www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Wsd 18:11τοῖς δὲ ὁσίοις σου μέγιστον ἦν φῶς ὧν φωνὴν μὲν ἀκούοντες μορφὴν δὲ οὐχ ὁρῶντες ὅτι μὲν οὐ κἀκεῖνοι ἐπεπόνθεισαν ἐμακάριζονWsd 18:1
Nevertheless thy saints had a very great light, whose voice they hearing, and not seeing their shape, because they also had not suffered the same things, they counted them happy.
Wsd 18:1
But for your holy ones there was great light. Their enemies, hearing their voice but not seeing their form, counted it a happy thing that they too had suffered,
---
2Wsd 18:22ὅτι δ’ οὐ βλάπτουσιν προηδικημένοι ηὐχαρίστουν καὶ τοῦ διενεχθῆναι χάριν ἐδέοντοWsd 18:2
But for that they did not hurt them now, of whom they had been wronged before, they thanked them, and besought them pardon for that they had been enemies.
Wsd 18:2
yet for that they do not hurt them, though wronged by them before, they are thankful; and because they had been at variance with them, they begged for pardon.
---
3Wsd 18:33ἀνθ’ ὧν πυριφλεγῆ στῦλον ὁδηγὸν μὲν ἀγνώστου ὁδοιπορίας ἥλιον δὲ ἀβλαβῆ φιλοτίμου ξενιτείας παρέσχεςWsd 18:3
Instead whereof thou gavest them a burning pillar of fire, both to be a guide of the unknown journey, and an harmless sun to entertain them honourably.
Wsd 18:3
Therefore you provided a burning pillar of fire, to be a guide for your people’s unknown journey, and a harmless sun for their glorious exile.
---
4Wsd 18:44ἄξιοι μὲν γὰρ ἐκεῖνοι στερηθῆναι φωτὸς καὶ φυλακισθῆναι σκότει οἱ κατακλείστους φυλάξαντες τοὺς υἱούς σου δι’ ὧν ἤμελλεν τὸ ἄφθαρτον νόμου φῶς τῷ αἰῶνι δίδοσθαιWsd 18:4
For they were worthy to be deprived of light and imprisoned in darkness, who had kept thy sons shut up, by whom the uncorrupt light of the law was to be given unto the world.
Wsd 18:4
For the Egyptians well deserved to be deprived of light and imprisoned by darkness, they who had imprisoned your children, through whom the incorruptible light of the law was to be given to the race of men.
---
5Wsd 18:55βουλευσαμένους δ’ αὐτοὺς τὰ τῶν ὁσίων ἀποκτεῖναι νήπια καὶ ἑνὸς ἐκτεθέντος τέκνου καὶ σωθέντος εἰς ἔλεγχον τὸ αὐτῶν ἀφείλω πλῆθος τέκνων καὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπώλεσας ἐν ὕδατι σφοδρῷWsd 18:5
And when they had determined to slay the babes of the saints, one child being cast forth, and saved, to reprove them, thou tookest away the multitude of their children, and destroyedst them altogether in a mighty water.
Wsd 18:5
After they had taken counsel to kill the babes of the holy ones, and when a single child had been abandoned and saved to convict them of their sin, you took away from them their multitude of children, and destroyed all their army together in a mighty flood.
---
6Wsd 18:66ἐκείνη ἡ νὺξ προεγνώσθη πατράσιν ἡμῶν ἵνα ἀσφαλῶς εἰδότες οἷς ἐπίστευσαν ὅρκοις ἐπευθυμήσωσινWsd 18:6
Of that night were our fathers certified afore, that assuredly knowing unto what oaths they had given credence, they might afterwards be of good cheer.
Wsd 18:6
Our fathers were made aware of that night beforehand, that, having sure knowledge, they might be cheered by the oaths which they had trusted.
---
7Wsd 18:77προσεδέχθη ὑπὸ λαοῦ σου σωτηρία μὲν δικαίων ἐχθρῶν δὲ ἀπώλειαWsd 18:7
So of thy people was accepted both the salvation of the righteous, and destruction of the enemies.
Wsd 18:7
Salvation of the righteous and destruction of the enemies was expected by your people.
---
8Wsd 18:88ᾧ γὰρ ἐτιμωρήσω τοὺς ὑπεναντίους τούτῳ ἡμᾶς προσκαλεσάμενος ἐδόξασαςWsd 18:8
For wherewith thou didst punish our adversaries, by the same thou didst glorify us, whom thou hadst called.
Wsd 18:8
For as you took vengeance on the adversaries, by the same means, calling us to yourself, you glorified us.
