www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 47:11καὶ μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ναθαν προφητεύειν ἐν ἡμέραις ΔαυιδSir 47:1
And after him rose up Nathan to prophesy in the time of David.
Sir 47:1
After him, Nathan rose up to prophesy in the days of David.
---
2Sir 47:22ὥσπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου οὕτως Δαυιδ ἀπὸ τῶν υἱῶν ΙσραηλSir 47:2
As is the fat taken away from the peace offering, so was David chosen out of the children of Israel.
Sir 47:2
As is the fat when it is separated from the peace offering, so was David separated from the children of Israel.
---
3Sir 47:33ἐν λέουσιν ἔπαιξεν ὡς ἐν ἐρίφοις καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἐν ἄρνασι προβάτωνSir 47:3
He played with lions as with kids, and with bears as with lambs.
Sir 47:3
He played with lions as with kids, and with bears as with lambs of the flock.
---
4Sir 47:44ἐν νεότητι αὐτοῦ οὐχὶ ἀπέκτεινεν γίγαντα καὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ ΓολιαθSir 47:4
Slew he not a giant, when he was yet but young? and did he not take away reproach from the people, when he lifted up his hand with the stone in the sling, and beat down the boasting of Goliath?
Sir 47:4
In his youth didn’t he kill a giant, and take away reproach from the people when he lifted up his hand with a sling stone, and beat down the boasting Goliath?
---
5Sir 47:55ἐπεκαλέσατο γὰρ κύριον τὸν ὕψιστον καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ ἀνυψῶσαι κέρας λαοῦ αὐτοῦSir 47:5
For he called upon the most high Lord; and he gave him strength in his right hand to slay that mighty warrior, and set up the horn of his people.
Sir 47:5
For he called upon the Most High Lord, and he gave him strength in his right hand to kill a man mighty in war, to exalt the horn of his people.
---
6Sir 47:66οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασαν αὐτὸν καὶ ᾔνεσαν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις κυρίου ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξηςSir 47:6
So the people honoured him with ten thousands, and praised him in the blessings of the Lord, in that he gave him a crown of glory.
Sir 47:6
So they glorified him for his tens of thousands, and praised him for the blessings of the Lord, in that a glorious diadem was given to him.
---
7Sir 47:77ἐξέτριψεν γὰρ ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐξουδένωσεν Φυλιστιιμ τοὺς ὑπεναντίους ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν κέραςSir 47:7
For he destroyed the enemies on every side, and brought to nought the Philistines his adversaries, and brake their horn in sunder unto this day.
Sir 47:7
For he destroyed the enemies on every side, and defeated the Philistines his adversaries. He broke their horn in pieces to this day.
---
8Sir 47:88ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν ἁγίῳ ὑψίστῳ ῥήματι δόξης ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησεν καὶ ἠγάπησεν τὸν ποιήσαντα αὐτόνSir 47:8
In all his works he praised the Holy One most high with words of glory; with his whole heart he sung songs, and loved him that made him.
Sir 47:8
In every work of his he gave thanks to the Holy One Most High with words of glory. He sang praise with his whole heart, and loved him who made him.
---
9Sir 47:99καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐξ ἠχοῦς αὐτῶν γλυκαίνειν μέληSir 47:9
He set singers also before the altar, that by their voices they might make sweet melody, and daily sing praises in their songs.
Sir 47:9
He set singers before the altar, to make sweet melody by their music.*
---
10Sir 47:1010ἔδωκεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν καὶ ἐκόσμησεν καιροὺς μέχρι συντελείας ἐν τῷ αἰνεῖν αὐτοὺς τὸ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πρωίας ἠχεῖν τὸ ἁγίασμαSir 47:10
He beautified their feasts, and set in order the solemn times until the end, that they might praise his holy name, and that the temple might sound from morning.
Sir 47:10
He gave beauty to the feasts, and set in order the seasons to completion while they praised his holy name, and the sanctuary resounded from early morning.
---
11Sir 47:1111κύριος ἀφεῖλεν τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ κέρας αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην βασιλέων καὶ θρόνον δόξης ἐν τῷ ΙσραηλSir 47:11
The Lord took away his sins, and exalted his horn for ever: he gave him a covenant of kings, and a throne of glory in Israel.
Sir 47:11
The Lord took away his sins, and exalted his horn forever. He gave him a covenant of kings, and a glorious throne in Israel.
---
12Sir 47:1212μετὰ τοῦτον ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων καὶ δι’ αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷSir 47:12
After him rose up a wise son, and for his sake he dwelt at large.
Sir 47:12
After him a wise son rose up, who because of him lived in security.
---
13Sir 47:1313Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης ᾧ ὁ θεὸς κατέπαυσεν κυκλόθεν ἵνα στήσῃ οἶκον ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ καὶ ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶναSir 47:13
Solomon reigned in a peaceable time, and was honoured; for God made all quiet round about him, that he might build an house in his name, and prepare his sanctuary for ever.
