www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 16:11μὴ ἐπιθύμει τέκνων πλῆθος ἀχρήστων μηδὲ εὐφραίνου ἐπὶ υἱοῖς ἀσεβέσινSir 16:1
Desire not a multitude of unprofitable children, neither delight in ungodly sons.
Sir 16:1
Don’t desire a multitude of unprofitable children, neither delight in ungodly sons.
---
2Sir 16:22ἐὰν πληθύνωσιν μὴ εὐφραίνου ἐπ’ αὐτοῖς εἰ μή ἐστιν φόβος κυρίου μετ’ αὐτῶνSir 16:2
Though they multiply, rejoice not in them, except the fear of the Lord be with them.
Sir 16:2
If they multiply, don’t delight in them unless the fear of the Lord is in them.
---
3Sir 16:33μὴ ἐμπιστεύσῃς τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ μὴ ἔπεχε ἐπὶ τὸ πλῆθος αὐτῶν κρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι καὶ ἀποθανεῖν ἄτεκνον ἢ ἔχειν τέκνα ἀσεβῆSir 16:3
Trust not thou in their life, neither respect their multitude: for one that is just is better than a thousand; and better it is to die without children, than to have them that are ungodly.
Sir 16:3
Don’t trust in their life. Don’t rely on their numbers; for one can be better than a thousand, and to die childless than to have ungodly children.
---
4Sir 16:44ἀπὸ γὰρ ἑνὸς συνετοῦ συνοικισθήσεται πόλις φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωθήσεταιSir 16:4
For by one that hath understanding shall the city be replenished: but the kindred of the wicked shall speedily become desolate.
Sir 16:4
For from one who has understanding, a city will be populated, but a race of wicked men will be made desolate.
---
5Sir 16:55πολλὰ τοιαῦτα ἑόρακεν ὁ ὀφθαλμός μου καὶ ἰσχυρότερα τούτων ἀκήκοεν τὸ οὖς μουSir 16:5
Many such things have I seen with mine eyes, and mine ear hath heard greater things than these.
Sir 16:5
I have seen many such things with my eyes. My ear has heard mightier things than these.
---
6Sir 16:66ἐν συναγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐκκαυθήσεται πῦρ καὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεκαύθη ὀργήSir 16:6
In the congregation of the ungodly shall a fire be kindled; and in a rebellious nation wrath is set on fire.
Sir 16:6
In a congregation of sinners, a fire will be kindled. In a disobedient nation, wrath is kindled.
---
7Sir 16:77οὐκ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάντων οἳ ἀπέστησαν τῇ ἰσχύι αὐτῶνSir 16:7
He was not pacified toward the old giants, who fell away in the strength of their foolishness.
Sir 16:7
He was not pacified toward the giants of old time, who revolted in their strength.
---
8Sir 16:88οὐκ ἐφείσατο περὶ τῆς παροικίας Λωτ οὓς ἐβδελύξατο διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶνSir 16:8
Neither spared he the place where Lot sojourned, but abhorred them for their pride.
Sir 16:8
He didn’t spare Lot’s neighbors, whom he abhorred for their pride.
---
9Sir 16:99οὐκ ἠλέησεν ἔθνος ἀπωλείας τοὺς ἐξηρμένους ἐν ἁμαρτίαις αὐτῶνSir 16:9
He pitied not the people of perdition, who were taken away in their sins:
Sir 16:9
He didn’t pity the people of perdition who were taken away in their sins,
---
10Sir 16:1010καὶ οὕτως ἑξακοσίας χιλιάδας πεζῶν τοὺς ἐπισυναχθέντας ἐν σκληροκαρδίᾳ αὐτῶνSir 16:10
Nor the six hundred thousand footmen, who were gathered together in the hardness of their hearts.
Sir 16:10
or in like manner, the six hundred thousand footmen who were gathered together in the hardness of their hearts.
---
11Sir 16:1111κἂν ᾖ εἷς σκληροτράχηλος θαυμαστὸν τοῦτο εἰ ἀθῳωθήσεται ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ’ αὐτῷ δυνάστης ἐξιλασμῶν καὶ ἐκχέων ὀργήνSir 16:11
And if there be one stiffnecked among the people, it is marvel if he escape unpunished: for mercy and wrath are with him; he is mighty to forgive, and to pour out displeasure.
Sir 16:11
Even if there is one stiff-necked person, it is a marvel if he will be unpunished; for mercy and wrath are both with him who is mighty to forgive, and he pours out wrath.
---
12Sir 16:1212κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ οὕτως καὶ πολὺς ὁ ἔλεγχος αὐτοῦ ἄνδρα κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ κρινεῖSir 16:12
As his mercy is great, so is his correction also: he judgeth a man according to his works
Sir 16:12
As his mercy is great, so is his correction also. He judges a man according to his works.
---
13Sir 16:1313οὐκ ἐκφεύξεται ἐν ἁρπάγματι ἁμαρτωλός καὶ οὐ μὴ καθυστερήσει ὑπομονὴ εὐσεβοῦςSir 16:13
The sinner shall not escape with his spoils: and the patience of the godly shall not be frustrate.
Sir 16:13
The sinner will not escape with plunder. The perseverance of the godly will not be frustrated.
---
14Sir 16:1414πάσῃ ἐλεημοσύνῃ ποιήσει τόπον ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ εὑρήσειSir 16:14
Make way for every work of mercy: for every man shall find according to his works.
Sir 16:14
He will make room for every work of mercy. Each man will receive according to his works.
---
15Sir 16:1515Sir 16:15
The Lord hardened Pharaoh, that he should not know him, that his powerful works might be known to the world.
