www.katabiblon.com

Ἰουδὶθ

Judith

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jdt 7:11τῇ δὲ ἐπαύριον παρήγγειλεν Ολοφέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ οἳ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βαιτυλουα καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προκαταλαμβάνεσθαι καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς υἱοὺς ΙσραηλJdt 7:1
The next day Holofernes commanded all his army, and all his people which were come to take his part, that they should remove their camp against Bethulia, to take aforehand the ascents of the hill country, and to make war against the children of Israel.
Jdt 7:1
¶The next day Holofernes commanded all his army and all his people who had arrived take his side that they should remove their camp from opposite Bethulia and capture in advance the ascents of the hill country in order to make war against the children of Israel.
---
2Jdt 7:22καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν καὶ ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν χιλιάδες πεζῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ ἱππέων χιλιάδες δέκα δύο χωρὶς τῆς ἀποσκευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν οἳ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς πλῆθος πολὺ σφόδραJdt 7:2
Then their strong men removed their camps in that day, and the army of the men of war was an hundred and seventy thousand footmen, and twelve thousand horsemen, beside the baggage, and other men that were afoot among them, a very great multitude.
Jdt 7:2
Then their strong men removed their camps on that day; and the army of the men of war was one hundred seventy thousand foot soldiers, and twelve thousand horsemen, besides the baggage and the other men who were afoot among them, a very great multitude.
---
3Jdt 7:33καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι πλησίον Βαιτυλουα ἐπὶ τῆς πηγῆς καὶ παρέτειναν εἰς εὖρος ἐπὶ Δωθαϊμ ἕως Βελβαιμ καὶ εἰς μῆκος ἀπὸ Βαιτυλουα ἕως Κυαμωνος ἥ ἐστιν ἀπέναντι τοῦ ΕσδρηλωνJdt 7:3
And they camped in the valley near unto Bethulia, by the fountain, and they spread themselves in breadth over Dothaim even to Belmaim, and in length from Bethulia unto Cynamon, which is over against Esdraelon.
Jdt 7:3
And they camped in the valley near Bethulia, by the spring, and they spread themselves in width across Dothaim even to Belmaim, and in length from Bethulia to Cynamon, which is opposite Esdraelon.
---
4Jdt 7:44οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ὡς εἶδον αὐτῶν τὸ πλῆθος ἐταράχθησαν σφόδρα καὶ εἶπαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ νῦν ἐκλείξουσιν οὗτοι τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πάσης καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ οὔτε αἱ φάραγγες οὔτε οἱ βουνοὶ ὑποστήσονται τὸ βάρος αὐτῶνJdt 7:4
Now the children of Israel, when they saw the multitude of them, were greatly troubled, and said every one to his neighbour, Now will these men lick up the face of the earth; for neither the high mountains, nor the valleys, nor the hills, are able to bear their weight.
Jdt 7:4
¶Now the children of Israel, when they saw the multitude of them, were greatly troubled, and everyone said to his neighbor, “Now these men will wipe clean the face of the earth, for neither the high mountains, nor the valleys, nor the hills, are able to bear their weight.”
---
5Jdt 7:55καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτῶν καὶ ἀνακαύσαντες πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἔμενον φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνηνJdt 7:5
Then every man took up his weapons of war, and when they had kindled fires upon their towers, they remained and watched all that night.
Jdt 7:5
Then every man took up his weapons of war, and when they had kindled fires on their towers, they remained and watched all that night.
---
6Jdt 7:66τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν Ολοφέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τῶν υἱῶν Ισραηλ οἳ ἦσαν ἐν ΒαιτυλουαJdt 7:6
But in the second day Holofernes brought forth all his horsemen in the sight of the children of Israel which were in Bethulia,
Jdt 7:6
But on the second day, Holofernes brought forth all his horsemen in the sight of the children of Israel, who were in Bethulia,
---
7Jdt 7:77καὶ ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων ἐφώδευσεν καὶ προκατελάβετο αὐτὰς καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμβολὰς ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦJdt 7:7
And viewed the passages up to the city, and came to the fountains of their waters, and took them, and set garrisons of men of war over them, and he himself removed toward his people.
Jdt 7:7
and viewed the passages up to the city; and he went to the origins of their waters and captured them, and he set garrisons of men of war over them, and he himself returned toward his people.
