came up, I will tell you, and will not hide mysteries from you: but will seek her out from the beginning of her nativity, and bring the knowledge of her into light, and will not pass over the truth.
Wsd 6:22
But what wisdom is, and how she came into being, I will declare. I won’t hide mysteries from you; but I will explore from her first beginning, bring the knowledge of her into clear light, and I will not pass by the truth.
---
23Wsd 6:2323οὔτε μὴν φθόνῳ τετηκότι συνοδεύσω ὅτι οὗτος οὐ κοινωνήσει σοφίᾳWsd 6:23
Neither will I go with consuming envy; for such a man shall have no fellowship with wisdom.
Wsd 6:23
Indeed, I won’t travel with consuming envy, because envy will have no fellowship with wisdom.
---
24Wsd 6:2424πλῆθος δὲ σοφῶν σωτηρία κόσμου καὶ βασιλεὺς φρόνιμος εὐστάθεια δήμουWsd 6:24
But the multitude of the wise is the welfare of the world: and a wise king is the upholding of the people.
Wsd 6:24
But a multitude of wise men is salvation to the world, and an understanding king is stability for his people.
---
25Wsd 6:2525ὥστε παιδεύεσθε τοῖς ῥήμασίν μου καὶ ὠφεληθήσεσθεWsd 6:25
Receive therefore instruction through my words, and it shall do you good.
Wsd 6:25
Therefore be instructed by my words, and you will profit.
---
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Jul-2024 15:44:29 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top