www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 46:11κραταιὸς ἐν πολέμῳ Ἰησοῦς Ναυη καὶ διάδοχος Μωυσῆ ἐν προφητείαις ὃς ἐγένετο κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ἐκδικῆσαι ἐπεγειρομένους ἐχθρούς ὅπως κατακληρονομήσῃ τὸν ΙσραηλSir 46:1
Jesus the son a Nave was valiant in the wars, and was the successor of Moses in prophecies, who according to his name was made great for the saving of the elect of God, and taking vengeance of the enemies that rose up against them, that he might set Israel in their inheritance.
Sir 46:1
Joshua the son of Nun was valiant in war, and was the successor of Moses in prophecies. He was made great according to his name for the saving of* God’s elect, to take vengeance on the enemies that rose up against them, that he might give Israel their inheritance.
---
2Sir 46:22ὡς ἐδοξάσθη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἐκτεῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλειςSir 46:2
How great glory gat he, when he did lift up his hands, and stretched out his sword against the cities!
Sir 46:2
How was he glorified in the lifting up his hands, and in stretching out his sword against the cities!
---
3Sir 46:33τίς πρότερος αὐτοῦ οὕτως ἔστη τοὺς γὰρ πολέμους κυρίου αὐτὸς ἐπήγαγενSir 46:3
Who before him so stood to it? for the Lord himself brought his enemies unto him.
Sir 46:3
Who before him stood so firm? For the Lord himself brought his enemies to him.
---
4Sir 46:44οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύοSir 46:4
Did not the sun go back by his means? and was not one day as long as two?
Sir 46:4
Didn’t the sun go back by his hand? Didn’t one day become as two?
---
5Sir 46:55ἐπεκαλέσατο τὸν ὕψιστον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι αὐτὸν ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ μέγας κύριος ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶςSir 46:5
He called upon the most high Lord, when the enemies pressed upon him on every side; and the great Lord heard him.
Sir 46:5
He called upon the Most High, the Mighty One, when his foes pressed in all around him, and the great Lord heard him.
---
6Sir 46:66κατέρραξεν ἐπ’ ἔθνος πόλεμον καὶ ἐν καταβάσει ἀπώλεσεν ἀνθεστηκότας ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ ὅτι ἐναντίον κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦSir 46:6
And with hailstones of mighty power he made the battle to fall violently upon the nations, and in the descent of Beth-horon he destroyed them that resisted, that the nations might know all their strength, because he fought in the sight of the Lord, and he followed the Mighty One.
Sir 46:6
With hailstones of mighty power, he caused war to break violently upon the nation, and* on the slope he destroyed those who resisted, so that the nations might know his armor, how he fought in the sight of the Lord; for he followed the Mighty One.
---
7Sir 46:77καὶ γὰρ ἐπηκολούθησεν ὀπίσω δυνάστου καὶ ἐν ἡμέραις Μωυσέως ἐποίησεν ἔλεος αὐτὸς καὶ Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη ἀντιστῆναι ἔναντι ἐκκλησίας κωλῦσαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας καὶ κοπάσαι γογγυσμὸν πονηρίαςSir 46:7
In the time of Moses also he did a work of mercy, he and Caleb the son of Jephunne, in that they withstood the congregation, and withheld the people from sin, and appeased the wicked murmuring.
Sir 46:7
Also in the time of Moses, he did a work of mercy— he and Caleb the son of Jephunneh— in that they withstood the adversary, hindered the people from sin, and stilled their wicked complaining.
---
8Sir 46:88καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλιSir 46:8
And of six hundred thousand people on foot, they two were preserved to bring them in to the heritage, even unto the land that floweth with milk and honey.
Sir 46:8
And of six hundred thousand people on foot, they two alone were preserved to bring them into their inheritance, into a land flowing with milk and honey.
