www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 6:11τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖς τοῦ τυράννου παρηγορίαις παραστάντες οἱ δορυφόροι πικρῶς ἔσυραν ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν Ελεαζαρον4Mc 6:1
When Eleazar had in this manner answered the exhortations of the tyrant, the spearbearers came up, and rudely haled Eleazar to the instruments of torture.
4Mc 6:1
¶When Eleazar had in this manner answered the exhortations of the tyrant, the spearbearers came up, and rudely dragged Eleazar to the instruments of torture.
---
24Mc 6:22καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν γεραιὸν ἐγκοσμούμενον τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν εὐσχημοσύνῃ4Mc 6:2
And first, they stripped the old man, adorned as he was with the comeliness of piety.
4Mc 6:2
First, they stripped the old man, adorned as he was with the beauty of piety.
---
34Mc 6:33ἔπειτα περιαγκωνίσαντες ἑκατέρωθεν μάστιξιν κατῄκιζον4Mc 6:3
Then tying back his arms and hands, they disdainfully used him with stripes;
4Mc 6:3
Then tying back his arms and hands, they disdainfully flogged him.
---
44Mc 6:44πείσθητι ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς ἑτέρωθεν κήρυκος ἐπιβοῶντος4Mc 6:4
a herald opposite crying out, Obey the commands of the king.
4Mc 6:4
A herald opposite cried out, “Obey the commands of the king!”
---
54Mc 6:55ὁ δὲ μεγαλόφρων καὶ εὐγενὴς ὡς ἀληθῶς Ελεαζαρος ὥσπερ ἐν ὀνείρῳ βασανιζόμενος κατ’ οὐδένα τρόπον μετετρέπετο4Mc 6:5
But Eleazar, the high-minded and truly noble, as one tortured in a dream, regarded it not all.
4Mc 6:5
¶But the high-minded and truly noble Eleazar, as one tortured in a dream, ignored it.
---
64Mc 6:66ἀλλὰ ὑψηλοὺς ἀνατείνας εἰς οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπεξαίνετο ταῖς μάστιξιν τὰς σάρκας ὁ γέρων καὶ κατερρεῖτο τῷ αἵματι καὶ τὰ πλευρὰ κατετιτρώσκετο4Mc 6:6
But raising his eyes on high to heaven, the old man's flesh was stripped off by the scourges, and his blood streamed down, and his sides were pierced through.
4Mc 6:6
But raising his eyes on high to heaven, the old man’s flesh was stripped off by the scourges, and his blood streamed down, and his sides were pierced through.
---
74Mc 6:77καὶ πίπτων εἰς τὸ ἔδαφος ἀπὸ τοῦ μὴ φέρειν τὸ σῶμα τὰς ἀλγηδόνας ὀρθὸν εἶχεν καὶ ἀκλινῆ τὸν λογισμόν4Mc 6:7
And falling upon the ground, from his body having no power to support the pains, he yet kept his reasoning upright and unbending.
4Mc 6:7
Falling on the ground from his body having no power to endure the pains, he still kept his reasoning upright and unbending.
---
84Mc 6:88λάξ γέ τοι τῶν πικρῶν τις δορυφόρων εἰς τοὺς κενεῶνας ἐναλλόμενος ἔτυπτεν ὅπως ἐξανίσταιτο πίπτων4Mc 6:8
then one of the harsh spearbearers leaped upon his belly as he was falling, to force him upright.
4Mc 6:8
Then one of the harsh spearbearers rushed at him and began to kick him in the side to force him to get up again after he fell.
---
94Mc 6:99ὁ δὲ ὑπέμενε τοὺς πόνους καὶ περιεφρόνει τῆς ἀνάγκης καὶ διεκαρτέρει τοὺς αἰκισμούς4Mc 6:9
But he endured the pains, and despised the cruelty, and persevered through the indignities;
4Mc 6:9
But he endured the pains, despised the cruelty, and persevered through the indignities.
