www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 43:11γαυρίαμα ὕψους στερέωμα καθαριότητος εἶδος οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξηςSir 43:1
The pride of the height, the clear firmament, the beauty of heaven, with his glorious shew;
Sir 43:1
The pride of the heavenly heights is the clear sky, the appearance of heaven, in the spectacle of its glory.
---
2Sir 43:22ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ διαγγέλλων ἐν ἐξόδῳ σκεῦος θαυμαστόν ἔργον ὑψίστουSir 43:2
The sun when it appeareth, declaring at his rising a marvellous instrument, the work of the most High:
Sir 43:2
The sun, when it appears, bringing tidings as it rises, is a marvelous instrument, the work of the Most High.
---
3Sir 43:33ἐν μεσημβρίᾳ αὐτοῦ ἀναξηραίνει χώραν καὶ ἐναντίον καύματος αὐτοῦ τίς ὑποστήσεταιSir 43:3
At noon it parcheth the country, and who can abide the burning heat thereof?
Sir 43:3
At noon, it dries up the land. Who can stand against its burning heat?
---
4Sir 43:44κάμινον φυσῶν ἐν ἔργοις καύματος τριπλασίως ἥλιος ἐκκαίων ὄρη ἀτμίδας πυρώδεις ἐκφυσῶν καὶ ἐκλάμπων ἀκτῖνας ἀμαυροῖ ὀφθαλμούςSir 43:4
A man blowing a furnace is in works of heat, but the sun burneth the mountains three times more; breathing out fiery vapours, and sending forth bright beams, it dimmeth the eyes.
Sir 43:4
A man tending a furnace is in burning heat, but the sun three times more, burning up the mountains, breathing out fiery vapors, and sending out bright beams, it blinds the eyes.
---
5Sir 43:55μέγας κύριος ὁ ποιήσας αὐτόν καὶ ἐν λόγοις αὐτοῦ κατέσπευσεν πορείανSir 43:5
Great is the Lord that made it; and at his commandment runneth hastily.
Sir 43:5
Great is the Lord who made it. At his word, he hastens on its course.
---
6Sir 43:66καὶ ἡ σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς ἀνάδειξιν χρόνων καὶ σημεῖον αἰῶνοςSir 43:6
He made the moon also to serve in her season for a declaration of times, and a sign of the world.
Sir 43:6
The moon marks the changing seasons, declares times, and is a sign for the world.
---
7Sir 43:77ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείαςSir 43:7
From the moon is the sign of feasts, a light that decreaseth in her perfection.
Sir 43:7
From the moon is the sign of feast days, a light that wanes when it completes its course.
---
8Sir 43:88μὴν κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει σκεῦος παρεμβολῶν ἐν ὕψει ἐν στερεώματι οὐρανοῦ ἐκλάμπωνSir 43:8
The month is called after her name, increasing wonderfully in her changing, being an instrument of the armies above, shining in the firmament of heaven;
Sir 43:8
The month is called after its name, increasing wonderfully in its changing— an instrument of the army on high, shining in the structure of heaven,
---
9Sir 43:99κάλλος οὐρανοῦ δόξα ἄστρων κόσμος φωτίζων ἐν ὑψίστοις κυρίουSir 43:9
The beauty of heaven, the glory of the stars, an ornament giving light in the highest places of the Lord.
Sir 43:9
the beauty of heaven, the glory of the stars, an ornament giving light in the highest places of the Lord.
---
10Sir 43:1010ἐν λόγοις ἁγίου στήσονται κατὰ κρίμα καὶ οὐ μὴ ἐκλυθῶσιν ἐν φυλακαῖς αὐτῶνSir 43:10
At the commandment of the Holy One they will stand in their order, and never faint in their watches.
Sir 43:10
At the word of the Holy One, they will stand in due order. They won’t faint in their watches.
---
11Sir 43:1111ἰδὲ τόξον καὶ εὐλόγησον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ σφόδρα ὡραῖον ἐν τῷ αὐγάσματι αὐτοῦSir 43:11
Look upon the rainbow, and praise him that made it; very beautiful it is in the brightness thereof.
Sir 43:11
Look at the rainbow, and praise him who made it. It is exceedingly beautiful in its brightness.
---
12Sir 43:1212ἐγύρωσεν οὐρανὸν ἐν κυκλώσει δόξης χεῖρες ὑψίστου ἐτάνυσαν αὐτόSir 43:12
It compasseth the heaven about with a glorious circle, and the hands of the most High have bended it.
