www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 4:11τέκνον τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ ἀποστερήσῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς ὀφθαλμοὺς ἐπιδεεῖςSir 4:1
My son, defraud not the poor of his living, and make not the needy eyes to wait long.
Sir 4:1
My son, don’t deprive the poor of his living. Don’t make the needy eyes wait long.
---
2Sir 4:22ψυχὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσῃς καὶ μὴ παροργίσῃς ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὐτοῦSir 4:2
Make not an hungry soul sorrowful; neither provoke a man in his distress.
Sir 4:2
Don’t make a hungry soul sorrowful, or provoke a man in his distress.
---
3Sir 4:33καρδίαν παρωργισμένην μὴ προσταράξῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεομένουSir 4:3
Add not more trouble to an heart that is vexed; and defer not to give to him that is in need.
Sir 4:3
Don’t add more trouble to a heart that is provoked. Don’t put off giving to him who is in need.
---
4Sir 4:44ἱκέτην θλιβόμενον μὴ ἀπαναίνου καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ πτωχοῦSir 4:4
Reject not the supplication of the afflicted; neither turn away thy face from a poor man.
Sir 4:4
Don’t reject a suppliant in his affliction. Don’t turn your face away from a poor man.
---
5Sir 4:55ἀπὸ δεομένου μὴ ἀποστρέψῃς ὀφθαλμὸν καὶ μὴ δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σεSir 4:5
Turn not away thine eye from the needy, and give him none occasion to curse thee:
Sir 4:5
Don’t turn your eye away from one who asks. Give no occasion to a man to curse you.
---
6Sir 4:66καταρωμένου γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ὁ ποιήσας αὐτόνSir 4:6
For if he curse thee in the bitterness of his soul, his prayer shall be heard of him that made him.
Sir 4:6
For if he curses you in the bitterness of his soul, he who made him will hear his supplication.
---
7Sir 4:77προσφιλῆ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει καὶ μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σουSir 4:7
Get thyself the love of the congregation, and bow thy head to a great man.
Sir 4:7
Endear yourself to the assembly. Bow your head to a great man.
---
8Sir 4:88κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου καὶ ἀποκρίθητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραΰτητιSir 4:8
Let it not grieve thee to bow down thine ear to the poor, and give him a friendly answer with meekness.
Sir 4:8
Incline your ear to a poor man. Answer him with peaceful words in humility.
---
9Sir 4:99ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος καὶ μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ κρίνειν σεSir 4:9
Deliver him that suffereth wrong from the hand of the oppressor; and be not fainthearted when thou sittest in judgment.
Sir 4:9
Deliver him who is wronged from the hand of him who wrongs him; Don’t be hesitant in giving judgment.
---
10Sir 4:1010γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν καὶ ἔσῃ ὡς υἱὸς ὑψίστου καὶ ἀγαπήσει σε μᾶλλον ἢ μήτηρ σουSir 4:10
Be as a father unto the fatherless, and instead of an husband unto their mother: so shalt thou be as the son of the most High, and he shall love thee more than thy mother doth.
Sir 4:10
Be as a father to the fatherless, and like a husband to their mother. So you will be as a son of the Most High, and he will love you more than your mother does.
---
11Sir 4:1111ἡ σοφία υἱοὺς αὐτῆς ἀνύψωσεν καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητοῦντων αὐτήνSir 4:11
Wisdom exalteth her children, and layeth hold of them that seek her.
Sir 4:11
Wisdom exalts her sons, and takes hold of those who seek her.
---
12Sir 4:1212ὁ ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωήν καὶ οἱ ὀρθρίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνηςSir 4:12
He that loveth her loveth life; and they that seek to her early shall be filled with joy.
Sir 4:12
He who loves her loves life. Those who seek her early will be filled with gladness.
---
13Sir 4:1313ὁ κρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν καὶ οὗ εἰσπορεύεται εὐλογεῖ κύριοςSir 4:13
He that holdeth her fast shall inherit glory; and wheresoever she entereth, the Lord will bless.
Sir 4:13
He who holds her fast will inherit glory. Where* he enters, the Lord will bless.
---
14Sir 4:1414οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν ἁγίῳ καὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ ὁ κύριοςSir 4:14
They that serve her shall minister to the Holy One: and them that love her the Lord doth love.
Sir 4:14
Those who serve her minister to the Holy One. The Lord loves those who love her.
---
15Sir 4:1515ὁ ὑπακούων αὐτῆς κρινεῖ ἔθνη καὶ ὁ προσέχων αὐτῇ κατασκηνώσει πεποιθώςSir 4:15
Whoso giveth ear unto her shall judge the nations: and he that attendeth unto her shall dwell securely.
Sir 4:15
He who listens to her will judge the nations. He who heeds her will dwell securely.
---
16Sir 4:1616ἐὰν ἐμπιστεύσῃ κατακληρονομήσει αὐτήν καὶ ἐν κατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦSir 4:16
If a man commit himself unto her, he shall inherit her; and his generation shall hold her in possession.
