www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 22:11λίθῳ ἠρδαλωμένῳ συνεβλήθη ὀκνηρός καὶ πᾶς ἐκσυριεῖ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ αὐτοῦSir 22:1
A slothful man is compared to a filthy stone, and every one will hiss him out to his disgrace.
Sir 22:1
A slothful man is compared to a stone that is defiled. Everyone will at hiss at him in his disgrace.
---
2Sir 22:22βολβίτῳ κοπρίων συνεβλήθη ὀκνηρός πᾶς ὁ ἀναιρούμενος αὐτὸν ἐκτινάξει χεῖραSir 22:2
A slothful man is compared to the filth of a dunghill: every man that takes it up will shake his hand.
Sir 22:2
A slothful man is compared to the filth of a dunghill. Anyone who picks it up will shake it out of his hand.
---
3Sir 22:33αἰσχύνη πατρὸς ἐν γεννήσει ἀπαιδεύτου θυγάτηρ δὲ ἐπ’ ἐλαττώσει γίνεταιSir 22:3
An evilnurtured man is the dishonour of his father that begat him: and a foolish daughter is born to his loss.
Sir 22:3
An undisciplined child is a disgrace to his father, and a foolish daughter is born to his loss.
---
4Sir 22:44θυγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει ἄνδρα αὐτῆς καὶ ἡ καταισχύνουσα εἰς λύπην γεννήσαντοςSir 22:4
A wise daughter shall bring an inheritance to her husband: but she that liveth dishonestly is her father's heaviness.
Sir 22:4
A prudent daughter will inherit a husband of her own. She who brings shame is the grief of her father.
---
5Sir 22:55πατέρα καὶ ἄνδρα καταισχύνει ἡ θρασεῖα καὶ ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασθήσεταιSir 22:5
She that is bold dishonoureth both her father and her husband, but they both shall despise her.
Sir 22:5
She who is arrogant brings shame on father and husband. She will be despised by both of them.
---
6Sir 22:66μουσικὰ ἐν πένθει ἄκαιρος διήγησις μάστιγες δὲ καὶ παιδεία ἐν παντὶ καιρῷ σοφίαςSir 22:6
A tale out of season is as musick in mourning: but stripes and correction of wisdom are never out of time.
Sir 22:6
Ill-timed conversation is like music in mourning, but stripes and correction are wisdom in every season.
---
7Sir 22:77Sir 22:7
Whoso teacheth a fool is as one that glueth a potsherd together, and as he that waketh one from a sound sleep.
Sir 22:7
He who teaches a fool is like one who glues potsherds together, even like one who wakes a sleeper out of a deep sleep.
---
8Sir 22:88Sir 22:8
He that telleth a tale to a fool speaketh to one in a slumber: when he hath told his tale, he will say, What is the matter?
Sir 22:8
He who teaches a fool is as one who teaches a man who slumbers. In the end he will say, “What is it?”
---
9Sir 22:99συγκολλῶν ὄστρακον ὁ διδάσκων μωρόν ἐξεγείρων καθεύδοντα ἐκ βαθέος ὕπνουSir 22:9
If children live honestly, and have wherewithal, they shall cover the baseness of their parents.
Sir 22:9
*
---
101010διηγούμενος νυστάζοντι ὁ διηγούμενος μωρῷ καὶ ἐπὶ συντελείᾳ ἐρεῖ τί ἐστινSir 22:10
But children, being haughty, through disdain and want of nurture do stain the nobility of their kindred.
10
---
11Sir 22:1111ἐπὶ νεκρῷ κλαῦσον ἐξέλιπεν γὰρ φῶς καὶ ἐπὶ μωρῷ κλαῦσον ἐξέλιπεν γὰρ σύνεσιν ἥδιον κλαῦσον ἐπὶ νεκρῷ ὅτι ἀνεπαύσατο τοῦ δὲ μωροῦ ὑπὲρ θάνατον ἡ ζωὴ πονηράSir 22:11
Weep for the dead, for he hath lost the light: and weep for the fool, for he wanteth understanding: make little weeping for the dead, for he is at rest: but the life of the fool is worse than death.