---
9Sir 46:99καὶ ἔδωκεν ὁ κύριος τῷ Χαλεβ ἰσχύν καὶ ἕως γήρους διέμεινεν αὐτῷ ἐπιβῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς γῆς καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχεν κληρονομίανSir 46:9
The Lord gave strength also unto Caleb, which remained with him unto his old age: so that he entered upon the high places of the land, and his seed obtained it for an heritage:
Sir 46:9
The Lord gave strength to Caleb, and it remained with him to his old age, so that he entered the hill country, and his offspring obtained it for an inheritance,
---
10Sir 46:1010ὅπως ἴδωσιν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὅτι καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίουSir 46:10
That all the children of Israel might see that it is good to follow the Lord.
Sir 46:10
that all the children of Israel might see that it is good to follow the Lord.
---
11Sir 46:1111καὶ οἱ κριταί ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ κυρίου εἴη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαιςSir 46:11
And concerning the judges, every one by name, whose heart went not a whoring, nor departed from the Lord, let their memory be blessed.
Sir 46:11
Also the judges, every one by his name, all whose hearts didn’t engage in immorality, and who didn’t turn away from the Lord— may their memory be blessed!
---
12Sir 46:1212τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐφ’ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶνSir 46:12
Let their bones flourish out of their place, and let the name of them that were honoured be continued upon their children.
Sir 46:12
May their bones flourish again out of their place. May the name of those who have been honored be renewed in their children.
---
13Sir 46:1313ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου αὐτοῦ Σαμουηλ προφήτης κυρίου κατέστησεν βασιλείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦSir 46:13
Samuel, the prophet of the Lord, beloved of his Lord, established a kingdom, and anointed princes over his people.
Sir 46:13
Samuel, the prophet of the Lord, loved by his Lord, established a kingdom and anointed princes over his people.
---
14Sir 46:1414ἐν νόμῳ κυρίου ἔκρινεν συναγωγήν καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὸν ΙακωβSir 46:14
By the law of the Lord he judged the congregation, and the Lord had respect unto Jacob.
Sir 46:14
By the law of the Lord he judged the congregation, and the Lord watched over Jacob.
---
15Sir 46:1515ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη προφήτης καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεωςSir 46:15
By his faithfulness he was found a true prophet, and by his word he was known to be faithful in vision.
Sir 46:15
By his faithfulness he was proved to be a prophet. By his words he was known to be faithful in vision.
---
16Sir 46:1616καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον δυνάστην ἐν τῷ θλῖψαι ἐχθροὺς αὐτοῦ κυκλόθεν ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦSir 46:16
He called upon the mighty Lord, when his enemies pressed upon him on every side, when he offered the sucking lamb.
Sir 46:16
When his enemies pressed on him on every side, he called upon the Lord, the Mighty One, with the offering of the suckling lamb.
---
17Sir 46:1717καὶ ἐβρόντησεν ἀπ’ οὐρανοῦ ὁ κύριος καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν αὐτοῦSir 46:17
And the Lord thundered from heaven, and with a great noise made his voice to be heard.
Sir 46:17
Then the Lord thundered from heaven. He made his voice heard with a mighty sound.
---
18Sir 46:1818καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων καὶ πάντας ἄρχοντας ΦυλιστιιμSir 46:18
And he destroyed the rulers of the Tyrians, and all the princes of the Philistines.
Sir 46:18
He utterly destroyed the rulers of the Tyrians and all the princes of the Philistines.
---
19Sir 46:1919καὶ πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ αὐτοῦ χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωποςSir 46:19
And before his long sleep he made protestations in the sight of the Lord and his anointed, I have not taken any man's goods, so much as a shoe: and no man did accuse him.
Sir 46:19
Before the time of his age-long sleep, he testified in the sight of the lord and his anointed, “I have not taken any man’s goods, so much as a sandal;” and no one accused him.
---
20Sir 46:2020καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσεν καὶ ὑπέδειξεν βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν ἐκ γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν προφητείᾳ ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν λαοῦSir 46:20
And after his death he prophesied, and shewed the king his end, and lifted up his voice from the earth in prophecy, to blot out the wickedness of the people.
Sir 46:20
Even after he fell asleep, he prophesied, and showed the king his end, and lifted up his voice from the earth in prophecy, to blot out the wickedness of the people.
---
« Ch 45» Ch 47

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Apr-2024 17:01:40 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top