www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 21:11τέκνον ἥμαρτες μὴ προσθῇς μηκέτι καὶ περὶ τῶν προτέρων σου δεήθητιSir 21:1
My son, hast thou sinned? do so no more, but ask pardon for thy former sins.
Sir 21:1
My son, have you sinned? Do it no more; and ask forgiveness for your past sins.
---
2Sir 21:22ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας ἐὰν γὰρ προσέλθῃς δήξεταί σε ὀδόντες λέοντος οἱ ὀδόντες αὐτῆς ἀναιροῦντες ψυχὰς ἀνθρώπωνSir 21:2
Flee from sin as from the face of a serpent: for if thou comest too near it, it will bite thee: the teeth thereof are as the teeth of a lion, slaying the souls of men.
Sir 21:2
Flee from sin as from the face of a snake; for if you go near, it will bite you. Its teeth are like lion’s teeth, slaying people’s souls.
---
3Sir 21:33ὡς ῥομφαία δίστομος πᾶσα ἀνομία τῇ πληγῇ αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἴασιςSir 21:3
All iniquity is as a two edged sword, the wounds whereof cannot be healed.
Sir 21:3
All iniquity is as a two-edged sword. Its stroke has no healing.
---
4Sir 21:44καταπληγμὸς καὶ ὕβρις ἐρημώσουσιν πλοῦτον οὕτως οἶκος ὑπερηφάνου ἐρημωθήσεταιSir 21:4
To terrify and do wrong will waste riches: thus the house of proud men shall be made desolate.
Sir 21:4
Terror and violence will waste away riches. So the house of an arrogant man will be laid waste.
---
5Sir 21:55δέησις πτωχοῦ ἐκ στόματος ἕως ὠτίων αὐτοῦ καὶ τὸ κρίμα αὐτοῦ κατὰ σπουδὴν ἔρχεταιSir 21:5
A prayer out of a poor man's mouth reacheth to the ears of God, and his judgment cometh speedily.
Sir 21:5
Supplication from a poor man’s mouth reaches to the ears of* God, and his judgment comes speedily.
---
6Sir 21:66μισῶν ἐλεγμὸν ἐν ἴχνει ἁμαρτωλοῦ καὶ ὁ φοβούμενος κύριον ἐπιστρέψει ἐν καρδίᾳSir 21:6
He that hateth to be reproved is in the way of sinners: but he that feareth the Lord will repent from his heart.
Sir 21:6
One who hates reproof is in the path of the sinner. He who fears the Lord will repent in his heart.
---
7Sir 21:77γνωστὸς μακρόθεν ὁ δυνατὸς ἐν γλώσσῃ ὁ δὲ νοήμων οἶδεν ἐν τῷ ὀλισθάνειν αὐτόνSir 21:7
An eloquent man is known far and near; but a man of understanding knoweth when he slippeth.
Sir 21:7
He who is mighty in tongue is known far away; but the man of understanding knows when he slips.
---
8Sir 21:88ὁ οἰκοδομῶν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐν χρήμασιν ἀλλοτρίοις ὡς συνάγων αὐτοῦ τοὺς λίθους εἰς χειμῶναSir 21:8
He that buildeth his house with other men's money is like one that gathereth himself stones for the tomb of his burial.
Sir 21:8
He who builds his house with other men’s money is like one who gathers stones for his own tomb.
---
9Sir 21:99στιππύον συνηγμένον συναγωγὴ ἀνόμων καὶ ἡ συντέλεια αὐτῶν φλὸξ πυρόςSir 21:9
The congregation of the wicked is like tow wrapped together: and the end of them is a flame of fire to destroy them.
Sir 21:9
The congregation of wicked men is as a bundle of tow with a flame of fire at the end of them.
---
10Sir 21:1010ὁδὸς ἁμαρτωλῶν ὡμαλισμένη ἐκ λίθων καὶ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτῆς βόθρος ᾅδουSir 21:10
The way of sinners is made plain with stones, but at the end thereof is the pit of hell.