Sir 22:11
Weep for the dead, for he lacks light. Weep for a fool, for he lacks understanding. Weep more sweetly for the dead, because he has found rest, but the life of the fool is worse than death.
---
12Sir 22:1212πένθος νεκροῦ ἑπτὰ ἡμέραι μωροῦ δὲ καὶ ἀσεβοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτοῦSir 22:12
Seven days do men mourn for him that is dead; but for a fool and an ungodly man all the days of his life.
Sir 22:12
Mourning for the dead lasts seven days, but for a fool and an ungodly man, it lasts all the days of his life.
---
13Sir 22:1313μετὰ ἄφρονος μὴ πληθύνῃς λόγον καὶ πρὸς ἀσύνετον μὴ πορεύου φύλαξαι ἀπ’ αὐτοῦ ἵνα μὴ κόπον ἔχῃς καὶ οὐ μὴ μολυνθῇς ἐν τῷ ἐντιναγμῷ αὐτοῦ ἔκκλινον ἀπ’ αὐτοῦ καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν καὶ οὐ μὴ ἀκηδιάσῃς ἐν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦSir 22:13
Talk not much with a fool, and go not to him that hath no understanding: beware of him, lest thou have trouble, and thou shalt never be defiled with his fooleries: depart from him, and thou shalt find rest, and never be disquieted with madness.
Sir 22:13
Don’t talk much with a foolish man, and don’t go to one who has no understanding. Beware of him, lest you have trouble and be defiled in his onslaught. Turn away from him, and you will find rest, and you won’t be wearied in his madness.
---
14Sir 22:1414ὑπὲρ μόλιβον τί βαρυνθήσεται καὶ τί αὐτῷ ὄνομα ἀλλ’ ἢ μωρόςSir 22:14
What is heavier than lead? and what is the name thereof, but a fool?
Sir 22:14
What would be heavier than lead? What is its name, but “Fool”?
---
15Sir 22:1515ἄμμον καὶ ἅλα καὶ βῶλον σιδήρου εὔκοπον ὑπενεγκεῖν ἢ ἄνθρωπον ἀσύνετονSir 22:15
Sand, and salt, and a mass of iron, is easier to bear, than a man without understanding.
Sir 22:15
Sand, salt, and a mass of iron is easier to bear than a man without understanding.
---
16Sir 22:1616ἱμάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴν ἐν συσσεισμῷ οὐ διαλυθήσεται οὕτως καρδία ἐστηριγμένη ἐπὶ διανοήματος βουλῆς ἐν καιρῷ οὐ δειλιάσειSir 22:16
As timber girt and bound together in a building cannot be loosed with shaking: so the heart that is stablished by advised counsel shall fear at no time.
Sir 22:16
Timber girded and bound into a building will not be released with shaking. So a heart established in due season on well advised counsel will not be afraid.
---
17Sir 22:1717καρδία ἡδρασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως ὡς κόσμος ψαμμωτὸς τοίχου ξυστοῦSir 22:17
A heart settled upon a thought of understanding is as a fair plaistering on the wall of a gallery.
Sir 22:17
A heart settled upon a thoughtful understanding is as an ornament of plaster on a polished wall.
---
18Sir 22:1818χάρακες ἐπὶ μετεώρου κείμενοι κατέναντι ἀνέμου οὐ μὴ ὑπομείνωσιν οὕτως καρδία δειλὴ ἐπὶ διανοήματος μωροῦ κατέναντι παντὸς φόβου οὐ μὴ ὑπομείνῃSir 22:18
Pales set on an high place will never stand against the wind: so a fearful heart in the imagination of a fool cannot stand against any fear.
Sir 22:18
Fences set on a high place will not stand against the wind; so a fearful heart in the imagination of a fool will not stand against any fear.
---
19Sir 22:1919ὁ νύσσων ὀφθαλμὸν κατάξει δάκρυα καὶ νύσσων καρδίαν ἐκφαίνει αἴσθησινSir 22:19
He that pricketh the eye will make tears to fall: and he that pricketh the heart maketh it to shew her knowledge.
