www.katabiblon.com

Ἰουδὶθ

Judith

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jdt 12:11καὶ ἐκέλευσεν εἰσαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο τὰ ἀργυρώματα αὐτοῦ καὶ συνέταξεν καταστρῶσαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ πίνεινJdt 12:1
Then he commanded to bring her in where his plate was set; and bade that they should prepare for her of his own meats, and that she should drink of his own wine.
Jdt 12:1
¶Then he commanded them to bring her in to where his plate was set; and he directed them to prepare for her from his own meats and that she should drink from his own wine.
---
2Jdt 12:22καὶ εἶπεν Ιουδιθ οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν ἵνα μὴ γένηται σκάνδαλον ἀλλ’ ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων μοι χορηγηθήσεταιJdt 12:2
And Judith said, I will not eat thereof, lest there be an offence: but provision shall be made for me of the things that I have brought.
Jdt 12:2
And Judith said, “I will not eat of it, lest there be an offence, but provision will be made for me from the things which I have brought.”
---
3Jdt 12:33καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης ἐὰν δὲ ἐκλίπῃ τὰ ὄντα μετὰ σοῦ πόθεν ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς οὐ γάρ ἐστιν μεθ’ ἡμῶν ἐκ τοῦ γένους σουJdt 12:3
Then Holofernes said unto her, If thy provision should fail, how should we give thee the like? for there be none with us of thy nation.
Jdt 12:3
Then Holofernes said to her, “If your provisions should fail, how should we give you the like? For there are none among us from your nation.”
---
4Jdt 12:44καὶ εἶπεν Ιουδιθ πρὸς αὐτόν ζῇ ἡ ψυχή σου κύριέ μου ὅτι οὐ δαπανήσει ἡ δούλη σου τὰ ὄντα μετ’ ἐμοῦ ἕως ἂν ποιήσῃ κύριος ἐν χειρί μου ἃ ἐβουλεύσατοJdt 12:4
Then said Judith unto him As thy soul liveth, my lord, thine handmaid shall not spend those things that I have, before the Lord work by mine hand the things that he hath determined.
Jdt 12:4
Then Judith said to him, “As your soul lives, my lord, your handmaid will not use up those things which I have before the Lord works by my hand the things he has determined.”
---
5Jdt 12:55καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ θεράποντες Ολοφέρνου εἰς τὴν σκηνήν καὶ ὕπνωσεν μέχρι μεσούσης τῆς νυκτός καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν φυλακήνJdt 12:5
Then the servants of Holofernes brought her into the tent, and she slept till midnight, and she arose when it was toward the morning watch,
Jdt 12:5
¶Then the servants of Holofernes brought her into the tent, and she slept until midnight, and she arose when it was toward the morning watch.
---
6Jdt 12:66καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ολοφέρνην λέγουσα ἐπιταξάτω δὴ ὁ κύριός μου ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ προσευχὴν ἐξελθεῖνJdt 12:6
And sent to Holofernes, saving, Let my lord now command that thine handmaid may go forth unto prayer.
Jdt 12:6
And she sent to Holofernes, saying, “Let my lord now command that your handmaid may go forth to prayer.”
---
7Jdt 12:77καὶ προσέταξεν Ολοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξιν μὴ διακωλύειν αὐτήν καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα Βαιτυλουα καὶ ἐβαπτίζετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατοςJdt 12:7
Then Holofernes commanded his guard that they should not stay her: thus she abode in the camp three days, and went out in the night into the valley of Bethulia, and washed herself in a fountain of water by the camp.
Jdt 12:7
Then Holofernes commanded his guard not to prevent her; thus she resided in the camp for three days, and went out in the night into the valley of Bethulia and washed herself in a spring of water by the camp.
---
8Jdt 12:88καὶ ὡς ἀνέβη ἐδέετο τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατευθῦναι τὴν ὁδὸν αὐτῆς εἰς ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτοῦJdt 12:8
And when she came out, she besought the Lord God of Israel to direct her way to the raising up of the children of her people.
Jdt 12:8
And when she came out, she beseeched the Lord God of Israel to direct her way in order to accomplish the raising up of the children of her people.
---
9Jdt 12:99καὶ εἰσπορευομένη καθαρὰ παρέμενεν ἐν τῇ σκηνῇ μέχρι οὗ προσηνέγκατο τὴν τροφὴν αὐτῆς πρὸς ἑσπέρανJdt 12:9
So she came in clean, and remained in the tent, until she did eat her meat at evening.
Jdt 12:9
So she came in clean and remained in the tent until she ate her meat in the evening.
---
10Jdt 12:1010καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐποίησεν Ολοφέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μόνοις καὶ οὐκ ἐκάλεσεν εἰς τὴν κλῆσιν οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς χρείαιςJdt 12:10
And in the fourth day Holofernes made a feast to his own servants only, and called none of the officers to the banquet.
Jdt 12:10
¶And on the fourth day, Holofernes made a feast for his own servants only, and he called none of the officers to the banquet.
---
11Jdt 12:1111καὶ εἶπεν Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ ὃς ἦν ἐφεστηκὼς ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ πεῖσον δὴ πορευθεὶς τὴν γυναῖκα τὴν Εβραίαν ἥ ἐστιν παρὰ σοί τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν μεθ’ ἡμῶνJdt 12:11
Then said he to Bagoas the eunuch, who had charge over all that he had, Go now, and persuade this Hebrew woman which is with thee, that she come unto us, and eat and drink with us.
Jdt 12:11
Then he said to Bagoas the eunuch, who was in charge of all that he had, “Go now and persuade this Hebrew woman who is with you that she should come to us, and eat and drink with us.
