www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 18:11ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇSir 18:1
He that liveth for ever Hath created all things in general.
Sir 18:1
He who lives forever created the whole universe.
---
2Sir 18:22κύριος μόνος δικαιωθήσεταιSir 18:2
The Lord only is righteous, and there is none other but he,
Sir 18:2
The Lord alone is just.
---
3Sir 18:33Sir 18:3
Who governeth the world with the palm of his hand, and all things obey his will: for he is the King of all, by his power dividing holy things among them from profane.
Sir 18:3
*
---
4Sir 18:44οὐθενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τίς ἐξιχνεύσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦSir 18:4
To whom hath he given power to declare his works? and who shall find out his noble acts?
Sir 18:4
He has given power to declare his works to no one. Who could trace out his mighty deeds?
---
5Sir 18:55κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ἐξαριθμήσεται καὶ τίς προσθήσει ἐκδιηγήσασθαι τὰ ἐλέη αὐτοῦSir 18:5
Who shall number the strength of his majesty? and who shall also tell out his mercies?
Sir 18:5
Who could measure the strength of his majesty? Who could also proclaim his mercies?
---
6Sir 18:66οὐκ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ θαυμάσια τοῦ κυρίουSir 18:6
As for the wondrous works of the Lord, there may nothing be taken from them, neither may any thing be put unto them, neither can the ground of them be found out.
Sir 18:6
As for the wondrous works of the Lord, it is not possible to take from them nor add to them, neither is it possible to explore them.
---
7Sir 18:77ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωπος τότε ἄρχεται καὶ ὅταν παύσηται τότε ἀπορηθήσεταιSir 18:7
When a man hath done, then he beginneth; and when he leaveth off, then he shall be doubtful.
Sir 18:7
When a man has finished, then he is just at the beginning. When he stops, then he will be perplexed.
---
8Sir 18:88τί ἄνθρωπος καὶ τί ἡ χρῆσις αὐτοῦ τί τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ τί τὸ κακὸν αὐτοῦSir 18:8
What is man, and whereto serveth he? what is his good, and what is his evil?
Sir 18:8
What is mankind, and what purpose do they serve? What is their good, and what is their evil?
---
9Sir 18:99ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόνSir 18:9
The number of a man's days at the most are an hundred years.
Sir 18:9
The number of man’s days at the most are a hundred years.
---
10Sir 18:1010ὡς σταγὼν ὕδατος ἀπὸ θαλάσσης καὶ ψῆφος ἄμμου οὕτως ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνοςSir 18:10
As a drop of water unto the sea, and a gravelstone in comparison of the sand; so are a thousand years to the days of eternity.
Sir 18:10
As a drop of water from the sea, and a pebble from the sand, so are a few years in the day of eternity.
---
11Sir 18:1111διὰ τοῦτο ἐμακροθύμησεν κύριος ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐξέχεεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸ ἔλεος αὐτοῦSir 18:11
Therefore is God patient with them, and poureth forth his mercy upon them.
Sir 18:11
For this cause the Lord was patient over them, and poured out his mercy upon them.
---
12Sir 18:1212εἶδεν καὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ὅτι πονηρά διὰ τοῦτο ἐπλήθυνεν τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦSir 18:12
He saw and perceived their end to be evil; therefore he multiplied his compassion.
Sir 18:12
He saw and perceived their end, that it is evil. Therefore he multiplied his forgiveness.
---
13Sir 18:1313ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἔλεος δὲ κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα ἐλέγχων καὶ παιδεύων καὶ διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦSir 18:13
The mercy of man is toward his neighbour; but the mercy of the Lord is upon all flesh: he reproveth, and nurtureth, and teacheth and bringeth again, as a shepherd his flock.
Sir 18:13
The mercy of a man is on his neighbor; but the mercy of the Lord is on all flesh: reproving, chastening, teaching, and bringing back, as a shepherd does his flock.
---
14Sir 18:1414τοὺς ἐκδεχομένους παιδείαν ἐλεᾷ καὶ τοὺς κατασπεύδοντας ἐπὶ τὰ κρίματα αὐτοῦSir 18:14
He hath mercy on them that receive discipline, and that diligently seek after his judgments.
Sir 18:14
He has mercy on those who accept chastening, and that diligently seek after his judgments.
---
15Sir 18:1515τέκνον ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον καὶ ἐν πάσῃ δόσει λύπην λόγωνSir 18:15
My son, blemish not thy good deeds, neither use uncomfortable words when thou givest any thing.
Sir 18:15
My son, don’t add reproach to your good deeds, and no harsh words in any of your giving.
---
16Sir 18:1616οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος οὕτως κρείσσων λόγος ἢ δόσιςSir 18:16
Shall not the dew asswage the heat? so is a word better than a gift.
Sir 18:16
Doesn’t the dew relieve the scorching heat? So a word is better than a gift.
---
17Sir 18:1717οὐκ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγαθόν καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳSir 18:17
Lo, is not a word better than a gift? but both are with a gracious man.
Sir 18:17
Behold, isn’t a word better than a gift? Both are with a gracious person.
