www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Ps 141:0-11Gr. Psalm 140 (Heb. 141)
ψαλμὸς τῷ Δαυιδ κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ
Ps 141:1
A Psalm of David. O Lord, I have cried to thee; hear me: attend to the voice of my supplication, when I cry to thee.
Ps 141:0-1
(0) ¶A Psalm by David. (1)
Yahweh, I have called on you.
Come to me quickly!
Listen to my voice when I call to you.
Ps 141:1Ps 141:1מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד יְהוָ֣ה קְ֭רָאתִיךָ ח֣וּשָׁה לִּ֑י הַאֲזִ֥ינָה ק֝וֹלִ֗י בְּקָרְאִי־לָֽךְ׃Ps 141:0-1
(0) ¶A Psalm by David. (1)
Yahweh, I have called on you.
Come to me quickly!
Listen to my voice when I call to you.
2Ps 141:22κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινήPs 141:2
Let my prayer be set forth before thee as incense; the lifting up of my hands as an evening sacrifice.
Ps 141:2
Let my prayer be set before you like incense;
the lifting up of my hands like the evening sacrifice.
Ps 141:2Ps 141:2תִּכּ֤וֹן תְּפִלָּתִ֣י קְטֹ֣רֶת לְפָנֶ֑יךָ מַֽשְׂאַ֥ת כַּ֝פַּ֗י מִנְחַת־עָֽרֶב׃Ps 141:2
Let my prayer be set before you like incense;
the lifting up of my hands like the evening sacrifice.
3Ps 141:33θοῦ κύριε φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μουPs 141:3
Set a watch, O Lord, on my mouth, and a strong door about by lips.
Ps 141:3
Set a watch, Yahweh, before my mouth.
Keep the door of my lips.
Ps 141:3Ps 141:3שִׁיתָ֣ה יְ֭הוָה שָׁמְרָ֣ה לְפִ֑י נִ֝צְּרָ֗ה עַל־דַּ֥ל שְׂפָתָֽי׃Ps 141:3
Set a watch, Yahweh, before my mouth.
Keep the door of my lips.
4Ps 141:44μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις ἀνομίαν καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶνPs 141:4
Incline not my heart to evil things, to employ pretexts for sins, with me who work iniquity: and let me not unite with their choice ones.
Ps 141:4
Don’t incline my heart to any evil thing,
to practice deeds of wickedness with men who work iniquity.
Don’t let me eat of their delicacies.
Ps 141:4Ps 141:4אַל־תַּט־לִבִּ֨י לְדָבָ֪ר ׀ רָ֡ע לְהִתְע֘וֹלֵ֤ל עֲלִל֨וֹת ׀ בְּרֶ֗שַׁע אֶת־אִישִׁ֥ים פֹּֽעֲלֵי־אָ֑וֶן וּבַל־אֶ֝לְחַ֗ם בְּמַנְעַמֵּיהֶֽם׃Ps 141:4
Don’t incline my heart to any evil thing,
to practice deeds of wickedness with men who work iniquity.
Don’t let me eat of their delicacies.
5Ps 141:55παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶνPs 141:5
The righteous shall chasten me with mercy, and reprove me: but let not the oil of the sinner anoint my head: for yet shall my prayer also be in their pleasures.
Ps 141:5
Let the righteous strike me, it is kindness;
let him reprove me, it is like oil on the head;
don’t let my head refuse it;
Yet my prayer is always against evil deeds.
Ps 141:5Ps 141:5יֶֽהֶלְמֵֽנִי־צַדִּ֨יק ׀ חֶ֡סֶד וְֽיוֹכִיחֵ֗נִי שֶׁ֣מֶן רֹ֭אשׁ אַל־יָנִ֣י רֹאשִׁ֑י כִּי־ע֥וֹד וּ֝תְפִלָּתִ֗י בְּרָעוֹתֵיהֶֽם׃Ps 141:5
Let the righteous strike me, it is kindness;
let him reprove me, it is like oil on the head;
don’t let my head refuse it;
Yet my prayer is always against evil deeds.
6Ps 141:66κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνθησανPs 141:6
Their mighty ones have been swallowed up near the rock: they shall hear my words, for they are sweet.
Ps 141:6
Their judges are thrown down by the sides of the rock.
They will hear my words, for they are well spoken.
Ps 141:6Ps 141:6נִשְׁמְט֣וּ בִֽידֵי־סֶ֭לַע שֹׁפְטֵיהֶ֑ם וְשָׁמְע֥וּ אֲ֝מָרַ֗י כִּ֣י נָעֵֽמוּ׃Ps 141:6
Their judges are thrown down by the sides of the rock.
They will hear my words, for they are well spoken.
7Ps 141:77ὡσεὶ πάχος γῆς διερράγη ἐπὶ τῆς γῆς διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν ᾅδηνPs 141:7
As a lump of earth is crushed upon the ground, our bones have been scattered by the mouth of the grave.
Ps 141:7
“As when one plows and breaks up the earth,
our bones are scattered at the mouth of Sheol.”
Ps 141:7Ps 141:7כְּמ֤וֹ פֹלֵ֣חַ וּבֹקֵ֣עַ בָּאָ֑רֶץ נִפְזְר֥וּ עֲ֝צָמֵ֗ינוּ לְפִ֣י שְׁאֽוֹל׃Ps 141:7
“As when one plows and breaks up the earth,
our bones are scattered at the mouth of Sheol.”
8Ps 141:88ὅτι πρὸς σέ κύριε κύριε οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ σὲ ἤλπισα μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μουPs 141:8
For mine eyes are to thee, O Lord God: I have hoped in thee; take not away my life.
Ps 141:8
For my eyes are on you, Yahweh, the Lord.
In you, I take refuge.
Don’t leave my soul destitute.
Ps 141:8Ps 141:8כִּ֤י אֵלֶ֨יךָ ׀ יְהוִ֣ה אֲדֹנָ֣י עֵינָ֑י בְּכָ֥ה חָ֝סִ֗יתִי אַל־תְּעַ֥ר נַפְשִֽׁי׃Ps 141:8
For my eyes are on you, Yahweh, the Lord.
In you, I take refuge.
Don’t leave my soul destitute.
9Ps 141:99φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίανPs 141:9
Keep me from the snare which they have set for me, and from the stumbling blocks of them that work iniquity.
Ps 141:9
Keep me from the snare which they have laid for me,
from the traps of the workers of iniquity.
Ps 141:9Ps 141:9שָׁמְרֵ֗נִי מִ֣ידֵי פַ֭ח יָ֣קְשׁוּ לִ֑י וּ֝מֹקְשׁ֗וֹת פֹּ֣עֲלֵי אָֽוֶן׃Ps 141:9
Keep me from the snare which they have laid for me,
from the traps of the workers of iniquity.
10Ps 141:1010πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοί κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως οὗ ἂν παρέλθωPs 141:10
Sinners shall fall by their own net: I am alone until I shall escape.
Ps 141:10
Let the wicked fall together into their own nets,
while I pass by.
Ps 141:10Ps 141:10יִפְּל֣וּ בְמַכְמֹרָ֣יו רְשָׁעִ֑ים יַ֥חַד אָ֝נֹכִ֗י עַֽד־אֶעֱבֽוֹר׃Ps 141:10
Let the wicked fall together into their own nets,
while I pass by.
« Ch 139» Ch 141

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 01:07:57 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top