www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Wsd 10:11αὕτη πρωτόπλαστον πατέρα κόσμου μόνον κτισθέντα διεφύλαξεν καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ παραπτώματος ἰδίουWsd 10:1
She preserved the first formed father of the world, that was created alone, and brought him out of his fall,
Wsd 10:1
Wisdom* guarded to the end the first formed father of the world, who was created alone, and delivered him out of his own transgression,
---
2Wsd 10:22ἔδωκέν τε αὐτῷ ἰσχὺν κρατῆσαι ἁπάντωνWsd 10:2
And gave him power to rule all things.
Wsd 10:2
and gave him strength to rule over all things.
---
3Wsd 10:33ἀποστὰς δὲ ἀπ’ αὐτῆς ἄδικος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ ἀδελφοκτόνοις συναπώλετο θυμοῖςWsd 10:3
But when the unrighteous went away from her in his anger, he perished also in the fury wherewith he murdered his brother.
Wsd 10:3
But when an unrighteous man fell away from her in his anger, he perished himself in the rage with which he killed his brother.
---
4Wsd 10:44δι’ ὃν κατακλυζομένην γῆν πάλιν ἔσωσεν σοφία δι’ εὐτελοῦς ξύλου τὸν δίκαιον κυβερνήσασαWsd 10:4
For whose cause the earth being drowned with the flood, wisdom again preserved it, and directed the course of the righteous in a piece of wood of small value.
Wsd 10:4
When for his cause the earth was drowning with a flood, wisdom again saved it, guiding the righteous man’s course by a paltry piece of wood.
---
5Wsd 10:55αὕτη καὶ ἐν ὁμονοίᾳ πονηρίας ἐθνῶν συγχυθέντων ἔγνω τὸν δίκαιον καὶ ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον θεῷ καὶ ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν ἐφύλαξενWsd 10:5
Moreover, the nations in their wicked conspiracy being confounded, she found out the righteous, and preserved him blameless unto God, and kept him strong against his tender compassion toward his son.
Wsd 10:5
Moreover, when nations consenting together in wickedness had been confounded, wisdom* knew the righteous man, and preserved him blameless to God, and kept him strong when his heart yearned toward his child.
---
6Wsd 10:66αὕτη δίκαιον ἐξαπολλυμένων ἀσεβῶν ἐρρύσατο φυγόντα καταβάσιον πῦρ ΠενταπόλεωςWsd 10:6
When the ungodly perished, she delivered the righteous man, who fled from the fire which fell down upon the five cities.
Wsd 10:6
While the ungodly were perishing, wisdom* delivered a righteous man, when he fled from the fire that descended out of heaven on the five cities.
---
7Wsd 10:77ἧς ἔτι μαρτύριον τῆς πονηρίας καπνιζομένη καθέστηκε χέρσος καὶ ἀτελέσιν ὥραις καρποφοροῦντα φυτά ἀπιστούσης ψυχῆς μνημεῖον ἑστηκυῖα στήλη ἁλόςWsd 10:7
Of whose wickedness even to this day the waste land that smoketh is a testimony, and plants bearing fruit that never come to ripeness: and a standing pillar of salt is a monument of an unbelieving soul.
Wsd 10:7
To whose wickedness a smoking waste still witnesses, and plants bearing fair fruit that doesn’t ripen, a disbelieving soul has a memorial: a standing pillar of salt.
---
8Wsd 10:88σοφίαν γὰρ παροδεύσαντες οὐ μόνον ἐβλάβησαν τοῦ μὴ γνῶναι τὰ καλά ἀλλὰ καὶ τῆς ἀφροσύνης ἀπέλιπον τῷ βίῳ μνημόσυνον ἵνα ἐν οἷς ἐσφάλησαν μηδὲ λαθεῖν δυνηθῶσινWsd 10:8
For regarding not wisdom, they gat not only this hurt, that they knew not the things which were good; but also left behind them to the world a memorial of their foolishness: so that in the things wherein they offended they could not so much as be hid.
Wsd 10:8
For having passed wisdom by, not only were they disabled from recognising the things which are good, but they also left behind them for their life a monument of their folly, to the end that where they stumbled, they might fail even to be unseen;
---
9Wsd 10:99σοφία δὲ τοὺς θεραπεύοντας αὐτὴν ἐκ πόνων ἐρρύσατοWsd 10:9
Rut wisdom delivered from pain those that attended upon her.
Wsd 10:9
but wisdom delivered those who waited on her out of troubles.
---
10Wsd 10:1010αὕτη φυγάδα ὀργῆς ἀδελφοῦ δίκαιον ὡδήγησεν ἐν τρίβοις εὐθείαις ἔδειξεν αὐτῷ βασιλείαν θεοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γνῶσιν ἁγίων εὐπόρησεν αὐτὸν ἐν μόχθοις καὶ ἐπλήθυνεν τοὺς πόνους αὐτοῦWsd 10:10
When the righteous fled from his brother's wrath she guided him in right paths, shewed him the kingdom of God, and gave him knowledge of holy things, made him rich in his travels, and multiplied the fruit of his labours.
Wsd 10:10
When a righteous man was a fugitive from a brother’s wrath,* wisdom guided him in straight paths. She showed him God’s kingdom, and gave him knowledge of holy things. She prospered him in his toils, and multiplied the fruits of his labor.
