www.katabiblon.com

Ἰουδὶθ

Judith

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jdt 11:11καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης θάρσησον γύναι μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐγὼ οὐκ ἐκάκωσα ἄνθρωπον ὅστις ᾑρέτικεν δουλεύειν βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ πάσης τῆς γῆςJdt 11:1
Then said Holofernes unto her, Woman, be of good comfort, fear not in thine heart: for I never hurt any that was willing to serve Nabuchodonosor, the king of all the earth.
Jdt 11:1
¶Then Holofernes said to her, “Woman, be of good comfort; fear not in your heart. For I have never hurt any who were willing to serve Nebuchadnezzar, the king of all the earth.
---
2Jdt 11:22καὶ νῦν ὁ λαός σου ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν εἰ μὴ ἐφαύλισάν με οὐκ ἂν ἦρα τὸ δόρυ μου ἐπ’ αὐτούς ἀλλὰ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦταJdt 11:2
Now therefore, if thy people that dwelleth in the mountains had not set light by me, I would not have lifted up my spear against them: but they have done these things to themselves.
Jdt 11:2
Now therefore, if your people who dwell in the mountains had not treated me heedlessly, I would not have lifted up my spear against them, but they have done these things to themselves.
---
3Jdt 11:33καὶ νῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκεν ἀπέδρας ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς ἥκεις γὰρ εἰς σωτηρίαν θάρσει ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ζήσῃ καὶ εἰς τὸ λοιπόνJdt 11:3
But now tell me wherefore thou art fled from them, and art come unto us: for thou art come for safeguard; be of good comfort, thou shalt live this night, and hereafter:
Jdt 11:3
But now tell me how you have fled from them and come to us; for you have reached safety, so be of good comfort; you will live this night and hereafter.
---
4Jdt 11:44οὐ γὰρ ἔστιν ὃς ἀδικήσει σε ἀλλ’ εὖ σε ποιήσει καθὰ γίνεται τοῖς δούλοις τοῦ κυρίου μου βασιλέως ΝαβουχοδονοσορJdt 11:4
For none shall hurt thee, but entreat thee well, as they do the servants of king Nabuchodonosor my lord.
Jdt 11:4
For none will hurt you, but they will treat you well, as they do the servants of king Nebuchadnezzar my lord.”
---
5Jdt 11:55καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιουδιθ δέξαι τὰ ῥήματα τῆς δούλης σου καὶ λαλησάτω ἡ παιδίσκη σου κατὰ πρόσωπόν σου καὶ οὐκ ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ κυρίῳ μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃJdt 11:5
Then Judith said unto him, Receive the words of thy servant, and suffer thine handmaid to speak in thy presence, and I will declare no lie to my lord this night.
Jdt 11:5
¶Then Judith said to him, “Receive the words of your servant and permit your handmaid to speak in your presence, and I will declare no lie to my lord this night.
---
6Jdt 11:66καὶ ἐὰν κατακολουθήσῃς τοῖς λόγοις τῆς παιδίσκης σου τελείως πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ ὁ θεός καὶ οὐκ ἀποπεσεῖται ὁ κύριός μου τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦJdt 11:6
And if thou wilt follow the words of thine handmaid, God will bring the thing perfectly to pass by thee; and my lord shall not fail of his purposes.
Jdt 11:6
And if you will follow the words of your handmaid, God will bring something perfectly to pass by you, and my lord will not fail in his purposes.
---
7Jdt 11:77ζῇ γὰρ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ πάσης τῆς γῆς καὶ ζῇ τὸ κράτος αὐτοῦ ὃς ἀπέστειλέν σε εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς ὅτι οὐ μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ δουλεύουσιν αὐτῷ ἀλλὰ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ κτήνη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσονται ἐπὶ Ναβουχοδονοσορ καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦJdt 11:7
As Nabuchodonosor king of all the earth liveth, and as his power liveth, who hath sent thee for the upholding of every living thing: for not only men shall serve him by thee, but also the beasts of the field, and the cattle, and the fowls of the air, shall live by thy power under Nabuchodonosor and all his house.
Jdt 11:7
As Nebuchadnezzar king of all the earth lives, and as his power lives, he has sent you for the upholding of every living thing; for not only men will serve him by you, but also the beasts of the field, and the cattle and the birds of the air, will live by your power under Nebuchadnezzar and all his house.
---
8Jdt 11:88ἠκούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν σου καὶ τὰ πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου καὶ ἀνηγγέλη πάσῃ τῇ γῇ ὅτι σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν πάσῃ βασιλείᾳ καὶ δυνατὸς ἐν ἐπιστήμῃ καὶ θαυμαστὸς ἐν στρατεύμασιν πολέμουJdt 11:8
For we have heard of thy wisdom and thy policies, and it is reported in all the earth, that thou only art excellent in all the kingdom, and mighty in knowledge, and wonderful in feats of war.
Jdt 11:8
For we have heard of your wisdom and your policies, and it is reported across all the earth, that you alone are excellent in all the kingdom, and mighty in knowledge, and wonderful in feats of war.
