www.katabiblon.com

Ἰουδὶθ

Judith

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jdt 10:11καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς τὸν θεὸν Ισραηλ καὶ συνετέλεσεν πάντα τὰ ῥήματα ταῦταJdt 10:1
Now after that she had ceased to cry unto the God of Israel, and bad made an end of all these words.
Jdt 10:1
¶Now after this, she ceased to cry to the God of Israel, and she completed all these words.
---
2Jdt 10:22καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ ἐκάλεσεν τὴν ἅβραν αὐτῆς καὶ κατέβη εἰς τὸν οἶκον ἐν ᾧ διέτριβεν ἐν αὐτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆςJdt 10:2
She rose where she had fallen down, and called her maid, and went down into the house in the which she abode in the sabbath days, and in her feast days,
Jdt 10:2
She rose where she had fallen down and called her maid; and she went down into the house in which she lived on the sabbath days and on her feast days,
---
3Jdt 10:33καὶ περιείλατο τὸν σάκκον ὃν ἐνεδεδύκει καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς καὶ περιεκλύσατο τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ καὶ διέξανε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτῆς καὶ ἐπέθετο μίτραν ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς ἐν οἷς ἐστολίζετο ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ΜανασσηJdt 10:3
And pulled off the sackcloth which she had on, and put off the garments of her widowhood, and washed her body all over with water, and anointed herself with precious ointment, and braided the hair of her head, and put on a tire upon it, and put on her garments of gladness, wherewith she was clad during the life of Manasses her husband.
Jdt 10:3
and she pulled off the sackcloth which she had on, and put off the garments of her widowhood, and washed her body all over with water, and anointed herself with precious ointment, and braided the hair of her head and put a headdress on it, and put on her garments of gladness, which she used to wear during the life of Manasseh her husband.
---
4Jdt 10:44καὶ ἔλαβεν σανδάλια εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ περιέθετο τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐτῆς καὶ ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάτησιν ὀφθαλμῶν ἀνδρῶν ὅσοι ἂν ἴδωσιν αὐτήνJdt 10:4
And she took sandals upon her feet, and put about her her bracelets, and her chains, and her rings, and her earrings, and all her ornaments, and decked herself bravely, to allure the eyes of all men that should see her.
Jdt 10:4
And she put sandals on her feet, and she put on her bracelets and her chains and her rings and her earrings and all her ornaments, and she decked herself out boldly, to allure the eyes of all men who might see her.
---
5Jdt 10:55καὶ ἔδωκεν τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς ἀσκοπυτίνην οἴνου καὶ καψάκην ἐλαίου καὶ πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων καὶ παλάθης καὶ ἄρτων καθαρῶν καὶ περιεδίπλωσε πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇJdt 10:5
Then she gave her maid a bottle of wine, and a cruse of oil, and filled a bag with parched corn, and lumps of figs, and with fine bread; so she folded all these things together, and laid them upon her.
Jdt 10:5
¶Then she gave her maid a bottle of wine and a cruse of oil, and filled a bag with parched grain and lumps of figs and with fine bread; so she folded all these things together and laid them upon her.
---
6Jdt 10:66καὶ ἐξήλθοσαν ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως Βαιτυλουα καὶ εὕροσαν ἐφεστῶτα ἐπ’ αὐτῇ Οζιαν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως Χαβριν καὶ ΧαρμινJdt 10:6
Thus they went forth to the gate of the city of Bethulia, and found standing there Ozias and the ancients of the city, Chabris and Charmis.
Jdt 10:6
Thus they went forth to the gate of the city of Bethulia, and they found standing there Uzziah and the elders of the city, Chabris and Charmis.
---
7Jdt 10:77ὡς δὲ εἶδον αὐτὴν καὶ ἦν ἠλλοιωμένον τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ τὴν στολὴν μεταβεβληκυῖαν αὐτῆς καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς ἐπὶ πολὺ σφόδρα καὶ εἶπαν αὐτῇJdt 10:7
And when they saw her, that her countenance was altered, and her apparel was changed, they wondered at her beauty very greatly, and said unto her.
Jdt 10:7
And when they saw her, that her countenance was altered and her apparel was changed, they wondered at her beauty very greatly and said to her,
---
8Jdt 10:88ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν δῴη σε εἰς χάριν καὶ τελειώσαι τὰ ἐπιτηδεύματά σου εἰς γαυρίαμα υἱῶν Ισραηλ καὶ ὕψωμα ΙερουσαλημJdt 10:8
The God, the God of our fathers give thee favour, and accomplish thine enterprizes to the glory of the children of Israel, and to the exaltation of Jerusalem. Then they worshipped God.
Jdt 10:8
“May God, the God of our fathers, give you favor and accomplish your endeavors to the glory of the children of Israel and to the exaltation of Jerusalem.” Then they worshipped God.
