www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sir 0:11πολλῶν καὶ μεγάλων ἡμῖν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶνSir 0:1(1)
Whereas many and great things have been delivered unto us by the law and the prophets, and by others that have followed their steps, for the which things Israel ought to be commended for learning and wisdom; and whereof not only the readers must needs become skilful themselves, but also they that desire to learn be able to profit them which are without, both by speaking and writing: my grandfather Jesus, when he had much given himself to the reading of the law, and the prophets, and other books of our fathers, and had gotten therein good judgment, was drawn on also himself to write something pertaining to learning and wisdom; to the intent that those which are desirous to learn, and are addicted to these things, might profit much more in living according to the law. Wherefore let me intreat you to read it with favour and attention, and to pardon us, wherein we may seem to come short of some words, which we have laboured to interpret. For the same things uttered in Hebrew, and translated into another tongue, have not the same force in them: and not only these things, but the law itself, and the prophets, and the rest of the books, have no small difference, when they are spoken in their own language. For in the eight and thirtieth year coming into Egypt, when Euergetes was king, and continuing there some time, I found a book of no small learning: therefore I thought it most necessary for me to bestow some diligence and travail to interpret it; using great watchfulness and skill in that space to bring the book to an end, and set it forth for them also, which in a strange country are willing to learn, being prepared before in manners to live after the law.
Sir 0:1
¶WHEREAS many and great things have been delivered to us by the law and the prophets, and by the others that have followed in their steps, for which we must give Israel the praise for instruction and wisdom; and since not only the readers need to become skillful themselves, but also those who love learning must be able to profit those who are outside, both by speaking and writing; my grandfather Jesus, having much given himself to the reading of the law, and the prophets, and the other books of our fathers, and having gained great familiarity with them, was also drawn on himself to write somewhat pertaining to instruction and wisdom, in order that those who love learning, and are devoted to these things, might make progress much more by living according to the law. You are entreated therefore to read with favor and attention, and to pardon us, if in any parts of what we have labored to interpret, we may seem to fail in some of the phrases. For things originally spoken in Hebrew don’t have the same force in them when they are translated into another language. Not only these, but the law itself, and the prophecies, and the rest of the books, have no small difference, when they are spoken in their original language. For having come into Egypt in the thirty-eighth year of Energetes the king, and having continued there some time, I found a copy giving no small instruction. I thought it therefore most necessary for me to apply some diligence and travail to translate this book, applying indeed much watchfulness and skill in that space of time to bring the book to an end and publish for them also, who in the land of their travels are desiring to learn, preparing their character in advance, so as to live according to the law.
---
222καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ’ αὐτοὺς ἠκολουθηκότων δεδομένωνSir 0:1(2)
and by others that have followed their steps,
2
---
333ὑπὲρ ὧν δέον ἐστὶν ἐπαινεῖν τὸν Ισραηλ παιδείας καὶ σοφίαςSir 0:1(3)
for the which things Israel ought to be commended for learning and wisdom;
3
---
444καὶ ὡς οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς ἀναγινώσκοντας δέον ἐστὶν ἐπιστήμονας γίνεσθαιSir 0:1(4)
and whereof not only the readers must needs become skilful themselves,
4
---
555ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκτὸς δύνασθαι τοὺς φιλομαθοῦντας χρησίμους εἶναιSir 0:1(5)
but also they that desire to learn be able to profit them which are without,
5
---
666καὶ λέγοντας καὶ γράφονταςSir 0:1(6)
both by speaking and writing:
6
---
777ὁ πάππος μου Ἰησοῦς ἐπὶ πλεῖον ἑαυτὸν δοὺςSir 0:1(7)
my grandfather Jesus, when he had much given himself
7
---
888εἴς τε τὴν τοῦ νόμουSir 0:1(8)
to the reading of the law,
8
---
999καὶ τῶν προφητῶνSir 0:1(9)
and the prophets,
9
---
101010καὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσινSir 0:1(10)
and other books of our fathers,
10
---
111111καὶ ἐν τούτοις ἱκανὴν ἕξιν περιποιησάμενοςSir 0:1(11)
and had gotten therein good judgment,
11
---
121212προήχθη καὶ αὐτὸς συγγράψαι τι τῶν εἰς παιδείαν καὶ σοφίαν ἀνηκόντωνSir 0:1(12)
was drawn on also himself to write something pertaining to learning and wisdom;
12
---
131313ὅπως οἱ φιλομαθεῖς καὶ τούτων ἔνοχοι γενόμενοιSir 0:1(13)
to the intent that those which are desirous to learn, and are addicted to these things,
13
---
141414πολλῷ μᾶλλον ἐπιπροσθῶσιν διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεωςSir 0:1(14)
might profit much more in living according to the law.
