www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 32:11ἡγούμενόν σε κατέστησαν μὴ ἐπαίρου γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν φρόντισον αὐτῶν καὶ οὕτω κάθισονSir 32:1
If thou be made the master of a feast, lift not thyself up, but be among them as one of the rest; take diligent care for them, and so sit down.
Sir 32:1
Have they made you ruler of a feast? Don’t be lifted up. Be among them as one of them. Take care of them first, and then sit down.
---
2Sir 32:22καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν σου ποιήσας ἀνάπεσε ἵνα εὐφρανθῇς δι’ αὐτοὺς καὶ εὐκοσμίας χάριν λάβῃς στέφανονSir 32:2
And when thou hast done all thy office, take thy place, that thou mayest be merry with them, and receive a crown for thy well ordering of the feast.
Sir 32:2
And when you have done all your duties, take your place, that you may be gladdened on their account, and receive a wreath for your good service.
---
3Sir 32:33λάλησον πρεσβύτερε πρέπει γάρ σοι ἐν ἀκριβεῖ ἐπιστήμῃ καὶ μὴ ἐμποδίσῃς μουσικάSir 32:3
Speak, thou that art the elder, for it becometh thee, but with sound judgment; and hinder not musick.
Sir 32:3
Speak, you who are older, for it’s your right, but with sound knowledge; and don’t interrupt the music.
---
4Sir 32:44ὅπου ἀκρόαμα μὴ ἐκχέῃς λαλιὰν καὶ ἀκαίρως μὴ σοφίζουSir 32:4
Pour not out words where there is a musician, and shew not forth wisdom out of time.
Sir 32:4
Don’t pour out talk where there is a performance of music. Don’t display your wisdom at the wrong time.
---
5Sir 32:55σφραγὶς ἄνθρακος ἐπὶ κόσμῳ χρυσῷ σύγκριμα μουσικῶν ἐν συμποσίῳ οἴνουSir 32:5
A concert of musick in a banquet of wine is as a signet of carbuncle set in gold.
Sir 32:5
As a ruby signet in a setting of gold, so is a music concert at a wine banquet.
---
6Sir 32:66ἐν κατασκευάσματι χρυσῷ σφραγὶς σμαράγδου μέλος μουσικῶν ἐφ’ ἡδεῖ οἴνῳSir 32:6
As a signet of an emerald set in a work of gold, so is the melody of musick with pleasant wine.
Sir 32:6
As an emerald signet in a work of gold, so is musical melody with pleasant wine.
---
7Sir 32:77λάλησον νεανίσκε εἰ χρεία σου μόλις δὶς ἐὰν ἐπερωτηθῇςSir 32:7
Speak, young man, if there be need of thee: and yet scarcely when thou art twice asked.
Sir 32:7
Speak, young man, if you are obliged to, but no more than twice, and only if asked.
---
8Sir 32:88κεφαλαίωσον λόγον ἐν ὀλίγοις πολλά γίνου ὡς γινώσκων καὶ ἅμα σιωπῶνSir 32:8
Let thy speech be short, comprehending much in few words; be as one that knoweth and yet holdeth his tongue.
Sir 32:8
Sum up your speech, many things in few words. Be as one who knows and yet holds his tongue.
---
9Sir 32:99ἐν μέσῳ μεγιστάνων μὴ ἐξισάζου καὶ ἑτέρου λέγοντος μὴ πολλὰ ἀδολέσχειSir 32:9
If thou be among great men, make not thyself equal with them; and when ancient men are in place, use not many words.
Sir 32:9
When among great men, don’t behave as their equal. When another is speaking, don’t babble.
---
10Sir 32:1010πρὸ βροντῆς κατασπεύδει ἀστραπή καὶ πρὸ αἰσχυντηροῦ προελεύσεται χάριςSir 32:10
Before the thunder goeth lightning; and before a shamefaced man shall go favour.
Sir 32:10
Lightning speeds before thunder. Approval goes before one who is modest.
---
11Sir 32:1111ἐν ὥρᾳ ἐξεγείρου καὶ μὴ οὐράγει ἀπότρεχε εἰς οἶκον καὶ μὴ ῥᾳθύμειSir 32:11
Rise up betimes, and be not the last; but get thee home without delay.