Sir 4:16
If he trusts her, he will inherit her, and his generations will possess her.
---
17Sir 4:1717ὅτι διεστραμμένως πορεύσεται μετ’ αὐτοῦ ἐν πρώτοις φόβον καὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ’ αὐτὸν καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδείᾳ αὐτῆς ἕως οὗ ἐμπιστεύσῃ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ πειράσει αὐτὸν ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτῆςSir 4:17
For at the first she will walk with him by crooked ways, and bring fear and dread upon him, and torment him with her discipline, until she may trust his soul, and try him by her laws.
Sir 4:17
For at the first she will walk with him in crooked ways, and will bring fear and dread upon him, and torment him with her discipline, until she may trust his soul, and try him by her judgments.
---
18Sir 4:1818καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ’ εὐθεῖαν πρὸς αὐτὸν καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν καὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ τὰ κρυπτὰ αὐτῆςSir 4:18
Then will she return the straight way unto him, and comfort him, and shew him her secrets.
Sir 4:18
Then she will return him again to the straight way, and will gladden him, and reveal to him her secrets.
---
19Sir 4:1919ἐὰν ἀποπλανηθῇ ἐγκαταλείψει αὐτὸν καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦSir 4:19
But if he go wrong, she will forsake him, and give him over to his own ruin.
Sir 4:19
If he goes astray, she will forsake him, and hand him over to his fall.
---
20Sir 4:2020συντήρησον καιρὸν καὶ φύλαξαι ἀπὸ πονηροῦ καὶ περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῇςSir 4:20
Observe the opportunity, and beware of evil; and be not ashamed when it concerneth thy soul.
Sir 4:20
Watch for the opportunity, and beware of evil. Don’t be ashamed of your soul.
---
21Sir 4:2121ἔστιν γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάριςSir 4:21
For there is a shame that bringeth sin; and there is a shame which is glory and grace.
Sir 4:21
For there is a shame that brings sin, and there is a shame that is glory and grace.
---
22Sir 4:2222μὴ λάβῃς πρόσωπον κατὰ τῆς ψυχῆς σου καὶ μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σουSir 4:22
Accept no person against thy soul, and let not the reverence of any man cause thee to fall.
Sir 4:22
Don’t show partiality, discrediting your soul. Don’t revere any man to your falling.
---
23Sir 4:2323μὴ κωλύσῃς λόγον ἐν καιρῷ χρείαςSir 4:23
And refrain not to speak, when there is occasion to do good, and hide not thy wisdom in her beauty.
Sir 4:23
Don’t refrain from speaking when it is for safety. *Don’t hide your wisdom for the sake of seeming fair.
---
24Sir 4:2424ἐν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται σοφία καὶ παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσηςSir 4:24
For by speech wisdom shall be known: and learning by the word of the tongue.
Sir 4:24
For wisdom will be known by speech, and instruction by the word of the tongue.
---
25Sir 4:2525μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθείᾳ καὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἐντράπηθιSir 4:25
In no wise speak against the truth; but be abashed of the error of thine ignorance.
Sir 4:25
Don’t speak against the truth and be shamed for your ignorance.
---
26Sir 4:2626μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ’ ἁμαρτίαις σου καὶ μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦSir 4:26
Be not ashamed to confess thy sins; and force not the course of the river.
Sir 4:26
Don’t be ashamed to confess your sins. Don’t fight the river’s current.
---
27Sir 4:2727καὶ μὴ ὑποστρώσῃς ἀνθρώπῳ μωρῷ σεαυτὸν καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον δυνάστουSir 4:27
Make not thyself an underling to a foolish man; neither accept the person of the mighty.
Sir 4:27
Don’t lay yourself down for a fool to tread upon. Don’t be partial to one who is mighty.
---
28Sir 4:2828ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ κύριος ὁ θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦSir 4:28
Strive for the truth unto death, and the Lord shall fight for thee.
Sir 4:28
Strive for the truth to death, and the Lord God will fight for you.
---
29Sir 4:2929μὴ γίνου θρασὺς ἐν γλώσσῃ σου καὶ νωθρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς ἔργοις σουSir 4:29
Be not hasty in thy tongue, and in thy deeds slack and remiss.
Sir 4:29
Don’t be hasty with your tongue, or slack and negligent in your deeds.
---
30Sir 4:3030μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ φαντασιοκοπῶν ἐν τοῖς οἰκέταις σουSir 4:30
Be not as a lion in thy house, nor frantick among thy servants.
Sir 4:30
Don’t be like a lion in your house, or suspicious of your servants.
---
31Sir 4:3131μὴ ἔστω ἡ χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς τὸ λαβεῖν καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένηSir 4:31
Let not thine hand be stretched out to receive, and shut when thou shouldest repay.
Sir 4:31
Don’t let your hand be stretched out to receive, and closed when you should repay.
---
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2024 01:40:32 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top