www.katabiblon.com

Ἆσμα [Ἆσμάτων] - שיר השירים

Song of Songs - Shir HaShirim [Song of Songs]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sg 5:11εἰσῆλθον εἰς κῆπόν μου ἀδελφή μου νύμφη ἐτρύγησα σμύρναν μου μετὰ ἀρωμάτων μου ἔφαγον ἄρτον μου μετὰ μέλιτός μου ἔπιον οἶνόν μου μετὰ γάλακτός μου φάγετε πλησίοι καὶ πίετε καὶ μεθύσθητε ἀδελφοίSg 5:1
Let my kinsman come down into his garden, and eat the fruit of his choice berries. I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spices; I have eaten my bread with my honey; I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends, and drink; yea, brethren, drink abundantly.
Sg 5:1
I have come into my garden, my sister, my bride.
I have gathered my myrrh with my spice;
I have eaten my honeycomb with my honey;
I have drunk my wine with my milk.
Friends
Eat, friends!
Drink, yes, drink abundantly, beloved.
Beloved
Sg 5:1Sg 5:1בָּ֣אתִי לְגַנִּי֮ אֲחֹתִ֣י כַלָּה֒ אָרִ֤יתִי מוֹרִי֙ עִם־בְּשָׂמִ֔י אָכַ֤לְתִּי יַעְרִי֙ עִם־דִּבְשִׁ֔י שָׁתִ֥יתִי יֵינִ֖י עִם־חֲלָבִ֑י אִכְל֣וּ רֵעִ֔ים שְׁת֥וּ וְשִׁכְר֖וּ דּוֹדִֽים׃ ס Sg 5:1
I have come into my garden, my sister, my bride.
I have gathered my myrrh with my spice;
I have eaten my honeycomb with my honey;
I have drunk my wine with my milk.
Friends
Eat, friends!
Drink, yes, drink abundantly, beloved.
Beloved
2Sg 5:22ἐγὼ καθεύδω καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου κρούει ἐπὶ τὴν θύραν ἄνοιξόν μοι ἀδελφή μου ἡ πλησίον μου περιστερά μου τελεία μου ὅτι ἡ κεφαλή μου ἐπλήσθη δρόσου καὶ οἱ βόστρυχοί μου ψεκάδων νυκτόςSg 5:2
I sleep, but my heart is awake: the voice of my kinsman knocks at the door, saying, Open, open to me, my companion, my sister, my dove, my perfect one: for my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night.
Sg 5:2
I was asleep, but my heart was awake.
It is the voice of my beloved who knocks:
“Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled;
for my head is filled with dew,
and my hair with the dampness of the night.”
Sg 5:2Sg 5:2אֲנִ֥י יְשֵׁנָ֖ה וְלִבִּ֣י עֵ֑ר ק֣וֹל ׀ דּוֹדִ֣י דוֹפֵ֗ק פִּתְחִי־לִ֞י אֲחֹתִ֤י רַעְיָתִי֙ יוֹנָתִ֣י תַמָּתִ֔י שֶׁרֹּאשִׁי֙ נִמְלָא־טָ֔ל קְוֻּצּוֹתַ֖י רְסִ֥יסֵי לָֽיְלָה׃Sg 5:2
I was asleep, but my heart was awake.
It is the voice of my beloved who knocks:
“Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled;
for my head is filled with dew,
and my hair with the dampness of the night.”
3Sg 5:33ἐξεδυσάμην τὸν χιτῶνά μου πῶς ἐνδύσωμαι αὐτόν ἐνιψάμην τοὺς πόδας μου πῶς μολυνῶ αὐτούςSg 5:3
I have put off my coat; how shall I put it on? I have washed my feet, how shall I defile them?
Sg 5:3
I have taken off my robe. Indeed, must I put it on?
I have washed my feet. Indeed, must I soil them?
Sg 5:3Sg 5:3פָּשַׁ֙טְתִּי֙ אֶת־כֻּתָּנְתִּ֔י אֵיכָ֖כָה אֶלְבָּשֶׁ֑נָּה רָחַ֥צְתִּי אֶת־רַגְלַ֖י אֵיכָ֥כָה אֲטַנְּפֵֽם׃Sg 5:3
I have taken off my robe. Indeed, must I put it on?
