www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 29:11ὁ ποιῶν ἔλεος δανιεῖ τῷ πλησίον καὶ ὁ ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτοῦ τηρεῖ ἐντολάςSir 29:1
He that is merciful will lend unto his neighbour; and he that strengtheneth his hand keepeth the commandments.
Sir 29:1
He who shows mercy will lend to his neighbor. He who strengthens him with his hand keeps the commandments.
---
2Sir 29:22δάνεισον τῷ πλησίον ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ καὶ πάλιν ἀπόδος τῷ πλησίον εἰς τὸν καιρόνSir 29:2
Lend to thy neighbour in time of his need, and pay thou thy neighbour again in due season.
Sir 29:2
Lend to your neighbor in time of his need. Repay your neighbor on time.
---
3Sir 29:33στερέωσον λόγον καὶ πιστώθητι μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρήσεις τὴν χρείαν σουSir 29:3
Keep thy word, and deal faithfully with him, and thou shalt always find the thing that is necessary for thee.
Sir 29:3
Confirm your word, and keep faith with him; and at all seasons you will find what you need.
---
4Sir 29:44πολλοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δάνος καὶ παρέσχον κόπον τοῖς βοηθήσασιν αὐτοῖςSir 29:4
Many, when a thing was lent them, reckoned it to be found, and put them to trouble that helped them.
Sir 29:4
Many have considered a loan to be a windfall, and have given trouble to those who helped them.
---
5Sir 29:55ἕως οὗ λάβῃ καταφιλήσει χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν χρημάτων τοῦ πλησίον ταπεινώσει φωνήν καὶ ἐν καιρῷ ἀποδόσεως παρελκύσει χρόνον καὶ ἀποδώσει λόγους ἀκηδίας καὶ τὸν καιρὸν αἰτιάσεταιSir 29:5
Till he hath received, he will kiss a man's hand; and for his neighbour's money he will speak submissly: but when he should repay, he will prolong the time, and return words of grief, and complain of the time.
Sir 29:5
Until he has received, he will kiss a man’s hands. For his neighbor’s money he will speak submissively. Then when payment is due, he will prolong the time, return excuses, and complain about the season.
---
6Sir 29:66ἐὰν ἰσχύσῃ μόλις κομίσεται τὸ ἥμισυ καὶ λογιεῖται αὐτὸ ὡς εὕρεμα εἰ δὲ μή ἀπεστέρησεν αὐτὸν τῶν χρημάτων αὐτοῦ καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν κατάρας καὶ λοιδορίας ἀποδώσει αὐτῷ καὶ ἀντὶ δόξης ἀποδώσει αὐτῷ ἀτιμίανSir 29:6
If he prevail, he shall hardly receive the half, and he will count as if he had found it: if not, he hath deprived him of his money, and he hath gotten him an enemy without cause: he payeth him with cursings and railings; and for honour he will pay him disgrace.
Sir 29:6
If he prevails, the creditor will hardly receive half; and he will count it as a windfall. If not, he has deprived him of his money, and he has gotten him for an enemy without cause. He will pay him with cursing and railing. Instead of honor, he will pay him disgrace.
---
7Sir 29:77πολλοὶ οὐ χάριν πονηρίας ἀπέστρεψαν ἀποστερηθῆναι δωρεὰν εὐλαβήθησανSir 29:7
Many therefore have refused to lend for other men's ill dealing, fearing to be defrauded.
Sir 29:7
Many on account of fraud have turned away. They are afraid of being defrauded for nothing.
---
8Sir 29:88πλὴν ἐπὶ ταπεινῷ μακροθύμησον καὶ ἐπ’ ἐλεημοσύνῃ μὴ παρελκύσῃς αὐτόνSir 29:8
Yet have thou patience with a man in poor estate, and delay not to shew him mercy.
Sir 29:8
However be patient with a man in poor estate. Don’t keep him waiting for your alms.