---
12Jdt 12:1212ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν εἰ γυναῖκα τοιαύτην παρήσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ ὅτι ἐὰν ταύτην μὴ ἐπισπασώμεθα καταγελάσεται ἡμῶνJdt 12:12
For, lo, it will be a shame for our person, if we shall let such a woman go, not having had her company; for if we draw her not unto us, she will laugh us to scorn.
Jdt 12:12
For, see, it will be a shame upon our person, if we let such a woman go without having had her company; for if we do not draw her to us, she will laugh at us in scorn.”
---
13Jdt 12:1313καὶ ἐξῆλθεν Βαγώας ἀπὸ προσώπου Ολοφέρνου καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ εἶπεν μὴ ὀκνησάτω δὴ ἡ παιδίσκη ἡ καλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου δοξασθῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πίεσαι μεθ’ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην οἶνον καὶ γενηθῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς θυγάτηρ μία τῶν υἱῶν Ασσουρ αἳ παρεστήκασιν ἐν οἴκῳ ΝαβουχοδονοσορJdt 12:13
Then went Bagoas from the presence of Holofernes, and came to her, and he said, Let not this fair damsel fear to come to my lord, and to be honoured in his presence, and drink wine, and be merry with us and be made this day as one of the daughters of the Assyrians, which serve in the house of Nabuchodonosor.
Jdt 12:13
Then Bagoas went from the presence of Holofernes, and he came to her and said, “Let not this fair gentlewoman fear to approach my lord and to be honored in his presence, and to drink wine and be merry with us, and to become this day like one of the daughters of the Assyrians, who serve in the house of Nebuchadnezzar.”
---
14Jdt 12:1414καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιουδιθ καὶ τίς εἰμι ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ κυρίῳ μου ὅτι πᾶν ὃ ἔσται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀρεστόν σπεύσασα ποιήσω καὶ ἔσται τοῦτό μοι ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας θανάτου μουJdt 12:14
Then said Judith unto him, Who am I now, that I should gainsay my lord? surely whatsoever pleaseth him I will do speedily, and it shall be my joy unto the day of my death.
Jdt 12:14
Then Judith said to him, “Who am I now, that I should contradict my lord? Surely whatever pleases him I will do without hesitation, and it will be my joy until the day of my death.”
---
15Jdt 12:1515καὶ διαναστᾶσα ἐκοσμήθη τῷ ἱματισμῷ καὶ παντὶ τῷ κόσμῳ τῷ γυναικείῳ καὶ προσῆλθεν ἡ δούλη αὐτῆς καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι Ολοφέρνου χαμαὶ τὰ κώδια ἃ ἔλαβεν παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν δίαιταν αὐτῆς εἰς τὸ ἐσθίειν κατακλινομένην ἐπ’ αὐτῶνJdt 12:15
So she arose, and decked herself with her apparel and all her woman's attire, and her maid went and laid soft skins on the ground for her over against Holofernes, which she had received of Bagoas for her daily use, that she might sit and eat upon them.
Jdt 12:15
¶So she arose, and she decked herself out with her apparel and all her woman’s attire. And her maid went and laid soft skins on the ground for her opposite Holofernes, which she had received from Bagoas for her daily use, so that she might sit and eat upon them.
---
16Jdt 12:1616καὶ εἰσελθοῦσα ἀνέπεσεν Ιουδιθ καὶ ἐξέστη ἡ καρδία Ολοφέρνου ἐπ’ αὐτήν καὶ ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι μετ’ αὐτῆς καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ ἀπατῆσαι αὐτὴν ἀφ’ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήνJdt 12:16
Now when Judith came in and sat down, Holofernes his heart was ravished with her, and his mind was moved, and he desired greatly her company; for he waited a time to deceive her, from the day that he had seen her.
Jdt 12:16
Now when Judith came in and sat down with Holofernes, his heart was inflamed with her, and his mind was stirred up, and he greatly desired her company; for he had been waiting for sometime to deceive her, even from the day that he had first seen her.
---
17Jdt 12:1717καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης πίε δὴ καὶ γενήθητι μεθ’ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνηνJdt 12:17
Then said Holofernes unto her, Drink now, and be merry with us.
Jdt 12:17
Then Holofernes said to her, “Drink now and be merry with us.”
---
18Jdt 12:1818καὶ εἶπεν Ιουδιθ πίομαι δή κύριε ὅτι ἐμεγαλύνθη τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μουJdt 12:18
So Judith said, I will drink now, my lord, because my life is magnified in me this day more than all the days since I was born.
Jdt 12:18
So Judith said, “I will drink now, my lord, because my life is exalted in me this day more than all the days since I was born.”
---
19Jdt 12:1919καὶ λαβοῦσα ἔφαγεν καὶ ἔπιεν κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη αὐτῆςJdt 12:19
Then she took and ate and drank before him what her maid had prepared.
Jdt 12:19
Then she took and ate and drank before him the things which her maid had prepared.
---
20Jdt 12:2020καὶ ηὐφράνθη Ολοφέρνης ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα ὅσον οὐκ ἔπιεν πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ’ οὗ ἐγεννήθηJdt 12:20
And Holofernes took great delight in her, and drank more wine than he had drunk at any time in one day since he was born.
Jdt 12:20
And Holofernes took great delight in her, and he drank more wine than he had drunk at any time in one day since he was born.
---
« Ch 11» Ch 13

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 15-Jul-2024 03:57:47 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top