Sir 21:10
The way of sinners is paved with stones; and at the end of it is the pit of Hades.
---
11Sir 21:1111ὁ φυλάσσων νόμον κατακρατεῖ τοῦ ἐννοήματος αὐτοῦ καὶ συντέλεια τοῦ φόβου κυρίου σοφίαSir 21:11
He that keepeth the law of the Lord getteth the understanding thereof: and the perfection of the fear of the Lord is wisdom.
Sir 21:11
He who keeps the law becomes master of its intent. The fulfilment of the fear of the Lord is wisdom.
---
12Sir 21:1212οὐ παιδευθήσεται ὃς οὐκ ἔστιν πανοῦργος ἔστιν δὲ πανουργία πληθύνουσα πικρίανSir 21:12
He that is not wise will not be taught: but there is a wisdom which multiplieth bitterness.
Sir 21:12
He who is not clever will not be instructed. There is a cleverness which makes bitterness abound.
---
13Sir 21:1313γνῶσις σοφοῦ ὡς κατακλυσμὸς πληθυνθήσεται καὶ ἡ βουλὴ αὐτοῦ ὡς πηγὴ ζωῆςSir 21:13
The knowledge of a wise man shall abound like a flood: and his counsel is like a pure fountain of life.
Sir 21:13
The knowledge of a wise man will be made to abound as a flood, and his counsel as a fountain of life.
---
14Sir 21:1414ἔγκατα μωροῦ ὡς ἀγγεῖον συντετριμμένον καὶ πᾶσαν γνῶσιν οὐ κρατήσειSir 21:14
The inner parts of a fool are like a broken vessel, and he will hold no knowledge as long as he liveth.
Sir 21:14
The inward parts of a fool are like a broken vessel. He will hold no knowledge.
---
15Sir 21:1515λόγον σοφὸν ἐὰν ἀκούσῃ ἐπιστήμων αἰνέσει αὐτὸν καὶ ἐπ’ αὐτὸν προσθήσει ἤκουσεν ὁ σπαταλῶν καὶ ἀπήρεσεν αὐτῷ καὶ ἀπέστρεψεν αὐτὸν ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦSir 21:15
If a skilful man hear a wise word, he will commend it, and add unto it: but as soon as one of no understanding heareth it, it displeaseth him, and he casteth it behind his back.
Sir 21:15
If a man of knowledge hears a wise word, he will commend it and add to it. The wanton man hears it, and it displeases him, so he throws it away behind his back.
---
16Sir 21:1616ἐξήγησις μωροῦ ὡς ἐν ὁδῷ φορτίον ἐπὶ δὲ χείλους συνετοῦ εὑρεθήσεται χάριςSir 21:16
The talking of a fool is like a burden in the way: but grace shall be found in the lips of the wise.
Sir 21:16
The chatter of a fool is like a burden in the way, but grace will be found on the lips of the wise.
---
17Sir 21:1717στόμα φρονίμου ζητηθήσεται ἐν ἐκκλησίᾳ καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ διανοηθήσονται ἐν καρδίᾳSir 21:17
They enquire at the mouth of the wise man in the congregation, and they shall ponder his words in their heart.
Sir 21:17
The utterance of the prudent man will be sought for in the congregation. They will ponder his words in their heart.
---
18Sir 21:1818ὡς οἶκος ἠφανισμένος οὕτως μωρῷ σοφία καὶ γνῶσις ἀσυνέτου ἀδιεξέταστοι λόγοιSir 21:18
As is a house that is destroyed, so is wisdom to a fool: and the knowledge of the unwise is as talk without sense.
Sir 21:18
As a house that is destroyed, so is wisdom to a fool. The knowledge of an unwise man is talk without sense.*
---
19Sir 21:1919πέδαι ἐν ποσὶν ἀνοήτου παιδεία καὶ ὡς χειροπέδαι ἐπὶ χειρὸς δεξιᾶςSir 21:19
Doctrine unto fools is as fetters on the feet, and like manacles on the right hand.
