www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 7:11μὴ ποίει κακά καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόνSir 7:1
Do no evil, so shall no harm come unto thee.
Sir 7:1
Do no evil, so no evil will overtake you.
---
2Sir 7:22ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦSir 7:2
Depart from the unjust, and iniquity shall turn away from thee.
Sir 7:2
Depart from wrong, and it will turn away from you.
---
3Sir 7:33υἱέ μὴ σπεῖρε ἐπ’ αὔλακας ἀδικίας καὶ οὐ μὴ θερίσῃς αὐτὰ ἑπταπλασίωςSir 7:3
My son, sow not upon the furrows of unrighteousness, and thou shalt not reap them sevenfold.
Sir 7:3
My son, don’t sow upon the furrows of unrighteousness, and you won’t reap them sevenfold.
---
4Sir 7:44μὴ ζήτει παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν μηδὲ παρὰ βασιλέως καθέδραν δόξηςSir 7:4
Seek not of the Lord preeminence, neither of the king the seat of honour.
Sir 7:4
Don’t seek preeminence from the Lord, nor the seat of honor from the king.
---
5Sir 7:55μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζουSir 7:5
justify not thyself before the Lord; and boast not of thy wisdom before the king.
Sir 7:5
Don’t justify yourself in the presence of the Lord, and don’t display your wisdom before the king.
---
6Sir 7:66μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής μὴ οὐκ ἰσχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας μήποτε εὐλαβηθῇς ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σουSir 7:6
Seek not to be judge, being not able to take away iniquity; lest at any time thou fear the person of the mighty, an stumblingblock in the way of thy uprightness.
Sir 7:6
Don’t seek to be a judge, lest you not be able to take away iniquities, lest perhaps you fear the person of a mighty man, and lay a stumbling block in the way of your uprightness.
---
7Sir 7:77μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳSir 7:7
Offend not against the multitude of a city, and then thou shalt not cast thyself down among the people.
Sir 7:7
Don’t sin against the multitude of the city. Don’t disgrace yourself in the crowd.
---
8Sir 7:88μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃSir 7:8
Bind not one sin upon another; for in one thou shalt not be unpunished.
Sir 7:8
Don’t commit a sin twice, for even in one you will not be unpunished.
---
9Sir 7:99μὴ εἴπῃς τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με θεῷ ὑψίστῳ προσδέξεταιSir 7:9
Say not, God will look upon the multitude of my oblations, and when I offer to the most high God, he will accept it.
Sir 7:9
Don’t say, “He will look upon the multitude of my gifts. When I make an offering to the Most High God, he will accept it.”
---
10Sir 7:1010μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃςSir 7:10
Be not fainthearted when thou makest thy prayer, and neglect not to give alms.
Sir 7:10
Don’t be faint-hearted in your prayer. Don’t neglect to give alms.
---
11Sir 7:1111μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ ἔστιν γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶνSir 7:11
Laugh no man to scorn in the bitterness of his soul: for there is one which humbleth and exalteth.
Sir 7:11
Don’t laugh a man to scorn when he is in the bitterness of his soul, for there is one who humbles and exalts.
---
12Sir 7:1212μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελφῷ σου μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίειSir 7:12
Devise not a lie against thy brother; neither do the like to thy friend.
Sir 7:12
Don’t devise* a lie against your brother, or do the same to a friend.
---
13Sir 7:1313μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόνSir 7:13
Use not to make any manner of lie: for the custom thereof is not good.
Sir 7:13
Refuse to utter a lie, for that habit results in no good.
---
14Sir 7:1414μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σουSir 7:14
Use not many words in a multitude of elders, and make not much babbling when thou prayest.
Sir 7:14
Don’t babble in the assembly of elders. Don’t repeat your words in your prayer.
---
15Sir 7:1515μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐκτισμένηνSir 7:15
Hate not laborious work, neither husbandry, which the most High hath ordained.
Sir 7:15
Don’t hate hard labor or farm work, which the Most High has created.
---
16Sir 7:1616μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖSir 7:16
Number not thyself among the multitude of sinners, but remember that wrath will not tarry long.
Sir 7:16
Don’t number yourself among the multitude of sinners. Remember that wrath will not wait.
---
17Sir 7:1717ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξSir 7:17
Humble thyself greatly: for the vengeance of the ungodly is fire and worms.
Sir 7:17
Humble your soul greatly, for the punishment of the ungodly man is fire and the worm.
---
18Sir 7:1818μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἕνεκεν διαφόρου μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ ΣουφιρSir 7:18
Change not a friend for any good by no means; neither a faithful brother for the gold of Ophir.
Sir 7:18
Don’t exchange a friend for something, neither a true brother for the gold of Ophir.