14
---
151515παρακέκλησθε οὖνSir 0:1(15)
Wherefore let me intreat you
15
---
161616μετ’ εὐνοίας καὶ προσοχῆςSir 0:1(16)
to read it
16
---
171717τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαιSir 0:1(17)
with favour and attention,
17
---
181818καὶ συγγνώμην ἔχεινSir 0:1(18)
and to pardon us,
18
---
191919ἐφ’ οἷς ἂν δοκῶμενSir 0:1(19)
wherein we may seem
19
---
202020τῶν κατὰ τὴν ἑρμηνείαν πεφιλοπονημένων τισὶν τῶν λέξεων ἀδυναμεῖνSir 0:1(20)
to come short of some words, which we have laboured to interpret.
20
---
212121οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖSir 0:1(21)
For the same things uttered in Hebrew, and translated into another tongue,
21
---
222222αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς Εβραϊστὶ λεγόμενα καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰς ἑτέραν γλῶσσανSir 0:1(22)
have not the same force in them:
22
---
232323οὐ μόνον δὲ ταῦταSir 0:1(23)
and not only these things,
23
---
242424ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαιSir 0:1(24)
but the law itself, and the prophets,
24
---
252525καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίωνSir 0:1(25)
and the rest of the books,
25
---
262626οὐ μικρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἑαυτοῖς λεγόμεναSir 0:1(26)
have no small difference, when they are spoken in their own language.
26
---
272727ἐν γὰρ τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέωςSir 0:1(27)
For in the eight and thirtieth year coming into Egypt, when Euergetes was king,
27
---
282828παραγενηθεὶς εἰς Αἴγυπτον καὶ συγχρονίσαςSir 0:1(28)
and continuing there some time,
28
---
292929εὑρὼν οὐ μικρᾶς παιδείας ἀφόμοιονSir 0:1(29)
I found a book of no small learning:
29
---
303030ἀναγκαιότατον ἐθέμην καὶ αὐτός τινα προσενέγκασθαι σπουδὴν καὶ φιλοπονίαν τοῦ μεθερμηνεῦσαι τήνδε τὴν βίβλονSir 0:1(30)
therefore I thought it most necessary for me to bestow some diligence and travail to interpret it;
30
---
313131πολλὴν ἀγρυπνίαν καὶ ἐπιστήμην προσενεγκάμενοςSir 0:1(31)
using great watchfulness and skill
31
---
323232ἐν τῷ διαστήματι τοῦ χρόνουSir 0:1(32)
in that space
32
---
333333πρὸς τὸ ἐπὶ πέρας ἀγαγόντα τὸ βιβλίον ἐκδόσθαιSir 0:1(33)
to bring the book to an end,
33
---
343434καὶ τοῖς ἐν τῇ παροικίᾳ βουλομένοις φιλομαθεῖνSir 0:1(34)
and set it forth for them also, which in a strange country are willing to learn,
34
---
353535προκατασκευαζομένους τὰ ἤθηSir 0:1(35)
being prepared before in manners
35
---
363636ἐννόμως βιοτεύεινSir 0:1(36)
to live after the law.
36
---
» Ch 1

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 02:09:25 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top