Sir 47:13
Solomon reigned in days of peace. God gave him rest all around, that he might set up a house for his name, and prepare a sanctuary forever.
---
14Sir 47:1414ὡς ἐσοφίσθης ἐν νεότητί σου καὶ ἐνεπλήσθης ὡς ποταμὸς συνέσεωςSir 47:14
How wise wast thou in thy youth and, as a flood, filled with understanding!
Sir 47:14
How wise you were made in your youth, and filled as a river with understanding!
---
15Sir 47:1515γῆν ἐπεκάλυψεν ἡ ψυχή σου καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτωνSir 47:15
Thy soul covered the whole earth, and thou filledst it with dark parables.
Sir 47:15
Your influence covered the earth, and you filled it with parables and riddles.
---
16Sir 47:1616εἰς νήσους πόρρω ἀφίκετο τὸ ὄνομά σου καὶ ἠγαπήθης ἐν τῇ εἰρήνῃ σουSir 47:16
Thy name went far unto the islands; and for thy peace thou wast beloved.
Sir 47:16
Your name reached to the far away islands, and you were loved for your peace.
---
17Sir 47:1717ἐν ᾠδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραβολαῖς καὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεθαύμασάν σε χῶραιSir 47:17
The countries marvelled at thee for thy songs, and proverbs, and parables, and interpretations.
Sir 47:17
For your songs, proverbs, parables, and interpretations, the countries marveled at you.
---
18Sir 47:1818ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικεκλημένου θεοῦ Ισραηλ συνήγαγες ὡς κασσίτερον τὸ χρυσίον καὶ ὡς μόλιβον ἐπλήθυνας ἀργύριονSir 47:18
By the name of the Lord God, which is called the Lord God of Israel, thou didst gather gold as tin and didst multiply silver as lead.
Sir 47:18
By the name of the Lord God, who is called the God of Israel, you gathered gold like tin, and multiplied silver like lead.
---
19Sir 47:1919παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶν καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σουSir 47:19
Thou didst bow thy loins unto women, and by thy body thou wast brought into subjection.
Sir 47:19
You bowed your loins to women, and in your body you were brought into subjection.
---
20Sir 47:2020ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου καὶ ἐβεβήλωσας τὸ σπέρμα σου ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου καὶ κατανυγῆναι ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σουSir 47:20
Thou didst stain thy honour, and pollute thy seed: so that thou broughtest wrath upon thy children, and wast grieved for thy folly.
Sir 47:20
You blemished your honor, and defiled your offspring, to bring wrath upon your children. I was grieved for your folly,
---
21Sir 47:2121γενέσθαι δίχα τυραννίδα καὶ ἐξ Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆSir 47:21
So the kingdom was divided, and out of Ephraim ruled a rebellious kingdom.
Sir 47:21
because the sovereignty was divided, and a disobedient kingdom ruled out of Ephraim.
---
22Sir 47:2222ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἔκγονα καὶ σπέρμα τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτὸν οὐ μὴ ἐξάρῃ καὶ τῷ Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζανSir 47:22
But the Lord will never leave off his mercy, neither shall any of his works perish, neither will he abolish the posterity of his elect, and the seed of him that loveth him he will not take away: wherefore he gave a remnant unto Jacob, and out of him a root unto David.
Sir 47:22
But the Lord will never forsake his mercy. He won’t destroy any of his works, nor blot out the posterity of his elect. He won’t take away the offspring him who loved him. He gave a remnant to Jacob, and to David a root from his own family.
---
23Sir 47:2323καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ κατέλιπεν μετ’ αὐτὸν ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ λαοῦ ἀφροσύνην καὶ ἐλασσούμενον συνέσει Ροβοαμ ὃς ἀπέστησεν λαὸν ἐκ βουλῆς αὐτοῦSir 47:23
Thus rested Solomon with his fathers, and of his seed he left behind him Roboam, even the foolishness of the people, and one that had no understanding, who turned away the people through his counsel. There was also Jeroboam the son of Nebat, who caused Israel to sin, and shewed Ephraim the way of sin:
Sir 47:23
So Solomon rested with his fathers. Of his offspring, he left behind him Rehoboam, the foolishness of the people, and one who lacked understanding, who made the people revolt by his counsel. Also Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, and gave a way of sin to Ephraim.
---
24Sir 47:2424καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ καὶ ἔδωκεν τῷ Εφραιμ ὁδὸν ἁμαρτίας καὶ ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν σφόδρα ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶνSir 47:24
And their sins were multiplied exceedingly, that they were driven out of the land.
Sir 47:24
Their sins were multiplied exceedingly, until they were removed from their land.
---
25Sir 47:2525καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ’ αὐτούςSir 47:25
For they sought out all wickedness, till the vengeance came upon them.
Sir 47:25
For they sought out all manner of wickedness, until vengeance came upon them.
---
« Ch 46» Ch 48

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Jul-2024 05:26:38 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top