www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 26:11γυναικὸς ἀγαθῆς μακάριος ὁ ἀνήρ καὶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιοςSir 26:1
Blessed is the man that hath a virtuous wife, for the number of his days shall be double.
Sir 26:1
Happy is the husband of a good wife. The number of his days will be doubled.
---
2Sir 26:22γυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνῃSir 26:2
A virtuous woman rejoiceth her husband, and he shall fulfil the years of his life in peace.
Sir 26:2
A faithful wife gives joy to her husband. He will fulfill his years in peace.
---
3Sir 26:33γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθή ἐν μερίδι φοβουμένων κύριον δοθήσεταιSir 26:3
A good wife is a good portion, which shall be given in the portion of them that fear the Lord.
Sir 26:3
A good wife is a great gift. She will be given to those who fear the Lord.
---
4Sir 26:44πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόνSir 26:4
Whether a man be rich or poor, if he have a good heart toward the Lord, he shall at all times rejoice with a cheerful countenance.
Sir 26:4
Whether a man is rich or poor, a good heart makes a cheerful face at all times.
---
5Sir 26:55ἀπὸ τριῶν εὐλαβήθη ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήθην διαβολὴν πόλεως καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου καὶ καταψευσμόν ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηράSir 26:5
There be three things that mine heart feareth; and for the fourth I was sore afraid: the slander of a city, the gathering together of an unruly multitude, and a false accusation: all these are worse than death.
Sir 26:5
Of three things my heart was afraid, and concerning the fourth* kind I made supplication: The slander of a city, the assembly of a mob, and a false accusation. All these are more grievous than death.
---
6Sir 26:66ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσαSir 26:6
But a grief of heart and sorrow is a woman that is jealous over another woman, and a scourge of the tongue which communicateth with all.
Sir 26:6
A grief of heart and sorrow is a woman who is jealous of another woman. Her tongue-lashing makes it known to all.
---
7Sir 26:77βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίουSir 26:7
An evil wife is a yoke shaken to and fro: he that hath hold of her is as though he held a scorpion.
Sir 26:7
A wicked woman is like a chafing yoke. He who takes hold of her is like one who grasps a scorpion.
---
8Sir 26:88ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψειSir 26:8
A drunken woman and a gadder abroad causeth great anger, and she will not cover her own shame.
Sir 26:8
A drunken woman causes great wrath. She will not cover her own shame.
---
9Sir 26:99πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεταιSir 26:9
The whoredom of a woman may be known in her haughty looks and eyelids.
Sir 26:9
The fornication of a woman is in the lifting up of her eyes; it will be known by her eyelids.
---
10Sir 26:1010ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηταιSir 26:10
If thy daughter be shameless, keep her in straitly, lest she abuse herself through overmuch liberty.
Sir 26:10
Keep strict watch on a headstrong daughter, lest she find liberty for herself, and use it.
---
11Sir 26:1111ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀφθαλμοῦ φύλαξαι καὶ μὴ θαυμάσῃς ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃSir 26:11
Watch over an impudent eye: and marvel not if she trespass against thee.
Sir 26:11
Watch out for an impudent eye, and don’t be surprised if it sins against you.
---
12Sir 26:1212ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίξει καὶ ἀπὸ παντὸς ὕδατος τοῦ σύνεγγυς πίεται κατέναντι παντὸς πασσάλου καθήσεται καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει φαρέτρανSir 26:12
She will open her mouth, as a thirsty traveller when he hath found a fountain, and drink of every water near her: by every hedge will she sit down, and open her quiver against every arrow.
Sir 26:12
She will open her mouth like a thirsty traveller, and drink from every water that is near. She will sit down at every post, and open her quiver to any arrow.
---
13Sir 26:1313χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆςSir 26:13
The grace of a wife delighteth her husband, and her discretion will fatten his bones.
Sir 26:13
The grace of a wife will delight her husband. Her knowledge will strengthen* his bones.
---
14Sir 26:1414δόσις κυρίου γυνὴ σιγηρά καὶ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆςSir 26:14
A silent and loving woman is a gift of the Lord; and there is nothing so much worth as a mind well instructed.
Sir 26:14
A silent woman is a gift of the Lord. There is nothing worth so much as a well-instructed soul.
---
15Sir 26:1515χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆςSir 26:15
A shamefaced and faithful woman is a double grace, and her continent mind cannot be valued.
Sir 26:15
A modest woman is grace upon grace. There are no scales that can weigh the value of a self-controlled soul.
---
16Sir 26:1616ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆςSir 26:16
As the sun when it ariseth in the high heaven; so is the beauty of a good wife in the ordering of her house.
Sir 26:16
As the sun when it arises in the highest places of the Lord, so is the beauty of a good wife in her well-organized home.
---
17Sir 26:1717λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃSir 26:17
As the clear light is upon the holy candlestick; so is the beauty of the face in ripe age.
Sir 26:17
As the lamp that shines upon the holy lampstand, so is the beauty of the face on a well-proportioned body.
---
18Sir 26:1818στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦςSir 26:18
As the golden pillars are upon the sockets of silver; so are the fair feet with a constant heart.
Sir 26:18
As the golden pillars are upon a base of silver, so are beautiful feet with the breasts of one who is steadfast.
---
19Sir 26:1919Sir 26:19
My son, keep the flower of thine age sound; and give not thy strength to strangers.
Sir 26:19
*
---
202020Sir 26:20
When thou hast gotten a fruitful possession through all the field, sow it with thine own seed, trusting in the goodness of thy stock.
20
---
212121Sir 26:21
So thy race which thou leavest shall be magnified, having the confidence of their good descent.
21
---
222222Sir 26:22
An harlot shall be accounted as spittle; but a married woman is a tower against death to her husband.
22
---
232323Sir 26:23
A wicked woman is given as a portion to a wicked man: but a godly woman is given to him that feareth the Lord.
23
---
242424Sir 26:24
A dishonest woman contemneth shame: but an honest woman will reverence her husband.
24
---
252525Sir 26:25
A shameless woman shall be counted as a dog; but she that is shamefaced will fear the Lord.
25
---
262626Sir 26:26
A woman that honoureth her husband shall be judged wise of all; but she that dishonoureth him in her pride shall be counted ungodly of all.
26
---
272727Sir 26:27
A loud crying woman and a scold shall be sought out to drive away the enemies.
27
---
28Sir 26:2828ἐπὶ δυσὶ λελύπηται ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι’ ἔνδειαν καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σκυβαλισθῶσιν ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν ὁ κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόνSir 26:28
There be two things that grieve my heart; and the third maketh me angry: a man of war that suffereth poverty; and men of understanding that are not set by; and one that returneth from righteousness to sin; the Lord prepareth such an one for the sword.
Sir 26:28
For two things my heart is grieved, and for the third anger comes upon me: a warrior who suffers for poverty, men of understanding who are counted as garbage, and one who turns back from righteousness to sin— the Lord will prepare him for the sword!
---
29Sir 26:2929μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίαςSir 26:29
A merchant shall hardly keep himself from doing wrong; and an huckster shall not be freed from sin.
Sir 26:29
It is difficult for a merchant to keep himself from wrong doing, and for a retailer to be acquitted of sin.
---
« Ch 25» Ch 27

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Apr-2024 17:02:53 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top