www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 27:11χάριν διαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον καὶ ὁ ζητῶν πληθῦναι ἀποστρέψει ὀφθαλμόνSir 27:1
Many have sinned for a small matter; and he that seeketh for abundance will turn his eyes away.
Sir 27:1
Many have sinned for profit. He who seeks to multiply wealth will turn his eye away.
---
2Sir 27:22ἀνὰ μέσον ἁρμῶν λίθων παγήσεται πάσσαλος καὶ ἀνὰ μέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαρτίαSir 27:2
As a nail sticketh fast between the joinings of the stones; so doth sin stick close between buying and selling.
Sir 27:2
As a nail will stick fast between the joinings of stones, so sin will thrust itself in between buying and selling.
---
3Sir 27:33ἐὰν μὴ ἐν φόβῳ κυρίου κρατήσῃ κατὰ σπουδήν ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ ὁ οἶκοςSir 27:3
Unless a man hold himself diligently in the fear of the Lord, his house shall soon be overthrown.
Sir 27:3
Unless a person holds on diligently to the fear of the Lord, his house will be overthrown quickly.
---
4Sir 27:44ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦSir 27:4
As when one sifteth with a sieve, the refuse remaineth; so the filth of man in his talk.
Sir 27:4

In the shaking of a sieve, the refuse remains, so does the filth of man in his thoughts.In (the) shaking of a sieve, KOPRIA [debris] remains; likewise a man's SKUBALA [claptrap/s**t] in his logic.[a]