Sir 32:11
Rise up in good time, and don’t be last. Go home quickly and don’t loiter
---
12Sir 32:1212ἐκεῖ παῖζε καὶ ποίει τὰ ἐνθυμήματά σου καὶ μὴ ἁμάρτῃς λόγῳ ὑπερηφάνῳSir 32:12
There take thy pastime, and do what thou wilt: but sin not by proud speech.
Sir 32:12
Amuse yourself there and do what is in your heart. Don’t sin by proud speech.
---
13Sir 32:1313καὶ ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ μεθύσκοντά σε ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦSir 32:13
And for these things bless him that made thee, and hath replenished thee with his good things.
Sir 32:13
For these things bless your Maker, who gives you to drink freely of his good things.
---
14Sir 32:1414ὁ φοβούμενος κύριον ἐκδέξεται παιδείαν καὶ οἱ ὀρθρίζοντες εὑρήσουσιν εὐδοκίανSir 32:14
Whoso feareth the Lord will receive his discipline; and they that seek him early shall find favour.
Sir 32:14
He who fears the Lord will receive discipline. Those who seek him early will find favor.
---
15Sir 32:1515ὁ ζητῶν νόμον ἐμπλησθήσεται αὐτοῦ καὶ ὁ ὑποκρινόμενος σκανδαλισθήσεται ἐν αὐτῷSir 32:15
He that seeketh the law shall be filled therewith: but the hypocrite will be offended thereat.
Sir 32:15
He who seeks the law shall be filled with it, but the hypocrite will stumble at it.
---
16Sir 32:1616οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν κρίμα καὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσινSir 32:16
They that fear the Lord shall find judgment, and shall kindle justice as a light.
Sir 32:16
Those who fear the Lord will find true judgment, and will kindle righteous acts like a light.
---
17Sir 32:1717ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐκκλινεῖ ἐλεγμὸν καὶ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρήσει σύγκριμαSir 32:17
A sinful man will not be reproved, but findeth an excuse according to his will.
Sir 32:17
A sinful man shuns reproof, and will find a judgment according to his will.
---
18Sir 32:1818ἀνὴρ βουλῆς οὐ μὴ παρίδῃ διανόημα ἀλλότριος καὶ ὑπερήφανος οὐ καταπτήξει φόβονSir 32:18
A man of counsel will be considerate; but a strange and proud man is not daunted with fear, even when of himself he hath done without counsel.
Sir 32:18
A sensible person won’t neglect a thought. An insolent and proud man won’t crouch in fear, even after he has done a thing by himself without counsel.
---
19Sir 32:1919ἄνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σε μὴ μεταμελοῦSir 32:19
Do nothing without advice; and when thou hast once done, repent not.
Sir 32:19
Do nothing without counsel, but when you have acted, don’t regret it.
---
20Sir 32:2020ἐν ὁδῷ ἀντιπτώματος μὴ πορεύου καὶ μὴ προσκόψῃς ἐν λιθώδεσινSir 32:20
Go not in a way wherein thou mayest fall, and stumble not among the stones.
Sir 32:20
Don’t go in a way of conflict. Don’t stumble in stony places.
---
21Sir 32:2121μὴ πιστεύσῃς ἐν ὁδῷ ἀπροσκόπῳSir 32:21
Be not confident in a plain way.
Sir 32:21
Don’t be overconfident on a smooth road.
---
22Sir 32:2222καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου φύλαξαιSir 32:22
And beware of thine own children.
Sir 32:22
Beware of your own children.
---
23Sir 32:2323ἐν παντὶ ἔργῳ πίστευε τῇ ψυχῇ σου καὶ γὰρ τοῦτό ἐστιν τήρησις ἐντολῶνSir 32:23
In every good work trust thy own soul; for this is the keeping of the commandments.
Sir 32:23
In every work guard your own soul, for this is the keeping of the commandments.
---
24Sir 32:2424ὁ πιστεύων νόμῳ προσέχει ἐντολαῖς καὶ ὁ πεποιθὼς κυρίῳ οὐκ ἐλαττωθήσεταιSir 32:24
He that believeth in the Lord taketh heed to the commandment; and he that trusteth in him shall fare never the worse.
Sir 32:24
He who believes the law gives heed to the commandment. He who trusts in the Lord will suffer no loss.
---
« Ch 31» Ch 33

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Apr-2024 17:41:25 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top