Sir 22:19
He who pricks the eye will make tears fall. He who pricks the heart makes it show feeling.
---
20Sir 22:2020βάλλων λίθον ἐπὶ πετεινὰ ἀποσοβεῖ αὐτά καὶ ὁ ὀνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίανSir 22:20
Whoso casteth a stone at the birds frayeth them away: and he that upbraideth his friend breaketh friendship.
Sir 22:20
Whoever casts a stone at birds scares them away. He who insults a friend will dissolve friendship.
---
21Sir 22:2121ἐπὶ φίλον ἐὰν σπάσῃς ῥομφαίαν μὴ ἀφελπίσῃς ἔστιν γὰρ ἐπάνοδοςSir 22:21
Though thou drewest a sword at thy friend, yet despair not: for there may be a returning to favour.
Sir 22:21
If you have drawn a sword against a friend, don’t despair, for there may be a way back.
---
22Sir 22:2222ἐπὶ φίλον ἐὰν ἀνοίξῃς στόμα μὴ εὐλαβηθῇς ἔστιν γὰρ διαλλαγή πλὴν ὀνειδισμοῦ καὶ ὑπερηφανίας καὶ μυστηρίου ἀποκαλύψεως καὶ πληγῆς δολίας ἐν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλοςSir 22:22
If thou hast opened thy mouth against thy friend, fear not; for there may be a reconciliation: except for upbraiding, or pride, or disclosing of secrets, or a treacherous wound: for for these things every friend will depart.
Sir 22:22
If you have opened your mouth against a friend, don’t be afraid, for there may be reconciliation, unless it is for insulting, arrogance, disclosing of a secret, or a treacherous blow— for these things any friend will flee.
---
23Sir 22:2323πίστιν κτῆσαι ἐν πτωχείᾳ μετὰ τοῦ πλησίον ἵνα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ὁμοῦ πλησθῇς ἐν καιρῷ θλίψεως διάμενε αὐτῷ ἵνα ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ συγκληρονομήσῃςSir 22:23
Be faithful to thy neighbour in his poverty, that thou mayest rejoice in his prosperity: abide stedfast unto him in the time of his trouble, that thou mayest be heir with him in his heritage: for a mean estate is not always to be contemned: nor the rich that is foolish to be had in admiration.
Sir 22:23
Gain trust with your neighbor in his poverty, that in his prosperity you may have gladness. Stay steadfast to him in the time of his affliction, that you may be heir with him in his inheritance.*
---
24Sir 22:2424πρὸ πυρὸς ἀτμὶς καμίνου καὶ καπνός οὕτως πρὸ αἱμάτων λοιδορίαιSir 22:24
As the vapour and smoke of a furnace goeth before the fire; so reviling before blood.
Sir 22:24
Before fire is the vapor and smoke of a furnace, so insults precede bloodshed.
---
25Sir 22:2525φίλον σκεπάσαι οὐκ αἰσχυνθήσομαι καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οὐ μὴ κρυβῶSir 22:25
I will not be ashamed to defend a friend; neither will I hide myself from him.
Sir 22:25
I won’t be ashamed to shelter a friend. I won’t hide myself from his face.
---
26Sir 22:2626καὶ εἰ κακά μοι συμβήσεται δι’ αὐτόν πᾶς ὁ ἀκούων φυλάξεται ἀπ’ αὐτοῦSir 22:26
And if any evil happen unto me by him, every one that heareth it will beware of him.
Sir 22:26
If any evil happens to me because of him, everyone who hears it will beware of him.
---
27Sir 22:2727τίς δώσει ἐπὶ στόμα μου φυλακὴν καὶ ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγῖδα πανοῦργον ἵνα μὴ πέσω ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἡ γλῶσσά μου ἀπολέσῃ μεSir 22:27
Who shall set a watch before my mouth, and a seal of wisdom upon my lips, that I fall not suddenly by them, and that my tongue destroy me not?
Sir 22:27
Who will set a watch over my mouth, and a seal of shrewdness upon my lips, that I may not fall from it, and that my tongue may not destroy me?
---
« Ch 21» Ch 23

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 00:21:42 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top