---
9Wsd 18:99κρυφῇ γὰρ ἐθυσίαζον ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν καὶ τὸν τῆς θειότητος νόμον ἐν ὁμονοίᾳ διέθεντο τῶν αὐτῶν ὁμοίως καὶ ἀγαθῶν καὶ κινδύνων μεταλήμψεσθαι τοὺς ἁγίους πατέρων ἤδη προαναμέλποντες αἴνουςWsd 18:9
For the righteous children of good men did sacrifice secretly, and with one consent made a holy law, that the saints should be like partakers of the same good and evil, the fathers now singing out the songs of praise.
Wsd 18:9
For holy children of good men offered sacrifice in secret, and with one consent they agreed to the covenant of the divine law, that they would partake alike in the same good things and the same perils, the fathers already leading the sacred songs of praise.
---
10Wsd 18:1010ἀντήχει δ’ ἀσύμφωνος ἐχθρῶν ἡ βοή καὶ οἰκτρὰ διεφέρετο φωνὴ θρηνουμένων παίδωνWsd 18:10
But on the other side there sounded an ill according cry of the enemies, and a lamentable noise was carried abroad for children that were bewailed.
Wsd 18:10
But the discordant cry of the enemies echoed back, and a pitiful voice of lamentation for children was spread abroad.
---
11Wsd 18:1111ὁμοίᾳ δὲ δίκῃ δοῦλος ἅμα δεσπότῃ κολασθεὶς καὶ δημότης βασιλεῖ τὰ αὐτὰ πάσχωνWsd 18:11
The master and the servant were punished after one manner; and like as the king, so suffered the common person.
Wsd 18:11
Both servant and master were punished with the same just doom, and the commoner suffering the same as king;
---
12Wsd 18:1212ὁμοθυμαδὸν δὲ πάντες ἐν ἑνὶ ὀνόματι θανάτου νεκροὺς εἶχον ἀναριθμήτους οὐδὲ γὰρ πρὸς τὸ θάψαι οἱ ζῶντες ἦσαν ἱκανοί ἐπεὶ πρὸς μίαν ῥοπὴν ἡ ἐντιμοτέρα γένεσις αὐτῶν διέφθαρτοWsd 18:12
So they all together had innumerable dead with one kind of death; neither were the living sufficient to bury them: for in one moment the noblest offspring of them was destroyed.
Wsd 18:12
Yes, they all together, under one form of death, had corpses without number. For the living were not sufficient even to bury them, Since at a single stroke, their most cherished offspring was consumed.
---
13Wsd 18:1313πάντα γὰρ ἀπιστοῦντες διὰ τὰς φαρμακείας ἐπὶ τῷ τῶν πρωτοτόκων ὀλέθρῳ ὡμολόγησαν θεοῦ υἱὸν λαὸν εἶναιWsd 18:13
For whereas they would not believe any thing by reason of the enchantments; upon the destruction of the firstborn, they acknowledged this people to be the sons of God.
Wsd 18:13
For while they were disbelieving all things by reason of the enchantments, upon the destruction of the firstborn they confessed the people to be God’s children.
---
14Wsd 18:1414ἡσύχου γὰρ σιγῆς περιεχούσης τὰ πάντα καὶ νυκτὸς ἐν ἰδίῳ τάχει μεσαζούσηςWsd 18:14
For while all things were in quiet silence, and that night was in the midst of her swift course,
Wsd 18:14
For while peaceful silence wrapped all things, and night in her own swiftness was half spent,
---
15Wsd 18:1515ὁ παντοδύναμός σου λόγος ἀπ’ οὐρανῶν ἐκ θρόνων βασιλείων ἀπότομος πολεμιστὴς εἰς μέσον τῆς ὀλεθρίας ἥλατο γῆς ξίφος ὀξὺ τὴν ἀνυπόκριτον ἐπιταγήν σου φέρωνWsd 18:15
Thine Almighty word leaped down from heaven out of thy royal throne, as a fierce man of war into the midst of a land of destruction,
Wsd 18:15
your all-powerful word leaped from heaven, from the royal throne, a stern warrior, into the midst of the doomed land,
---
16Wsd 18:1616καὶ στὰς ἐπλήρωσεν τὰ πάντα θανάτου καὶ οὐρανοῦ μὲν ἥπτετο βεβήκει δ’ ἐπὶ γῆςWsd 18:16
And brought thine unfeigned commandment as a sharp sword, and standing up filled all things with death; and it touched the heaven, but it stood upon the earth.
Wsd 18:16
bearing as a sharp sword your authentic commandment, and standing, it filled all things with death, and while it touched the heaven it stood upon the earth.
---
17Wsd 18:1717τότε παραχρῆμα φαντασίαι μὲν ὀνείρων δεινῶν ἐξετάραξαν αὐτούς φόβοι δὲ ἐπέστησαν ἀδόκητοιWsd 18:17
Then suddenly visions of horrible dreams troubled them sore, and terrors came upon them unlooked for.
Wsd 18:17
Then immediately apparitions in dreams terribly troubled them, and unexpected fears came upon them.
