www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Is 33:11οὐαὶ τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς ὑμᾶς δὲ οὐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς οὐκ ἀθετεῖ ἁλώσονται οἱ ἀθετοῦντες καὶ παραδοθήσονται καὶ ὡς σὴς ἐπὶ ἱματίου οὕτως ἡττηθήσονταιIs 33:1
Woe to them that afflict you; but no one makes you miserable: and he that deals perfidiously with you does not deal perfidiously: they that deal perfidiously shall be taken and given up, and as a moth on a garment, so shall they be spoiled.
Is 33:1Woe to you who destroy, but you weren’t destroyed; and who betray, but nobody betrayed you! When you have finished destroying, you will be destroyed; and when you have made an end of betrayal, you will be betrayed.Woe to those suffering you, but no one is making you miserable
¶and the one setting you at naught is not set at naught
¶Those setting you at naughtª will be caught and delivered over like a moth upon a garment thus they will be defeated
———
a Mark 7:9; Luke 7:30, Luke 10:16, John 12:48
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-24 Editors: 1
Is 33:1Is 33:1ה֣וֹי שׁוֹדֵ֗ד וְאַתָּה֙ לֹ֣א שָׁד֔וּד וּבוֹגֵ֖ד וְלֹא־בָ֣גְדוּ ב֑וֹ כַּהֲתִֽמְךָ֤ שׁוֹדֵד֙ תּוּשַּׁ֔ד כַּנְּלֹתְךָ֥ לִבְגֹּ֖ד יִבְגְּדוּ־בָֽךְ׃ ס Is 33:1
Woe to you who destroy, but you weren’t destroyed;
and who betray, but nobody betrayed you!
When you have finished destroying, you will be destroyed;
and when you have made an end of betrayal, you will be betrayed.
2Is 33:22κύριε ἐλέησον ἡμᾶς ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ θλίψεωςIs 33:2
Lord, have mercy upon us; for we have trusted in thee: the seed of the rebellious is gone to destruction, but our deliverance was in a time of affliction.
Is 33:2
Yahweh, be gracious to us. We have waited for you.
Be our strength every morning,
our salvation also in the time of trouble.Lord show us mercy for we have trusted upon you. The seed of the disobedient has come into destructionª, but our salavtion at a time of tribulation
———
a literally "has become into destruction"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-01-05 Editors: 1
Is 33:2Is 33:2יְהוָ֥ה חָנֵּ֖נוּ לְךָ֣ קִוִּ֑ינוּ הֱיֵ֤ה זְרֹעָם֙ לַבְּקָרִ֔ים אַף־יְשׁוּעָתֵ֖נוּ בְּעֵ֥ת צָרָֽה׃Is 33:2
Yahweh, be gracious to us. We have waited for you.
Be our strength every morning,
our salvation also in the time of trouble.
3Is 33:33διὰ φωνὴν τοῦ φόβου σου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου καὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνηIs 33:3
By reason of the terrible sound the nations were dismayed for fear of thee, and the heathen were scattered.
Is 33:3
At the noise of the thunder, the peoples have fled.
When you lift yourself up, the nations are scattered.because of the voice of the fear of you the peoples were astonished and from the fear of you, the nations were scatteredª
———
a Gen 9:19, Gen 10:32, Gn 11:4,8-9, Gen 49:7
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-01-05 Editors: 1
Is 33:3Is 33:3מִקּ֣וֹל הָמ֔וֹן נָדְד֖וּ עַמִּ֑ים מֵר֣וֹמְמֻתֶ֔ךָ נָפְצ֖וּ גּוֹיִֽם׃Is 33:3
At the noise of the thunder, the peoples have fled.
When you lift yourself up, the nations are scattered.
4Is 33:44νῦν δὲ συναχθήσεται τὰ σκῦλα ὑμῶν μικροῦ καὶ μεγάλου ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀκρίδας οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖνIs 33:4
And now shall the spoils of your small and great be gathered: as if one should gather locusts, so shall they mock you.
