www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Wsd 13:11μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι φύσει οἷς παρῆν θεοῦ ἀγνωσία καὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐκ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα οὔτε τοῖς ἔργοις προσέχοντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτηνWsd 13:1
Surely vain are all men by nature, who are ignorant of God, and could not out of the good things that are seen know him that is: neither by considering the works did they acknowledge the workmaster;
Wsd 13:1
For truly all men who had no perception of God were foolish by nature, and didn’t gain power to know him who exists from the good things that are seen. They didn’t recognize the architect from his works.
---
2Wsd 13:22ἀλλ’ ἢ πῦρ ἢ πνεῦμα ἢ ταχινὸν ἀέρα ἢ κύκλον ἄστρων ἢ βίαιον ὕδωρ ἢ φωστῆρας οὐρανοῦ πρυτάνεις κόσμου θεοὺς ἐνόμισανWsd 13:2
But deemed either fire, or wind, or the swift air, or the circle of the stars, or the violent water, or the lights of heaven, to be the gods which govern the world.
Wsd 13:2
But they thought that either fire, or wind, or swift air, or circling stars, or raging water, or luminaries of heaven were gods that rule the world.
---
3Wsd 13:33ὧν εἰ μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι ταῦτα θεοὺς ὑπελάμβανον γνώτωσαν πόσῳ τούτων ὁ δεσπότης ἐστὶ βελτίων ὁ γὰρ τοῦ κάλλους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτάWsd 13:3
With whose beauty if they being delighted took them to be gods; let them know how much better the Lord of them is: for the first author of beauty hath created them.
Wsd 13:3
If it was through delight in their beauty that they took them to be gods, let them know how much better their Sovereign Lord is than these, for the first author of beauty created them.
---
4Wsd 13:44εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐκπλαγέντες νοησάτωσαν ἀπ’ αὐτῶν πόσῳ ὁ κατασκευάσας αὐτὰ δυνατώτερός ἐστινWsd 13:4
But if they were astonished at their power and virtue, let them understand by them, how much mightier he is that made them.
Wsd 13:4

But if it was through astonishment at their power and influence, then let them understand from them how much more powerful he who formed them is.But if it was through astonishment at their power and influence, then let them understand from them how much more powerful he who formed them is.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
5Wsd 13:55ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖταιWsd 13:5
For by the greatness and beauty of the creatures proportionably the maker of them is seen.
Wsd 13:5
For from the greatness of the beauty of created things, mankind forms the corresponding perception of their Maker.*
---
6Wsd 13:66ἀλλ’ ὅμως ἐπὶ τούτοις μέμψις ἐστὶν ὀλίγη καὶ γὰρ αὐτοὶ τάχα πλανῶνται θεὸν ζητοῦντες καὶ θέλοντες εὑρεῖνWsd 13:6
But yet for this they are the less to be blamed: for they peradventure err, seeking God, and desirous to find him.
Wsd 13:6
But yet for these men there is but small blame, for they too perhaps go astray while they are seeking God and desiring to find him.
---
7Wsd 13:77ἐν γὰρ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευνῶσιν καὶ πείθονται τῇ ὄψει ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμεναWsd 13:7
For being conversant in his works they search him diligently, and believe their sight: because the things are beautiful that are seen.
Wsd 13:7
For they diligently search while living among his works, and they trust their sight that the things that they look at are beautiful.
---
8Wsd 13:88πάλιν δ’ οὐδ’ αὐτοὶ συγγνωστοίWsd 13:8
Howbeit neither are they to be pardoned.
Wsd 13:8
But again even they are not to be excused.
---
9Wsd 13:99εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι ἵνα δύνωνται στοχάσασθαι τὸν αἰῶνα τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον οὐχ εὗρονWsd 13:9
For if they were able to know so much, that they could aim at the world; how did they not sooner find out the Lord thereof?
Wsd 13:9
For if they had power to know so much, that they should be able to explore the world, how is it that they didn’t find the Sovereign Lord sooner?
---
10Wsd 13:1010ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν οἵτινες ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνης ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα ζῴων ἢ λίθον ἄχρηστον χειρὸς ἔργον ἀρχαίαςWsd 13:10
But miserable are they, and in dead things is their hope, who call them gods, which are the works of men's hands, gold and silver, to shew art in, and resemblances of beasts, or a stone good for nothing, the work of an ancient hand.
Wsd 13:10
But they were miserable, and their hopes were in dead things, who called them gods which are works of men’s hands, gold and silver, skillfully made, and likenesses of animals, or a useless stone, the work of an ancient hand.
---
11Wsd 13:1111εἰ δὲ καί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐκίνητον φυτὸν ἐκπρίσας περιέξυσεν εὐμαθῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς κατεσκεύασεν χρήσιμον σκεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆςWsd 13:11
Now a carpenter that felleth timber, after he hath sawn down a tree meet for the purpose, and taken off all the bark skilfully round about, and hath wrought it handsomely, and made a vessel thereof fit for the service of man's life;
Wsd 13:11

