www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Wsd 14:11πλοῦν τις πάλιν στελλόμενος καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα τοῦ φέροντος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπιβοᾶταιWsd 14:1
Again, one preparing himself to sail, and about to pass through the raging waves, calleth upon a piece of wood more rotten than the vessel that carrieth him.
Wsd 14:1
Again, one preparing to sail, and about to journey over raging waves, calls upon a piece of wood more fragile than the vessel that carries him.
---
2Wsd 14:22ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησεν τεχνῖτις δὲ σοφία κατεσκεύασενWsd 14:2
For verily desire of gain devised that, and the workman built it by his skill.
Wsd 14:2

For the hunger for profit planned it, and wisdom was the craftsman who built it.For the hunger for profit planned it, and wisdom was the craftsman who built it.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
3Wsd 14:33ἡ δὲ σή πάτερ διακυβερνᾷ πρόνοια ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσφαλῆWsd 14:3
But thy providence, O Father, governeth it: for thou hast made a way in the sea, and a safe path in the waves;
Wsd 14:3
Your providence, O Father, guides it along, because even in the sea you gave a way, and in the waves a sure path,
---
4Wsd 14:44δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σῴζειν ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῇWsd 14:4
Shewing that thou canst save from all danger: yea, though a man went to sea without art.
Wsd 14:4
showing that you can save out of every danger, that even a man without skill may put to sea.
---
5Wsd 14:55θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησανWsd 14:5
Nevertheless thou wouldest not that the works of thy wisdom should be idle, and therefore do men commit their lives to a small piece of wood, and passing the rough sea in a weak vessel are saved.
Wsd 14:5
It is your will that the works of your wisdom should not be ineffective. Therefore men also entrust their lives to a little piece of wood, and passing through the surge on a raft come safely to land.
---
6Wsd 14:66καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάντων ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρίWsd 14:6
For in the old time also, when the proud giants perished, the hope of the world governed by thy hand escaped in a weak vessel, and left to all ages a seed of generation.
Wsd 14:6
For* in the old time also, when proud giants were perishing, the hope of the world, taking refuge on a raft, your hand guided the seed of generations of the race of men.
---
7Wsd 14:77εὐλόγηται γὰρ ξύλον δι’ οὗ γίνεται δικαιοσύνηWsd 14:7
For blessed is the wood whereby righteousness cometh.
Wsd 14:7
For blessed is wood through which comes righteousness;
---
8Wsd 14:88τὸ χειροποίητον δέ ἐπικατάρατον αὐτὸ καὶ ὁ ποιήσας αὐτό ὅτι ὁ μὲν ἠργάζετο τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθηWsd 14:8
But that which is made with hands is cursed, as well it, as he that made it: he, because he made it; and it, because, being corruptible, it was called god.
Wsd 14:8
but the idol made with hands is accursed, itself and he that made it; because his was the working, and the corruptible thing was called a god.
---
9Wsd 14:99ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ θεῷ καὶ ὁ ἀσεβῶν καὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῦWsd 14:9
For the ungodly and his ungodliness are both alike hateful unto God.
Wsd 14:9
For both the ungodly and his ungodliness are alike hateful to God;
---
10Wsd 14:1010καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασθήσεταιWsd 14:10
For that which is made shall be punished together with him that made it.
Wsd 14:10
for truly the deed will be punished together with him who committed it.
---
11Wsd 14:1111διὰ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισκοπὴ ἔσται ὅτι ἐν κτίσματι θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν καὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀφρόνωνWsd 14:11
Therefore even upon the idols of the Gentiles shall there be a visitation: because in the creature of God they are become an abomination, and stumblingblocks to the souls of men, and a snare to the feet of the unwise.
Wsd 14:11
Therefore also there will be a visitation among the idols of the nation, because, though formed of things which God created, they were made an abomination, stumbling blocks to the souls of men, and a snare to the feet of the foolish.
---
12Wsd 14:1212ἀρχὴ γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων εὕρεσις δὲ αὐτῶν φθορὰ ζωῆςWsd 14:12
For the devising of idols was the beginning of spiritual fornication, and the invention of them the corruption of life.
Wsd 14:12
For the devising of idols was the beginning of fornication, and the invention of them the corruption of life.