---
18Sir 18:1818μωρὸς ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ καὶ δόσις βασκάνου ἐκτήκει ὀφθαλμούςSir 18:18
A fool will upbraid churlishly, and a gift of the envious consumeth the eyes.
Sir 18:18
A fool is ungracious and abusive. The gift of an grudging person consumes the eyes.
---
19Sir 18:1919πρὶν ἢ λαλῆσαι μάνθανε καὶ πρὸ ἀρρωστίας θεραπεύουSir 18:19
Learn before thou speak, and use physick or ever thou be sick.
Sir 18:19
Learn before you speak. Take care of your health before you get sick.
---
20Sir 18:2020πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτόν καὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόνSir 18:20
Before judgment examine thyself, and in the day of visitation thou shalt find mercy.
Sir 18:20
Before judgment, examine yourself, and in the hour of scrutiny you will find forgiveness.
---
21Sir 18:2121πρὶν ἀρρωστῆσαί σε ταπεινώθητι καὶ ἐν καιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήνSir 18:21
Humble thyself before thou be sick, and in the time of sins shew repentance.
Sir 18:21
Humble yourself before you get sick. In the time of sins, repent.
---
22Sir 18:2222μὴ ἐμποδισθῇς τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐκαίρως καὶ μὴ μείνῃς ἕως θανάτου δικαιωθῆναιSir 18:22
Let nothing hinder thee to pay thy vow in due time, and defer not until death to be justified.
Sir 18:22
Let nothing hinder you to pay your vow in due time. Don’t wait until death to be released.
---
23Sir 18:2323πρὶν εὔξασθαι ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ μὴ γίνου ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν κύριονSir 18:23
Before thou prayest, prepare thyself; and be not as one that tempteth the Lord.
Sir 18:23
Before you make a vow, prepare yourself. Don’t be like a man who tests the Lord.
---
24Sir 18:2424μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραις τελευτῆς καὶ καιρὸν ἐκδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προσώπουSir 18:24
Think upon the wrath that shall be at the end, and the time of vengeance, when he shall turn away his face.
Sir 18:24
Think about the wrath coming in the days of the end, and the time of vengeance, when he turns away his face.
---
25Sir 18:2525μνήσθητι καιρὸν λιμοῦ ἐν καιρῷ πλησμονῆς πτωχείαν καὶ ἔνδειαν ἐν ἡμέραις πλούτουSir 18:25
When thou hast enough, remember the time of hunger: and when thou art rich, think upon poverty and need.
Sir 18:25
In the days of fullness remember the time of hunger. Remember poverty and lack in the days of wealth.
---
26Sir 18:2626ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρός καὶ πάντα ἐστὶν ταχινὰ ἔναντι κυρίουSir 18:26
From the morning until the evening the time is changed, and all things are soon done before the Lord.
Sir 18:26
From morning until evening, the time changes. All things are speedy before the Lord.
---
27Sir 18:2727ἄνθρωπος σοφὸς ἐν παντὶ εὐλαβηθήσεται καὶ ἐν ἡμέραις ἁμαρτιῶν προσέξει ἀπὸ πλημμελείαςSir 18:27
A wise man will fear in every thing, and in the day of sinning he will beware of offence: but a fool will not observe time.
Sir 18:27
A wise man is cautious in everything. In days of sinning, he will beware of offense.*
---
28Sir 18:2828πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησινSir 18:28
Every man of understanding knoweth wisdom, and will give praise unto him that found her.
Sir 18:28
Every man of understanding knows wisdom. He will give thanks to him who found her.
---
29Sir 18:2929συνετοὶ ἐν λόγοις καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίας ἀκριβεῖςSir 18:29
They that were of understanding in sayings became also wise themselves, and poured forth exquisite parables.
Sir 18:29
They who were of understanding in sayings also became wise themselves, and poured out apt proverbs.
---
30Sir 18:3030ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέξεών σου κωλύουSir 18:30
Go not after thy lusts, but refrain thyself from thine appetites.
Sir 18:30
Don’t go after your lusts. Restrain your appetites.
---
31Sir 18:3131ἐὰν χορηγήσῃς τῇ ψυχῇ σου εὐδοκίαν ἐπιθυμίας ποιήσει σε ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν σουSir 18:31
If thou givest thy soul the desires that please her, she will make thee a laughingstock to thine enemies that malign thee.
Sir 18:31
If you give fully to your soul the delight of her desire, she will make you* the laughing stock of your enemies.
---
32Sir 18:3232μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ μὴ προσδεθῇς συμβολῇ αὐτῆςSir 18:32
Take not pleasure in much good cheer, neither be tied to the expense thereof.
Sir 18:32
Don’t make merry in much luxury, and don’t be tied to its expense.
---
33Sir 18:3333μὴ γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν ἐκ δανεισμοῦ καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσιππίῳSir 18:33
Be not made a beggar by banqueting upon borrowing, when thou hast nothing in thy purse: for thou shalt lie in wait for thine own life, and be talked on.
Sir 18:33
Don’t be made a beggar by banqueting with borrowed money when you have nothing in your purse.*
---
« Ch 17» Ch 19

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Jul-2024 02:53:53 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top