Sir 43:12
It encircles the sky with its glorious circle. The hands of the Most High have stretched it out.
---
13Sir 43:1313προστάγματι αὐτοῦ κατέσπευσεν χιόνα καὶ ταχύνει ἀστραπὰς κρίματος αὐτοῦSir 43:13
By his commandment he maketh the snow to fall apace, and sendeth swiftly the lightnings of his judgment.
Sir 43:13
By his commandment, he makes the snow fall and swiftly sends the lightnings of his judgment.
---
14Sir 43:1414διὰ τοῦτο ἠνεῴχθησαν θησαυροί καὶ ἐξέπτησαν νεφέλαι ὡς πετεινάSir 43:14
Through this the treasures are opened: and clouds fly forth as fowls.
Sir 43:14
Therefore the storehouses are opened, and clouds fly out like birds.
---
15Sir 43:1515ἐν μεγαλείῳ αὐτοῦ ἴσχυσεν νεφέλας καὶ διεθρύβησαν λίθοι χαλάζηςSir 43:15
By his great power he maketh the clouds firm, and the hailstones are broken small.
Sir 43:15
By his mighty power, he makes the clouds strong and the hailstones are broken in pieces.
---
16Sir 43:1616καὶ ἐν ὀπτασίᾳ αὐτοῦ σαλευθήσεται ὄρη ἐν θελήματι αὐτοῦ πνεύσεται νότοςSir 43:16
At his sight the mountains are shaken, and at his will the south wind bloweth.
Sir 43:16
At his appearing, the mountains will be shaken. At his will, the south wind will blow.
---
17Sir 43:1717φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠνείδισεν γῆν καὶ καταιγὶς βορέου καὶ συστροφὴ πνεύματοςSir 43:17
The noise of the thunder maketh the earth to tremble: so doth the northern storm and the whirlwind: as birds flying he scattereth the snow, and the falling down thereof is as the lighting of grasshoppers:
Sir 43:17
The voice of his thunder rebukes the earth. So does the northern storm and the whirlwind. Like birds flying down, he sprinkles the snow. It falls down like the lighting of locusts.
---
18Sir 43:1818ὡς πετεινὰ καθιπτάμενα πάσσει χιόνα καὶ ὡς ἀκρὶς καταλύουσα ἡ κατάβασις αὐτῆς κάλλος λευκότητος αὐτῆς ἐκθαυμάσει ὀφθαλμός καὶ ἐπὶ τοῦ ὑετοῦ αὐτῆς ἐκστήσεται καρδίαSir 43:18
The eye marvelleth at the beauty of the whiteness thereof, and the heart is astonished at the raining of it.
Sir 43:18
The eye is dazzled at the beauty of its whiteness. The heart is amazed as it falls.
---
19Sir 43:1919καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς χέει καὶ παγεῖσα γίνεται σκολόπων ἄκραSir 43:19
The hoarfrost also as salt he poureth on the earth, and being congealed, it lieth on the top of sharp stakes.
Sir 43:19
He also pours out frost on the earth like salt. When it is freezes, it has points like thorns.
---
20Sir 43:2020ψυχρὸς ἄνεμος βορέης πνεύσει καὶ παγήσεται κρύσταλλος ἐφ’ ὕδατος ἐπὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος καταλύσει καὶ ὡς θώρακα ἐνδύσεται τὸ ὕδωρSir 43:20
When the cold north wind bloweth, and the water is congealed into ice, it abideth upon every gathering together of water, and clotheth the water as with a breastplate.
Sir 43:20
The cold north wind blows and ice freezes on the water. It settles on every pool of water. The water puts it on like it was a breastplate.
---
21Sir 43:2121καταφάγεται ὄρη καὶ ἔρημον ἐκκαύσει καὶ ἀποσβέσει χλόην ὡς πῦρSir 43:21
It devoureth the mountains, and burneth the wilderness, and consumeth the grass as fire.
Sir 43:21
It will devour the mountains, burn up the wilderness, and consume the green grass like fire.
---
22Sir 43:2222ἴασις πάντων κατὰ σπουδὴν ὁμίχλη δρόσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσειSir 43:22
A present remedy of all is a mist coming speedily, a dew coming after heat refresheth.
Sir 43:22
A mist coming speedily heals all things. A dew coming after heat brings cheerfulness.