I have washed my feet. Indeed, must I soil them?
4Sg 5:44ἀδελφιδός μου ἀπέστειλεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀπῆς καὶ ἡ κοιλία μου ἐθροήθη ἐπ’ αὐτόνSg 5:4
My kinsman put forth his hand by the hole of the door, and my belly moved for him.
Sg 5:4
My beloved thrust his hand in through the latch opening.
My heart pounded for him.
Sg 5:4Sg 5:4דּוֹדִ֗י שָׁלַ֤ח יָדוֹ֙ מִן־הַחֹ֔ר וּמֵעַ֖י הָמ֥וּ עָלָֽיו׃Sg 5:4
My beloved thrust his hand in through the latch opening.
My heart pounded for him.
5Sg 5:55ἀνέστην ἐγὼ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου χεῖρές μου ἔσταξαν σμύρναν δάκτυλοί μου σμύρναν πλήρη ἐπὶ χεῖρας τοῦ κλείθρουSg 5:5
I rose up to open to my kinsman; my hands dropped myrrh, my fingers choice myrrh, on the handles of the lock.
Sg 5:5
I rose up to open for my beloved.
My hands dripped with myrrh,
my fingers with liquid myrrh,
on the handles of the lock.
Sg 5:5Sg 5:5קַ֥מְתִּֽי אֲנִ֖י לִפְתֹּ֣חַ לְדוֹדִ֑י וְיָדַ֣י נָֽטְפוּ־מ֗וֹר וְאֶצְבְּעֹתַי֙ מ֣וֹר עֹבֵ֔ר עַ֖ל כַּפּ֥וֹת הַמַּנְעֽוּל׃Sg 5:5
I rose up to open for my beloved.
My hands dripped with myrrh,
my fingers with liquid myrrh,
on the handles of the lock.
6Sg 5:66ἤνοιξα ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου ἀδελφιδός μου παρῆλθεν ψυχή μου ἐξῆλθεν ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν ἐκάλεσα αὐτόν καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μουSg 5:6
I opened to my kinsman; my kinsman was gone: my soul failed at his speech: I sought him, but found him not; I called him, but he answered me not.
Sg 5:6
I opened to my beloved;
but my beloved left; and had gone away.
My heart went out when he spoke.
I looked for him, but I didn’t find him.
I called him, but he didn’t answer.
Sg 5:6Sg 5:6פָּתַ֤חְתִּֽי אֲנִי֙ לְדוֹדִ֔י וְדוֹדִ֖י חָמַ֣ק עָבָ֑ר נַפְשִׁי֙ יָֽצְאָ֣ה בְדַבְּר֔וֹ בִּקַּשְׁתִּ֙יהוּ֙ וְלֹ֣א מְצָאתִ֔יהוּ קְרָאתִ֖יו וְלֹ֥א עָנָֽנִי׃Sg 5:6
I opened to my beloved;
but my beloved left; and had gone away.
My heart went out when he spoke.
I looked for him, but I didn’t find him.
I called him, but he didn’t answer.
7Sg 5:77εὕροσάν με οἱ φύλακες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει ἐπάταξάν με ἐτραυμάτισάν με ἦραν τὸ θέριστρόν μου ἀπ’ ἐμοῦ φύλακες τῶν τειχέωνSg 5:7
The watchman that go their rounds in the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me.
Sg 5:7
The watchmen who go about the city found me.
They beat me.
They bruised me.
The keepers of the walls took my cloak away from me.
Sg 5:7Sg 5:7מְצָאֻ֧נִי הַשֹּׁמְרִ֛ים הַסֹּבְבִ֥ים בָּעִ֖יר הִכּ֣וּנִי פְצָע֑וּנִי נָשְׂא֤וּ אֶת־רְדִידִי֙ מֵֽעָלַ֔י שֹׁמְרֵ֖י הַחֹמֽוֹת׃Sg 5:7
The watchmen who go about the city found me.
