www.katabiblon.com

Τωβὶτ S

Tobit S (Codex Sinaiticus)

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Tb 11:11καὶ ὡς ἤγγισαν εἰς Κασεριν ἥ ἐστιν κατέναντι Νινευη εἶπεν ΡαφαηλTb 11:1
After these things Tobias went his way, praising God that he had given him a prosperous journey, and blessed Raguel and Edna his wife, and went on his way till they drew near unto Nineve.
Tb 11:1
¶After these things Tobias went his way praising God because he had given him a prosperous journey, and he blessed Raguel and Edna his wife, and went on his way until they drew near to Nineveh.
---
2Tb 11:22σὺ γινώσκεις πῶς ἀφήκαμεν τὸν πατέρα σουTb 11:2
Then Raphael said to Tobias, Thou knowest, brother, how thou didst leave thy father:
Tb 11:2
Then Raphael said to Tobias, “You know, brother, how you left your father;
---
3Tb 11:33προδράμωμεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν ἐν ᾧ ἔρχονταιTb 11:3
Let us haste before thy wife, and prepare the house.
Tb 11:3
let us hurry ahead, before your wife, and prepare the house;
---
4Tb 11:44καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι κοινῶς καὶ εἶπεν αὐτῷ λαβὲ μετὰ χεῖρας τὴν χολήν καὶ συνῆλθεν αὐτοῖς ὁ κύων ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ΤωβιαTb 11:4
And take in thine hand the gall of the fish. So they went their way, and the dog went after them.
Tb 11:4
and you should carry in your hand the gall of the fish.” So they went their way, and the dog went after them.
---
5Tb 11:55καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη τὴν ὁδὸν τοῦ υἱοῦ αὐτῆςTb 11:5
Now Anna sat looking about toward the way for her son.
Tb 11:5
Now Anna sat looking around, toward the way, for her son.
---
6Tb 11:66καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἰδοὺ ὁ υἱός σου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦTb 11:6
And when she espied him coming, she said to his father, Behold, thy son cometh, and the man that went with him.
Tb 11:6
And when she spotted him arriving, she said to his father, “See now, your son arrives, and the man who went with him.”
---
7Tb 11:77καὶ Ραφαηλ εἶπεν Τωβια πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν πατέρα ἐπίσταμαι ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνεῳχθήσονταιTb 11:7
Then said Raphael, I know, Tobias, that thy father will open his eyes.
Tb 11:7
Then Raphael said, “I know, Tobias, that your father will open his eyes.
---
8Tb 11:88ἔμπλασον τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἀποστύψει τὸ φάρμακον καὶ ἀπολεπίσει τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ καὶ ἀναβλέψει ὁ πατήρ σου καὶ ὄψεται τὸ φῶςTb 11:8
Therefore anoint thou his eyes with the gall, and being pricked therewith, he shall rub, and the whiteness shall fall away, and he shall see thee.
Tb 11:8
Therefore anoint his eyes with the gall, and being irritated by it, he will rub his eyes and the whiteness will fall away, and then he will see you.”
---
9Tb 11:99καὶ ἀνέδραμεν Αννα καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ εἶδόν σε παιδίον ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι καὶ ἔκλαυσενTb 11:9
Then Anna ran forth, and fell upon the neck of her son, and said unto him, Seeing I have seen thee, my son, from henceforth I am content to die. And they wept both.
Tb 11:9
Then Anna ran forth, and fell upon the neck of her son, and said to him, “Since I have seen you, my son, from now on I am content to die.” And they both wept.
---
10Tb 11:1010καὶ ἀνέστη Τωβις καὶ προσέκοπτεν τοῖς ποσὶν καὶ ἐξῆλθεν τὴν θύραν τῆς αὐλῆςTb 11:10
Tobit also went forth toward the door, and stumbled: but his son ran unto him,
Tb 11:10
¶Tobit also went forth toward the door, and stumbled, but his son ran to him.
---
11Tb 11:1111καὶ ἐβάδισεν Τωβιας πρὸς αὐτόν καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχθύος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐλάβετο αὐτοῦ καὶ εἶπεν θάρσει πάτερ καὶ ἐπέβαλεν τὸ φάρμακον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπέδωκενTb 11:11
And took hold of his father: and he strake of the gall on his fathers' eyes, saying, Be of good hope, my father.
Tb 11:11
And he took hold of his father and struck his fathers’ eyes with the gall, saying, “Be of good hope, my father.”
---
12Tb 11:1212καὶ ἀπελέπισεν ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦTb 11:12
And when his eyes began to smart, he rubbed them;