---
9Sir 29:99χάριν ἐντολῆς ἀντιλαβοῦ πένητος καὶ κατὰ τὴν ἔνδειαν αὐτοῦ μὴ ἀποστρέψῃς αὐτὸν κενόνSir 29:9
Help the poor for the commandment's sake, and turn him not away because of his poverty.
Sir 29:9
Help a poor man for the commandment’s sake. According to his need don’t send him empty away.
---
10Sir 29:1010ἀπόλεσον ἀργύριον δι’ ἀδελφὸν καὶ φίλον καὶ μὴ ἰωθήτω ὑπὸ τὸν λίθον εἰς ἀπώλειανSir 29:10
Lose thy money for thy brother and thy friend, and let it not rust under a stone to be lost.
Sir 29:10
Lose your money for a brother and a friend. Don’t let it rust under a stone and be lost.
---
11Sir 29:1111θὲς τὸν θησαυρόν σου κατ’ ἐντολὰς ὑψίστου καὶ λυσιτελήσει σοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίονSir 29:11
Lay up thy treasure according to the commandments of the most High, and it shall bring thee more profit than gold.
Sir 29:11
Allocate your treasure according to the commandments of the Most High and it will profit you more than gold.
---
12Sir 29:1212σύγκλεισον ἐλεημοσύνην ἐν τοῖς ταμιείοις σου καὶ αὕτη ἐξελεῖταί σε ἐκ πάσης κακώσεωςSir 29:12
Shut up alms in thy storehouses: and it shall deliver thee from all affliction.
Sir 29:12
Store up almsgiving in your store-chambers and it will deliver you out of all affliction.
---
13Sir 29:1313ὑπὲρ ἀσπίδα κράτους καὶ ὑπὲρ δόρυ ὁλκῆς κατέναντι ἐχθροῦ πολεμήσει ὑπὲρ σοῦSir 29:13
It shall fight for thee against thine enemies better than a mighty shield and strong spear.
Sir 29:13
It will fight for you against your enemy better than a mighty shield and a ponderous spear.
---
14Sir 29:1414ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐγγυήσεται τὸν πλησίον καὶ ὁ ἀπολωλεκὼς αἰσχύνην ἐγκαταλείψει αὐτόνSir 29:14
An honest man is surety for his neighbour: but he that is impudent will forsake him.
Sir 29:14
A good man will be surety for his neighbor. He who has lost shame will fail him.
---
15Sir 29:1515χάριτας ἐγγύου μὴ ἐπιλάθῃ ἔδωκεν γὰρ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ σοῦSir 29:15
Forget not the friendship of thy surety, for he hath given his life for thee.
Sir 29:15
Don’t forget the kindness of your guarantor, for he has given his life for you.
---
16Sir 29:1616ἀγαθὰ ἐγγύου ἀνατρέψει ἁμαρτωλός καὶ ἀχάριστος ἐν διανοίᾳ ἐγκαταλείψει ῥυσάμενονSir 29:16
A sinner will overthrow the good estate of his surety:
Sir 29:16
A sinner will waste the property of his guarantor.
---
17Sir 29:1717ἐγγύη πολλοὺς ἀπώλεσεν κατευθύνοντας καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς ὡς κῦμα θαλάσσηςSir 29:17
And he that is of an unthankful mind will leave him in danger that delivered him.
Sir 29:17
He who is thankless will fail him who delivered him.
---
18Sir 29:1818ἄνδρας δυνατοὺς ἀπῴκισεν καὶ ἐπλανήθησαν ἐν ἔθνεσιν ἀλλοτρίοιςSir 29:18
Suretiship hath undone many of good estate, and shaken them as a wave of the sea: mighty men hath it driven from their houses, so that they wandered among strange nations.
Sir 29:18
Being surety has undone many who were prospering and shaken them as a wave of the sea. It has driven mighty men from their homes. They wandered among foreign nations.