Is 33:4
Your spoil will be gathered as the caterpillar gathers.
Men will leap on it as locusts leap.but now your great and small spoils will be gathered in the manner as if someone were gathering locusts,[a] thus they will mock you
———
a Hb. גב gb [H1357], here translated by Gk. ἀκρίς, which usu. translates Hb. ארבה ʾrbh [H697]. (gb only occurs here.)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2024-04-15 Editors: 2
Is 33:4Is 33:4וְאֻסַּ֣ף שְׁלַלְכֶ֔ם אֹ֖סֶף הֶֽחָסִ֑יל כְּמַשַּׁ֥ק גֵּבִ֖ים שׁוֹקֵ֥ק בּֽוֹ׃Is 33:4
Your spoil will be gathered as the caterpillar gathers.
Men will leap on it as locusts leap.
5Is 33:55ἅγιος ὁ θεὸς ὁ κατοικῶν ἐν ὑψηλοῖς ἐνεπλήσθη Σιων κρίσεως καὶ δικαιοσύνηςIs 33:5
The God who dwells on high is holy: Sion is filled with judgment and righteousness.
Is 33:5
Yahweh is exalted, for he dwells on high.
He has filled Zion with justice and righteousness.The Holy God, The One Residing on High, He filled up Zion with judgment and righteousness
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-04-20 Editors: 1
Is 33:5Is 33:5נִשְׂגָּ֣ב יְהוָ֔ה כִּ֥י שֹׁכֵ֖ן מָר֑וֹם מִלֵּ֣א צִיּ֔וֹן מִשְׁפָּ֖ט וּצְדָקָֽה׃Is 33:5
Yahweh is exalted, for he dwells on high.
He has filled Zion with justice and righteousness.
6Is 33:66ἐν νόμῳ παραδοθήσονται ἐν θησαυροῖς ἡ σωτηρία ἡμῶν ἐκεῖ σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν κύριον οὗτοί εἰσιν θησαυροὶ δικαιοσύνηςIs 33:6
They shall be delivered up to the law: our salvation is our treasure: there are wisdom and knowledge and piety toward the Lord; these are the treasures of righteousness.
Is 33:6
There will be stability in your times, abundance of salvation, wisdom, and knowledge.
The fear of Yahweh is your treasure.They will be handed over by law. Our salvation is in the treasuries: there is wisdom, knowledge godliness toward The Lord; these are treasuries of righteousness
———
a επιστημη sing nom knowledge, esp. scientific knowledge, acquaintance with, experience (root for epistemology, epistasthai, epi- histasthai,lit to stand upon meaning to understand), have knowledge of something
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-01-05 Editors: 1
Is 33:6Is 33:6וְהָיָה֙ אֱמוּנַ֣ת עִתֶּ֔יךָ חֹ֥סֶן יְשׁוּעֹ֖ת חָכְמַ֣ת וָדָ֑עַת יִרְאַ֥ת יְהוָ֖ה הִ֥יא אוֹצָרֽוֹ׃ ס Is 33:6
There will be stability in your times, abundance of salvation, wisdom, and knowledge.
The fear of Yahweh is your treasure.
7Is 33:77ἰδοὺ δὴ ἐν τῷ φόβῳ ὑμῶν αὐτοὶ φοβηθήσονται οὓς ἐφοβεῖσθε φοβηθήσονται ἀφ’ ὑμῶν ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται ἀξιοῦντες εἰρήνην πικρῶς κλαίοντες παρακαλοῦντες εἰρήνηνIs 33:7
Behold now, these shall be terrified with fear of you: those whom ye feared shall cry out because of you: messengers shall be sent, bitterly weeping, entreating for peace.
Is 33:7
Behold, their valiant ones cry outside;
the ambassadors of peace weep bitterly.Behold, by fear of you they will be afraid, those which you were fearing will be afraid of you. For agents (angels) will be sent forth deeming peace worthy, the ones entreating peace, bitterly weeping
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-24 Editors: 1
Is 33:7Is 33:7הֵ֚ן אֶרְאֶלָּ֔ם צָעֲק֖וּ חֻ֑צָה מַלְאֲכֵ֣י שָׁל֔וֹם מַ֖ר יִבְכָּיֽוּן׃Is 33:7
Behold, their valiant ones cry outside;
the ambassadors of peace weep bitterly.
