www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 48:11καὶ ἀνέστη Ηλιας προφήτης ὡς πῦρ καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετοSir 48:1
Then stood up Elias the prophet as fire, and his word burned like a lamp.
Sir 48:1
Then Elijah arose, the prophet like fire. His word burned like a torch.
---
2Sir 48:22ὃς ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς λιμὸν καὶ τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούςSir 48:2
He brought a sore famine upon them, and by his zeal he diminished their number.
Sir 48:2
He brought a famine upon them, and by his zeal made them few in number.
---
3Sir 48:33ἐν λόγῳ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν κατήγαγεν οὕτως τρὶς πῦρSir 48:3
By the word of the Lord he shut up the heaven, and also three times brought down fire.
Sir 48:3
By the word of the Lord he shut up the heavens. He brought down fire three times.
---
4Sir 48:44ὡς ἐδοξάσθης Ηλια ἐν θαυμασίοις σου καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαιSir 48:4
O Elias, how wast thou honoured in thy wondrous deeds! and who may glory like unto thee!
Sir 48:4
How you were glorified, O Elijah, in your wondrous deeds! Whose glory is like yours?
---
5Sir 48:55ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ὑψίστουSir 48:5
Who didst raise up a dead man from death, and his soul from the place of the dead, by the word of the most High:
Sir 48:5
You raised up a dead man from death, from Hades, by the word of the Most High.
---
6Sir 48:66ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶνSir 48:6
Who broughtest kings to destruction, and honourably men from their bed:
Sir 48:6
You brought down kings to destruction, and honorable men from their sickbeds.
---
7Sir 48:77ἀκούων ἐν Σινα ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρηβ κρίματα ἐκδικήσεωςSir 48:7
Who heardest the rebuke of the Lord in Sinai, and in Horeb the judgment of vengeance:
Sir 48:7
You heard rebuke in Sinai, and judgments of vengeance in Horeb.
---
8Sir 48:88ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ’ αὐτόνSir 48:8
Who anointedst kings to take revenge, and prophets to succeed after him:
Sir 48:8
You anointed kings for retribution, and prophets to succeed after you.
---
9Sir 48:99ὁ ἀναλημφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνωνSir 48:9
Who was taken up in a whirlwind of fire, and in a chariot of fiery horses:
Sir 48:9
You were taken up in a tempest of fire, in a chariot of fiery horses.
---
10Sir 48:1010ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς καιροὺς κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ ἐπιστρέψαι καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καταστῆσαι φυλὰς ΙακωβSir 48:10
Who wast ordained for reproofs in their times, to pacify the wrath of the Lord's judgment, before it brake forth into fury, and to turn the heart of the father unto the son, and to restore the tribes of Jacob.
Sir 48:10
You were recorded for reproofs in their seasons, to pacify anger, before it broke out into wrath, to turn the heart of the father to the son, and to restore the tribes of Jacob.
---
11Sir 48:1111μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοιμημένοι καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθαSir 48:11
Blessed are they that saw thee, and slept in love; for we shall surely live.
Sir 48:11
Blessed are those who saw you, and those who have been beautified with love; for we also shall surely live.
---
12Sir 48:1212Ηλιας ὃς ἐν λαίλαπι ἐσκεπάσθη καὶ Ελισαιε ἐνεπλήσθη πνεύματος αὐτοῦ καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ οὐκ ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος καὶ οὐ κατεδυνάστευσεν αὐτὸν οὐδείςSir 48:12
Elias it was, who was covered with a whirlwind: and Eliseus was filled with his spirit: whilst he lived, he was not moved with the presence of any prince, neither could any bring him into subjection.
Sir 48:12
Elijah was wrapped in a whirlwind. Elisha was filled with his spirit. In his days he was not moved by the fear of any ruler, and no one brought him into subjection.
---
13Sir 48:1313πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτόν καὶ ἐν κοιμήσει ἐπροφήτευσεν τὸ σῶμα αὐτοῦSir 48:13
No word could overcome him; and after his death his body prophesied.
Sir 48:13
Nothing was too hard for him. When he was buried, his body prophesied.
---
14Sir 48:1414καὶ ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησεν τέρατα καὶ ἐν τελευτῇ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦSir 48:14
He did wonders in his life, and at his death were his works marvellous.
Sir 48:14
As in his life he did wonders, so his works were also marvelous in death.
