www.katabiblon.com

Τωβὶτ BA

Tobit BA (Codices Vaticanus and Alexandrinus)

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Tb 7:11καὶ ἦλθον εἰς Ἐκβάτανα καὶ παρεγένοντο εἰς τὴν οἰκίαν Ραγουηλ Σαρρα δὲ ὑπήντησεν αὐτοῖς καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ αὐτήν καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίανTb 7:1
And when they were come to Ecbatane, they came to the house of Raguel, and Sara met them: and after they had saluted one another, she brought them into the house.
Tb 7:1
¶And when they arrived at Ecbatane, they came to the house of Raguel, and Sarah met them. And after they had greeted one another, she brought them into the house.
---
2Tb 7:22καὶ εἶπεν Ραγουηλ Εδνα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ὡς ὅμοιος ὁ νεανίσκος Τωβιτ τῷ ἀνεψιῷ μουTb 7:2
Then said Raguel to Edna his wife, How like is this young man to Tobit my cousin!
Tb 7:2
Then Raguel said to Edna his wife, “How much this young man is like Tobit my kinsman!”
---
3Tb 7:33καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ραγουηλ πόθεν ἐστέ ἀδελφοί καὶ εἶπαν αὐτῷ ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλι τῶν αἰχμαλώτων ἐν ΝινευηTb 7:3
And Raguel asked them, From whence are ye, brethren? To whom they said, We are of the sons of Nephthalim, which are captives in Nineve.
Tb 7:3
And Raguel asked them, “Where do you come from, brethren?” They said to him, “We are of the sons of Naphtali, who are captives in Nineveh.”
---
4Tb 7:44καὶ εἶπεν αὐτοῖς γινώσκετε Τωβιτ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν οἱ δὲ εἶπαν γινώσκομενTb 7:4
Then he said to them, Do ye know Tobit our kinsman? And they said, We know him. Then said he, Is he in good health?
Tb 7:4
Then he said to them, “Do you know Tobit our kinsman?” And they said, “We know him.” Then he said, “Is he in good health?”
---
5Tb 7:55καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὑγιαίνει οἱ δὲ εἶπαν καὶ ζῇ καὶ ὑγιαίνει καὶ εἶπεν Τωβιας πατήρ μού ἐστινTb 7:5
And they said, He is both alive, and in good health: and Tobias said, He is my father.
Tb 7:5
And they said, “He is both alive and in good health.” And Tobias said, “He is my father.”
---
6Tb 7:6-76καὶ ἀνεπήδησεν Ραγουηλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσε καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀκούσας ὅτι Τωβιτ ἀπώλεσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐλυπήθη καὶ ἔκλαυσενTb 7:6-7
(6) Then Raguel leaped up, and kissed him, and wept, (7) And blessed him, and said unto him, Thou art the son of an honest and good man. But when he had heard that Tobit was blind, he was sorrowful, and wept.
Tb 7:6-7
(6) Then Raguel leaped up and kissed him and wept. (7) And he blessed him and said to him, “You are the son of an honest and good man.” But when he heard that Tobit was blind, he was sorrowful and wept.
---
7Tb 7:87καὶ Εδνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν καὶ ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προθύμωςTb 7:8
And likewise Edna his wife and Sara his daughter wept. Moreover they entertained them cheerfully; and after that they had killed a ram of the flock, they set store of meat on the table. Then said Tobias to Raphael, Brother Azarias, speak of those things of which thou didst talk in the way, and let this business be dispatched.
Tb 7:8
And likewise Edna his wife and Sarah his daughter wept. Yet still they entertained them cheerfully, and afterwards they had a ram of the flock killed, and they set a supply of meat on the table. Then Tobias said to Raphael, “Brother Azariah, speak about those things which you spoke about on the way here, and let this matter be completed.”
---
888καὶ ἔθυσαν κριὸν προβάτων καὶ παρέθηκαν ὄψα πλείονα8
8
---
999εἶπεν δὲ Τωβιας τῷ Ραφαηλ Αζαρια ἄδελφε λάλησον ὑπὲρ ὧν ἔλεγες ἐν τῇ πορείᾳ καὶ τελεσθήτω τὸ πρᾶγμα9
9
---
10Tb 7:9-1010καὶ μετέδωκεν τὸν λόγον τῷ Ραγουηλ καὶ εἶπεν Ραγουηλ πρὸς Τωβιαν φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γίνου σοὶ γὰρ καθήκει τὸ παιδίον μου λαβεῖν πλὴν ὑποδείξω σοι τὴν ἀλήθειανTb 7:9-10
(9) So he communicated the matter with Raguel: and Raguel said to Tobias, Eat and drink, and make merry: (10) For it is meet that thou shouldest marry my daughter: nevertheless I will declare unto thee the truth.