8Is 33:88ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί πέπαυται ὁ φόβος τῶν ἐθνῶν καὶ ἡ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπουςIs 33:8
For the ways of these shall be made desolate: the terror of the nations has been made to cease, and the covenant with these is taken away, and ye shall by no means deem them men.
Is 33:8
The highways are desolate.
The traveling man ceases.
The covenant is broken.
He has despised the cities.
He doesn’t respect man.
The ways of these will be desolate and the fear of the nations has ceased and the covenant of these is being lifted away and you should not regard them men
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-24 Editors: 1
Is 33:8Is 33:8נָשַׁ֣מּוּ מְסִלּ֔וֹת שָׁבַ֖ת עֹבֵ֣ר אֹ֑רַח הֵפֵ֤ר בְּרִית֙ מָאַ֣ס עָרִ֔ים לֹ֥א חָשַׁ֖ב אֱנֽוֹשׁ׃Is 33:8
The highways are desolate.
The traveling man ceases.
The covenant is broken.
He has despised the cities.
He doesn’t respect man.
9Is 33:99ἐπένθησεν ἡ γῆ ᾐσχύνθη ὁ Λίβανος ἕλη ἐγένετο ὁ Σαρων φανερὰ ἔσται ἡ Γαλιλαία καὶ ὁ ΚάρμηλοςIs 33:9
The land mourns; Libanus is ashamed: Saron is become marshes; Galilee shall be laid bare, and Chermel.
Is 33:9
The land mourns and languishes.
Lebanon is confounded and withers away.
Sharon is like a desert, and Bashan and Carmel are stripped bare.The land mourned. Lebanon was shamed. Saron became marshesª. Galilee and Carmel will be manifest
———
a ελη: neuter noun 3rd declension marsh-meadow [Perseus Digital Library at Tufts University "A Greek-English Lexicon, Liddell Scott]
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-24 Editors: 2
Is 33:9Is 33:9אָבַ֤ל אֻמְלְלָה֙ אָ֔רֶץ הֶחְפִּ֥יר לְבָנ֖וֹן קָמַ֑ל הָיָ֤ה הַשָּׁרוֹן֙ כָּֽעֲרָבָ֔ה וְנֹעֵ֥ר בָּשָׁ֖ן וְכַרְמֶֽל׃Is 33:9
The land mourns and languishes.
Lebanon is confounded and withers away.
Sharon is like a desert, and Bashan and Carmel are stripped bare.
10Is 33:1010νῦν ἀναστήσομαι λέγει κύριος νῦν δοξασθήσομαι νῦν ὑψωθήσομαιIs 33:10
Now will I arise, saith the Lord, now will I be glorified; now will I be exalted.
Is 33:10
“Now I will arise,” says Yahweh;The Lord
“Now I will lift myself up.
Now I will be exalted."Now I will be glorified. Now I will be exalted.
———
a see John 13:31: Now the Son of Man has been glorified and God has been glorified in Him.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-24 Editors: 1
Is 33:10Is 33:10עַתָּ֥ה אָק֖וּם יֹאמַ֣ר יְהוָ֑ה עַתָּה֙ אֵֽרוֹמָ֔ם עַתָּ֖ה אֶנָּשֵֽׂא׃Is 33:10
“Now I will arise,” says Yahweh;
“Now I will lift myself up.
Now I will be exalted.
11Is 33:1111νῦν ὄψεσθε νῦν αἰσθηθήσεσθε ματαία ἔσται ἡ ἰσχὺς τοῦ πνεύματος ὑμῶν πῦρ ὑμᾶς κατέδεταιIs 33:11
Now shall ye see, now shall ye perceive; the strength of your breath, shall be vain; fire shall devour you.
Is 33:11
You will conceive chaff.