---
9Jdt 10:99καὶ προσεκύνησεν τῷ θεῷ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἐπιτάξατε ἀνοῖξαί μοι τὴν πύλην τῆς πόλεως καὶ ἐξελεύσομαι εἰς τελείωσιν τῶν λόγων ὧν ἐλαλήσατε μετ’ ἐμοῦ καὶ συνέταξαν τοῖς νεανίσκοις ἀνοῖξαι αὐτῇ καθότι ἐλάλησενJdt 10:9
And she said unto them, Command the gates of the city to be opened unto me, that I may go forth to accomplish the things whereof ye have spoken with me. So they commanded the young men to open unto her, as she had spoken.
Jdt 10:9
And she said to them, “Command the gates of the city to be opened for me, so that I may go forth to accomplish the things that you have discussed with me.” So they commanded the young men to open it for her, as she had said.
---
10Jdt 10:1010καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ ἐξῆλθεν Ιουδιθ αὐτὴ καὶ ἡ παιδίσκη αὐτῆς μετ’ αὐτῆς ἀπεσκόπευον δὲ αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἕως οὗ κατέβη τὸ ὄρος ἕως διῆλθεν τὸν αὐλῶνα καὶ οὐκέτι ἐθεώρουν αὐτήνJdt 10:10
And when they had done so, Judith went out, she, and her maid with her; and the men of the city looked after her, until she was gone down the mountain, and till she had passed the valley, and could see her no more.
Jdt 10:10
And when they had done so, Judith went out, she and her maid with her; and the men of the city looked after her, until she had gone down the mountain and had passed the valley and they could see her no more.
---
11Jdt 10:1111καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῷ αὐλῶνι εἰς εὐθεῖαν καὶ συνήντησεν αὐτῇ προφυλακὴ τῶν ἈσσυρίωνJdt 10:11
Thus they went straight forth in the valley: and the first watch of the Assyrians met her,
Jdt 10:11
¶Thus they went straight ahead in the valley, and the first watch of the Assyrians met her
---
12Jdt 10:1212καὶ συνέλαβον αὐτὴν καὶ ἐπηρώτησαν τίνων εἶ καὶ πόθεν ἔρχῃ καὶ ποῦ πορεύῃ καὶ εἶπεν θυγάτηρ εἰμὶ τῶν Εβραίων καὶ ἀποδιδράσκω ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ὅτι μέλλουσιν δίδοσθαι ὑμῖν εἰς κατάβρωμαJdt 10:12
And took her, and asked her, Of what people art thou? and whence comest thou? and whither goest thou? And she said, I am a woman of the Hebrews, and am fled from them: for they shall be given you to be consumed:
Jdt 10:12
and captured her; and they asked her, “Of what people are you? And where have you come from? And where are you going?” And she said, “I am a woman of the Hebrews, and I have fled from them, for they will be given over to you to be consumed.
---
13Jdt 10:1313κἀγὼ ἔρχομαι εἰς τὸ πρόσωπον Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως ὑμῶν τοῦ ἀπαγγεῖλαι ῥήματα ἀληθείας καὶ δείξω πρὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδὸν καθ’ ἣν πορεύσεται καὶ κυριεύσει πάσης τῆς ὀρεινῆς καὶ οὐ διαφωνήσει τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ σὰρξ μία οὐδὲ πνεῦμα ζωῆςJdt 10:13
And I am coming before Holofernes the chief captain of your army, to declare words of truth; and I will shew him a way, whereby he shall go, and win all the hill country, without losing the body or life of any one of his men.
Jdt 10:13
And I am going before Holofernes the chief captain of your army, to declare words of truth; and I will show him a way, by which he can go and win all the hill country, without losing the body or life of any of his men.”
---
14Jdt 10:1414ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὰ ῥήματα αὐτῆς καὶ κατενόησαν τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ ἦν ἐναντίον αὐτῶν θαυμάσιον τῷ κάλλει σφόδρα καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήνJdt 10:14
Now when the men heard her words, and beheld her countenance, they wondered greatly at her beauty, and said unto her,
Jdt 10:14
Now when the men heard her words and beheld her countenance, they wondered greatly at her beauty and said to her,
---
15Jdt 10:1515σέσωκας τὴν ψυχήν σου σπεύσασα καταβῆναι εἰς πρόσωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ νῦν πρόσελθε ἐπὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ καὶ ἀφ’ ἡμῶν προπέμψουσίν σε ἕως παραδώσουσίν σε εἰς χεῖρας αὐτοῦJdt 10:15
Thou hast saved thy life, in that thou hast hasted to come down to the presence of our lord: now therefore come to his tent, and some of us shall conduct thee, until they have delivered thee to his hands.