---
13Wsd 14:1313οὔτε γὰρ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσταιWsd 14:13
For neither were they from the beginning, neither shall they be for ever.
Wsd 14:13
For they didn’t exist from the beginning, and they won’t exist forever.
---
14Wsd 14:1414κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τὸ τέλος ἐπενοήθηWsd 14:14
For by the vain glory of men they entered into the world, and therefore shall they come shortly to an end.
Wsd 14:14
For by the boastfulness of men they entered into the world, and therefore a speedy end was planned for them.
---
15Wsd 14:1515ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχόμενος πατὴρ τοῦ ταχέως ἀφαιρεθέντος τέκνου εἰκόνα ποιήσας τόν ποτε νεκρὸν ἄνθρωπον νῦν ὡς θεὸν ἐτίμησεν καὶ παρέδωκεν τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάςWsd 14:15
For a father afflicted with untimely mourning, when he hath made an image of his child soon taken away, now honoured him as a god, which was then a dead man, and delivered to those that were under him ceremonies and sacrifices.
Wsd 14:15
For a father worn with untimely grief, making an image of the child quickly taken away, now honored him as a god which was then a dead human being, and delivered to those that were under him mysteries and solemn rites.
---
16Wsd 14:1616εἶτα ἐν χρόνῳ κρατυνθὲν τὸ ἀσεβὲς ἔθος ὡς νόμος ἐφυλάχθηWsd 14:16
Thus in process of time an ungodly custom grown strong was kept as a law, and graven images were worshipped by the commandments of kings.
Wsd 14:16
Afterward the ungodly custom, in process of time grown strong, was kept as a law, and the engraved images received worship by the commandments of princes.
---
17Wsd 14:1717καὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησκεύετο τὰ γλυπτά οὓς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι διὰ τὸ μακρὰν οἰκεῖν τὴν πόρρωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν ἵνα ὡς παρόντα τὸν ἀπόντα κολακεύωσιν διὰ τῆς σπουδῆςWsd 14:17
Whom men could not honour in presence, because they dwelt far off, they took the counterfeit of his visage from far, and made an express image of a king whom they honoured, to the end that by this their forwardness they might flatter him that was absent, as if he were present.
Wsd 14:17
And when men could not honor them in presence because they lived far off, imagining the likeness from afar, they made a visible image of the king whom they honored, that by their zeal they might flatter the absent as if present.
---
18Wsd 14:1818εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας ἡ τοῦ τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιμίαWsd 14:18
Also the singular diligence of the artificer did help to set forward the ignorant to more superstition.
Wsd 14:18
But worship was raised to a yet higher pitch, even by those who didn’t know him, urged forward by the ambition of the architect;
---
19Wsd 14:1919ὁ μὲν γὰρ τάχα κρατοῦντι βουλόμενος ἀρέσαι ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιονWsd 14:19
For he, peradventure willing to please one in authority, forced all his skill to make the resemblance of the best fashion.
Wsd 14:19
for he, wishing perhaps to please his ruler, used his art to force the likeness toward a greater beauty.
---
20Wsd 14:2020τὸ δὲ πλῆθος ἐφελκόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας τὸν πρὸ ὀλίγου τιμηθέντα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαντοWsd 14:20
And so the multitude, allured by the grace of the work, took him now for a god, which a little before was but honoured.
Wsd 14:20
So the multitude, allured by reason of the grace of his handiwork, now consider an object of devotion him that a little before was honored as a man.
---
21Wsd 14:2121καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον ὅτι ἢ συμφορᾷ ἢ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίθοις καὶ ξύλοις περιέθεσανWsd 14:21
And this was an occasion to deceive the world: for men, serving either calamity or tyranny, did ascribe unto stones and stocks the incommunicable name.
Wsd 14:21
And this became an ambush, because men, in bondage either to calamity or to tyranny, invested stones and stocks with the Name that shouldn’t be shared.
---
22Wsd 14:2222εἶτ’ οὐκ ἤρκεσεν τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν ἀλλὰ καὶ ἐν μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ τὰ τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην προσαγορεύουσινWsd 14:22
Moreover this was not enough for them, that they erred in the knowledge of God; but whereas they lived in the great war of ignorance, those so great plagues called they peace.
