www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 42:11μὴ περὶ τούτων αἰσχυνθῇς καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον τοῦ ἁμαρτάνεινSir 42:1(b)
Of these things be not thou ashamed, and accept no person to sin thereby:
Sir 42:1
Don’t be ashamed of these things, and don’t sin to save face:
---
2Sir 42:22περὶ νόμου ὑψίστου καὶ διαθήκης καὶ περὶ κρίματος δικαιῶσαι τὸν ἀσεβῆSir 42:2
Of the law of the most High, and his covenant; and of judgment to justify the ungodly;
Sir 42:2
of the law of the Most High and his covenant, of judgment to do justice to the ungodly,
---
3Sir 42:33περὶ λόγου κοινωνοῦ καὶ ὁδοιπόρων καὶ περὶ δόσεως κληρονομίας ἑταίρωνSir 42:3
Of reckoning with thy partners and travellers; or of the gift of the heritage of friends;
Sir 42:3
of reckoning with a partner and with travellers, of a gift from the inheritance of friends,
---
4Sir 42:44περὶ ἀκριβείας ζυγοῦ καὶ σταθμίων καὶ περὶ κτήσεως πολλῶν καὶ ὀλίγωνSir 42:4
Of exactness of balance and weights; or of getting much or little;
Sir 42:4
of exactness of scales and weights, of getting much or little,
---
5Sir 42:55περὶ διαφόρου πράσεως ἐμπόρων καὶ περὶ παιδείας τέκνων πολλῆς καὶ οἰκέτῃ πονηρῷ πλευρὰν αἱμάξαιSir 42:5
And of merchants' indifferent selling; of much correction of children; and to make the side of an evil servant to bleed.
Sir 42:5
of bargaining dealing with merchants, of frequent correction of children, and of making the back of an evil slave to bleed.
---
6Sir 42:66ἐπὶ γυναικὶ πονηρᾷ καλὸν σφραγίς καὶ ὅπου χεῖρες πολλαί κλεῖσονSir 42:6
Sure keeping is good, where an evil wife is; and shut up, where many hands are.
Sir 42:6
A seal is good where an evil wife is. Where there are many hands, lock things up.
---
7Sir 42:77ὃ ἐὰν παραδιδῷς ἐν ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ καὶ δόσις καὶ λῆμψις πάντα ἐν γραφῇSir 42:7
Deliver all things in number and weight; and put all in writing that thou givest out, or receivest in.
Sir 42:7
Whatever you hand over, let it be by number and weight. In giving and receiving, let all be in writing.
---
8Sir 42:88περὶ παιδείας ἀνοήτου καὶ μωροῦ καὶ ἐσχατογήρως κρινομένου πρὸς νέους καὶ ἔσῃ πεπαιδευμένος ἀληθινῶς καὶ δεδοκιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντοςSir 42:8
Be not ashamed to inform the unwise and foolish, and the extreme aged that contendeth with those that are young: thus shalt thou be truly learned, and approved of all men living.
Sir 42:8
Don’t be ashamed to instruct the unwise and foolish, and one of extreme old age who contends with those who are young. So you will be well instructed indeed and approved in the sight of every living man.
---
9Sir 42:99θυγάτηρ πατρὶ ἀπόκρυφος ἀγρυπνία καὶ ἡ μέριμνα αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον ἐν νεότητι αὐτῆς μήποτε παρακμάσῃ καὶ συνῳκηκυῖα μήποτε μισηθῇSir 42:9
A daughter is a wakeful care to a father; and the care for her taketh away sleep: when she is young, lest she pass away the flower of her age; and being married, lest she should be hated:
Sir 42:9
A daughter is a secret cause of wakefulness to a father. Care for her takes away sleep— in her youth, lest she pass the flower of her age; when she is married, lest she should be hated;
---
10Sir 42:1010ἐν παρθενίᾳ μήποτε βεβηλωθῇ καὶ ἐν τοῖς πατρικοῖς αὐτῆς ἔγκυος γένηται μετὰ ἀνδρὸς οὖσα μήποτε παραβῇ καὶ συνῳκηκυῖα μήποτε στειρωθῇSir 42:10
In her virginity, lest she should be defiled and gotten with child in her father's house; and having an husband, lest she should misbehave herself; and when she is married, lest she should be barren.
Sir 42:10
in her virginity, lest she should be defiled and be with child in her father’s house; when she has a husband, lest she should transgress; and when she is married, lest she should be barren.
---
11Sir 42:1111ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν μήποτε ποιήσῃ σε ἐπίχαρμα ἐχθροῖς λαλιὰν ἐν πόλει καὶ ἔκκλητον λαοῦ καὶ καταισχύνῃ σε ἐν πλήθει πολλῶνSir 42:11
Keep a sure watch over a shameless daughter, lest she make thee a laughingstock to thine enemies, and a byword in the city, and a reproach among the people, and make thee ashamed before the multitude.
Sir 42:11
Keep a strict watch over a headstrong daughter, lest she make you a laughingstock to your enemies, a byword in the city and notorious among the people, and shame you in public.
---
12Sir 42:1212παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔμβλεπε ἐν κάλλει καὶ ἐν μέσῳ γυναικῶν μὴ συνέδρευεSir 42:12
Behold not every body's beauty, and sit not in the midst of women.
Sir 42:12
Don’t gaze at every beautiful body. Don’t sit in the midst of women.