Tb 7:9-10
(9) ¶So he communicated the matter to Raguel. And Raguel said to Tobias, “Eat and drink, and make merry, (10) for it is fitting that you should marry my daughter. Nevertheless I will declare to you the truth.
---
11Tb 7:1111ἔδωκα τὸ παιδίον μου ἑπτὰ ἀνδράσιν καὶ ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν ἀπεθνῄσκοσαν ὑπὸ τὴν νύκτα ἀλλὰ τὸ νῦν ἔχων ἡδέως γίνουTb 7:11
I have given my daughter in marriage to seven men, who died that night they came in unto her: nevertheless for the present be merry. But Tobias said, I will eat nothing here, till we agree and swear one to another.
Tb 7:11
I have given my daughter in marriage to seven men, who each died on the night that they came in to her. Nevertheless be merry for now.” But Tobias said, “I will eat nothing here until we agree and swear one to another.”
---
12Tb 7:1212καὶ εἶπεν Τωβιας οὐ γεύσομαι οὐδὲν ὧδε ἕως ἂν στήσητε καὶ σταθῆτε πρός με καὶ εἶπεν Ραγουηλ κομίζου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν κατὰ τὴν κρίσιν σὺ δὲ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς καὶ αὐτή σού ἐστιν ὁ δὲ ἐλεήμων θεὸς εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλισταTb 7:12
Raguel said, Then take her from henceforth according to the manner, for thou art her cousin, and she is thine, and the merciful God give you good success in all things.
Tb 7:12
Raguel said, “Then take her from this time forward, according to the custom, for you are her kinsman, and she is yours, and may the merciful God give you good success in all things.”
---
13Tb 7:1313καὶ ἐκάλεσεν Σαρραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ λαβὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν τῷ Τωβια γυναῖκα καὶ εἶπεν ἰδοὺ κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως κομίζου αὐτὴν καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ εὐλόγησεν αὐτούςTb 7:13
Then he called his daughter Sara, and she came to her father, and he took her by the hand, and gave her to be wife to Tobias, saying, Behold, take her after the law of Moses, and lead her away to thy father. And he blessed them;
Tb 7:13
Then he called his daughter Sarah, and she came to her father, and he took her by the hand and gave her to be wife to Tobias, saying, “Behold, take her after the Law of Moses, and lead her away to your father.” And he blessed them.
---
14Tb 7:14-1514καὶ ἐκάλεσεν Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ λαβὼν βιβλίον ἔγραψεν συγγραφήν καὶ ἐσφραγίσαντο καὶ ἤρξαντο ἐσθίεινTb 7:14-15
(14) And called Edna his wife, and took paper, and did write an instrument of covenants, and sealed it. (15) Then they began to eat.
Tb 7:14-15
(14) And he called Edna his wife, and took paper and wrote an instrument of covenants and sealed it. (15) Then they began to eat.
---
15Tb 7:1615καὶ ἐκάλεσεν Ραγουηλ Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ ἀδελφή ἑτοίμασον τὸ ἕτερον ταμίειον καὶ εἰσάγαγε αὐτήνTb 7:16
After Raguel called his wife Edna, and said unto her, Sister, prepare another chamber, and bring her in thither.
Tb 7:16
¶Afterwards Raguel called his wife Edna and said to her, “Sister, prepare another room and bring her into it.”
---
16Tb 7:1716καὶ ἐποίησεν ὡς εἶπεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἀπεδέξατο τὰ δάκρυα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῇTb 7:17
Which when she had done as he had bidden her, she brought her thither: and she wept, and she received the tears of her daughter, and said unto her,
Tb 7:17
Then, when she had done as he had asked her, she brought her into it. And she wept and received the tears of her daughter, and she said to her,
---
17Tb 7:1817θάρσει τέκνον ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς δῴη σοι χάριν ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης θάρσει θύγατερTb 7:18
Be of good comfort, my daughter; the Lord of heaven and earth give thee joy for this thy sorrow: be of good comfort, my daughter.
Tb 7:18
“Be of good comfort, my daughter. May the Lord of heaven and earth give you joy in place of this your sorrow. Be of good comfort, my daughter.”
---
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Jul-2024 10:55:44 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top