Wsd 14:22
Afterward it was not enough for them to go astray concerning the knowledge of God, but also, while they live in a great war of ignorance, they call a multitude of evils peace.
---
23Wsd 14:2323ἢ γὰρ τεκνοφόνους τελετὰς ἢ κρύφια μυστήρια ἢ ἐμμανεῖς ἐξάλλων θεσμῶν κώμους ἄγοντεςWsd 14:23
For whilst they slew their children in sacrifices, or used secret ceremonies, or made revellings of strange rites;
Wsd 14:23
For either slaughtering children in solemn rites, or celebrating secret mysteries, or holding frenzied revels of strange customs,
---
24Wsd 14:2424οὔτε βίους οὔτε γάμους καθαροὺς ἔτι φυλάσσουσιν ἕτερος δ’ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ ἢ νοθεύων ὀδυνᾷWsd 14:24
They kept neither lives nor marriages any longer undefiled: but either one slew another traitorously, or grieved him by adultery.
Wsd 14:24
no longer do they guard either life or purity of marriage, but one brings upon another either death by treachery, or anguish by adultery.
---
25Wsd 14:2525πάντα δ’ ἐπιμὶξ ἔχει αἷμα καὶ φόνος κλοπὴ καὶ δόλος φθορά ἀπιστία τάραχος ἐπιορκίαWsd 14:25
So that there reigned in all men without exception blood, manslaughter, theft, and dissimulation, corruption, unfaithfulness, tumults, perjury,
Wsd 14:25
And all things confusedly are filled with blood and murder, theft and deceit, corruption, faithlessness, tumult, perjury,
---
26Wsd 14:2626θόρυβος ἀγαθῶν χάριτος ἀμνηστία ψυχῶν μιασμός γενέσεως ἐναλλαγή γάμων ἀταξία μοιχεία καὶ ἀσέλγειαWsd 14:26
Disquieting of good men, forgetfulness of good turns, defiling of souls, changing of kind, disorder in marriages, adultery, and shameless uncleanness.
Wsd 14:26
confusion about what is good, forgetfulness of favors, ingratitude for benefits, defiling of souls, confusion of sex, disorder in marriage, adultery and wantonness.
---
27Wsd 14:2727ἡ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησκεία παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίνWsd 14:27
For the worshipping of idols not to be named is the beginning, the cause, and the end, of all evil.
Wsd 14:27
For the worship of idols that may not be named is a beginning and cause and end of every evil.
---
28Wsd 14:2828ἢ γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν ἢ προφητεύουσιν ψευδῆ ἢ ζῶσιν ἀδίκως ἢ ἐπιορκοῦσιν ταχέωςWsd 14:28
For either they are mad when they be merry, or prophesy lies, or live unjustly, or else lightly forswear themselves.
Wsd 14:28
For their worshipers either make merry to madness, or prophesy lies, or live unrighteously, or lightly commit perjury.
---
29Wsd 14:2929ἀψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις κακῶς ὀμόσαντες ἀδικηθῆναι οὐ προσδέχονταιWsd 14:29
For insomuch as their trust is in idols, which have no life; though they swear falsely, yet they look not to be hurt.
Wsd 14:29
For putting their trust in lifeless idols, when they have sworn a wicked oath, they expect not to suffer harm.
---
30Wsd 14:3030ἀμφότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια ὅτι κακῶς ἐφρόνησαν περὶ θεοῦ προσέχοντες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες ὁσιότητοςWsd 14:30
Howbeit for both causes shall they be justly punished: both because they thought not well of God, giving heed unto idols, and also unjustly swore in deceit, despising holiness.
Wsd 14:30
But on both counts, the just doom will pursue them, because they had evil thoughts of God by giving heed to idols, and swore unrighteously in deceit through contempt for holiness.
---
31Wsd 14:3131οὐ γὰρ ἡ τῶν ὀμνυμένων δύναμις ἀλλ’ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων παράβασινWsd 14:31
For it is not the power of them by whom they swear: but it is the just vengeance of sinners, that punisheth always the offence of the ungodly.
Wsd 14:31
For it is not the power of things by which men swear, but it is the just penalty for those who sin that always visits the transgression of the unrighteous.
---
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-May-2024 23:52:30 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top