You will bring forth stubble.
Your breath is a fire that will devour you.Now you will behold. Now you will perceive the strength of your spirit will be vainª; fire will consume you
———
a this is the adjective of Ex 20:7 and Deut 5:11 "do not take the Lord's name in VAIN"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-20 Editors: 1
Is 33:11Is 33:11תַּהֲר֥וּ חֲשַׁ֖שׁ תֵּ֣לְדוּ קַ֑שׁ רוּחֲכֶ֕ם אֵ֖שׁ תֹּאכַלְכֶֽם׃Is 33:11
You will conceive chaff.
You will bring forth stubble.
Your breath is a fire that will devour you.
12Is 33:1212καὶ ἔσονται ἔθνη κατακεκαυμένα ὡς ἄκανθα ἐν ἀγρῷ ἐρριμμένη καὶ κατακεκαυμένηIs 33:12
And the nations shall be burnt up; as a thorn in the field cast out and burnt up.
Is 33:12
The peoples will be like the burning of lime,
like thorns that are cut down and burned in the fire.and the nations will be burned up like a thorn in the field having been dumped and burned up
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-20 Editors: 1
Is 33:12Is 33:12וְהָי֥וּ עַמִּ֖ים מִשְׂרְפ֣וֹת שִׂ֑יד קוֹצִ֥ים כְּסוּחִ֖ים בָּאֵ֥שׁ יִצַּֽתּוּ׃ ס Is 33:12
The peoples will be like the burning of lime,
like thorns that are cut down and burned in the fire.
13Is 33:1313ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν ἃ ἐποίησα γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μουIs 33:13
They that are afar off shall hear what I have done; they that draw nigh shall know my strength.
Is 33:13
Hear, you who are far off, what I have done;
and, you who are near, acknowledge my might.”
Is 33:13Is 33:13שִׁמְע֥וּ רְחוֹקִ֖ים אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֑יתִי וּדְע֥וּ קְרוֹבִ֖ים גְּבֻרָתִֽי׃Is 33:13
Hear, you who are far off, what I have done;
and, you who are near, acknowledge my might.”
14Is 33:1414ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιων ἄνομοι λήμψεται τρόμος τοὺς ἀσεβεῖς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ὅτι πῦρ καίεται τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιονIs 33:14
The sinners in Sion have departed; trembling shall seize the ungodly. Who will tell you that a fire is kindled? Who will tell you of the eternal place?
Is 33:14
The sinners in Zion are afraid.
Trembling has seized the godless ones.
Who among us can live with the devouring fire?
Who among us can live with everlasting burning?The lawless in Zion have fallen away. Trembling will lay hold of the ungodly.
Who will proclaim to you that the fire is burning?
Who will proclaim to you the place of eternity?
———
a Matt 4:17, 3:2, 10:7; Mark 1:15, Luke 21:31
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-21 Editors: 1
Is 33:14Is 33:14פָּחֲד֤וּ בְצִיּוֹן֙ חַטָּאִ֔ים אָחֲזָ֥ה רְעָדָ֖ה חֲנֵפִ֑ים מִ֣י ׀ יָג֣וּר לָ֗נוּ אֵ֚שׁ אוֹכֵלָ֔ה מִי־יָג֥וּר לָ֖נוּ מוֹקְדֵ֥י עוֹלָֽם׃Is 33:14
The sinners in Zion are afraid.
Trembling has seized the godless ones.
Who among us can live with the devouring fire?
Who among us can live with everlasting burning?
15Is 33:1515πορευόμενος ἐν δικαιοσύνῃ λαλῶν εὐθεῖαν ὁδόν μισῶν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων βαρύνων τὰ ὦτα ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίανIs 33:15
He that walks in righteousness, speaking rightly, hating transgression and iniquity, and shaking his hands from gifts, stopping his ears that he should not hear the judgment of blood, shutting his eyes that he should not see injustice.
