www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 36:11ἐλέησον ἡμᾶς δέσποτα ὁ θεὸς πάντων καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνηSir 36:1
Have mercy upon us, O Lord God of all, and behold us:
Sir 36:1
Have mercy upon us, O Lord the God of all, and look at us with favor;
---
2Sir 36:22ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σουSir 36:2
And send thy fear upon all the nations that seek not after thee.
Sir 36:2
and send your fear upon all the nations.*
---
3Sir 36:33ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖςSir 36:3
Lift up thy hand against the strange nations, and let them see thy power.
Sir 36:3
Lift up your hand against the foreign nations and let them see your mighty power.
---
4Sir 36:44καὶ ἐπιγνώτωσάν σε καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ κύριεSir 36:4
As thou wast sanctified in us before them: so be thou magnified among them before us.
Sir 36:4
As you showed your holiness in us before them, so be magnified in them before us.
---
5Sir 36:55ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόνSir 36:5
And let them know thee, as we have known thee, that there is no God but only thou, O God.
Sir 36:5
Let them know you, as we also have known you, that there is no God but only you, O God.
---
6Sir 36:66ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόνSir 36:6
Shew new signs, and make other strange wonders: glorify thy hand and thy right arm, that they may set forth thy wondrous works.
Sir 36:6
Show new signs, and work various wonders. Glorify your hand and your right arm.*
---
7Sir 36:77σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σουSir 36:7
Raise up indignation, and pour out wrath: take away the adversary, and destroy the enemy.
Sir 36:7
Raise up indignation and pour out wrath. Take away the adversary and destroy the enemy.
---
8Sir 36:88ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω ὁ σῳζόμενος καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειανSir 36:8
Sake the time short, remember the covenant, and let them declare thy wonderful works.
Sir 36:8
Hasten the time and remember your oath. Let them declare your mighty works.
---
9Sir 36:99σύντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶνSir 36:9
Let him that escapeth be consumed by the rage of the fire; and let them perish that oppress the people.
Sir 36:9
Let him who escapes be devoured by raging fire. May those who harm your people find destruction.
---
10Sir 36:1010συνάγαγε πάσας φυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀπ’ ἀρχῆςSir 36:10
Smite in sunder the heads of the rulers of the heathen, that say, There is none other but we.
Sir 36:10
Crush the heads of the rulers of the enemies who say, “There is no one but ourselves.”
---
11Sir 36:1111ἐλέησον λαόν κύριε κεκλημένον ἐπ’ ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσαςSir 36:11
Gather all the tribes of Jacob together, and inherit thou them, as from the beginning. Though I was the last to wake up, yet I received their inheritance as from the beginning.
Sir 36:11
Gather all the tribes of Jacob together, and* take them for your inheritance, as from the beginning.
---
12Sir 36:1212οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σουSir 36:12
O Lord, have mercy upon the people that is called by thy name, and upon Israel, whom thou hast named thy firstborn.
Sir 36:12
O Lord, have mercy upon the people that is called by your name, and upon Israel, whom you likened to a firstborn.
---
13Sir 36:1313πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σουSir 36:13
O be merciful unto Jerusalem, thy holy city, the place of thy rest.
Sir 36:13
Have compassion upon the city of your sanctuary, Jerusalem, the place of your rest.
---
14Sir 36:1414δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ’ ὀνόματί σουSir 36:14
Fill Sion with thine unspeakable oracles, and thy people with thy glory:
Sir 36:14
Fill Zion. Exalt your oracles and fill your people with your glory.
---
15Sir 36:1515δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε καὶ οἱ προφῆταί σου ἐμπιστευθήτωσανSir 36:15
Give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning, and raise up prophets that have been in thy name.
Sir 36:15
Give testimony to those who were your creatures in the beginning, and fulfill the prophecies that have been spoken in your name.
---
16Sir 36:1616εἰσάκουσον κύριε δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σουSir 36:16
Reward them that wait for thee, and let thy prophets be found faithful.
Sir 36:16
Reward those who wait for you, and men will put their trust in your prophets.
---
17Sir 36:1717καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ ὁ θεὸς τῶν αἰώνωνSir 36:17
O Lord, hear the prayer of thy servants, according to the blessing of Aaron over thy people, that all they which dwell upon the earth may know that thou art the Lord, the eternal God.
Sir 36:17
Listen, O Lord, to the prayer of your servants, according to the blessing of Aaron concerning your people; and all those who are on the earth will know that you are the Lord, the* eternal God.
---
18Sir 36:1818πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιονSir 36:18
The belly devoureth all meats, yet is one meat better than another.
Sir 36:18
The belly will eat any food, but one food is better than another.
---
19Sir 36:1919φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖςSir 36:19
As the palate tasteth divers kinds of venison: so doth an heart of understanding false speeches.
Sir 36:19
The mouth tastes meats taken in hunting, so does an understanding heart detect false speech.
---
20Sir 36:2020καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷSir 36:20
A froward heart causeth heaviness: but a man of experience will recompense him.
Sir 36:20
A contrary heart will cause heaviness. A man of experience will pay him back.
---
21Sir 36:2121πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσωνSir 36:21
A woman will receive every man, yet is one daughter better than another.
Sir 36:21
A woman will receive any man, but one daughter is better than another.
---
22Sir 36:2222κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγειSir 36:22
The beauty of a woman cheereth the countenance, and a man loveth nothing better.
Sir 36:22
The beauty of a woman cheers the countenance. A man desires nothing more.
---
23Sir 36:2323εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραΰτης οὐκ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καθ’ υἱοὺς ἀνθρώπωνSir 36:23
If there be kindness, meekness, and comfort, in her tongue, then is not her husband like other men.
Sir 36:23
If kindness and humility are on her tongue, her husband is not like other sons of men.
---
24Sir 36:2424ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεωςSir 36:24
He that getteth a wife beginneth a possession, a help like unto himself, and a pillar of rest.
Sir 36:24
He who gets a wife gets his richest treasure, a help meet for him and a pillar of support.
---
25Sir 36:2525οὗ οὐκ ἔστιν φραγμός διαρπαγήσεται κτῆμα καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή στενάξει πλανώμενοςSir 36:25
Where no hedge is, there the possession is spoiled: and he that hath no wife will wander up and down mourning.
Sir 36:25
Where no hedge is, the property will be plundered. He who has no wife will mourn as he wanders.
---
26Sir 36:2626τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλινSir 36:26
Who will trust a thief well appointed, that skippeth from city to city? so who will believe a man that hath no house, and lodgeth wheresoever the night taketh him?
Sir 36:26
For who would trust a nimble robber who skips from city to city? Even so, who would trust a man who has no nest, and lodges wherever he finds himself at nightfall?
---
272727οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ27
27
---
« Ch 35» Ch 37

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 20:25:23 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top