———
a Just as sifting or winnowing does not separate out larger undesired particles, so too does a man's dumbness withstand (or distort) his reasoning and thought.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
5Sir 27:55σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦSir 27:5
The furnace proveth the potter's vessels; so the trial of man is in his reasoning.
Sir 27:5
The furnace tests the potter’s vessels; so the test of a person is in his thoughts.
---
6Sir 27:66γεώργιον ξύλου ἐκφαίνει ὁ καρπὸς αὐτοῦ οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπουSir 27:6
The fruit declareth if the tree have been dressed; so is the utterance of a conceit in the heart of man.
Sir 27:6
The fruit of a tree discloses its cultivation, so is the utterance of the thought of a person’s heart.
---
7Sir 27:77πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπωνSir 27:7
Praise no man before thou hearest him speak; for this is the trial of men.
Sir 27:7
Praise no man before you hear his thoughts, for this is how people are tested.
---
8Sir 27:88ἐὰν διώκῃς τὸ δίκαιον καταλήμψῃ καὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξηςSir 27:8
If thou followest righteousness, thou shalt obtain her, and put her on, as a glorious long robe.
Sir 27:8
If you follow righteousness, you will obtain it, and put it on like a long robe of glory.
---
9Sir 27:99πετεινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει καὶ ἀλήθεια πρὸς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξειSir 27:9
The birds will resort unto their like; so will truth return unto them that practise in her.
Sir 27:9
Birds will return to their own kind, so truth will return to those who practice it.
---
10Sir 27:1010λέων θήραν ἐνεδρεύει οὕτως ἁμαρτία ἐργαζομένους ἄδικαSir 27:10
As the lion lieth in wait for the prey; so sin for them that work iniquity.
Sir 27:10
The lion lies in wait for prey. So does sin for those who do evil.
---
11Sir 27:1111διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦταιSir 27:11
The discourse of a godly man is always with wisdom; but a fool changeth as the moon.
Sir 27:11
The discourse of a godly man is always wise, but the fool changes like the moon.
---
12Sir 27:1212εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρόν εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζεSir 27:12
If thou be among the indiscreet, observe the time; but be continually among men of understanding.
Sir 27:12
Limit your time among people void of understanding, but persevere among the thoughtful.
---
13Sir 27:1313διήγησις μωρῶν προσόχθισμα καὶ ὁ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίαςSir 27:13
The discourse of fools is irksome, and their sport is the wantonness of sin.
Sir 27:13
The talk of fools is offensive. Their laughter is wantonly sinful.
---
14Sir 27:1414λαλιὰ πολυόρκου ἀνορθώσει τρίχας καὶ ἡ μάχη αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίωνSir 27:14
The talk of him that sweareth much maketh the hair stand upright; and their brawls make one stop his ears.
Sir 27:14
Their talk with much swearing makes hair stand upright. Their strife makes others plug their ears.
---
15Sir 27:1515ἔκχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάνων καὶ ἡ διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀκοὴ μοχθηράSir 27:15
The strife of the proud is bloodshedding, and their revilings are grievous to the ear.
Sir 27:15
The strife of the proud leads to bloodshed. Their abuse of each other is a grievous thing to hear.
---
16Sir 27:1616ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσεν πίστιν καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦSir 27:16
Whoso discovereth secrets loseth his credit; and shall never find friend to his mind.
Sir 27:16
He who reveals secrets destroys trust, and will not find a close friend.
---
17Sir 27:1717στέρξον φίλον καὶ πιστώθητι μετ’ αὐτοῦ ἐὰν δὲ ἀποκαλύψῃς τὰ μυστήρια αὐτοῦ μὴ καταδιώξῃς ὀπίσω αὐτοῦSir 27:17
Love thy friend, and be faithful unto him: but if thou betrayest his secrets, follow no more after him.
Sir 27:17
Love a friend, and keep faith with him; but if you reveal his secrets, you shall not follow him;
---
18Sir 27:1818καθὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν νεκρὸν αὐτοῦ οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίονSir 27:18
For as a man hath destroyed his enemy; so hast thou lost the love of thy neighbour.
Sir 27:18
for as a man has destroyed his enemy, so you have destroyed the friendship of your neighbor.
---
19Sir 27:1919καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός σου ἀπέλυσας οὕτως ἀφῆκας τὸν πλησίον καὶ οὐ θηρεύσεις αὐτόνSir 27:19
As one that letteth a bird go out of his hand, so hast thou let thy neighbour go, and shalt not get him again
Sir 27:19
As a bird which you have released out of your hand, so you have let your neighbor go, and you will not catch him again.
---
20Sir 27:2020μὴ αὐτὸν διώξῃς ὅτι μακρὰν ἀπέστη καὶ ἐξέφυγεν ὡς δορκὰς ἐκ παγίδοςSir 27:20
Follow after him no more, for he is too far off; he is as a roe escaped out of the snare.
Sir 27:20
Don’t pursue him, for he has gone far away, and has escaped like a gazelle out of the snare.
---
21Sir 27:2121ὅτι τραῦμα ἔστιν καταδῆσαι καὶ λοιδορίας ἔστιν διαλλαγή ὁ δὲ ἀποκαλύψας μυστήρια ἀφήλπισενSir 27:21
As for a wound, it may be bound up; and after reviling there may be reconcilement: but he that betrayeth secrets is without hope.
Sir 27:21
For a wound may be bound up, and after abuse there may be reconciliation; but he who reveals secrets is without hope.
---
22Sir 27:2222διανεύων ὀφθαλμῷ τεκταίνει κακά καὶ οὐδεὶς αὐτὰ ἀποστήσει ἀπ’ αὐτοῦSir 27:22
He that winketh with the eyes worketh evil: and he that knoweth him will depart from him.
Sir 27:22
One who winks the eye contrives evil things; and those who know him will keep their distance.
---
23Sir 27:2323ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου γλυκανεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐκθαυμάσει ὕστερον δὲ διαστρέψει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλονSir 27:23
When thou art present, he will speak sweetly, and will admire thy words: but at the last he will writhe his mouth, and slander thy sayings.
Sir 27:23
When you are present, he will speak sweetly, and will admire your words; but afterward he will twist his speech and set a trap in your words.
---
24Sir 27:2424πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ καὶ ὁ κύριος μισήσει αὐτόνSir 27:24
I have hated many things, but nothing like him; for the Lord will hate him.
Sir 27:24
I have hated many things, but nothing like him. The Lord will hate him.
---
25Sir 27:2525ὁ βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματαSir 27:25
Whoso casteth a stone on high casteth it on his own head; and a deceitful stroke shall make wounds.
Sir 27:25
One who casts a stone straight up casts it on his own head. A deceitful blow opens wounds.
---
26Sir 27:2626ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται καὶ ὁ ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεταιSir 27:26
Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that setteth a trap shall be taken therein.
Sir 27:26
He who digs a pit will fall into it. He who sets a snare will be caught in it.
---
27Sir 27:2727ὁ ποιῶν πονηρά εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται καὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ πόθεν ἥκει αὐτῷSir 27:27
He that worketh mischief, it shall fall upon him, and he shall not know whence it cometh.
Sir 27:27
He who does evil things, they will roll back upon him, and he will not know where they came from.
---
28Sir 27:2828ἐμπαιγμὸς καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνῳ καὶ ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτόνSir 27:28
Mockery and reproach are from the proud; but vengeance, as a lion, shall lie in wait for them.
Sir 27:28
Mockery and reproach are from the arrogant. Vengeance lies in wait for them like a lion.
---
29Sir 27:2929παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶνSir 27:29
They that rejoice at the fall of the righteous shall be taken in the snare; and anguish shall consume them before they die.
Sir 27:29
Those who rejoice at the fall of the godly will be caught in a snare. Anguish will consume them before they die.
---
30Sir 27:3030μῆνις καὶ ὀργή καὶ ταῦτά ἐστιν βδελύγματα καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγκρατὴς ἔσται αὐτῶνSir 27:30
Malice and wrath, even these are abominations; and the sinful man shall have them both.
Sir 27:30
Wrath and anger, these also are abominations. A sinner will possess them.
---
« Ch 26» Ch 28

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2024 13:30:15 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top