---
11Wsd 10:1111ἐν πλεονεξίᾳ κατισχυόντων αὐτὸν παρέστη καὶ ἐπλούτισεν αὐτόνWsd 10:11
In the covetousness of such as oppressed him she stood by him, and made him rich.
Wsd 10:11
When in their covetousness men dealt harshly with him, she stood by him and made him rich.
---
12Wsd 10:1212διεφύλαξεν αὐτὸν ἀπὸ ἐχθρῶν καὶ ἀπὸ ἐνεδρευόντων ἠσφαλίσατο καὶ ἀγῶνα ἰσχυρὸν ἐβράβευσεν αὐτῷ ἵνα γνῷ ὅτι παντὸς δυνατωτέρα ἐστὶν εὐσέβειαWsd 10:12
She defended him from his enemies, and kept him safe from those that lay in wait, and in a sore conflict she gave him the victory; that he might know that goodness is stronger than all.
Wsd 10:12
She guarded him from enemies, and she kept him safe from those who lay in wait. Over his severe conflict, she watched as judge, that he might know that godliness is more powerful than every one.
---
13Wsd 10:1313αὕτη πραθέντα δίκαιον οὐκ ἐγκατέλιπεν ἀλλὰ ἐξ ἁμαρτίας ἐρρύσατο αὐτόνWsd 10:13
When the righteous was sold, she forsook him not, but delivered him from sin: she went down with him into the pit,
Wsd 10:13
When a righteous man was sold,* wisdom didn’t forsake him, but she delivered him from sin. She went down with him into a dungeon,
---
14Wsd 10:1414συγκατέβη αὐτῷ εἰς λάκκον καὶ ἐν δεσμοῖς οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν ἕως ἤνεγκεν αὐτῷ σκῆπτρα βασιλείας καὶ ἐξουσίαν τυραννούντων αὐτοῦ ψευδεῖς τε ἔδειξεν τοὺς μωμησαμένους αὐτὸν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν αἰώνιονWsd 10:14
And left him not in bonds, till she brought him the sceptre of the kingdom, and power against those that oppressed him: as for them that had accused him, she shewed them to be liars, and gave him perpetual glory.
Wsd 10:14
and in bonds she didn’t depart from him, until she brought him the sceptre of a kingdom, and authority over those that dealt like a tyrant with him. She also showed those who had mockingly accused him to be false, and gave him eternal glory.
---
15Wsd 10:1515αὕτη λαὸν ὅσιον καὶ σπέρμα ἄμεμπτον ἐρρύσατο ἐξ ἔθνους θλιβόντωνWsd 10:15
She delivered the righteous people and blameless seed from the nation that oppressed them.
Wsd 10:15
Wisdom* delivered a holy people and a blameless seed from a nation of oppressors.
---
16Wsd 10:1616εἰσῆλθεν εἰς ψυχὴν θεράποντος κυρίου καὶ ἀντέστη βασιλεῦσιν φοβεροῖς ἐν τέρασι καὶ σημείοιςWsd 10:16
She entered into the soul of the servant of the Lord, and withstood dreadful kings in wonders and signs;
Wsd 10:16
She entered into the soul of a servant of the Lord, and withstood terrible kings in wonders and signs.
---
17Wsd 10:1717ἀπέδωκεν ὁσίοις μισθὸν κόπων αὐτῶν ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ὁδῷ θαυμαστῇ καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σκέπην ἡμέρας καὶ εἰς φλόγα ἄστρων τὴν νύκταWsd 10:17
Rendered to the righteous a reward of their labours, guided them in a marvellous way, and was unto them for a cover by day, and a light of stars in the night season;
Wsd 10:17
She rendered to holy men a reward of their toils. She guided them along a marvelous way, and became to them a covering in the day-time, and a starry flame through the night.
---
18Wsd 10:1818διεβίβασεν αὐτοὺς θάλασσαν ἐρυθρὰν καὶ διήγαγεν αὐτοὺς δι’ ὕδατος πολλοῦWsd 10:18
Brought them through the Red sea, and led them through much water:
Wsd 10:18
She brought them over the Red sea, and led them through much water;
---
19Wsd 10:1919τοὺς δὲ ἐχθροὺς αὐτῶν κατέκλυσεν καὶ ἐκ βάθους ἀβύσσου ἀνέβρασεν αὐτούςWsd 10:19
But she drowned their enemies, and cast them up out of the bottom of the deep.
Wsd 10:19
but she drowned their enemies, and she cast them up from the bottom of the deep.
---
20Wsd 10:2020διὰ τοῦτο δίκαιοι ἐσκύλευσαν ἀσεβεῖς καὶ ὕμνησαν κύριε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου τήν τε ὑπέρμαχόν σου χεῖρα ᾔνεσαν ὁμοθυμαδόνWsd 10:20
Therefore the righteous spoiled the ungodly, and praised thy holy name, O Lord, and magnified with one accord thine hand, that fought for them.
Wsd 10:20
Therefore the righteous plundered the ungodly, and they sang praise to your holy name, O Lord, and extolled with one accord your hand that fought for them,
---
21Wsd 10:2121ὅτι ἡ σοφία ἤνοιξεν στόμα κωφῶν καὶ γλώσσας νηπίων ἔθηκεν τρανάςWsd 10:21
For wisdom opened the mouth of the dumb, and made the tongues of them that cannot speak eloquent.
Wsd 10:21
because wisdom opened the mouth of the mute, and made the tongues of babes to speak clearly.
---
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 23:47:14 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top