www.katabiblon.com

Ἰουδὶθ

Judith

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jdt 14:11καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ιουδιθ ἀκούσατε δή μου ἀδελφοί καὶ λαβόντες τὴν κεφαλὴν ταύτην κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶνJdt 14:1
Then said Judith unto them, Hear me now, my brethren, and take this head, and hang it upon the highest place of your walls.
Jdt 14:1
¶Then Judith said to them, “Hear me now, my brethren! Take this head and hang it on the highest place of your walls!
---
2Jdt 14:22καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν διαφαύσῃ ὁ ὄρθρος καὶ ἐξέλθῃ ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν ἀναλήμψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ ὑμῶν καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πόλεως καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς ὡς καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυλακὴν υἱῶν Ασσουρ καὶ οὐ καταβήσεσθεJdt 14:2
And so soon as the morning shall appear, and the sun shall come forth upon the earth, take ye every one his weapons, and go forth every valiant man out of the city, and set ye a captain over them, as though ye would go down into the field toward the watch of the Assyrians; but go not down.
Jdt 14:2
And so, as soon as morning appears and the sun shines upon the earth, everyone must take his weapons and go forth, every valiant man out of the city, and with a captain set over them, as though you were going down into the field toward the watch of the Assyrians; but do not go down.
---
3Jdt 14:33καὶ ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐγεροῦσι τοὺς στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως Ασσουρ καὶ συνδραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ’ αὐτοὺς φόβος καὶ φεύξονται ἀπὸ προσώπου ὑμῶνJdt 14:3
Then they shall take their armour, and shall go into their camp, and raise up the captains of the army of Assur, and shall run to the tent of Holofernes, but shall not find him: then fear shall fall upon them, and they shall flee before your face.
Jdt 14:3
Then they will take their amour and go into their camp and call for the captains of the army of Assur; and they will run to the tent of Holofernes, but will not find him; then fear will fall upon them, and they will flee before your face.
---
4Jdt 14:44καὶ ἐπακολουθήσαντες ὑμεῖς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον Ισραηλ καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶνJdt 14:4
So ye, and all that inhabit the coast of Israel, shall pursue them, and overthrow them as they go.
Jdt 14:4
So then you, and all who inhabit the coast of Israel, will pursue them and overthrow them as they go.
---
5Jdt 14:55πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα καλέσατέ μοι Αχιωρ τὸν Αμμανίτην ἵνα ἰδὼν ἐπιγνοῖ τὸν ἐκφαυλίσαντα τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ αὐτὸν ὡς εἰς θάνατον ἀποστείλαντα εἰς ἡμᾶςJdt 14:5
But before ye do these things, call me Achior the Ammonite, that he may see and know him that despised the house of Israel, and that sent him to us as it were to his death.
Jdt 14:5
But before you do these things, call Achior the Ammonite to me, so that he may see and know him who despised the house of Israel and who sent him to us as if to his death.”
---
6Jdt 14:66καὶ ἐκάλεσαν τὸν Αχιωρ ἐκ τοῦ οἴκου Οζια ὡς δὲ ἦλθεν καὶ εἶδεν τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου ἐν χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐξελύθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦJdt 14:6
Then they called Achior out of the house of Ozias; and when he was come, and saw the head of Holofernes in a man's hand in the assembly of the people, he fell down on his face, and his spirit failed.
Jdt 14:6
¶Then they called Achior out of the house of Uzziah; and when he arrived and saw the head of Holofernes in a man’s hand in the assembly of the people, he fell down on his face and fainted.
---
7Jdt 14:77ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτόν προσέπεσεν τοῖς ποσὶν Ιουδιθ καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτῆς καὶ εἶπεν εὐλογημένη σὺ ἐν παντὶ σκηνώματι Ιουδα καὶ ἐν παντὶ ἔθνει οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονταιJdt 14:7
But when they had recovered him, he fell at Judith's feet, and reverenced her, and said, Blessed art thou in all the tabernacles of Juda, and in all nations, which hearing thy name shall be astonished.
Jdt 14:7
But when they had revived him, he fell at Judith’s feet and reverenced her and said, “Blessed are you in all the tents of Judah and in all nations, who when they hear your name will be astonished.
---
8Jdt 14:88καὶ νῦν ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ιουδιθ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ πάντα ὅσα ἦν πεποιηκυῖα ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐξῆλθεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖςJdt 14:8
Now therefore tell me all the things that thou hast done in these days. Then Judith declared unto him in the midst of the people all that she had done, from the day that she went forth until that hour she spake unto them.
Jdt 14:8
Now therefore tell me all the things which you have done in these days.” Then Judith declared to him in the midst of the people all that she had done, from the day that she went forth until that hour when she spoke to them.
---
9Jdt 14:99ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα ἠλάλαξεν ὁ λαὸς φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἔδωκεν φωνὴν εὐφρόσυνον ἐν τῇ πόλει αὐτῶνJdt 14:9
And when she had left off speaking, the people shouted with a loud voice, and made a joyful noise in their city.
Jdt 14:9
