www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 49:11μνημόσυνον Ιωσιου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανθήσεται καὶ ὡς μουσικὰ ἐν συμποσίῳ οἴνουSir 49:1
The remembrance of Josias is like the composition of the perfume that is made by the art of the apothecary: it is sweet as honey in all mouths, and as musick at a banquet of wine.
Sir 49:1
The memory of Josiah is like the composition of incense prepared by the work of the perfumer. It will be sweet as honey in every mouth, and like music at a banquet of wine.
---
2Sir 49:22αὐτὸς κατευθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ καὶ ἐξῆρεν βδελύγματα ἀνομίαςSir 49:2
He behaved himself uprightly in the conversion of the people, and took away the abominations of iniquity.
Sir 49:2
He did what was right in the reforming of the people, and took away the abominations of iniquity.
---
3Sir 49:33κατεύθυνεν πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειανSir 49:3
He directed his heart unto the Lord, and in the time of the ungodly he established the worship of God.
Sir 49:3
He set his heart right toward the Lord. In lawless days, he made godliness prevail.
---
4Sir 49:44πάρεξ Δαυιδ καὶ Εζεκιου καὶ Ιωσιου πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν κατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ ὑψίστου οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἐξέλιπονSir 49:4
All, except David and Ezekias and Josias, were defective: for they forsook the law of the most High, even the kings of Juda failed.
Sir 49:4
Except David, Hezekiah, and Josiah, all were wicked, because they abandoned the law of the Most High. The kings of Judah came to an end.
---
5Sir 49:55ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳSir 49:5
Therefore he gave their power unto others, and their glory to a strange nation.
Sir 49:5
They gave their power to others, and their glory to a foreign nation.
---
6Sir 49:66ἐνεπύρισαν ἐκλεκτὴν πόλιν ἁγιάσματος καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆςSir 49:6
They burnt the chosen city of the sanctuary, and made the streets desolate, according to the prophecy of Jeremias.
Sir 49:6
They set the chosen city of the sanctuary on fire and made her streets desolate, as it was written by the hand of Jeremiah.
---
7Sir 49:77ἐν χειρὶ Ιερεμιου ἐκάκωσαν γὰρ αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη προφήτης ἐκριζοῦν καὶ κακοῦν καὶ ἀπολλύειν ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύεινSir 49:7
For they entreated him evil, who nevertheless was a prophet, sanctified in his mother's womb, that he might root out, and afflict, and destroy; and that he might build up also, and plant.
Sir 49:7
For they mistreated him; yet he was sanctified in the womb to be a prophet, to root out, to afflict, to destroy and likewise to build and to plant.
---
8Sir 49:88Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβινSir 49:8
It was Ezekiel who saw the glorious vision, which was shewed him upon the chariot of the cherubims.
Sir 49:8
Ezekiel saw the vision of glory, which God showed him on the chariot of the cherubim.
---
9Sir 49:99καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμβρῳ καὶ ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούςSir 49:9
For he made mention of the enemies under the figure of the rain, and directed them that went right.
Sir 49:9
For truly he remembered the enemies in rainstorm, and to do good to those who directed their ways aright.
---
10Sir 49:1010καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδοςSir 49:10
And of the twelve prophets let the memorial be blessed, and let their bones flourish again out of their place: for they comforted Jacob, and delivered them by assured hope.
Sir 49:10
Also of the twelve prophets,* may their bones flourish again out of their place. He comforted the people of Jacob, and delivered them by confident hope.
---
11Sir 49:1111πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβαβελ καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρόςSir 49:11
How shall we magnify Zorobabel? even he was as a signet on the right hand:
Sir 49:11
How shall we magnify Zerubbabel? He was like a signet ring on the right hand.
---
12Sir 49:1212οὕτως Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ οἳ ἐν ἡμέραις αὐτῶν ᾠκοδόμησαν οἶκον καὶ ἀνύψωσαν ναὸν ἅγιον κυρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνοςSir 49:12
So was Jesus the son of Josedec: who in their time builded the house, and set up an holy temple to the Lord, which was prepared for everlasting glory.
Sir 49:12
So was Jesus the son of Josedek, who in their days built the house, and exalted a* people holy to the Lord, prepared for everlasting glory.
---
13Sir 49:1313καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶνSir 49:13
And among the elect was Neemias, whose renown is great, who raised up for us the walls that were fallen, and set up the gates and the bars, and raised up our ruins again.
Sir 49:13
Also of Nehemiah the memory is great. He raised up for us fallen walls, set up the gates and bars, and rebuilt our houses.
---
14Sir 49:1414οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ τῆς γῆςSir 49:14
But upon the earth was no man created like Enoch; for he was taken from the earth.
Sir 49:14
No man was created upon the earth like Enoch, for he was taken up from the earth.
---
15Sir 49:1515οὐδὲ ὡς Ιωσηφ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελφῶν στήριγμα λαοῦ καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησανSir 49:15
Neither was there a young man born like Joseph, a governor of his brethren, a stay of the people, whose bones were regarded of the Lord.
Sir 49:15
Nor was there a man born like Joseph, a leader of his kindred, a supporter of the people. Even his bones were cared for.
---
16Sir 49:1616Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει ΑδαμSir 49:16
Sem and Seth were in great honour among men, and so was Adam above every living thing in creation.
Sir 49:16
Shem and Seth were honored among men, but above every living thing in the creation was Adam.
---
« Ch 48» Ch 50

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2024 00:45:55 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top