Sir 21:19

Instruction is as fetters on the feet of an unwise man, and as manacles on the right hand.Chastisement is shackles by the feet of the ignorant and a handcuff upon the hand of the right.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
20Sir 21:2020μωρὸς ἐν γέλωτι ἀνυψοῖ φωνὴν αὐτοῦ ἀνὴρ δὲ πανοῦργος μόλις ἡσυχῇ μειδιάσειSir 21:20
A fool lifteth up his voice with laughter; but a wise man doth scarce smile a little.
Sir 21:20
A fool lifts up his voice with laughter, but a clever man smiles quietly.
---
21Sir 21:2121ὡς κόσμος χρυσοῦς φρονίμῳ παιδεία καὶ ὡς χλιδὼν ἐπὶ βραχίονι δεξιῷSir 21:21
Learning is unto a wise man as an ornament of gold, and like a bracelet upon his right arm.
Sir 21:21
Instruction is to a prudent man as an ornament of gold, and as a bracelet upon his right arm.
---
22Sir 21:2222ποὺς μωροῦ ταχὺς εἰς οἰκίαν ἄνθρωπος δὲ πολύπειρος αἰσχυνθήσεται ἀπὸ προσώπουSir 21:22
A foolish man's foot is soon in his neighbour's house: but a man of experience is ashamed of him.
Sir 21:22
The foot of a fool rushes into a house, but a man of experience will be ashamed of entering.
---
23Sir 21:2323ἄφρων ἀπὸ θύρας παρακύπτει εἰς οἰκίαν ἀνὴρ δὲ πεπαιδευμένος ἔξω στήσεταιSir 21:23
A fool will peep in at the door into the house: but he that is well nurtured will stand without.
Sir 21:23
A foolish man peers into the door of a house, but a man who is instructed will stand outside.
---
24Sir 21:2424ἀπαιδευσία ἀνθρώπου ἀκροᾶσθαι παρὰ θύραν ὁ δὲ φρόνιμος βαρυνθήσεται ἀτιμίᾳSir 21:24
It is the rudeness of a man to hearken at the door: but a wise man will be grieved with the disgrace.
Sir 21:24
It is rude for someone to listen at a door, but a prudent person will be grieved with the disgrace.
---
25Sir 21:2525χείλη ἀλλοτρίων ἐν τούτοις διηγήσονται λόγοι δὲ φρονίμων ἐν ζυγῷ σταθήσονταιSir 21:25
The lips of talkers will be telling such things as pertain not unto them: but the words of such as have understanding are weighed in the balance.
Sir 21:25
The lips of strangers will be grieved at these things, but the words of prudent men will be weighed in the balance.
---
26Sir 21:2626ἐν στόματι μωρῶν ἡ καρδία αὐτῶν καρδία δὲ σοφῶν στόμα αὐτῶνSir 21:26
The heart of fools is in their mouth: but the mouth of the wise is in their heart.
Sir 21:26
The heart of fools is in their mouth, but the mouth of wise men is their heart.
---
27Sir 21:2727ἐν τῷ καταρᾶσθαι ἀσεβῆ τὸν σατανᾶν αὐτὸς καταρᾶται τὴν ἑαυτοῦ ψυχήνSir 21:27
When the ungodly curseth Satan, he curseth his own soul.
Sir 21:27
When the ungodly curses an adversary, he curses his own soul.
---
28Sir 21:2828μολύνει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὁ ψιθυρίζων καὶ ἐν παροικήσει μισηθήσεταιSir 21:28
A whisperer defileth his own soul, and is hated wheresoever he dwelleth.
Sir 21:28
A whisperer defiles his own soul, and will be hated wherever he travels.
---
« Ch 20» Ch 22

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 21:13:11 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top