---
19Sir 7:1919μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς ἡ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίονSir 7:19
Forego not a wise and good woman: for her grace is above gold.
Sir 7:19
Don’t deprive yourself of a wise and good wife, for her grace is worth more than gold.
---
20Sir 7:2020μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ μηδὲ μίσθιον διδόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦSir 7:20
Whereas thy servant worketh truly, entreat him not evil. nor the hireling that bestoweth himself wholly for thee.
Sir 7:20
Don’t abuse a servant who works faithfully, or a hireling who gives you his life.
---
21Sir 7:2121οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίαςSir 7:21
Let thy soul love a good servant, and defraud him not of liberty.
Sir 7:21
Let your soul love a wise servant. Don’t defraud him of liberty.
---
22Sir 7:2222κτήνη σοί ἐστιν ἐπισκέπτου αὐτά καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα ἐμμενέτω σοιSir 7:22
Hast thou cattle? have an eye to them: and if they be for thy profit, keep them with thee.
Sir 7:22
Do you have cattle? Look after them. If they are profitable to you, let them stay by you.
---
23Sir 7:2323τέκνα σοί ἐστιν παίδευσον αὐτὰ καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶνSir 7:23
Hast thou children? instruct them, and bow down their neck from their youth.
Sir 7:23
Do you have children? Correct them, and make them obedient from their youth.
---
24Sir 7:2424θυγατέρες σοί εἰσιν πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σουSir 7:24
Hast thou daughters? have a care of their body, and shew not thyself cheerful toward them.
Sir 7:24
Do you have daughters? Take care of their bodies, and don’t be overly indulgent toward them.
---
25Sir 7:2525ἔκδου θυγατέρα καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήνSir 7:25
Marry thy daughter, and so shalt thou have performed a weighty matter: but give her to a man of understanding.
Sir 7:25
Give your daughter in marriage, and you will have accomplished a great matter. Give her to a man of understanding.
---
26Sir 7:2626γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃς σεαυτόνSir 7:26
Hast thou a wife after thy mind? forsake her not: but give not thyself over to a light woman.
Sir 7:26
Do you have a wife who pleases you? Don’t cast her out. * But don’t trust yourself to one who is hateful.
---
27Sir 7:2727ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃSir 7:27
Honour thy father with thy whole heart, and forget not the sorrows of thy mother.
Sir 7:27
Honor your father with your whole heart, and don’t forget the birth pangs of your mother.
---
28Sir 7:2828μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοίSir 7:28
Remember that thou wast begotten of them; and how canst thou recompense them the things that they have done for thee?
Sir 7:28
Remember that you were born of them. What will you repay them for the things that they have done for you?
---
29Sir 7:2929ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζεSir 7:29
Fear the Lord with all thy soul, and reverence his priests.
Sir 7:29
Fear the Lord with all your soul; and revere his priests.
---
30Sir 7:3030ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃςSir 7:30
Love him that made thee with all thy strength, and forsake not his ministers.
Sir 7:30
With all your strength love him who made you. Don’t forsake his ministers.
---
31Sir 7:3131φοβοῦ τὸν κύριον καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ καθὼς ἐντέταλταί σοι ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίωνSir 7:31
Fear the Lord, and honour the priest; and give him his portion, as it is commanded thee; the firstfruits, and the trespass offering, and the gift of the shoulders, and the sacrifice of sanctification, and the firstfruits of the holy things.
Sir 7:31
Fear the Lord and honor the priest. Give him his portion, even as it is commanded you: the first fruits, the trespass offering, the gift of the shoulders, the sacrifice of sanctification, and the first fruits of holy things.
---
32Sir 7:3232καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σουSir 7:32
And stretch thine hand unto the poor, that thy blessing may be perfected.
Sir 7:32
Also stretch out your hand to the poor man, that your blessing may be complete.
---
33Sir 7:3333χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάρινSir 7:33
A gift hath grace in the sight of every man living; and for the dead detain it not.
Sir 7:33
A gift has grace in the sight of every living man. Don’t withhold grace for a dead man.
---
34Sir 7:3434μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησονSir 7:34
Fail not to be with them that weep, and mourn with them that mourn.
Sir 7:34
Don’t avoid those who weep, and mourn with those who mourn.
---
35Sir 7:3535μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον ἄνθρωπον ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃSir 7:35
Be not slow to visit the sick: fir that shall make thee to be beloved.
Sir 7:35
Don’t be slow to visit a sick man, for by such things you will gain love.
---
36Sir 7:3636ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσειςSir 7:36
Whatsoever thou takest in hand, remember the end, and thou shalt never do amiss.
Sir 7:36
In all your words, remember eternity, and you will never sin.
---
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 23:32:14 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top