www.katabiblon.com

Τωβὶτ BA

Tobit BA (Codices Vaticanus and Alexandrinus)

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Tb 3:11καὶ λυπηθεὶς ἔκλαυσα καὶ προσευξάμην μετ’ ὀδύνης λέγωνTb 3:1
Then I being grieved did weep, and in my sorrow prayed, saying,
Tb 3:1
¶Then I was grieved and I wept, and in my sorrow I prayed, saying,
---
2Tb 3:22δίκαιος εἶ κύριε καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια καὶ κρίσιν ἀληθινὴν καὶ δικαίαν σὺ κρίνεις εἰς τὸν αἰῶναTb 3:2
O Lord, thou art just, and all thy works and all thy ways are mercy and truth, and thou judgest truly and justly for ever.
Tb 3:2
“O Lord, you are just, and all your works and all your ways are mercy and truth, and you judge truly and justly for ever.
---
3Tb 3:33μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σουTb 3:3
Remember me, and look on me, punish me not for my sins and ignorances, and the sins of my fathers, who have sinned before thee:
Tb 3:3
Remember me and look upon me, do not punish me for my sins and my ignorance, nor for the sins of my fathers, who sinned before you,
---
4Tb 3:44παρήκουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου ἔδωκας ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐν οἷς ἐσκορπίσμεθαTb 3:4
For they obeyed not thy commandments: wherefore thou hast delivered us for a spoil, and unto captivity, and unto death, and for a proverb of reproach to all the nations among whom we are dispersed.
Tb 3:4
for they did not obey your commandments. Therefore you have delivered us as spoil, and into captivity, and to death, and as a proverb of reproach to all the nations among whom we are dispersed.
---
5Tb 3:55καὶ νῦν πολλαὶ αἱ κρίσεις σού εἰσιν ἀληθιναὶ ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν πατέρων μου ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου οὐ γὰρ ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθείᾳ ἐνώπιόν σουTb 3:5
And now thy judgments are many and true: deal with me according to my sins and my fathers': because we have not kept thy commandments, neither have walked in truth before thee.
Tb 3:5
And now your judgments are many and true. Deal with me according to my sins and my fathers’ sins, because we have not kept your commandments, nor have we walked in truth before you.
---
6Tb 3:66καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ’ ἐμοῦ ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου ὅπως ἀπολυθῶ καὶ γένωμαι γῆ διότι λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν ἢ ζῆν ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα καὶ λύπη ἐστὶν πολλὴ ἐν ἐμοί ἐπίταξον ἀπολυθῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον τόπον μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦTb 3:6
Now therefore deal with me as seemeth best unto thee, and command my spirit to be taken from me, that I may be dissolved, and become earth: for it is profitable for me to die rather than to live, because I have heard false reproaches, and have much sorrow: command therefore that I may now be delivered out of this distress, and go into the everlasting place: turn not thy face away from me.
Tb 3:6
Now therefore deal with me as it seems best to you, and command my spirit to be taken from me, so that I may be dissolved and become earth; for it is better for me to die than to live, because I have heard false reproaches and have much sorrow. Command therefore that I may now be delivered out of this distress and go into the everlasting place. Do not turn your face away from me.”
---
7Tb 3:77ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ Σαρρα ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ταύτην ὀνειδισθῆναι ὑπὸ παιδισκῶν πατρὸς αὐτῆςTb 3:7
It came to pass the same day, that in Ecbatane a city of Media Sara the daughter of Raguel was also reproached by her father's maids;
Tb 3:7
¶It happened the same day, in Ecbatane a city of Media, that Sarah the daughter of Raguel was also reproached by her father’s maids;
---
8Tb 3:88ὅτι ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά καὶ Ασμοδαυς τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέκτεινεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ’ αὐτῆς ὡς ἐν γυναιξίν καὶ εἶπαν αὐτῇ οὐ συνίεις ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄνδρας ἤδη ἑπτὰ ἔσχες καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνάσθηςTb 3:8
Because that she had been married to seven husbands, whom Asmodeus the evil spirit had killed, before they had lain with her. Dost thou not know, said they, that thou hast strangled thine husbands? thou hast had already seven husbands, neither wast thou named after any of them.
Tb 3:8
because she had been married to seven husbands, whom Asmodeus the evil spirit had killed, before they had lain with her. “Do you not know,” they said, “that you have strangled your husbands? You have already had seven husbands, yet you have not taken the name of any of them.
---
9Tb 3:99τί ἡμᾶς μαστιγοῖς εἰ ἀπέθαναν βάδιζε μετ’ αὐτῶν μὴ ἴδοιμέν σου υἱὸν ἢ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶναTb 3:9
Wherefore dost thou beat us for them? if they be dead, go thy ways after them, let us never see of thee either son or daughter.
Tb 3:9