Jdt 10:15
“You have saved your life because you have hurried to come down to the presence of our lord. Now therefore come to his tent, and some of us will conduct you, until they have delivered you to his hands.
---
16Jdt 10:1616ἐὰν δὲ στῇς ἐναντίον αὐτοῦ μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου ἀλλὰ ἀνάγγειλον κατὰ τὰ ῥήματά σου καὶ εὖ σε ποιήσειJdt 10:16
And when thou standest before him, be not afraid in thine heart, but shew unto him according to thy word; and he will entreat thee well.
Jdt 10:16
And when you stand before him, do not be afraid in your heart, but reveal to him what you have said, and he will treat you well.”
---
17Jdt 10:1717καὶ ἐπέλεξαν ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἑκατὸν καὶ παρέζευξαν αὐτῇ καὶ τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς καὶ ἤγαγον αὐτὰς ἐπὶ τὴν σκηνὴν ΟλοφέρνουJdt 10:17
Then they chose out of them an hundred men to accompany her and her maid; and they brought her to the tent of Holofernes.
Jdt 10:17
¶Then they chose from among them a hundred men to accompany her and her maid; and they brought her to the tent of Holofernes.
---
18Jdt 10:1818καὶ ἐγένετο συνδρομὴ ἐν πάσῃ τῇ παρεμβολῇ διεβοήθη γὰρ εἰς τὰ σκηνώματα ἡ παρουσία αὐτῆς καὶ ἐλθόντες ἐκύκλουν αὐτήν ὡς εἱστήκει ἔξω τῆς σκηνῆς Ολοφέρνου ἕως προσήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆςJdt 10:18
Then was there a concourse throughout all the camp: for her coming was noised among the tents, and they came about her, as she stood without the tent of Holofernes, till they told him of her.
Jdt 10:18
Then a crowd began to assemble from throughout all the camp, for the news of her arrival had spread among the tents, and they gathered around her as she stood outside the tent of Holofernes, until they had told him about her.
---
19Jdt 10:1919καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς καὶ ἐθαύμαζον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπ’ αὐτῆς καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ τίς καταφρονήσει τοῦ λαοῦ τούτου ὃς ἔχει ἐν ἑαυτῷ γυναῖκας τοιαύτας ὅτι οὐ καλόν ἐστιν ὑπολείπεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἕνα οἳ ἀφεθέντες δυνήσονται κατασοφίσασθαι πᾶσαν τὴν γῆνJdt 10:19
And they wondered at her beauty, and admired the children of Israel because of her, and every one said to his neighbour, Who would despise this people, that have among them such women? surely it is not good that one man of them be left who being let go might deceive the whole earth.
Jdt 10:19
And they wondered at her beauty and admired the children of Israel because of her, and each one said to his neighbor, “Who could despise this people, who have such women among them? Surely it is not good for one man among them to be left, who, being set free, might deceive the whole earth.”
---
20Jdt 10:2020καὶ ἐξῆλθον οἱ παρακαθεύδοντες Ολοφέρνῃ καὶ πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήνJdt 10:20
And they that lay near Holofernes went out, and all his servants and they brought her into the tent.
Jdt 10:20
And those who lay near Holofernes went out, and they and all his servants brought her into the tent.
---
21Jdt 10:2121καὶ ἦν Ολοφέρνης ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐν τῷ κωνωπίῳ ὃ ἦν ἐκ πορφύρας καὶ χρυσίου καὶ σμαράγδου καὶ λίθων πολυτελῶν καθυφασμένωνJdt 10:21
Now Holofernes rested upon his bed under a canopy, which was woven with purple, and gold, and emeralds, and precious stones.
Jdt 10:21
Now Holofernes rested on his bed under a canopy, which was woven with purple and gold and emeralds and precious stones.
---
22Jdt 10:2222καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ προσκήνιον καὶ λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσαι αὐτοῦJdt 10:22
So they shewed him of her; and he came out before his tent with silver lamps going before him.
Jdt 10:22
So they informed him about her; and he came out in front of his tent with silver lamps going before him.
---
23Jdt 10:2323ὡς δὲ ἦλθεν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ Ιουδιθ καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ ἐθαύμασαν πάντες ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ προσώπου αὐτῆς καὶ πεσοῦσα ἐπὶ πρόσωπον προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ ἤγειραν αὐτὴν οἱ δοῦλοι αὐτοῦJdt 10:23
And when Judith was come before him and his servants they all marvelled at the beauty of her countenance; and she fell down upon her face, and did reverence unto him: and his servants took her up.
Jdt 10:23
And when Judith was presented before him and his servants, they all marveled at the beauty of her countenance; and she fell down upon her face and did him reverence, and his servants lifted her up.
---
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 08:23:07 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top