www.katabiblon.com

Τωβὶτ S

Tobit S (Codex Sinaiticus)

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Tb 10:11ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐλογίζετο Τωβιθ τὰς ἡμέρας ἐν πόσαις πορεύσεται καὶ ἐν πόσαις ἐπιστρέψει καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ οὐ παρῆνTb 10:1
Now Tobit his father counted every day: and when the days of the journey were expired, and they came not,
Tb 10:1
¶Now Tobit his father counted every day; and when the days for the journey were completed, and they had not returned,
---
2Tb 10:22εἶπεν μήποτε κατεσχέθη ἐκεῖ ἢ μήποτε ἀπέθανεν ὁ Γαβαηλ καὶ οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσιν τὸ ἀργύριονTb 10:2
Then Tobit said, Are they detained? or is Gabael dead, and there is no man to give him the money?
Tb 10:2
then Tobit said, “Are they detained? Or is Gabael dead and there is no man to give him the money?”
---
3Tb 10:33καὶ ἤρξατο λυπεῖσθαιTb 10:3
Therefore he was very sorry.
Tb 10:3
Therefore he was very sorrowful.
---
4Tb 10:44καὶ Αννα ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγει ἀπώλετο τὸ παιδίον μου καὶ οὐκέτι ὑπάρχει ἐν τοῖς ζῶσιν καὶ ἤρξατο κλαίειν καὶ θρηνεῖν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπενTb 10:4
Then his wife said unto him, My son is dead, seeing he stayeth long; and she began to wail him, and said,
Tb 10:4Then And his wife Anna said to him says, “My son must be dead, since he has been gone so long.” And she began to weep and wail him to lament concerning her son and said,
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-03-08 Editors: 1
---
5Tb 10:55οὐαί μοι τέκνον ὅτι ἀφῆκά σε πορευθῆναι τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μουTb 10:5
Now I care for nothing, my son, since I have let thee go, the light of mine eyes.
Tb 10:5
“Now I care for nothing, my son, since I have let go of you, who is the light of my eyes.”
---
6Tb 10:66καὶ Τωβιθ ἔλεγεν αὐτῇ σίγα μὴ λόγον ἔχε ἀδελφή ὑγιαίνει καὶ μάλα περισπασμὸς αὐτοῖς ἐγένετο ἐκεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ πιστός ἐστιν καὶ εἷς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν μὴ λυποῦ περὶ αὐτοῦ ἀδελφή ἤδη παρέσταιTb 10:6
To whom Tobit said, Hold thy peace, take no care, for he is safe.
Tb 10:6
Tobit said to her, “Hold your peace; do not worry, for he is safe.”
---
7Tb 10:77καὶ εἶπεν αὐτῷ σίγα ἀπ’ ἐμοῦ καὶ μή με πλάνα ἀπώλετο τὸ παιδίον μου καὶ ἐκπηδήσασα περιεβλέπετο τὴν ὁδόν ᾗ ᾤχετο ὁ υἱὸς αὐτῆς καθ’ ἡμέραν καὶ οὐκ ἐπείθετο οὐδενί καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος εἰσπορευομένη ἐθρήνει καὶ ἔκλαιεν τὴν νύκτα ὅλην καὶ οὐκ εἶχεν ὕπνονTb 10:7
But she said, Hold thy peace, and deceive me not; my son is dead. And she went out every day into the way which they went, and did eat no meat on the daytime, and ceased not whole nights to bewail her son Tobias, until the fourteen days of the wedding were expired, which Raguel had sworn that he should spend there. Then Tobias said to Raguel,
Tb 10:7
But she said, “Hold your peace and deceive me not; my son is dead.” And she went out every day into the way, by which they had departed, and she ate no meat in the daytime, and she did not cease throughout the nights to bewail her son Tobias, until the fourteen days of the wedding were completed, which Raguel had sworn that he should spend there. Then Tobias said to Raguel, “Let me go, for my father and my mother must have stopped looking for me.”
---
888καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου ἃς ὤμοσεν Ραγουηλ ποιῆσαι τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Τωβιας καὶ εἶπεν ἐξαπόστειλόν με γινώσκω γὰρ ἐγὼ ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου οὐ πιστεύουσιν ὅτι ὄψονταί με ἔτι καὶ νῦν ἀξιῶ σε πάτερ ὅπως ἐξαποστείλῃς με καὶ πορευθῶ πρὸς τὸν πατέρα μου ἤδη ὑπέδειξά σοι ὡς ἀφῆκα αὐτόνTb 10:8
Let me go, for my father and my mother look no more to see me.
8
---
9Tb 10:8-99καὶ εἶπεν Ραγουηλ τῷ Τωβια μεῖνον παιδίον μεῖνον μετ’ ἐμοῦ καὶ ἐγὼ ἀποστέλλω ἀγγέλους πρὸς Τωβιν τὸν πατέρα σου καὶ ὑποδείξουσιν αὐτῷ περὶ σοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ μηδαμῶς ἀξιῶ σε ὅπως ἐξαποστείλῃς με ἐντεῦθεν πρὸς τὸν πατέρα μουTb 10:9-10