---
104Mc 6:1010καὶ καθάπερ γενναῖος ἀθλητὴς τυπτόμενος ἐνίκα τοὺς βασανίζοντας ὁ γέρων4Mc 6:10
and like a noble athlete, the old man, when struck, vanquished his torturers.
4Mc 6:10
Like a noble athlete, the old man, when struck, vanquished his torturers.
---
114Mc 6:1111ἱδρῶν γέ τοι τὸ πρόσωπον καὶ ἐπασθμαίνων σφοδρῶς καὶ ὑπ’ αὐτῶν τῶν βασανιζόντων ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῇ εὐψυχίᾳ4Mc 6:11
His countenance sweating, and he panting for breath, he was admired by the very torturers for his courage.
4Mc 6:11
His face sweating, and he panting for breath, he was admired even by the torturers for his courage.
---
124Mc 6:1212ὅθεν τὰ μὲν ἐλεῶντες τὰ τοῦ γήρως αὐτοῦ4Mc 6:12
Wherefore, partly in pity for his old age,
4Mc 6:12
¶Therefore, partly in pity for his old age,
---
134Mc 6:1313τὰ δὲ ἐν συμπαθείᾳ τῆς συνηθείας ὄντες τὰ δὲ ἐν θαυμασμῷ τῆς καρτερίας προσιόντες αὐτῷ τινες τοῦ βασιλέως ἔλεγον4Mc 6:13
partly from the sympathy of acquaintance, and partly in admiration of his endurance, some of the attendants of the king said,
4Mc 6:13
partly from the sympathy of acquaintance, and partly in admiration of his endurance, some of the attendants of the king said,
---
144Mc 6:1414τί τοῖς κακοῖς τούτοις σεαυτὸν ἀλογίστως ἀπόλλεις Ελεαζαρ4Mc 6:14
Why do you unreasonably destroy yourself, O Eleazar, with these miseries?
4Mc 6:14
“Why do you unreasonably destroy yourself, O Eleazar, with these miseries?
---
154Mc 6:1515ἡμεῖς μέν τοι τῶν ἡψημένων βρωμάτων παραθήσομεν σὺ δὲ ὑποκρινόμενος τῶν ὑείων ἀπογεύεσθαι σώθητι4Mc 6:15
We will bring you some meat cooked by yourself, and do you save yourself by pretending that you have eaten swine's flesh.
4Mc 6:15
We will bring you some meat cooked by yourself, and you can save yourself by pretending that you have eaten swine’s flesh.”
---
164Mc 6:1616καὶ ὁ Ελεαζαρος ὥσπερ πικρότερον διὰ τῆς συμβουλίας αἰκισθεὶς ἀνεβόησεν4Mc 6:16
And Eleazar, as though the advice more painfully tortured him, cried out,
4Mc 6:16
¶Eleazar, as though the advice more painfully tortured him, cried out,
---
174Mc 6:1717μὴ οὕτως κακῶς φρονήσαιμεν οἱ Αβρααμ παῖδες ὥστε μαλακοψυχήσαντας ἀπρεπὲς ἡμῖν δρᾶμα ὑποκρίνασθαι4Mc 6:17
Let not us who are children of Abraham be so evil advised as by giving way to make use of an unbecoming pretence;
4Mc 6:17
“Let us who are children of Abraham not be so evil advised as by giving way to make use of an unbecoming pretense.
---
184Mc 6:1818καὶ γὰρ ἀλόγιστον εἰ πρὸς ἀλήθειαν ζήσαντες τὸν μέχρι γήρως βίον καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῷ δόξαν νομίμως φυλάσσοντες νῦν μεταβαλοίμεθα4Mc 6:18
for it were irrational, if having lived up to old age in all truth, and having scrupulously guarded our character for it, we should now turn back,
4Mc 6:18
For it would be irrational, if having lived up to old age in all truth, and having scrupulously guarded our character for it, we would now turn back
---
194Mc 6:1919καὶ αὐτοὶ μὲν ἡμεῖς γενοίμεθα τοῖς νέοις ἀσεβείας τύπος ἵνα παράδειγμα γενώμεθα τῆς μιαροφαγίας4Mc 6:19
and ourselves should become a pattern of impiety to the young, as being an example of pollution eating.