---
13Sir 42:1313ἀπὸ γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται σὴς καὶ ἀπὸ γυναικὸς πονηρία γυναικόςSir 42:13
For from garments cometh a moth, and from women wickedness.
Sir 42:13
For from garments comes a moth, and from a woman comes a woman’s wickedness.
---
14Sir 42:1414κρείσσων πονηρία ἀνδρὸς ἢ ἀγαθοποιὸς γυνή καὶ γυνὴ καταισχύνουσα εἰς ὀνειδισμόνSir 42:14
Better is the churlishness of a man than a courteous woman, a woman, I say, which bringeth shame and reproach.
Sir 42:14
Better is the wickedness of a man than a pleasant woman, a woman who puts you to shame and disgrace.
---
15Sir 42:1515μνησθήσομαι δὴ τὰ ἔργα κυρίου καὶ ἃ ἑόρακα ἐκδιηγήσομαι ἐν λόγοις κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦSir 42:15
I will now remember the works of the Lord, and declare the things that I have seen: In the words of the Lord are his works.
Sir 42:15
I will make mention now of the works of the Lord, and will declare the things that I have seen. The Lord’s works are in his words.
---
16Sir 42:1616ἥλιος φωτίζων κατὰ πᾶν ἐπέβλεψεν καὶ τῆς δόξης κυρίου πλῆρες τὸ ἔργον αὐτοῦSir 42:16
The sun that giveth light looketh upon all things, and the work thereof is full of the glory of the Lord.
Sir 42:16
The sun that gives light looks at all things. The Lord’s work is full of his glory.
---
17Sir 42:1717οὐκ ἐξεποίησεν τοῖς ἁγίοις κυρίου ἐκδιηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐστερέωσεν κύριος ὁ παντοκράτωρ στηριχθῆναι ἐν δόξῃ αὐτοῦ τὸ πᾶνSir 42:17
The Lord hath not given power to the saints to declare all his marvellous works, which the Almighty Lord firmly settled, that whatsoever is might be established for his glory.
Sir 42:17
The Lord has not given power to the saints to declare all his marvelous works, which the Almighty Lord firmly settled, that the universe might be established in his glory.
---
18Sir 42:1818ἄβυσσον καὶ καρδίαν ἐξίχνευσεν καὶ ἐν πανουργεύμασιν αὐτῶν διενοήθη ἔγνω γὰρ ὁ ὕψιστος πᾶσαν εἴδησιν καὶ ἐνέβλεψεν εἰς σημεῖον αἰῶνοςSir 42:18
He seeketh out the deep, and the heart, and considereth their crafty devices: for the Lord knoweth all that may be known, and he beholdeth the signs of the world.
Sir 42:18
He searches out the deep and the heart. He has understanding of their secrets. For the Most High knows all knowledge. He sees the signs of the world.
---
19Sir 42:1919ἀπαγγέλλων τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ ἀποκαλύπτων ἴχνη ἀποκρύφωνSir 42:19
He declareth the things that are past, and for to come, and revealeth the steps of hidden things.
Sir 42:19
He declares the things that are past and the things that shall be, and reveals the traces of hidden things.
---
20Sir 42:2020οὐ παρῆλθεν αὐτὸν πᾶν διανόημα οὐκ ἐκρύβη ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ εἷς λόγοςSir 42:20
No thought escapeth him, neither any word is hidden from him.
Sir 42:20
No thought escapes him. There is not a word hidden from him.
---
21Sir 42:2121τὰ μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐκόσμησεν ὡς ἔστιν πρὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὔτε προσετέθη οὔτε ἠλαττώθη καὶ οὐ προσεδεήθη οὐδενὸς συμβούλουSir 42:21
He hath garnished the excellent works of his wisdom, and he is from everlasting to everlasting: unto him may nothing be added, neither can he be diminished, and he hath no need of any counsellor.
Sir 42:21
He has ordered the mighty works of his wisdom. He is from everlasting to everlasting. Nothing has been added to them, nor diminished from them. He had no need of any counselor.
---
22Sir 42:2222ὡς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐπιθυμητὰ καὶ ὡς σπινθῆρός ἐστιν θεωρῆσαιSir 42:22
Oh how desirable are all his works! and that a man may see even to a spark.
Sir 42:22
How desirable are all his works! One may see this even in a spark.
---
23Sir 42:2323πάντα ταῦτα ζῇ καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα ἐν πάσαις χρείαις καὶ πάντα ὑπακούειSir 42:23
All these things live and remain for ever for all uses, and they are all obedient.
Sir 42:23
All these things live and remain forever in all manner of uses. They are all obedient.
---
24Sir 42:2424πάντα δισσά ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός καὶ οὐκ ἐποίησεν οὐδὲν ἐλλεῖπονSir 42:24
All things are double one against another: and he hath made nothing imperfect.
Sir 42:24
All things are in pairs, one opposite the other. He has made nothing imperfect.
---
25Sir 42:2525ἓν τοῦ ἑνὸς ἐστερέωσεν τὰ ἀγαθά καὶ τίς πλησθήσεται ὁρῶν δόξαν αὐτοῦSir 42:25
One thing establisheth the good or another: and who shall be filled with beholding his glory?
Sir 42:25
One thing establishes the good things of another. Who could ever see enough of his glory?
---
« Ch 41» Ch 43

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 02:02:42 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top