(9) But his father in law said unto him, Tarry with me, and I will send to thy father, and they shall declare unto him how things go with thee. (10) But Tobias said, No; but let me go to my father.
Tb 10:8-9
(8) But his father-in-law said to him, “Remain with me, and I will send messengers to your father, and they will declare to him how things go with you.” (9) But Tobias said, “No. But let me go to my father.”
---
10Tb 10:1010καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ παρέδωκεν Τωβια Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸ ἥμισυ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ παῖδας καὶ παιδίσκας βόας καὶ πρόβατα ὄνους καὶ καμήλους ἱματισμὸν καὶ ἀργύριον καὶ σκεύηTb 10:11
Then Raguel arose, and gave him Sara his wife, and half his goods, servants, and cattle, and money:
Tb 10:10
¶Then Raguel arose, and gave him Sarah his wife, and half his goods, servants, and cattle, and money.
---
11Tb 10:1111καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ὑγιαίνοντας καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ ὑγίαινε παιδίον ὑγιαίνων ὕπαγε ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμᾶς καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκά σου καὶ ἴδοιμι ὑμῶν παιδία πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν μεTb 10:12
And he blessed them, and sent them away, saying, The God of heaven give you a prosperous journey, my children.
Tb 10:11
And he blessed them and sent them away, saying, “May the God of heaven give you a prosperous journey, my children.”
---
12Tb 10:1212καὶ εἶπεν Σαρρα τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ ὕπαγε πρὸς τὸν πενθερόν σου ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν αὐτοὶ γονεῖς σου ὡς οἱ γεννήσαντές σε βάδιζε εἰς εἰρήνην θύγατερ ἀκούσαιμί σου ἀγαθὴν ἀκοήν ἕως ζῶ καὶ ἀπασπασάμενος ἀπέλυσεν αὐτούςTb 10:13
And he said to his daughter, Honour thy father and thy mother in law, which are now thy parents, that I may hear good report of thee. And he kissed her. Edna also said to Tobias, The Lord of heaven restore thee, my dear brother, and grant that I may see thy children of my daughter Sara before I die, that I may rejoice before the Lord: behold, I commit my daughter unto thee of special trust; where are do not entreat her evil.
Tb 10:12
And he said to his daughter, “Honor your father and your mother-in-law, who are now your parents, so that I may hear a good report about you.” And he kissed her. Edna also said to Tobias, “May the Lord of heaven return you, my dear brother, and grant that I may see your children of my daughter Sarah before I die, so that I may rejoice before the Lord. See now, I commit my daughter to you with a special trust; therefore do not lead her into evil.”
---
131313καὶ Εδνα λέγει Τωβια τέκνον καὶ ἄδελφε ἠγαπημένε ἀποκαταστήσαι σε κύριος καὶ ἴδοιμί σου τέκνα ἕως ζῶ καὶ Σαρρας τῆς θυγατρός μου πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν ἐνώπιον τοῦ κυρίου παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παραθήκῃ μὴ λυπήσῃς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου παιδίον εἰς εἰρήνην ἀπὸ τοῦ νῦν ἐγώ σου μήτηρ καὶ Σαρρα ἀδελφή εὐοδωθείημεν πάντες ἐν τῷ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν καὶ κατεφίλησεν ἀμφοτέρους καὶ ἀπέστειλεν ὑγιαίνοντας13
13
---
14Tb 11:114καὶ ἀπῆλθεν Τωβιας ἀπὸ Ραγουηλ ὑγιαίνων καὶ χαίρων καὶ εὐλογῶν τῷ κυρίῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς τῷ βασιλεῖ τῶν πάντων ὅτι εὐόδωκεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ εὐοδώθη σοι τιμᾶν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶνTb 11:1
After these things Tobias went his way, praising God that he had given him a prosperous journey, and blessed Raguel and Edna his wife, and went on his way till they drew near unto Nineve.
Tb 11:1
¶After these things Tobias went his way praising God because he had given him a prosperous journey, and he blessed Raguel and Edna his wife, and went on his way until they drew near to Nineveh.
---
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2024 00:51:09 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top