4Mc 6:19
and ourselves become a pattern of impiety to the young, as being an example of eating pollution.
---
204Mc 6:2020αἰσχρὸν δὲ εἰ ἐπιβιώσομεν ὀλίγον χρόνον καὶ τοῦτον καταγελώμενοι πρὸς ἁπάντων ἐπὶ δειλίᾳ4Mc 6:20
It would be disgraceful if we should live on some short time, and that scorned by all men for cowardice,
4Mc 6:20
It would be disgraceful if we would live on some short time, and that scorned by all men for cowardice,
---
214Mc 6:2121καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ τυράννου καταφρονηθῶμεν ὡς ἄνανδροι τὸν δὲ θεῖον ἡμῶν νόμον μέχρι θανάτου μὴ προασπίσαιμεν4Mc 6:21
and be condemned by the tyrant for unmanliness, by not contending to the death for our divine law.
4Mc 6:21
and be condemned by the tyrant for cowardice by not contending to the death for our divine law.
---
224Mc 6:2222πρὸς ταῦτα ὑμεῖς μέν ὦ Αβρααμ παῖδες εὐγενῶς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τελευτᾶτε4Mc 6:22
Wherefore do you, O children of Abraham, die nobly for your religion.
4Mc 6:22
Therefore you, O children of Abraham, die nobly for your religion.
---
234Mc 6:2323οἱ δὲ τοῦ τυράννου δορυφόροι τί μέλλετε4Mc 6:23
Ye spearbearers of the tyrant, why do ye linger?
4Mc 6:23
You spearbearers of the tyrant, why do you linger?”
---
244Mc 6:2424πρὸς τὰς ἀνάγκας οὕτως μεγαλοφρονοῦντα αὐτὸν ἰδόντες καὶ μηδὲ πρὸς τὸν οἰκτιρμὸν αὐτῶν μεταβαλλόμενον ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτὸν ἀνῆγον4Mc 6:24
Beholding him so high-minded against misery, and not changing at their pity, they led him to the fire:
4Mc 6:24
¶Beholding him so high-minded against misery, and not changing at their pity, they led him to the fire.
---
254Mc 6:2525ἔνθα διὰ κακοτέχνων ὀργάνων καταφλέγοντες αὐτὸν ὑπερρίπτοσαν καὶ δυσώδεις χυλοὺς εἰς τοὺς μυκτῆρας αὐτοῦ κατέχεον4Mc 6:25
then with their wickedly-contrived instruments they burnt him on the fire, and poured stinking fluids down into his nostrils.
4Mc 6:25
Then with their wickedly contrived instruments they burned him on the fire, and poured stinking fluids down into his nostrils.
---
264Mc 6:2626ὁ δὲ μέχρι τῶν ὀστέων ἤδη κατακεκαυμένος καὶ μέλλων λιποθυμεῖν ἀνέτεινε τὰ ὄμματα πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπεν4Mc 6:26
And he being at length burnt down to the bones, and about to expire, raised his eyes Godward, and said,
4Mc 6:26
¶He being at length burned down to the bones, and about to expire, raised his eyes Godward, and said,
---
274Mc 6:2727σὺ οἶσθα θεέ παρόν μοι σῴζεσθαι βασάνοις καυστικαῖς ἀποθνῄσκω διὰ τὸν νόμον4Mc 6:27
Thou knowest, O God, that when I might have been saved, I am slain for the sake of the law by tortures of fire.