They beat me.
They bruised me.
The keepers of the walls took my cloak away from me.
8Sg 5:88ὥρκισα ὑμᾶς θυγατέρες Ιερουσαλημ ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ ἐὰν εὕρητε τὸν ἀδελφιδόν μου τί ἀπαγγείλητε αὐτῷ ὅτι τετρωμένη ἀγάπης εἰμὶ ἐγώSg 5:8
I have charged you, O daughters of Jerusalem, by the powers and the virtues of the field: if ye should find my kinsman, what are ye to say to him? That I am wounded with love.
Sg 5:8
I adjure you, daughters of Jerusalem,
If you find my beloved,
that you tell him that I am faint with love.
Friends
Sg 5:8Sg 5:8הִשְׁבַּ֥עְתִּי אֶתְכֶ֖ם בְּנ֣וֹת יְרוּשָׁלִָ֑ם אִֽם־תִּמְצְאוּ֙ אֶת־דּוֹדִ֔י מַה־תַּגִּ֣ידוּ ל֔וֹ שֶׁחוֹלַ֥ת אַהֲבָ֖ה אָֽנִי׃Sg 5:8
I adjure you, daughters of Jerusalem,
If you find my beloved,
that you tell him that I am faint with love.
Friends
9Sg 5:99τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ ὅτι οὕτως ὥρκισας ἡμᾶςSg 5:9
What is thy kinsman more than another kinsman, O thou beautiful among women? what is thy kinsman more than another kinsman, that thou hast so charged us?
Sg 5:9
How is your beloved better than another beloved,
you fairest among women?
How is your beloved better than another beloved,
that you do so adjure us?
Beloved
Sg 5:9Sg 5:9מַה־דּוֹדֵ֣ךְ מִדּ֔וֹד הַיָּפָ֖ה בַּנָּשִׁ֑ים מַה־דּוֹדֵ֣ךְ מִדּ֔וֹד שֶׁכָּ֖כָה הִשְׁבַּעְתָּֽנוּ׃Sg 5:9
How is your beloved better than another beloved,
you fairest among women?
How is your beloved better than another beloved,
that you do so adjure us?
Beloved
10Sg 5:1010ἀδελφιδός μου λευκὸς καὶ πυρρός ἐκλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδωνSg 5:10
My kinsman is white and ruddy, chosen out from myriads.
Sg 5:10
My beloved is white and ruddy.
The best among ten thousand.
Sg 5:10Sg 5:10דּוֹדִ֥י צַח֙ וְאָד֔וֹם דָּג֖וּל מֵרְבָבָֽה׃Sg 5:10
My beloved is white and ruddy.
The best among ten thousand.
11Sg 5:1111κεφαλὴ αὐτοῦ χρυσίον καὶ φαζ βόστρυχοι αὐτοῦ ἐλάται μέλανες ὡς κόραξSg 5:11
His head is as very fine gold, his locks are flowing, black as a raven.
Sg 5:11
His head is like the purest gold.
His hair is bushy, black as a raven.
Sg 5:11Sg 5:11רֹאשׁ֖וֹ כֶּ֣תֶם פָּ֑ז קְוּצּוֹתָיו֙ תַּלְתַּלִּ֔ים שְׁחֹר֖וֹת כָּעוֹרֵֽב׃Sg 5:11
His head is like the purest gold.
His hair is bushy, black as a raven.
12Sg 5:1212ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς περιστεραὶ ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων λελουσμέναι ἐν γάλακτι καθήμεναι ἐπὶ πληρώματα ὑδάτωνSg 5:12
His eyes are as doves, by the pools of waters, washed with milk, sitting by the pools.
Sg 5:12
His eyes are like doves beside the water brooks,
washed with milk, mounted like jewels.
Sg 5:12Sg 5:12עֵינָ֕יו כְּיוֹנִ֖ים עַל־אֲפִ֣יקֵי מָ֑יִם רֹֽחֲצוֹת֙ בֶּֽחָלָ֔ב יֹשְׁב֖וֹת עַל־מִלֵּֽאת׃Sg 5:12
His eyes are like doves beside the water brooks,
washed with milk, mounted like jewels.