Sir 16:15
*
---
161616Sir 16:16
His mercy is manifest to every creature; and he hath separated his light from the darkness with an adamant.
16
---
17Sir 16:1717μὴ εἴπῃς ὅτι ἀπὸ κυρίου κρυβήσομαι καὶ ἐξ ὕψους τίς μου μνησθήσεται ἐν λαῷ πλείονι οὐ μὴ γνωσθῶ τίς γὰρ ἡ ψυχή μου ἐν ἀμετρήτῳ κτίσειSir 16:17
Say not thou, I will hide myself from the Lord: shall any remember me from above? I shall not be remembered among so many people: for what is my soul among such an infinite number of creatures?
Sir 16:17
Don’t say, “I will be hidden from the Lord,” and “Who will remember me from on high?” I will not be known among so many people, for what is my soul in a boundless creation?
---
18Sir 16:1818ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἄβυσσος καὶ γῆ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτοῦ σαλευθήσονταιSir 16:18
Behold, the heaven, and the heaven of heavens, the deep, and the earth, and all that therein is, shall be moved when he shall visit.
Sir 16:18
Behold, the heaven, the heaven of heavens, the deep, and the earth, will be moved when he visits.
---
19Sir 16:1919ἅμα τὰ ὄρη καὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπιβλέψαι εἰς αὐτὰ τρόμῳ συσσείονταιSir 16:19
The mountains also and foundations of the earth be shaken with trembling, when the Lord looketh upon them.
Sir 16:19
The mountains and the foundations of the earth together are shaken with trembling when he looks at them.
---
20Sir 16:2020καὶ ἐπ’ αὐτοῖς οὐ διανοηθήσεται καρδία καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τίς ἐνθυμηθήσεταιSir 16:20
No heart can think upon these things worthily: and who is able to conceive his ways?
Sir 16:20
No heart will think about these things. Who could comprehend his ways?
---
21Sir 16:2121καὶ καταιγίς ἣν οὐκ ὄψεται ἄνθρωπος τὰ δὲ πλείονα τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐν ἀποκρύφοιςSir 16:21
It is a tempest which no man can see: for the most part of his works are hid.
Sir 16:21
Like a tempest which no man can see, so, the majority of his works are* hidden.
---
22Sir 16:2222ἔργα δικαιοσύνης τίς ἀναγγελεῖ ἢ τίς ὑπομενεῖ μακρὰν γὰρ ἡ διαθήκηSir 16:22
Who can declare the works of his justice? or who can endure them? for his covenant is afar off, and the trial of all things is in the end.
Sir 16:22
Who will declare his works of righteousness? Who will wait for them? For his covenant is afar off.*
---
23Sir 16:2323ἐλαττούμενος καρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα καὶ ἀνὴρ ἄφρων καὶ πλανώμενος διανοεῖται μωράSir 16:23
He that wanteth understanding will think upon vain things: and a foolish man erring imagineth follies.
Sir 16:23
He who is lacking in* understanding thinks about these things. An unwise and erring man thinks foolishly.
---
24Sir 16:2424ἄκουσόν μου τέκνον καὶ μάθε ἐπιστήμην καὶ ἐπὶ τῶν λόγων μου πρόσεχε τῇ καρδίᾳ σουSir 16:24
My son, hearken unto me, and learn knowledge, and mark my words with thy heart.
Sir 16:24
My son, listen to me, learn knowledge, and heed my words with your heart.
---
25Sir 16:2525ἐκφανῶ ἐν σταθμῷ παιδείαν καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἀπαγγελῶ ἐπιστήμηνSir 16:25
I will shew forth doctrine in weight, and declare his knowledge exactly.
Sir 16:25
I will impart instruction with precision, and declare knowledge exactly.
---
26Sir 16:2626ἐν κρίσει κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς καὶ ἀπὸ ποιήσεως αὐτῶν διέστειλεν μερίδας αὐτῶνSir 16:26
The works of the Lord are done in judgment from the beginning: and from the time he made them he disposed the parts thereof.
Sir 16:26
In the judgment of the Lord are his works from the beginning. From the making of them he determined their boundaries.
---
27Sir 16:2727ἐκόσμησεν εἰς αἰῶνα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν οὔτε ἐπείνασαν οὔτε ἐκοπίασαν καὶ οὐκ ἐξέλιπον ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶνSir 16:27
He garnished his works for ever, and in his hand are the chief of them unto all generations: they neither labour, nor are weary, nor cease from their works.
Sir 16:27
He arranged his works for all time, and their beginnings to their generations. They aren’t hungry or weary, and they don’t cease from their works.
---
28Sir 16:2828ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ οὐκ ἐξέθλιψεν καὶ ἕως αἰῶνος οὐκ ἀπειθήσουσιν τοῦ ῥήματος αὐτοῦSir 16:28
None of them hindereth another, and they shall never disobey his word.
Sir 16:28
No one pushes aside his neighbor. They will never disobey his word.
---
29Sir 16:2929καὶ μετὰ ταῦτα κύριος εἰς τὴν γῆν ἐπέβλεψεν καὶ ἐνέπλησεν αὐτὴν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦSir 16:29
After this the Lord looked upon the earth, and filled it with his blessings.
Sir 16:29
After this also the Lord looked at the earth and filled it with his blessings.
---
30Sir 16:3030ψυχῇ παντὸς ζῴου ἐκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ εἰς αὐτὴν ἡ ἀποστροφὴ αὐτῶνSir 16:30
With all manner of living things hath he covered the face thereof; and they shall return into it again.
Sir 16:30
All manner of living things covered its surface, and they return into it.
---
« Ch 15» Ch 17

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Apr-2024 16:39:55 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top