---
19Sir 29:1919ἁμαρτωλὸς ἐμπεσὼν εἰς ἐγγύην καὶ διώκων ἐργολαβίας ἐμπεσεῖται εἰς κρίσειςSir 29:19
A wicked man transgressing the commandments of the Lord shall fall into suretiship: and he that undertaketh and followeth other men's business for gain shall fall into suits.
Sir 29:19
A sinner who falls into suretiship and undertakes contracts for work will fall into lawsuits.
---
20Sir 29:2020ἀντιλαβοῦ τοῦ πλησίον κατὰ δύναμίν σου καὶ πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐμπέσῃςSir 29:20
Help thy neighbour according to thy power, and beware that thou thyself fall not into the same.
Sir 29:20
Help your neighbor according to your power, and be careful not to fall yourself.
---
21Sir 29:2121ἀρχὴ ζωῆς ὕδωρ καὶ ἄρτος καὶ ἱμάτιον καὶ οἶκος καλύπτων ἀσχημοσύνηνSir 29:21
The chief thing for life is water, and bread, and clothing, and an house to cover shame.
Sir 29:21
The essentials of life are water, bread, a garment, and a house for privacy.
---
22Sir 29:2222κρείσσων βίος πτωχοῦ ὑπὸ σκέπην δοκῶν ἢ ἐδέσματα λαμπρὰ ἐν ἀλλοτρίοιςSir 29:22
Better is the life of a poor man in a mean cottage, than delicate fare in another man's house.
Sir 29:22
Better is the life of a poor man under a shelter of logs than sumptuous fare in another man’s house.
---
23Sir 29:2323ἐπὶ μικρῷ καὶ μεγάλῳ εὐδοκίαν ἔχε καὶ ὀνειδισμὸν παροικίας οὐ μὴ ἀκούσῃςSir 29:23
Be it little or much, hold thee contented, that thou hear not the reproach of thy house.
Sir 29:23
With little or with much, be well satisfied.*
---
24Sir 29:2424ζωὴ πονηρὰ ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν καὶ οὗ παροικήσεις οὐκ ἀνοίξεις στόμαSir 29:24
For it is a miserable life to go from house to house: for where thou art a stranger, thou darest not open thy mouth.
Sir 29:24
It is a miserable life to go from house to house. Where you are a guest, you dare not open your mouth.
---
25Sir 29:2525ξενιεῖς καὶ ποτιεῖς εἰς ἀχάριστα καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις πικρὰ ἀκούσῃSir 29:25
Thou shalt entertain, and feast, and have no thanks: moreover thou shalt hear bitter words:
Sir 29:25
You will entertain, serve drinks, and have no thanks. In addition to this, you will hear bitter words.
---
26Sir 29:2626πάρελθε πάροικε κόσμησον τράπεζαν καὶ εἴ τι ἐν τῇ χειρί σου ψώμισόν μεSir 29:26
Come, thou stranger, and furnish a table, and feed me of that thou hast ready.
Sir 29:26
“Come here, you sojourner, set a table, and if you have anything in your hand, feed me with it.”
---
27Sir 29:2727ἔξελθε πάροικε ἀπὸ προσώπου δόξης ἐπεξένωταί μοι ὁ ἀδελφός χρεία τῆς οἰκίαςSir 29:27
Give place, thou stranger, to an honourable man; my brother cometh to be lodged, and I have need of mine house.
Sir 29:27
“Leave, you sojourner, for an honored guest is here. My brother has come to be my guest. I need my house.”
---
28Sir 29:2828βαρέα ταῦτα ἀνθρώπῳ ἔχοντι φρόνησιν ἐπιτίμησις οἰκίας καὶ ὀνειδισμὸς δανειστοῦSir 29:28
These things are grievous to a man of understanding; the upbraiding of houseroom, and reproaching of the lender.
Sir 29:28
These things are grievous to a man of understanding: The scolding about lodging and the insults of creditors.
---
« Ch 28» Ch 30

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 19:56:12 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top