13Sg 5:1313σιαγόνες αὐτοῦ ὡς φιάλαι τοῦ ἀρώματος φύουσαι μυρεψικά χείλη αὐτοῦ κρίνα στάζοντα σμύρναν πλήρηSg 5:13
His cheeks are as bowls of spices pouring forth perfumes: his lips are lilies, dropping choice myrrh.
Sg 5:13
His cheeks are like a bed of spices with towers of perfumes.
His lips are like lilies, dropping liquid myrrh.
Sg 5:13Sg 5:13לְחָיָו֙ כַּעֲרוּגַ֣ת הַבֹּ֔שֶׂם מִגְדְּל֖וֹת מֶרְקָחִ֑ים שִׂפְתוֹתָיו֙ שֽׁוֹשַׁנִּ֔ים נֹטְפ֖וֹת מ֥וֹר עֹבֵֽר׃Sg 5:13
His cheeks are like a bed of spices with towers of perfumes.
His lips are like lilies, dropping liquid myrrh.
14Sg 5:1414χεῖρες αὐτοῦ τορευταὶ χρυσαῖ πεπληρωμέναι θαρσις κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλεφάντινον ἐπὶ λίθου σαπφείρουSg 5:14
His hands are as turned gold set with beryl: his belly is an ivory tablet on a sapphire stone.
Sg 5:14
His hands are like rings of gold set with beryl.
His body is like ivory work overlaid with sapphires.
Sg 5:14Sg 5:14יָדָיו֙ גְּלִילֵ֣י זָהָ֔ב מְמֻלָּאִ֖ים בַּתַּרְשִׁ֑ישׁ מֵעָיו֙ עֶ֣שֶׁת שֵׁ֔ן מְעֻלֶּ֖פֶת סַפִּירִֽים׃Sg 5:14
His hands are like rings of gold set with beryl.
His body is like ivory work overlaid with sapphires.
15Sg 5:1515κνῆμαι αὐτοῦ στῦλοι μαρμάρινοι τεθεμελιωμένοι ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς εἶδος αὐτοῦ ὡς Λίβανος ἐκλεκτὸς ὡς κέδροιSg 5:15
His legs are marble pillars set on golden sockets: his form is as Libanus, choice as the cedars.
Sg 5:15
His legs are like pillars of marble set on sockets of fine gold.
His appearance is like Lebanon, excellent as the cedars.
Sg 5:15Sg 5:15שׁוֹקָיו֙ עַמּ֣וּדֵי שֵׁ֔שׁ מְיֻסָּדִ֖ים עַל־אַדְנֵי־פָ֑ז מַרְאֵ֙הוּ֙ כַּלְּבָנ֔וֹן בָּח֖וּר כָּאֲרָזִֽים׃Sg 5:15
His legs are like pillars of marble set on sockets of fine gold.
His appearance is like Lebanon, excellent as the cedars.
16Sg 5:1616φάρυγξ αὐτοῦ γλυκασμοὶ καὶ ὅλος ἐπιθυμία οὗτος ἀδελφιδός μου καὶ οὗτος πλησίον μου θυγατέρες ΙερουσαλημSg 5:16
His throat is most sweet, and altogether desirable. This is my kinsman, and this is my companion, O daughters of Jerusalem.
Sg 5:16
His mouth is sweetness;
yes, he is altogether lovely.
This is my beloved, and this is my friend,
daughters of Jerusalem.
Friends
Sg 5:16Sg 5:16חִכּוֹ֙ מַֽמְתַקִּ֔ים וְכֻלּ֖וֹ מַחֲמַדִּ֑ים זֶ֤ה דוֹדִי֙ וְזֶ֣ה רֵעִ֔י בְּנ֖וֹת יְרוּשָׁלִָֽם׃Sg 5:16
His mouth is sweetness;
yes, he is altogether lovely.
This is my beloved, and this is my friend,
daughters of Jerusalem.
Friends
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 02:14:55 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top