www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 7:11ὥσπερ γὰρ ἄριστος κυβερνήτης ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ελεαζαρου λογισμὸς πηδαλιουχῶν τὴν τῆς εὐσεβείας ναῦν ἐν τῷ τῶν παθῶν πελάγει4Mc 7:1
The reasoning of our father Eleazar, like a first-rate pilot, steering the vessel of piety in the sea of passions,
4Mc 7:1
¶The reasoning of our father Eleazar, like a first-rate pilot, steering the vessel of piety in the sea of emotions,
---
24Mc 7:22καὶ καταικιζόμενος ταῖς τοῦ τυράννου ἀπειλαῖς καὶ καταντλούμενος ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις4Mc 7:2
and flouted by the threats of the tyrant, and overwhelmed with the breakers of torture,
4Mc 7:2
and flouted by the threats of the tyrant, and overwhelmed with the breakers of torture,
---
34Mc 7:33κατ’ οὐδένα τρόπον ἔτρεψε τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας ἕως οὗ ἔπλευσεν ἐπὶ τὸν τῆς ἀθανάτου νίκης λιμένα4Mc 7:3
in no way shifted the rudder of piety till it sailed into the harbour of victory over death.
4Mc 7:3
in no way shifted the rudder of piety until it sailed into the harbor of victory over death.
---
44Mc 7:44οὐχ οὕτως πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε ποτὲ πολιορκουμένη ὡς ὁ πανάγιος ἐκεῖνος τὴν ἱερὰν ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνίκησεν τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπερασπίζοντα τῆς εὐσεβείας λογισμόν4Mc 7:4
Not so has ever a city, when besieged, held out against many and various machines, as did that holy man, when his pious soul was tried with the fiery trial of tortures and rackings, move his besiegers through the religious reasoning that shielded him.
4Mc 7:4
No beseiged city has ever held out against many and various war machines as that holy man did when his pious soul was tried with the fiery trial of tortures and rackings and moved his besiegers through the religious reasoning that shielded him.
---
54Mc 7:55ὥσπερ γὰρ πρόκρημνον ἄκραν τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ὁ πατὴρ Ελεαζαρ ἐκτείνας περιέκλασεν τοὺς ἐπιμαινομένους τῶν παθῶν κλύδωνας4Mc 7:5
For father Eleazar, projecting his disposition, broke the raging waves of the passions as with a jutting promontory.
4Mc 7:5
For father Eleazar, projecting his disposition, broke the raging waves of the emotions as with a jutting cliff.
---
64Mc 7:66ὦ ἄξιε τῆς ἱερωσύνης ἱερεῦ οὐκ ἐμίανας τοὺς ἱεροὺς ὀδόντας οὐδὲ τὴν θεοσέβειαν καὶ καθαρισμὸν χωρήσασαν γαστέρα ἐκοίνωσας μιαροφαγίᾳ4Mc 7:6
O priest worthy of the priesthood! thou didst not pollute thy sacred teeth; nor make thine appetite, which had always embraced the clean and lawful, a partaker of profanity.
4Mc 7:6
O priest worthy of the priesthood! You didn’t pollute your sacred teeth, nor make your appetite, which had always embraced the clean and lawful, a partaker of profanity.
---
74Mc 7:77ὦ σύμφωνε νόμου καὶ φιλόσοφε θείου βίου4Mc 7:7
O harmonizer with the law, and sage devoted to a divine life!
4Mc 7:7
O harmonizer with the law, and sage devoted to a divine life!
---
84Mc 7:88τοιούτους δεῖ εἶναι τοὺς δημιουργοῦντας τὸν νόμον ἰδίῳ αἵματι καὶ γενναίῳ ἱδρῶτι τοῖς μέχρι θανάτου πάθεσιν ὑπερασπίζοντας4Mc 7:8
Of such a character ought those to be who perform the duties of the law at the risk of their own blood, and defend it with generous sweat by sufferings even unto death.
4Mc 7:8
Of such a character ought those to be who perform the duties of the law at the risk of their own blood, and defend it with generous sweat by sufferings even to death.
---
94Mc 7:99σύ πάτερ τὴν εὐνομίαν ἡμῶν διὰ τῶν ὑπομονῶν εἰς δόξαν ἐκύρωσας καὶ τὴν ἁγιαστίαν σεμνολογήσας οὐ κατέλυσας καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐπιστοποίησας τοὺς τῆς θείας φιλοσοφίας σου λόγους4Mc 7:9
Thou, father, hast gloriously established our right government by thy endurance; and making of much account our service past, prevented its destruction, and, by thy deeds, hast made credible the words of philosophy.
4Mc 7:9
You, father, have gloriously established our right government by your endurance; and making of much account our past service, prevented its destruction, and by your deeds, have made credible the words of philosophy.
---
104Mc 7:1010ὦ βασάνων βιαιότερε γέρων καὶ πυρὸς εὐτονώτερε πρεσβῦτα καὶ παθῶν μέγιστε βασιλεῦ Ελεαζαρ4Mc 7:10
O aged man of more power than tortures, elder more vigorous than fire, greatest king over the passions, Eleazar!
4Mc 7:10
O aged man of more power than tortures, elder more vigorous than fire, greatest king over the emotions, Eleazar!
---
114Mc 7:1111ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ Ααρων τῷ θυμιατηρίῳ καθωπλισμένος διὰ τοῦ ἐθνοπλήθους ἐπιτρέχων τὸν ἐμπυριστὴν ἐνίκησεν ἄγγελον4Mc 7:11
For as father Aaron, armed with a censer, hastening through the consuming fire, vanquished the flame-bearing angel,
4Mc 7:11
For as father Aaron, armed with a censer, hastening through the consuming fire, vanquished the flame-bearing angel,
---
124Mc 7:1212οὕτως ὁ Ααρωνίδης Ελεαζαρ διὰ τοῦ πυρὸς ὑπερτηκόμενος οὐ μετετράπη τὸν λογισμόν4Mc 7:12
so, Eleazar, the descendant of Aaron, wasted away by the fire, did not give up his reasoning.