Tb 11:12
And when his eyes began to sting, he rubbed them;
---
13Tb 11:1313καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν αὐτῷ εἶδόν σε τέκνον τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μουTb 11:13
And the whiteness pilled away from the corners of his eyes: and when he saw his son, he fell upon his neck.
Tb 11:13
and the whiteness pealed away from the corners of his eyes; and when he saw his son, he fell upon his neck.
---
14Tb 11:1414καὶ εἶπεν εὐλογητὸς ὁ θεός καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι αὐτοῦ γένοιτο τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ εὐλογητοὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας ὅτι αὐτὸς ἐμαστίγωσέν με καὶ ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μουTb 11:14
And he wept, and said, Blessed art thou, O God, and blessed is thy name for ever; and blessed are all thine holy angels:
Tb 11:14
And he wept and said, “Blessed are you, O God, and blessed is your name for ever; and blessed are all your holy angels.
---
15Tb 11:1515καὶ εἰσῆλθεν Τωβιας χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν ἐν ὅλῳ τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐπέδειξεν Τωβιας τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὅτι εὐοδώθη ἡ ὁδὸς αὐτοῦ καὶ ὅτι ἐνήνοχεν ἀργύριον καὶ ὡς ἔλαβεν Σαρραν τὴν θυγατέρα Ραγουηλ γυναῖκα καὶ ὅτι ἰδοὺ παραγίνεται καὶ ἔστιν σύνεγγυς τῆς πύλης ΝινευηTb 11:15
For thou hast scourged, and hast taken pity on me: for, behold, I see my son Tobias. And his son went in rejoicing, and told his father the great things that had happened to him in Media.
Tb 11:15
For you have scourged me, and have taken pity on me; for, behold, I see my son Tobias.” And his son went in rejoicing, and he told his father the great things which had happened to him in Media.
---
16Tb 11:1616καὶ ἐξῆλθεν Τωβιθ εἰς ἀπάντησιν τῆς νύμφης αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τὴν πύλην Νινευη καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ ἐν Νινευη πορευόμενον καὶ διαβαίνοντα αὐτὸν πάσῃ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ ὑπὸ μηδενὸς χειραγωγούμενον ἐθαύμασαν καὶ Τωβιθ ἐξωμολογεῖτο ἐναντίον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν ὁ θεὸς καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦTb 11:16
Then Tobit went out to meet his daughter in law at the gate of Nineve, rejoicing and praising God: and they which saw him go marvelled, because he had received his sight.
Tb 11:16
Then Tobit went out to meet his daughter-in-law at the gate of Nineveh, rejoicing and praising God; and those who saw him go marveled because he had received his sight.
---
17Tb 11:1717καὶ ἤγγισεν Τωβιθ Σαρρα τῇ γυναικὶ Τωβια τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν αὐτῇ εἰσέλθοις ὑγιαίνουσα θύγατερ καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός σου ὃς ἤγαγέν σε πρὸς ἡμᾶς θύγατερ καὶ εὐλογημένος ὁ πατήρ σου καὶ εὐλογημένος Τωβιας ὁ υἱός μου καὶ εὐλογημένη σύ θύγατερ εἴσελθε εἰς τὴν οἰκίαν σου ὑγιαίνουσα ἐν εὐλογίᾳ καὶ χαρᾷ εἴσελθε θύγατερTb 11:17
But Tobias gave thanks before them, because God had mercy on him. And when he came near to Sara his daughter in law, he blessed her, saying, Thou art welcome, daughter: God be blessed, which hath brought thee unto us, and blessed be thy father and thy mother. And there was joy among all his brethren which were at Nineve.
Tb 11:17
But Tobit gave thanks before them, because God had mercy on him. And when he came near to Sarah his daughter-in-law, he blessed her, saying, “You are welcome, daughter. May God be blessed, who brought you to us, and blessed be your father and your mother.” And there was joy among all his brethren who were at Nineveh.
---
18Tb 11:1818ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐγένετο χαρὰ πᾶσιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς οὖσιν ἐν ΝινευηTb 11:18
And Achiacharus, and Nasbas his brother's son, came:
Tb 11:18
And Achiacharus, and Nasbas his brother’s son, came.
---
19Tb 11:1919καὶ παρεγένοντο Αχικαρ καὶ Ναβαδ οἱ ἐξάδελφοι αὐτοῦ χαίροντες πρὸς ΤωβινTb 11:19
And Tobias' wedding was kept seven days with great joy.
Tb 11:19
And Tobias’ wedding was kept for seven days with great joy.
---
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Apr-2024 01:25:53 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top