---
8Jdt 7:88καὶ προσελθόντες αὐτῷ πάντες ἄρχοντες υἱῶν Ησαυ καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωαβ καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς παραλίας εἶπανJdt 7:8
Then came unto him all the chief of the children of Esau, and all the governors of the people of Moab, and the captains of the sea coast, and said,
Jdt 7:8
¶Then they came to him, all the chiefs of the children of Esau and all the governors of the people of Moab and the captains of the sea coast, and they said,
---
9Jdt 7:99ἀκουσάτω δὴ λόγον ὁ δεσπότης ἡμῶν ἵνα μὴ γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σουJdt 7:9
Let our lord now hear a word, that there be not an overthrow in thine army.
Jdt 7:9
“Let our lord now hear a word, so that there will not be a loss among your army.
---
10Jdt 7:1010ὁ γὰρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐ πέποιθαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν ἀλλ’ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν ὀρέων ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς οὐ γάρ ἐστιν εὐχερὲς προσβῆναι ταῖς κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶνJdt 7:10
For this people of the children of Israel do not trust in their spears, but in the height of the mountains wherein they dwell, because it is not easy to come up to the tops of their mountains.
Jdt 7:10
For this people of the children of Israel do not trust in their spears, but in the height of the mountains where they dwell, for it is not easy to come up to the tops of their mountains.
---
11Jdt 7:1111καὶ νῦν δέσποτα μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως καὶ οὐ πεσεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷςJdt 7:11
Now therefore, my lord, fight not against them in battle array, and there shall not so much as one man of thy people perish.
Jdt 7:11
Now therefore, my lord, do not fight against them in battle array and not so much as one man among your people will perish.
---
12Jdt 7:1212ἀνάμεινον ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς σου διαφυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεώς σου καὶ ἐπικρατησάτωσαν οἱ παῖδές σου τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἣ ἐκπορεύεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ ὄρουςJdt 7:12
Remain in thy camp, and keep all the men of thine army, and let thy servants get into their hands the fountain of water, which issueth forth of the foot of the mountain:
Jdt 7:12
Remain in your camp and keep all the men of your army there, and let us your servants take hold of the springs of water, which issue forth at the foot of the mountain.
---
13Jdt 7:1313διότι ἐκεῖθεν ὑδρεύονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουα καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα καὶ ἐκδώσουσι τὴν πόλιν αὐτῶν καὶ ἡμεῖς καὶ ὁ λαὸς ἡμῶν ἀναβησόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ’ αὐταῖς εἰς προφυλακὴν τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἄνδρα ἕναJdt 7:13
For all the inhabitants of Bethulia have their water thence; so shall thirst kill them, and they shall give up their city, and we and our people shall go up to the tops of the mountains that are near, and will camp upon them, to watch that none go out of the city.
Jdt 7:13
For all the inhabitants of Bethulia have their water there; so thirst will kill them and they will give up their city, and we and our people will go up to the tops of the mountains nearby and will camp on them to watch so that none can go out of the city.
---
14Jdt 7:1414καὶ τακήσονται ἐν τῷ λιμῷ αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ πρὶν ἐλθεῖν τὴν ῥομφαίαν ἐπ’ αὐτοὺς καταστρωθήσονται ἐν ταῖς πλατείαις τῆς οἰκήσεως αὐτῶνJdt 7:14
So they and their wives and their children shall be consumed with fire, and before the sword come against them, they shall be overthrown in the streets where they dwell.
Jdt 7:14
So they and their wives and their children will be consumed with fiery thirst, as if it were a sword brought against them, and so they will be overthrown in the streets where they dwell.
---
15Jdt 7:1515καὶ ἀνταποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν ἀνθ’ ὧν ἐστασίασαν καὶ οὐκ ἀπήντησαν τῷ προσώπῳ σου ἐν εἰρήνῃJdt 7:15
Thus shalt thou render them an evil reward; because they rebelled, and met not thy person peaceably.
Jdt 7:15
Thus will you render them an evil reward, because they rebelled and did not meet your person peaceably.”
---
16Jdt 7:1616καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον Ολοφέρνου καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ συνέταξε ποιεῖν καθὰ ἐλάλησανJdt 7:16
And these words pleased Holofernes and all his servants, and he appointed to do as they had spoken.
Jdt 7:16
And these words pleased Holofernes and all his servants, and he decided to do as they had said.
---
17Jdt 7:1717καὶ ἀπῆρεν παρεμβολὴ υἱῶν Αμμων καὶ μετ’ αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν Ασσουρ καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι καὶ προκατελάβοντο τὰ ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν ΙσραηλJdt 7:17
So the camp of the children of Ammon departed, and with them five thousand of the Assyrians, and they pitched in the valley, and took the waters, and the fountains of the waters of the children of Israel.