4Mc 7:12
so, Eleazar, the descendant of Aaron, wasted away by the fire, didn’t give up his reasoning.
---
134Mc 7:1313καίτοι τὸ θαυμασιώτατον γέρων ὢν λελυμένων μὲν ἤδη τῶν τοῦ σώματος τόνων περικεχαλασμένων δὲ τῶν σαρκῶν κεκμηκότων δὲ καὶ τῶν νεύρων ἀνενέασεν4Mc 7:13
And, what is most wonderful, though an old man, though the labours of his body were now spent, and his fibres were relaxed, and his sinews worn out, he recovered youth.
4Mc 7:13
What is most wonderful is that though he was an old man, though the labors of his body were now spent, his muscles were relaxed, and his sinews worn out, he recovered youth.
---
144Mc 7:1414τῷ πνεύματι διὰ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῷ Ισακίῳ λογισμῷ τὴν πολυκέφαλον στρέβλαν ἠκύρωσεν4Mc 7:14
By the spirit of reasoning, and the reasoning of Isaac, he rendered powerless the many-headed instrument.
4Mc 7:14
By the spirit of reasoning, and the reasoning of Isaac, he rendered powerless the many-headed rack.
---
154Mc 7:1515ὦ μακαρίου γήρως καὶ σεμνῆς πολιᾶς καὶ βίου νομίμου ὃν πιστὴ θανάτου σφραγὶς ἐτελείωσεν4Mc 7:15
O blessed old age, and reverend hoar head, and life obedient to the law, which the faithful seal of death perfected.
4Mc 7:15
O blessed old age, and reverend hoar head, and life obedient to the law, which the faithful seal of death perfected.
---
164Mc 7:1616εἰ δὴ τοίνυν γέρων ἀνὴρ τῶν μέχρι θανάτου βασάνων περιεφρόνει δι’ εὐσέβειαν ὁμολογουμένως ἡγεμών ἐστιν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός4Mc 7:16
If, then, an old man, through religion, despised tortures even unto death, confessedly religious reasoning is ruler of the passions.
4Mc 7:16
If, then, an old man, through religion, despised tortures even to death, then certainly religious reasoning is ruler of the emotions.
---
174Mc 7:1717ἴσως δ’ ἂν εἴποιέν τινες τῶν παθῶν οὐ πάντες περικρατοῦσιν ὅτι οὐδὲ πάντες φρόνιμον ἔχουσιν τὸν λογισμόν4Mc 7:17
But perhaps some might say, It is not all who conquer passions, as all do not possess wise reasoning.
4Mc 7:17
But perhaps some might say, “It is not all who conquer emotions, as not all possess wise reasoning.”
---
184Mc 7:1818ἀλλ’ ὅσοι τῆς εὐσεβείας προνοοῦσιν ἐξ ὅλης καρδίας οὗτοι μόνοι δύνανται κρατεῖν τῶν τῆς σαρκὸς παθῶν4Mc 7:18
But they who have meditated upon religion with their whole heart, these alone can master the passions of the flesh;
4Mc 7:18
But those who have meditated upon religion with their whole heart, these alone can master the emotions of the flesh:
---
194Mc 7:1919πιστεύοντες ὅτι θεῷ οὐκ ἀποθνῄσκουσιν ὥσπερ οὐδὲ οἱ πατριάρχαι ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ ἀλλὰ ζῶσιν τῷ θεῷ4Mc 7:19
they who believe that to God they die not; for, as our forefathers, Abraham, Isaac, Jacob, they live to God.
4Mc 7:19
they who believe that to God they don’t die; for, as our forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob, they live to God.
---
204Mc 7:2020οὐδὲν οὖν ἐναντιοῦται τὸ φαίνεσθαί τινας παθοκρατεῖσθαι διὰ τὸν ἀσθενῆ λογισμόν4Mc 7:20
This circumstance, then, is by no means an objection, that some who have weak reasoning, are governed by their passions:
4Mc 7:20
This circumstance, then, is by no means an objection, that some who have weak reasoning are governed by their emotions,
---
214Mc 7:2121ἐπεὶ τίς πρὸς ὅλον τὸν τῆς φιλοσοφίας κανόνα φιλοσοφῶν καὶ πεπιστευκὼς θεῷ4Mc 7:21
since what person, walking religiously by the whole rule of philosophy, and believing in God,
4Mc 7:21
since what person, walking religiously by the whole rule of philosophy, and believing in God,
---
224Mc 7:2222καὶ εἰδὼς ὅτι διὰ τὴν ἀρετὴν πάντα πόνον ὑπομένειν μακάριόν ἐστιν οὐκ ἂν περικρατήσειεν τῶν παθῶν διὰ τὴν θεοσέβειαν4Mc 7:22
and knowing that it is a blessed thing to endure all kinds of hardships for virtue, would not, for the sake of religion, master his passion?
4Mc 7:22
and knowing that it is a blessed thing to endure all kinds of hardships for virtue, would not, for the sake of religion, master his emotion?
---
234Mc 7:2323μόνος γὰρ ὁ σοφὸς καὶ ἀνδρεῖός ἐστιν τῶν παθῶν κύριος4Mc 7:23
For the wise and brave man only is lord over his passions.
4Mc 7:23
For only the wise and brave man is lord over his emotions.
---
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 06:32:02 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top