---
9Jdt 11:99καὶ νῦν ὁ λόγος ὃν ἐλάλησεν Αχιωρ ἐν τῇ συνεδρίᾳ σου ἠκούσαμεν τὰ ῥήματα αὐτοῦ ὅτι περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες Βαιτυλουα καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς πάντα ὅσα ἐξελάλησεν παρὰ σοίJdt 11:9
Now as concerning the matter, which Achior did speak in thy council, we have heard his words; for the men of Bethulia saved him, and he declared unto them all that he had spoken unto thee.
Jdt 11:9
¶“Now as concerning the matter which Achior spoke about in your council, we have heard his words; for the men of Bethulia saved him, and he declared to them all that he had spoken to you.
---
10Jdt 11:1010διό δέσποτα κύριε μὴ παρέλθῃς τὸν λόγον αὐτοῦ ἀλλὰ κατάθου αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐστὶν ἀληθής οὐ γὰρ ἐκδικᾶται τὸ γένος ἡμῶν οὐ κατισχύει ῥομφαία ἐπ’ αὐτούς ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶνJdt 11:10
Therefore, O lord and governor, reject not his word; but lay it up in thine heart, for it is true: for our nation shall not be punished, neither can sword prevail against them, except they sin against their God.
Jdt 11:10
Therefore, O lord and governor, respect not his word, but store it in your heart, for it is true; for our nation will not be punished, nor can sword prevail against them, unless they sin against their God.
---
11Jdt 11:1111καὶ νῦν ἵνα μὴ γένηται ὁ κύριός μου ἔκβολος καὶ ἄπρακτος καὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ κατελάβετο αὐτοὺς ἁμάρτημα ἐν ᾧ παροργιοῦσιν τὸν θεὸν αὐτῶν ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν ἀτοπίανJdt 11:11
And now, that my lord be not defeated and frustrate of his purpose, even death is now fallen upon them, and their sin hath overtaken them, wherewith they will provoke their God to anger whensoever they shall do that which is not fit to be done:
Jdt 11:11
And now, so that my lord will not be defeated and frustrated in his purpose, even death has now fallen upon them and their sin has overtaken them, and therefore they will provoke their God to anger whenever they do what is not right to be done.
---
12Jdt 11:1212ἐπεὶ παρεξέλιπεν αὐτοὺς τὰ βρώματα καὶ ἐσπανίσθη πᾶν ὕδωρ ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πάντα ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς ὁ θεὸς τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν διέγνωσαν δαπανῆσαιJdt 11:12
For their victuals fail them, and all their water is scant, and they have determined to lay hands upon their cattle, and purposed to consume all those things, that God hath forbidden them to eat by his laws:
Jdt 11:12
For their food stores fail them and their water supply is scant, and they have decided to lay hands on their cattle, and have resolved to consume all those things which God has forbidden them to eat by his laws.
---
13Jdt 11:1313καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου καὶ τὰς δεκάτας τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαντες τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς παρεστηκόσιν ἐν Ιερουσαλημ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ ἡμῶν κεκρίκασιν ἐξαναλῶσαι ὧν οὐδὲ ταῖς χερσὶν καθῆκεν ἅψασθαι οὐδένα τῶν ἐκ τοῦ λαοῦJdt 11:13
And are resolved to spend the firstfruits of the the tenths of wine and oil, which they had sanctified, and reserved for the priests that serve in Jerusalem before the face of our God; the which things it is not lawful for any of the people so much as to touch with their hands.
Jdt 11:13
And they are resolved to use up the first fruits and the tenths of wine and oil, which they had sanctified and which are reserved for the priests who serve in Jerusalem before the face of our God, the things it is not lawful for any of the people so much as to touch with their hands.
---
14Jdt 11:1414καὶ ἀπεστάλκασιν εἰς Ιερουσαλημ ὅτι καὶ οἱ ἐκεῖ κατοικοῦντες ἐποίησαν ταῦτα τοὺς μετακομίσοντας αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν παρὰ τῆς γερουσίαςJdt 11:14
For they have sent some to Jerusalem, because they also that dwell there have done the like, to bring them a licence from the senate.
Jdt 11:14
For they have sent an envoy to Jerusalem, because those who dwell there have also done the same, to bring them a license from the senate.
---
15Jdt 11:1515καὶ ἔσται ὡς ἂν ἀναγγείλῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσωσιν δοθήσονταί σοι εἰς ὄλεθρον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃJdt 11:15
Now when they shall bring them word, they will forthwith do it, and they shall be given to thee to be destroyed the same day.
Jdt 11:15
Now when they bring them word, they will immediately do it, and they will be given to you to be destroyed the same day.
---
16Jdt 11:1616ὅθεν ἐγὼ ἡ δούλη σου ἐπιγνοῦσα ταῦτα πάντα ἀπέδρων ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα ἐφ’ οἷς ἐκστήσεται πᾶσα ἡ γῆ ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν αὐτάJdt 11:16
Wherefore I thine handmaid, knowing all this, am fled from their presence; and God hath sent me to work things with thee, whereat all the earth shall be astonished, and whosoever shall hear it.