Yes and some* woodcutter might saw down a tree that is easily moved, skillfully strip away all its bark, and fashion it in attractive form, make a useful vessel to serve his life’s needs.Yes and some† woodcutter might saw down a tree that is easily moved, skillfully strip away all its bark, and fashion it in attractive form, make a useful vessel to serve his life’s needs.

¶† Gr. carpenter who is a woodcutter.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
12Wsd 13:1212τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθηWsd 13:12
And after spending the refuse of his work to dress his meat, hath filled himself;
Wsd 13:12
Burning the scraps from his handiwork to cook his food, he eats his fill.
---
13Wsd 13:1313τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐθὲν εὔχρηστον ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυκός λαβὼν ἔγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτό ἀπείκασεν αὐτὸ εἰκόνι ἀνθρώπουWsd 13:13
And taking the very refuse among those which served to no use, being a crooked piece of wood, and full of knots, hath carved it diligently, when he had nothing else to do, and formed it by the skill of his understanding, and fashioned it to the image of a man;
Wsd 13:13
Taking a discarded scrap which served no purpose, a crooked piece of wood and full of knots, he carves it with the diligence of his idleness, and shapes it by the skill of his idleness. He shapes it in the image of a man,
---
14Wsd 13:1414ἢ ζῴῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ καταχρίσας μίλτῳ καὶ φύκει ἐρυθήνας χρόαν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν κηλῖδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσαςWsd 13:14
Or made it like some vile beast, laying it over with vermilion, and with paint colouring it red, and covering every spot therein;
Wsd 13:14
or makes it like some worthless animal, smearing it with something red, painting it red, and smearing over every stain in it.
---
15Wsd 13:1515καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα ἐν τοίχῳ ἔθηκεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος σιδήρῳWsd 13:15
And when he had made a convenient room for it, set it in a wall, and made it fast with iron:
Wsd 13:15
Having made a worthy chamber for it, he sets it in a wall, securing it with iron.
---
16Wsd 13:1616ἵνα μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ προενόησεν αὐτοῦ εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι καὶ γάρ ἐστιν εἰκὼν καὶ χρείαν ἔχει βοηθείαςWsd 13:16
For he provided for it that it might not fall, knowing that it was unable to help itself; for it is an image, and hath need of help:
Wsd 13:16
He plans for it that it may not fall down, knowing that it is unable to help itself (for truly it is an image, and needs help).
---
17Wsd 13:1717περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προσευχόμενος οὐκ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλεῖταιWsd 13:17
Then maketh he prayer for his goods, for his wife and children, and is not ashamed to speak to that which hath no life.
Wsd 13:17
When he makes his prayer concerning goods and his marriage and children, he is not ashamed to speak to that which has no life.
---
18Wsd 13:1818περὶ δὲ ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπειρότατον ἱκετεύει περὶ δὲ ὁδοιπορίας τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενονWsd 13:18
For health he calleth upon that which is weak: for life prayeth to that which is dead; for aid humbly beseecheth that which hath least means to help: and for a good journey he asketh of that which cannot set a foot forward:
Wsd 13:18
Yes, for health, he calls upon that which is weak. For life, he implores that which is dead. For aid, he supplicates that which has no experience. For a good journey, he asks that which can’t so much as move a step.
---
19Wsd 13:1919περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖταιWsd 13:19
And for gaining and getting, and for good success of his hands, asketh ability to do of him, that is most unable to do any thing.
Wsd 13:19
And for profit in business and good success of his hands, he asks ability from that which has hands with no ability.
---
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 05:52:38 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top