So then, do you beat us because of them? If they are dead, go your way after them; let us never see either son or daughter from you.”
---
10Tb 3:1010ταῦτα ἀκούσασα ἐλυπήθη σφόδρα ὥστε ἀπάγξασθαι καὶ εἶπεν μία μέν εἰμι τῷ πατρί μου ἐὰν ποιήσω τοῦτο ὄνειδος αὐτῷ ἐστιν καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω μετ’ ὀδύνης εἰς ᾅδουTb 3:10
When she heard these things, she was very sorrowful, so that she thought to have strangled herself; and she said, I am the only daughter of my father, and if I do this, it shall be a reproach unto him, and I shall bring his old age with sorrow unto the grave.
Tb 3:10
When she heard these things, she was very sorrowful, so that she thought about strangling herself; but she said, “I am the only daughter of my father, and if I do this, it shall be a reproach to him, and I shall bring his old age with sorrow to the grave.”
---
11Tb 3:1111καὶ ἐδεήθη πρὸς τῇ θυρίδι καὶ εἶπεν εὐλογητὸς εἶ κύριε ὁ θεός μου καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας εὐλογήσαισάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶναTb 3:11
Then she prayed toward the window, and said, Blessed art thou, O Lord my God, and thine holy and glorious name is blessed and honourable for ever: let all thy works praise thee for ever.
Tb 3:11
Then she prayed toward the window and said, “Blessed are you, O Lord my God, and your holy and glorious name is blessed and honorable for ever; let all your works praise you for ever.
---
12Tb 3:1212καὶ νῦν κύριε τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ τὸ πρόσωπόν μου εἰς σὲ δέδωκαTb 3:12
And now, O Lord, I set I mine eyes and my face toward thee,
Tb 3:12
And now, O Lord, I set my eyes and my face toward you,
---
13Tb 3:1313εἰπὸν ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόνTb 3:13
And say, Take me out of the earth, that I may hear no more the reproach.
Tb 3:13
and say, ‘Take me out of the earth, so that I may no longer hear this reproach.
---
14Tb 3:1414σὺ γινώσκεις κύριε ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας ἀνδρὸςTb 3:14
Thou knowest, Lord, that I am pure from all sin with man,
Tb 3:14
You know, Lord, that I am pure, free from all sin with man,
---
15Tb 3:1515καὶ οὐκ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά μου οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον ὃ κληρονομήσει αὐτόν οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς οὐδὲ ὑπάρχων αὐτῷ υἱός ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά ἵνα τί μοι ζῆν καὶ εἰ μὴ δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλεῆσαί με καὶ μηκέτι ἀκοῦσαί με ὀνειδισμόνTb 3:15
And that I never polluted my name, nor the name of my father, in the land of my captivity: I am the only daughter of my father, neither hath he any child to be his heir, neither any near kinsman, nor any son of his alive, to whom I may keep myself for a wife: my seven husbands are already dead; and why should I live? but if it please not thee that I should die, command some regard to be had of me, and pity taken of me, that I hear no more reproach.
Tb 3:15
and that I never polluted my name, nor the name of my father, in the land of my captivity. I am the only daughter of my father, and he has no child to be his heir; nor does he have any near kinsman, nor any son of a near kinsman alive, to whom I might give myself as a wife. My seven husbands are already dead and so why should I live? But if it does not please you that I should die, then command some regard to be given to me and pity to be taken on me, so that I will no longer hear reproach.’”
---
16Tb 3:1616καὶ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου ΡαφαηλTb 3:16
So the prayers of them both were heard before the majesty of the great God.
Tb 3:16
¶So the prayers of them both were heard before the majesty of the great God.
---
17Tb 3:1717καὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο τοῦ Τωβιτ λεπίσαι τὰ λευκώματα καὶ Σαρραν τὴν τοῦ Ραγουηλ δοῦναι Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιτ γυναῖκα καὶ δῆσαι Ασμοδαυν τὸ πονηρὸν δαιμόνιον διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβιτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ τοῦ Ραγουηλ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου αὐτῆςTb 3:17
And Raphael was sent to heal them both, that is, to scale away the whiteness of Tobit's eyes, and to give Sara the daughter of Raguel for a wife to Tobias the son of Tobit; and to bind Asmodeus the evil spirit; because she belonged to Tobias by right of inheritance. The selfsame time came Tobit home, and entered into his house, and Sara the daughter of Raguel came down from her upper chamber.
Tb 3:17
And Raphael was sent to heal them both, that is, to scale away the whiteness of Tobit’s eyes, and to give Sarah the daughter of Raguel as a wife to Tobias the son of Tobit; and to bind Asmodeus the evil spirit, because she belonged to Tobias by right of inheritance. At the very same time, Tobit came home and entered into his house, and Sarah the daughter of Raguel came down from her upper room.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 15-Jul-2024 05:11:12 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top