Jdt 11:16
¶“Therefore I, your handmaid, knowing all this, have fled from their presence; and God has sent me to work things with you, things at which all the earth will be astonished, whosoever hears it.
---
17Jdt 11:1717ὅτι ἡ δούλη σου θεοσεβής ἐστιν καὶ θεραπεύουσα νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ νῦν μενῶ παρὰ σοί κύριέ μου καὶ ἐξελεύσεται ἡ δούλη σου κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα καὶ προσεύξομαι πρὸς τὸν θεόν καὶ ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶνJdt 11:17
For thy servant is religious, and serveth the God of heaven day and night: now therefore, my lord, I will remain with thee, and thy servant will go out by night into the valley, and I will pray unto God, and he will tell me when they have committed their sins:
Jdt 11:17
For your servant is religious and serves the God of heaven day and night. Therefore, my lord, I will remain with you now, and your servant will go out by night into the valley, and I will pray to God, and he will tell me when they have committed their sins.
---
18Jdt 11:1818καὶ ἐλθοῦσα προσανοίσω σοι καὶ ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει σου καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεταί σοι ἐξ αὐτῶνJdt 11:18
And I will come and shew it unto thee: then thou shalt go forth with all thine army, and there shall be none of them that shall resist thee.
Jdt 11:18
And I will return and reveal it to you. Then you will go forth with all your army, and there will be none among them who will withstand you.
---
19Jdt 11:1919καὶ ἄξω σε διὰ μέσου τῆς Ιουδαίας ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἀπέναντι Ιερουσαλημ καὶ θήσω τὸν δίφρον σου ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἄξεις αὐτοὺς ὡς πρόβατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν καὶ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου ὅτι ταῦτα ἐλαλήθη μοι κατὰ πρόγνωσίν μου καὶ ἀπηγγέλη μοι καὶ ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαί σοιJdt 11:19
And I will lead thee through the midst of Judea, until thou come before Jerusalem; and I will set thy throne in the midst thereof; and thou shalt drive them as sheep that have no shepherd, and a dog shall not so much as open his mouth at thee: for these things were told me according to my foreknowledge, and they were declared unto me, and I am sent to tell thee.
Jdt 11:19
And I will lead you through the midst of Judea, until you come against Jerusalem, and I will set your throne in the midst thereof; and you will drive them as sheep which have no shepherd, and a dog will not so much as open his mouth at you; for these things were told to me according to my foreknowledge, and they were declared to me, and I am sent to tell you.”
---
20Jdt 11:2020καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς ἐναντίον Ολοφέρνου καὶ ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ σοφίᾳ αὐτῆς καὶ εἶπανJdt 11:20
Then her words pleased Holofernes and all his servants; and they marvelled at her wisdom, and said,
Jdt 11:20
¶Then her words pleased Holofernes and all his servants; and they marveled at her wisdom and said,
---
21Jdt 11:2121οὐκ ἔστιν τοιαύτη γυνὴ ἀπ’ ἄκρου ἕως ἄκρου τῆς γῆς ἐν καλῷ προσώπῳ καὶ συνέσει λόγωνJdt 11:21
There is not such a woman from one end of the earth to the other, both for beauty of face, and wisdom of words.
Jdt 11:21
“There is no other such woman from one end of the earth to the other, both for beauty of face and wisdom of words.”
---
22Jdt 11:2222καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης εὖ ἐποίησεν ὁ θεὸς ἀποστείλας σε ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ τοῦ γενηθῆναι ἐν χερσὶν ἡμῶν κράτος ἐν δὲ τοῖς φαυλίσασι τὸν κύριόν μου ἀπώλειανJdt 11:22
Likewise Holofernes said unto her. God hath done well to send thee before the people, that strength might be in our hands and destruction upon them that lightly regard my lord.
Jdt 11:22
Likewise Holofernes said to her, “God has done well to send you before the sons of your people, so that strength might be in our hands and destruction be on those who regard my lord lightly.
---
23Jdt 11:2323καὶ νῦν ἀστεία εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου καὶ ἀγαθὴ ἐν τοῖς λόγοις σου ὅτι ἐὰν ποιήσῃς καθὰ ἐλάλησας ὁ θεός σου ἔσται μου θεός καὶ σὺ ἐν οἴκῳ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ καθήσῃ καὶ ἔσῃ ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆνJdt 11:23
And now thou art both beautiful in thy countenance, and witty in thy words: surely if thou do as thou hast spoken thy God shall be my God, and thou shalt dwell in the house of king Nabuchodonosor, and shalt be renowned through the whole earth.
Jdt 11:23
And now you are both beautiful in your countenance and clever in your words; surely if you do as you have spoken, your God will be my God, and you will dwell in the house of king Nebuchadnezzar and will be renowned throughout the whole earth.”
---
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Apr-2024 17:09:39 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top