Is 33:15
He who walks righteously,
and speaks blamelessly;
He who despises the gain of oppressions,
who gestures with his hands, refusing to take a bribe,
who stops his ears from hearing of blood,
and shuts his eyes from looking at evil—The one going in righteousness, speaking the straight way, hating lawlessness and wrongdoing and shaking off his hands from gifts, plugging his ears so he will not hear the judgment of blood, closing his eyes so he will not behold wrongdoing
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-24 Editors: 1
Is 33:15Is 33:15הֹלֵ֣ךְ צְדָק֔וֹת וְדֹבֵ֖ר מֵֽישָׁרִ֑ים מֹאֵ֞ס בְּבֶ֣צַע מַעֲשַׁקּ֗וֹת נֹעֵ֤ר כַּפָּיו֙ מִתְּמֹ֣ךְ בַּשֹּׁ֔חַד אֹטֵ֤ם אָזְנוֹ֙ מִשְּׁמֹ֣עַ דָּמִ֔ים וְעֹצֵ֥ם עֵינָ֖יו מֵרְא֥וֹת בְּרָֽע׃Is 33:15
He who walks righteously,
and speaks blamelessly;
He who despises the gain of oppressions,
who gestures with his hands, refusing to take a bribe,
who stops his ears from hearing of blood,
and shuts his eyes from looking at evil—
16Is 33:1616οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόνIs 33:16
he shall dwell in a high cave of a strong rock: bread shall be given him, and his water shall be sure.
Is 33:16
he will dwell on high.
His place of defense will be the fortress of rocks.
His bread will be supplied.
His waters will be sure.this is the one who will dwell on high in a hideout of strong rockª, bread will be given to himᵇ and his water faithful
———
a see Exodus 33:21,
b see Matt 16:5-12, 1 Kings 17:2-16, Jer 17:8, Mark 8:14-21
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-24 Editors: 1
Is 33:16Is 33:16ה֚וּא מְרוֹמִ֣ים יִשְׁכֹּ֔ן מְצָד֥וֹת סְלָעִ֖ים מִשְׂגַּבּ֑וֹ לַחְמ֣וֹ נִתָּ֔ן מֵימָ֖יו נֶאֱמָנִֽים׃Is 33:16
he will dwell on high.
His place of defense will be the fortress of rocks.
His bread will be supplied.
His waters will be sure.
17Is 33:1717βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν πόρρωθενIs 33:17
Ye shall see a king with glory: your eyes shall behold a land from afar.
Is 33:17
Your eyes will see the king in his beauty.
They will see a distant land.
Is 33:17Is 33:17מֶ֥לֶךְ בְּיָפְי֖וֹ תֶּחֱזֶ֣ינָה עֵינֶ֑יךָ תִּרְאֶ֖ינָה אֶ֥רֶץ מַרְחַקִּֽים׃Is 33:17
Your eyes will see the king in his beauty.
They will see a distant land.
18Is 33:1818ἡ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον ποῦ εἰσιν οἱ γραμματικοί ποῦ εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες ποῦ ἐστιν ὁ ἀριθμῶν τοὺς τρεφομένουςIs 33:18
Your soul shall meditate terror. Where are the scribes? where are the counsellors, where is he that numbers them that are growing up,
Is 33:18
Your heart will meditate on the terror.
Where is he who counted?
Where is he who weighed?
Where is he who counted the towers?Your life will focus upon fear:
Where are the scribes? Where are the advisers? Where is the one counting those who reared up
———
a 1 Cor 1:20
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-25 Editors: 1
Is 33:18Is 33:18לִבְּךָ֖ יֶהְגֶּ֣ה אֵימָ֑ה אַיֵּ֤ה סֹפֵר֙ אַיֵּ֣ה שֹׁקֵ֔ל אַיֵּ֖ה סֹפֵ֥ר אֶת־הַמִּגְדָּלִֽים׃Is 33:18
Your heart will meditate on the terror.
Where is he who counted?
Where is he who weighed?
Where is he who counted the towers?