---
23Sir 43:2323λογισμῷ αὐτοῦ ἐκόπασεν ἄβυσσον καὶ ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ νήσουςSir 43:23
By his counsel he appeaseth the deep, and planteth islands therein.
Sir 43:23
By his counsel, he has calmed the deep and planted islands in it.
---
24Sir 43:2424οἱ πλέοντες τὴν θάλασσαν διηγοῦνται τὸν κίνδυνον αὐτῆς καὶ ἀκοαῖς ὠτίων ἡμῶν θαυμάζομενSir 43:24
They that sail on the sea tell of the danger thereof; and when we hear it with our ears, we marvel thereat.
Sir 43:24
Those who sail on the sea tell of its dangers. We marvel when we hear it with our ears.
---
25Sir 43:2525καὶ ἐκεῖ τὰ παράδοξα καὶ θαυμάσια ἔργα ποικιλία παντὸς ζῴου κτίσις κητῶνSir 43:25
For therein be strange and wondrous works, variety of all kinds of beasts and whales created.
Sir 43:25
There are also those strange and wondrous works in it— variety of all that has life and the huge creatures of the sea.
---
26Sir 43:2626δι’ αὐτὸν εὐοδοῖ ἄγγελος αὐτοῦ καὶ ἐν λόγῳ αὐτοῦ σύγκειται τὰ πάνταSir 43:26
By him the end of them hath prosperous success, and by his word all things consist.
Sir 43:26
Because of him, his messengers succeed. By his word, all things hold together.
---
27Sir 43:2727πολλὰ ἐροῦμεν καὶ οὐ μὴ ἀφικώμεθα καὶ συντέλεια λόγων τὸ πᾶν ἐστιν αὐτόςSir 43:27
We may speak much, and yet come short: wherefore in sum, he is all.
Sir 43:27
We may say many things, but couldn’t say enough. The summary of our words is, “He is everything!”
---
28Sir 43:2828δοξάζοντες ποῦ ἰσχύσομεν αὐτὸς γὰρ ὁ μέγας παρὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦSir 43:28
How shall we be able to magnify him? for he is great above all his works.
Sir 43:28
How could we have strength to glorify him? For he is himself the greater than all his works.
---
29Sir 43:2929φοβερὸς κύριος καὶ σφόδρα μέγας καὶ θαυμαστὴ ἡ δυναστεία αὐτοῦSir 43:29
The Lord is terrible and very great, and marvellous is his power.
Sir 43:29
The Lord is awesome and exceedingly great! His power is marvelous!
---
30Sir 43:3030δοξάζοντες κύριον ὑψώσατε καθ’ ὅσον ἂν δύνησθε ὑπερέξει γὰρ καὶ ἔτι καὶ ὑψοῦντες αὐτὸν πληθύνατε ἐν ἰσχύι μὴ κοπιᾶτε οὐ γὰρ μὴ ἀφίκησθεSir 43:30
When ye glorify the Lord, exalt him as much as ye can; for even yet will he far exceed: and when ye exalt him, put forth all your strength, and be not weary; for ye can never go far enough.
Sir 43:30
Glorify the Lord and exalt him as much as you can! For even yet, he will surpass that. When you exalt him, summon your full strength. Don’t be weary, because you can’t praise him enough.
---
31Sir 43:3131τίς ἑόρακεν αὐτὸν καὶ ἐκδιηγήσεται καὶ τίς μεγαλυνεῖ αὐτὸν καθώς ἐστινSir 43:31
Who hath seen him, that he might tell us? and who can magnify him as he is?
Sir 43:31
Who has seen him, that he may describe him? Who can magnify him as he is?
---
32Sir 43:3232πολλὰ ἀπόκρυφά ἐστιν μείζονα τούτων ὀλίγα γὰρ ἑωράκαμεν τῶν ἔργων αὐτοῦSir 43:32
There are yet hid greater things than these be, for we have seen but a few of his works.
Sir 43:32
Many things greater than these are hidden, for we have seen just a few of his works.
---
33Sir 43:3333πάντα γὰρ ἐποίησεν ὁ κύριος καὶ τοῖς εὐσεβέσιν ἔδωκεν σοφίανSir 43:33
For the Lord hath made all things; and to the godly hath he given wisdom.
Sir 43:33
For the Lord made all things. He gave wisdom to the godly.
---
« Ch 42» Ch 44

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2024 14:55:00 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top