---
15Sir 48:1515ἐν πᾶσιν τούτοις οὐ μετενόησεν ὁ λαὸς καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἕως ἐπρονομεύθησαν ἀπὸ γῆς αὐτῶν καὶ διεσκορπίσθησαν ἐν πάσῃ τῇ γῇSir 48:15
For all this the people repented not, neither departed they from their sins, till they were spoiled and carried out of their land, and were scattered through all the earth: yet there remained a small people, and a ruler in the house of David:
Sir 48:15
For all this the people didn’t repent. They didn’t depart from their sins, until they were carried away as a plunder from their land, and were scattered through all the earth. The people were left very few in number, but with a ruler from the house of David.
---
16Sir 48:1616καὶ κατελείφθη ὁ λαὸς ὀλιγοστός καὶ ἄρχων ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίαςSir 48:16
Of whom some did that which was pleasing to God, and some multiplied sins.
Sir 48:16
Some of them did that which was right, but some multiplied sins.
---
17Sir 48:1717Εζεκιας ὠχύρωσεν τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν εἰς μέσον αὐτῆς ὕδωρ ὤρυξεν σιδήρῳ ἀκρότομον καὶ ᾠκοδόμησεν κρήνας εἰς ὕδαταSir 48:17
Ezekias fortified his city, and brought in water into the midst thereof: he digged the hard rock with iron, and made wells for waters.
Sir 48:17
Hezekiah fortified his city, and brought water into its midst. He tunneled through rock with iron, and built cisterns for water.
---
18Sir 48:1818ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Σενναχηριμ καὶ ἀπέστειλεν Ραψακην καὶ ἀπῆρεν καὶ ἐπῆρεν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ Σιων καὶ ἐμεγαλαύχησεν ἐν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦSir 48:18
In his time Sennacherib came up, and sent Rabsaces, and lifted up his hand against Sion, and boasted proudly.
Sir 48:18
In his days Sennacherib invaded, and sent Rabshakeh, and departed. He lifted up his hand against Zion, and boasted great things in his arrogance.
---
19Sir 48:1919τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαιSir 48:19
Then trembled their hearts and hands, and they were in pain, as women in travail.
Sir 48:19
Then their hearts and their hands were shaken, and they were in pain, as women in labor.
---
20Sir 48:2020καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν κύριον τὸν ἐλεήμονα ἐκπετάσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν πρὸς αὐτόν καὶ ὁ ἅγιος ἐξ οὐρανοῦ ταχὺ ἐπήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ ΗσαιουSir 48:20
But they called upon the Lord which is merciful, and stretched out their hands toward him: and immediately the Holy One heard them out of heaven, and delivered them by the ministry of Esay.
Sir 48:20
But they called upon the Lord who is merciful, spreading out their hands to him. The Holy One quickly heard them out of Heaven, and delivered them by the hand of Isaiah.
---
21Sir 48:2121ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἐξέτριψεν αὐτοὺς ὁ ἄγγελος αὐτοῦSir 48:21
He smote the host of the Assyrians, and his angel destroyed them.
Sir 48:21
He struck the camp of the Assyrians, and his angel utterly destroyed them.
---
22Sir 48:2222ἐποίησεν γὰρ Εζεκιας τὸ ἀρεστὸν κυρίῳ καὶ ἐνίσχυσεν ἐν ὁδοῖς Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἃς ἐνετείλατο Ησαιας ὁ προφήτης ὁ μέγας καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦSir 48:22
For Ezekias had done the thing that pleased the Lord, and was strong in the ways of David his father, as Esay the prophet, who was great and faithful in his vision, had commanded him.
Sir 48:22
For Hezekiah did that which was pleasing to the Lord, and was strong in the ways of his ancestor David, which Isaiah the prophet commanded, who was great and faithful in his vision.
---
23Sir 48:2323ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνεπόδισεν ὁ ἥλιος καὶ προσέθηκεν ζωὴν βασιλεῖSir 48:23
In his time the sun went backward, and he lengthened the king's life.
Sir 48:23
In his days the sun went backward. He prolonged the life of the king.
---
24Sir 48:2424πνεύματι μεγάλῳ εἶδεν τὰ ἔσχατα καὶ παρεκάλεσεν τοὺς πενθοῦντας ἐν ΣιωνSir 48:24
He saw by an excellent spirit what should come to pass at the last, and he comforted them that mourned in Sion.
Sir 48:24
He saw by an excellent spirit what would come to pass in the future; and he comforted those who mourned in Zion.
---
25Sir 48:2525ἕως τοῦ αἰῶνος ὑπέδειξεν τὰ ἐσόμενα καὶ τὰ ἀπόκρυφα πρὶν ἢ παραγενέσθαι αὐτάSir 48:25
He shewed what should come to pass for ever, and secret things or ever they came.
Sir 48:25
He showed the things that would happen through the end of time, and the hidden things before they came.
---
« Ch 47» Ch 49

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2024 00:02:39 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top