19Is 33:1919μικρὸν καὶ μέγαν λαόν ᾧ οὐ συνεβουλεύσαντο οὐδὲ ᾔδει βαθύφωνον ὥστε μὴ ἀκοῦσαι λαὸς πεφαυλισμένος καὶ οὐκ ἔστιν τῷ ἀκούοντι σύνεσιςIs 33:19
even the small and great people? with whom he took not counsel, neither did he understand a people of deep speech, so that a despised people should not hear, and there is no understanding to him that hears.
Is 33:19
You will no longer see the fierce people,
a people of a deep speech that you can’t comprehend,
with a strange language that you can’t understand.a small and great people which was not counseled nor steeped in knowledge so that they could not hear, a people distained and not hearing insight
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-25 Editors: 1
Is 33:19Is 33:19אֶת־עַ֥ם נוֹעָ֖ז לֹ֣א תִרְאֶ֑ה עַ֣ם עִמְקֵ֤י שָׂפָה֙ מִשְּׁמ֔וֹעַ נִלְעַ֥ג לָשׁ֖וֹן אֵ֥ין בִּינָֽה׃Is 33:19
You will no longer see the fierce people,
a people of a deep speech that you can’t comprehend,
with a strange language that you can’t understand.
20Is 33:2020ἰδοὺ Σιων ἡ πόλις τὸ σωτήριον ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ιερουσαλημ πόλις πλουσία σκηναὶ αἳ οὐ μὴ σεισθῶσιν οὐδὲ μὴ κινηθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σκηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον οὐδὲ τὰ σχοινία αὐτῆς οὐ μὴ διαρραγῶσινIs 33:20
Behold the city of Sion, our refuge: thine eyes shall behold Jerusalem, a rich city, tabernacles which shall not be shaken, neither shall the pins of her tabernacle be moved for ever, neither shall her cords be at all broken:
Is 33:20
Look at Zion, the city of our appointed festivals.
Your eyes will see Jerusalem, a quiet habitation,
a tent that won’t be removed.
Its stakes will never be plucked up,
nor will any of its cords be broken.Behold Zion, the city of our salvation, our eyes will behold Jerusalem, a city of abundance whose tents will not be shaken neither will they be moved. The stakesª of her tents will endure into eternity and her ropes will never be torn asunder
———
a πασσαλοι pegs stakes
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-25 Editors: 1
Is 33:20Is 33:20חֲזֵ֣ה צִיּ֔וֹן קִרְיַ֖ת מֽוֹעֲדֵ֑נוּ עֵינֶיךָ֩ תִרְאֶ֨ינָה יְרוּשָׁלִַ֜ם נָוֶ֣ה שַׁאֲנָ֗ן אֹ֤הֶל בַּל־יִצְעָן֙ בַּל־יִסַּ֤ע יְתֵֽדֹתָיו֙ לָנֶ֔צַח וְכָל־חֲבָלָ֖יו בַּל־יִנָּתֵֽקוּ׃Is 33:20
Look at Zion, the city of our appointed festivals.
Your eyes will see Jerusalem, a quiet habitation,
a tent that won’t be removed.
Its stakes will never be plucked up,
nor will any of its cords be broken.
21Is 33:2121ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου μέγα ὑμῖν τόπος ὑμῖν ἔσται ποταμοὶ καὶ διώρυγες πλατεῖς καὶ εὐρύχωροι οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν ὁδόν οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον ἐλαῦνονIs 33:21
for the name of the Lord is great to you: ye shall have a place, even rivers and wide and spacious channels: thou shalt not go this way, neither a vessel with oars go thereby.
Is 33:21
But there Yahweh will be with us in majesty,
a place of broad rivers and streams,
in which no galley with oars will go,
neither will any gallant ship pass by there.Because the name of the Lord is great to you, there will be a spacious place to you: rivers and wide canals, you will not go this way neither will a ship go sailing
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-25 Editors: 1
Is 33:21Is 33:21כִּ֣י אִם־שָׁ֞ם אַדִּ֤יר יְהוָה֙ לָ֔נוּ מְקוֹם־נְהָרִ֥ים יְאֹרִ֖ים רַחֲבֵ֣י יָדָ֑יִם בַּל־תֵּ֤לֶךְ בּוֹ֙ אֳנִי־שַׁ֔יִט וְצִ֥י אַדִּ֖יר לֹ֥א יַעַבְרֶֽנּוּ׃Is 33:21
But there Yahweh will be with us in majesty,
a place of broad rivers and streams,
in which no galley with oars will go,
neither will any gallant ship pass by there.