---
18Wsd 18:1818καὶ ἄλλος ἀλλαχῇ ῥιφεὶς ἡμίθνητος δι’ ἣν ἔθνῃσκον αἰτίαν ἐνεφάνιζενWsd 18:18
And one thrown here, and another there, half dead, shewed the cause of his death.
Wsd 18:18
And each, one thrown here half dead, another there, made known why he was dying;
---
19Wsd 18:1919οἱ γὰρ ὄνειροι θορυβήσαντες αὐτοὺς τοῦτο προεμήνυσαν ἵνα μὴ ἀγνοοῦντες δι’ ὃ κακῶς πάσχουσιν ἀπόλωνταιWsd 18:19
For the dreams that troubled them did foreshew this, lest they should perish, and not know why they were afflicted.
Wsd 18:19
for the dreams, disturbing them, forewarned them of this, that they might not perish without knowing why they were afflicted.
---
20Wsd 18:2020ἥψατο δὲ καὶ δικαίων πεῖρα θανάτου καὶ θραῦσις ἐν ἐρήμῳ ἐγένετο πλήθους ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἔμεινεν ἡ ὀργήWsd 18:20
Yea, the tasting of death touched the righteous also, and there was a destruction of the multitude in the wilderness: but the wrath endured not long.
Wsd 18:20
The experience of death also touched the righteous, and a multitude were destroyed in the wilderness, but the wrath didn’t last long.
---
21Wsd 18:2121σπεύσας γὰρ ἀνὴρ ἄμεμπτος προεμάχησεν τὸ τῆς ἰδίας λειτουργίας ὅπλον προσευχὴν καὶ θυμιάματος ἐξιλασμὸν κομίσας ἀντέστη τῷ θυμῷ καὶ πέρας ἐπέθηκε τῇ συμφορᾷ δεικνὺς ὅτι σός ἐστιν θεράπωνWsd 18:21
For then the blameless man made haste, and stood forth to defend them; and bringing the shield of his proper ministry, even prayer, and the propitiation of incense, set himself against the wrath, and so brought the calamity to an end, declaring that he was thy servant.
Wsd 18:21
For a blameless man hurried to be their champion, bringing the weapon of his own ministry, prayer, and the atoning sacrifice of incense. He withstood the indignation and set an end to the calamity, showing that he was your servant.
---
22Wsd 18:2222ἐνίκησεν δὲ τὸν χόλον οὐκ ἰσχύι τοῦ σώματος οὐχ ὅπλων ἐνεργείᾳ ἀλλὰ λόγῳ τὸν κολάζοντα ὑπέταξεν ὅρκους πατέρων καὶ διαθήκας ὑπομνήσαςWsd 18:22
So he overcame the destroyer, not with strength of body, nor force of arms, but with a word subdued him that punished, alleging the oaths and covenants made with the fathers.
Wsd 18:22
And he overcame the anger, not by strength of body, not by force of weapons, but by his word, he subdued the avenger by bringing to remembrance oaths and covenants made with the fathers.
---
23Wsd 18:2323σωρηδὸν γὰρ ἤδη πεπτωκότων ἐπ’ ἀλλήλων νεκρῶν μεταξὺ στὰς ἀνέκοψε τὴν ὀργὴν καὶ διέσχισεν τὴν πρὸς τοὺς ζῶντας ὁδόνWsd 18:23
For when the dead were now fallen down by heaps one upon another, standing between, he stayed the wrath, and parted the way to the living.
Wsd 18:23
For when the dead had already fallen in heaps one upon another, he intervened and stopped the wrath, and cut off its way to the living.
---
24Wsd 18:2424ἐπὶ γὰρ ποδήρους ἐνδύματος ἦν ὅλος ὁ κόσμος καὶ πατέρων δόξαι ἐπὶ τετραστίχου λίθων γλυφῆς καὶ μεγαλωσύνη σου ἐπὶ διαδήματος κεφαλῆς αὐτοῦWsd 18:24
For in the long garment was the whole world, and in the four rows of the stones was the glory of the fathers graven, and thy Majesty upon the diadem of his head.
Wsd 18:24
For the whole world was pictured on his long robe, and the glories of the fathers were upon the engraving of the four rows of precious stones, and your majesty was upon the diadem on his head.
---
25Wsd 18:2525τούτοις εἶξεν ὁ ὀλεθρεύων ταῦτα δὲ ἐφοβήθη ἦν γὰρ μόνη ἡ πεῖρα τῆς ὀργῆς ἱκανήWsd 18:25
Unto these the destroyer gave place, and was afraid of them: for it was enough that they only tasted of the wrath.
Wsd 18:25
The destroyer yielded to these, and they feared; for it was enough only to test the wrath.
---
« Ch 17» Ch 19

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Apr-2024 12:49:18 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top