And when she had finished speaking, the people shouted with a loud voice and made a joyful noise in their city.
---
10Jdt 14:1010ἰδὼν δὲ Αχιωρ πάντα ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ σφόδρα καὶ περιετέμετο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ καὶ προσετέθη εἰς τὸν οἶκον Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτηςJdt 14:10
And when Achior had seen all that the God of Israel had done, he believed in God greatly, and circumcised the flesh of his foreskin, and was joined unto the house of Israel unto this day.
Jdt 14:10
And when Achior had seen all that the God of Israel had done, he believed in God greatly; and he circumcised the flesh of his foreskin and was joined to the house of Israel unto this day.
---
11Jdt 14:1111ἡνίκα δὲ ὁ ὄρθρος ἀνέβη καὶ ἐκρέμασαν τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου ἐκ τοῦ τείχους καὶ ἀνέλαβεν πᾶς ἀνὴρ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ ὄρουςJdt 14:11
And as soon as the morning arose, they hanged the head of Holofernes upon the wall, and every man took his weapons, and they went forth by bands unto the straits of the mountain.
Jdt 14:11
¶And as soon as morning arose, they hung the head of Holofernes on the wall, and every man took his weapons, and they went forth by bands to the straits of the mountain.
---
12Jdt 14:1212οἱ δὲ υἱοὶ Ασσουρ ὡς εἶδον αὐτούς διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶνJdt 14:12
But when the Assyrians saw them, they sent to their leaders, which came to their captains and tribunes, and to every one of their rulers.
Jdt 14:12
But when the Assyrians saw them, they sent word to their leaders, who went to their captains and tribunes, and to every one of their rulers.
---
13Jdt 14:1313καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοφέρνου καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ ἔγειρον δὴ τὸν κύριον ἡμῶν ὅτι ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν ἐφ’ ἡμᾶς εἰς πόλεμον ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τέλοςJdt 14:13
So they came to Holofernes' tent, and said to him that had the charge of all his things, Waken now our lord: for the slaves have been bold to come down against us to battle, that they may be utterly destroyed.
Jdt 14:13
So they came to Holofernes’ tent, and said to him who had the charge of all his things, “Awaken our lord now, for the slaves have been so bold as to come down against us in battle, so that they may be utterly destroyed.”
---
14Jdt 14:1414καὶ εἰσῆλθεν Βαγώας καὶ ἔκρουσε τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς ὑπενόει γὰρ καθεύδειν αὐτὸν μετὰ ΙουδιθJdt 14:14
Then went in Bagoas, and knocked at the door of the tent; for he thought that he had slept with Judith.
Jdt 14:14
¶Then Bagoas went in and knocked at the door of the tent; for he thought that he had slept with Judith.
---
15Jdt 14:1515ὡς δ’ οὐθεὶς ἐπήκουσεν διαστείλας εἰσῆλθεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνίδος ἐρριμμένον νεκρόν καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἀφῄρητο ἀπ’ αὐτοῦJdt 14:15
But because none answered, he opened it, and went into the bedchamber, and found him cast upon the floor dead, and his head was taken from him.
Jdt 14:15But, because no one answered, he opened it and went into the bedroom; and he found him cast sprawled out[a] upon the floor dead, and his head had been taken from him.
———
a Gk. ῥίπτω, to toss or fling.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-05-01 Editors: 1
---
16Jdt 14:1616καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦJdt 14:16
Therefore he cried with a loud voice, with weeping, and sighing, and a mighty cry, and rent his garments.
Jdt 14:16
Therefore he cried with a loud voice, with weeping and sighing and a mighty cry, and he tore his garments.
---
17Jdt 14:1717καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν οὗ ἦν Ιουδιθ καταλύουσα καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν καὶ ἐβόησενJdt 14:17
After he went into the tent where Judith lodged: and when he found her not, he leaped out to the people, and cried,
Jdt 14:17
After this, he went into the tent where Judith lodged, and when he did not find her, he dashed out to the people and cried,
---
18Jdt 14:1818ἠθέτησαν οἱ δοῦλοι ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν Εβραίων εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ ὅτι ἰδοὺ Ολοφέρνης χαμαί καὶ ἡ κεφαλὴ οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτῷJdt 14:18
These slaves have dealt treacherously; one woman of the Hebrews hath brought shame upon the house of king Nabuchodonosor: for, behold, Holofernes lieth upon the ground without a head.
Jdt 14:18
“These slaves have dealt treacherously; one woman of the Hebrews has brought shame on the house of king Nebuchadnezzar; for, behold, Holofernes lies on the ground without a head!”
---
19Jdt 14:1919ὡς δὲ ἤκουσαν ταῦτα τὰ ῥήματα οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως Ασσουρ τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέρρηξαν καὶ ἐταράχθη αὐτῶν ἡ ψυχὴ σφόδρα καὶ ἐγένετο αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ μεγάλη σφόδρα ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆςJdt 14:19
When the captains of the Assyrians' army heard these words, they rent their coats and their minds were wonderfully troubled, and there was a cry and a very great noise throughout the camp.
Jdt 14:19
When the captains of the Assyrians’ army heard these words, they tore their coats, and their minds were exceptionally troubled; and there was a cry and a very great noise throughout the camp.
---
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2024 06:56:40 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top