Jdt 7:17
¶So the camp of the children of Ammon departed, and with them five thousand of the Assyrians, and they pitched camp in the valley and captured the waters and the origins of the waters of the children of Israel.
---
18Jdt 7:1818καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ησαυ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρεινῇ ἀπέναντι Δωθαϊμ καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ ἀπηλιώτην ἀπέναντι Εγρεβηλ ἥ ἐστιν πλησίον Χους ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Μοχμουρ καὶ ἡ λοιπὴ στρατιὰ τῶν Ἀσσυρίων παρενέβαλον ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ αἱ σκηναὶ καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἦσαν εἰς πλῆθος πολὺ σφόδραJdt 7:18
Then the children of Esau went up with the children of Ammon, and camped in the hill country over against Dothaim: and they sent some of them toward the south, and toward the east over against Ekrebel, which is near unto Chusi, that is upon the brook Mochmur; and the rest of the army of the Assyrians camped in the plain, and covered the face of the whole land; and their tents and carriages were pitched to a very great multitude.
Jdt 7:18
Then the children of Esau went up with the children of Ammon and camped in the hill country opposite Dothaim. And they sent some of them toward the south and toward the east opposite Ekrebel, near Chusi upon the brook Mochmur; and the rest of the army of the Assyrians camped in the plain and covered the face of the whole land; and their tents and carriages were pitched for a very great multitude.
---
19Jdt 7:1919καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον θεὸν αὐτῶν ὅτι ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμα αὐτῶν ὅτι ἐκύκλωσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ οὐκ ἦν διαφυγεῖν ἐκ μέσου αὐτῶνJdt 7:19
Then the children of Israel cried unto the Lord their God, because their heart failed, for all their enemies had compassed them round about, and there was no way to escape out from among them.
Jdt 7:19
¶Then the children of Israel cried to the Lord their God, because their heart failed, for all their enemies had surrounded them and there was no way to escape out from among them.
---
20Jdt 7:2020καὶ ἔμεινεν κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα παρεμβολὴ Ασσουρ οἱ πεζοὶ καὶ ἅρματα καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν ἡμέρας τριάκοντα τέσσαρας καὶ ἐξέλιπεν πάντας τοὺς κατοικοῦντας Βαιτυλουα πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν ὑδάτωνJdt 7:20
Thus all the company of Assur remained about them, both their footmen, chariots, and horsemen, four and thirty days, so that all their vessels of water failed all the inhibitants of Bethulia.
Jdt 7:20
Thus all the company of Assur remained around them, both their foot soldiers, chariots, and horsemen, for thirty-four days, so that all their vessels of water ran dry for all the inhabitants of Bethulia
---
21Jdt 7:2121καὶ οἱ λάκκοι ἐξεκενοῦντο καὶ οὐκ εἶχον πιεῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν μίαν ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖνJdt 7:21
And the cisterns were emptied, and they had not water to drink their fill for one day; for they gave them drink by measure.
Jdt 7:21
and the cisterns were emptied. And they did not have enough water to drink their fill for even one day, for they rationed their water.
---
22Jdt 7:2222καὶ ἠθύμησεν τὰ νήπια αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης καὶ ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν καὶ οὐκ ἦν κραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖςJdt 7:22
Therefore their young children were out of heart, and their women and young men fainted for thirst, and fell down in the streets of the city, and by the passages of the gates, and there was no longer any strength in them.
Jdt 7:22
Therefore their young children lost heart, and their women and young men fainted for thirst and fell down in the streets of the city and by the passageways of the gates; and there was no longer any strength in them.
---
23Jdt 7:2323καὶ ἐπισυνήχθησαν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ Οζιαν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως οἱ νεανίσκοι καὶ αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδία καὶ ἀνεβόησαν φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπαν ἐναντίον πάντων τῶν πρεσβυτέρωνJdt 7:23
Then all the people assembled to Ozias, and to the chief of the city, both young men, and women, and children, and cried with a loud voice, and said before all the elders,
Jdt 7:23
¶Then all the people assembled before Uzziah and the chiefs of the city, including young men and women and children, and they cried with a loud voice and said before all the elders,
---
24Jdt 7:2424κρίναι ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἡμῶν ὅτι ἐποιήσατε ἐν ἡμῖν ἀδικίαν μεγάλην οὐ λαλήσαντες εἰρηνικὰ μετὰ υἱῶν ΑσσουρJdt 7:24
God be judge between us and you: for ye have done us great injury, in that ye have not required peace of the children of Assur.