4Mc 6:27
“You know, O God, that when I might have been saved, I am slain for the sake of the law by tortures of fire.
---
284Mc 6:2828ἵλεως γενοῦ τῷ ἔθνει σου ἀρκεσθεὶς τῇ ἡμετέρᾳ ὑπὲρ αὐτῶν δίκῃ4Mc 6:28
Be merciful to thy people, and be satisfied with the punishment of me on their account.
4Mc 6:28
Be merciful to your people, and be satisfied with the punishment of me on their account.
---
294Mc 6:2929καθάρσιον αὐτῶν ποίησον τὸ ἐμὸν αἷμα καὶ ἀντίψυχον αὐτῶν λαβὲ τὴν ἐμὴν ψυχήν4Mc 6:29
Let my blood be a purification for them, and take my life in recompense for theirs.
4Mc 6:29
Let my blood be a purification for them, and take my life in exchange for theirs.”
---
304Mc 6:3030καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱερὸς ἀνὴρ εὐγενῶς ταῖς βασάνοις ἐναπέθανεν καὶ μέχρι τῶν τοῦ θανάτου βασάνων ἀντέστη τῷ λογισμῷ διὰ τὸν νόμον4Mc 6:30
Thus speaking, the holy man departed, noble in his torments, and even to the agonies of death resisted in his reasoning for the sake of the law.
4Mc 6:30
Thus speaking, the holy man departed, noble in his torments, and even to the agonies of death resisted in his reasoning for the sake of the law.
---
314Mc 6:3131ὁμολογουμένως οὖν δεσπότης τῶν παθῶν ἐστιν ὁ εὐσεβὴς λογισμός4Mc 6:31
Confessedly, therefore, religious reasoning is master of the passions.
4Mc 6:31
Confessedly, therefore, religious reasoning is master of the emotions.
---
324Mc 6:3232εἰ γὰρ τὰ πάθη τοῦ λογισμοῦ κεκρατήκει τούτοις ἂν ἀπέδομεν τὴν τῆς ἐπικρατείας μαρτυρίαν4Mc 6:32
For had the passions been superior to reasoning, I would have given them the witness of this mastery.
4Mc 6:32
For had the emotions been superior to reasoning, I would have given them the witness of this mastery.
---
334Mc 6:3333νυνὶ δὲ τοῦ λογισμοῦ τὰ πάθη νικήσαντος αὐτῷ προσηκόντως τὴν τῆς ἡγεμονίας προσνέμομεν ἐξουσίαν4Mc 6:33
But now, since reasoning conquered the passions, we befittingly awared it the authority of first place.
4Mc 6:33
But now, since reasoning conquered the emotions, we befittingly award it the authority of first place.
---
344Mc 6:3434καὶ δίκαιόν ἐστιν ὁμολογεῖν ἡμᾶς τὸ κράτος εἶναι τοῦ λογισμοῦ ὅπου γε καὶ τῶν ἔξωθεν ἀλγηδόνων ἐπικρατεῖ ἐπεὶ καὶ γελοῖον4Mc 6:34
And it is but fair that we should allow, that the power belongs to reasoning, since it masters external miseries.
4Mc 6:34
It is only fair that we should allow that the power belongs to reasoning, since it masters external miseries.
---
354Mc 6:3535καὶ οὐ μόνον τῶν ἀλγηδόνων ἐπιδείκνυμι κεκρατηκέναι τὸν λογισμόν ἀλλὰ καὶ τῶν ἡδονῶν κρατεῖν καὶ μηδὲν αὐταῖς ὑπείκειν4Mc 6:35
Ridiculous would it be were it not so; and I prove that reasoning has not only mastered pains, but that it is also superior to the pleasures, and withstands them.
4Mc 6:35
It would be ridiculous if it weren’t so. I prove that reasoning has not only mastered pains, but that it is also superior to the pleasures, and withstands them.
---
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 15-Jul-2024 04:07:37 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top