22Is 33:2222ὁ γὰρ θεός μου μέγας ἐστίν οὐ παρελεύσεταί με κύριος κριτὴς ἡμῶν κύριος ἄρχων ἡμῶν κύριος βασιλεὺς ἡμῶν κύριος οὗτος ἡμᾶς σώσειIs 33:22
For my God is great: the Lord our judge shall not pass me by: the Lord is our prince, the Lord is our king; the Lord, he shall save us.
Is 33:22
For Yahweh is our judge.
Yahweh is our lawgiver.
Yahweh is our king.
He will save us.For The Lord my God is great.
He will not pass me by.
The Lord is our Judge, The Lord is our Ruler, The Lord is our King, Our Lord, This is the ONE who will save us.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-25 Editors: 1
Is 33:22Is 33:22כִּ֤י יְהוָה֙ שֹׁפְטֵ֔נוּ יְהוָ֖ה מְחֹקְקֵ֑נוּ יְהוָ֥ה מַלְכֵּ֖נוּ ה֥וּא יוֹשִׁיעֵֽנוּ׃Is 33:22
For Yahweh is our judge.
Yahweh is our lawgiver.
Yahweh is our king.
He will save us.
23Is 33:2323ἐρράγησαν τὰ σχοινία σου ὅτι οὐκ ἐνίσχυσεν ὁ ἱστός σου ἔκλινεν οὐ χαλάσει τὰ ἱστία οὐκ ἀρεῖ σημεῖον ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προνομήν τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσινIs 33:23
Thy cords are broken, for they had no strength: thy meat has given way, it shall not spread the sails, it shall not bear a signal, until it be given up for plunder; therefore shall many lame men take spoil.
Is 33:23
Your rigging is untied.
They couldn’t strengthen the foot of their mast.
They couldn’t spread the sail.
Then the prey of a great spoil was divided.
The lame took the prey.Your ropes were rend because they were not strengthened,
Your mast was bent and will not loosen the sails. The sign was not lifted up until being given over to foraging, therefore many lame will do foraging/ will plunder.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-25 Editors: 1
Is 33:23Is 33:23נִטְּשׁ֖וּ חֲבָלָ֑יִךְ בַּל־יְחַזְּק֤וּ כֵן־תָּרְנָם֙ בַּל־פָּ֣רְשׂוּ נֵ֔ס אָ֣ז חֻלַּ֤ק עַֽד־שָׁלָל֙ מַרְבֶּ֔ה פִּסְחִ֖ים בָּ֥זְזוּ בַֽז׃Is 33:23
Your rigging is untied.
They couldn’t strengthen the foot of their mast.
They couldn’t spread the sail.
Then the prey of a great spoil was divided.
The lame took the prey.
24Is 33:2424καὶ οὐ μὴ εἴπῃ κοπιῶ ὁ λαὸς ὁ ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς ἀφέθη γὰρ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτίαIs 33:24
And the people dwelling among them shall by no means say, I am in pain: for their sin shall be forgiven them.
Is 33:24
The inhabitant won’t say, “I am sick.”
The people who dwell therein will be forgiven their iniquity.
Is 33:24Is 33:24וּבַל־יֹאמַ֥ר שָׁכֵ֖ן חָלִ֑יתִי הָעָ֛ם הַיֹּשֵׁ֥ב בָּ֖הּ נְשֻׂ֥א עָוֹֽן׃Is 33:24
The inhabitant won’t say, “I am sick.”
The people who dwell therein will be forgiven their iniquity.
« Ch 32» Ch 34

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 02:41:09 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top