Jdt 7:24
“God be judge between us and you, for you have done us great injury in that you have not made peace with the children of Assur.
---
25Jdt 7:2525καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ὁ βοηθὸς ἡμῶν ἀλλὰ πέπρακεν ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν τοῦ καταστρωθῆναι ἐναντίον αὐτῶν ἐν δίψῃ καὶ ἀπωλείᾳ μεγάλῃJdt 7:25
For now we have no helper: but God hath sold us into their hands, that we should be thrown down before them with thirst and great destruction.
Jdt 7:25
For now we have no helper, but God has sold us into their hands, so that we should be thrown down before them with thirst and great destruction.
---
26Jdt 7:2626καὶ νῦν ἐπικαλέσασθε αὐτοὺς καὶ ἔκδοσθε τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ λαῷ Ολοφέρνου καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτοῦJdt 7:26
Now therefore call them unto you, and deliver the whole city for a spoil to the people of Holofernes, and to all his army.
Jdt 7:26
Now therefore call them to you and deliver the whole city for a spoil to the people of Holofernes and to all his army.
---
27Jdt 7:2727κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν γενηθῆναι αὐτοῖς εἰς διαρπαγήν ἐσόμεθα γὰρ εἰς δούλους καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ οὐκ ὀψόμεθα τὸν θάνατον τῶν νηπίων ἡμῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν ἐκλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶνJdt 7:27
For it is better for us to be made a spoil unto them, than to die for thirst: for we will be his servants, that our souls may live, and not see the death of our infants before our eyes, nor our wives nor our children to die.
Jdt 7:27
For it is better for us to be made a spoil for them than to die of thirst; for we will be his servants, so that our souls may live and we will not see the death of our infants before our eyes, nor the dying of our wives or our children.
---
28Jdt 7:2828μαρτυρόμεθα ὑμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ κύριον τῶν πατέρων ἡμῶν ὃς ἐκδικεῖ ἡμᾶς κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν πατέρων ἡμῶν ἵνα μὴ ποιήσῃ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερονJdt 7:28
We take to witness against you the heaven and the earth, and our God and Lord of our fathers, which punisheth us according to our sins and the sins of our fathers, that he do not according as we have said this day.
Jdt 7:28
We present as witness against you: the heaven and the earth, and our God and Lord of our fathers, who punishes us according to our sins and the sins of our fathers, so that he will not allow what we have described to happen on this day.”
---
29Jdt 7:2929καὶ ἐγένετο κλαυθμὸς μέγας ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας πάντων ὁμοθυμαδόν καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃJdt 7:29
Then there was great weeping with one consent in the midst of the assembly; and they cried unto the Lord God with a loud voice.
Jdt 7:29
¶Then there was great weeping in the midst of the assembly, all with one consent; and they cried to the Lord God with a loud voice.
---
30Jdt 7:3030καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Οζιας θαρσεῖτε ἀδελφοί διακαρτερήσωμεν ἔτι πέντε ἡμέρας ἐν αἷς ἐπιστρέψει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς οὐ γὰρ ἐγκαταλείψει ἡμᾶς εἰς τέλοςJdt 7:30
Then said Ozias to them, Brethren, be of good courage, let us yet endure five days, in the which space the Lord our God may turn his mercy toward us; for he will not forsake us utterly.
Jdt 7:30
Then Uzziah said to them, “Brethren, be courageous. Let us endure yet five days, in that period of time the Lord our God may turn his mercy toward us, for he will not forsake us utterly.
---
31Jdt 7:3131ἐὰν δὲ διέλθωσιν αὗται καὶ μὴ ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς βοήθεια ποιήσω κατὰ τὰ ῥήματα ὑμῶνJdt 7:31
And if these days pass, and there come no help unto us, I will do according to your word.
Jdt 7:31
And if these days pass and no help comes to us, I will do according to your word.”
---
32Jdt 7:3232καὶ ἐσκόρπισεν τὸν λαὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ παρεμβολήν καὶ ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους τῆς πόλεως αὐτῶν ἀπῆλθον καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀπέστειλαν καὶ ἦσαν ἐν ταπεινώσει πολλῇ ἐν τῇ πόλειJdt 7:32
And he dispersed the people, every one to their own charge; and they went unto the walls and towers of their city, and sent the women and children into their houses: and they were very low brought in the city.
Jdt 7:32
And he dispersed the people, each to their own posts; and they went to the walls and towers of their city, and sent the women and children into their houses; and they were brought very low in the city.
---
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 05:56:50 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top