www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 5:11προκαθίσας γέ τοι μετὰ τῶν συνέδρων ὁ τύραννος Ἀντίοχος ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου καὶ τῶν στρατευμάτων αὐτῷ παρεστηκότων κυκλόθεν ἐνόπλων4Mc 5:1
The tyrant Antiochus, therefore, sitting in public state with his assessors upon a certain lofty place, with his armed troops standing in a circle around him,
4Mc 5:1
¶The tyrant Antiochus, therefore, sitting in public state with his assessors upon a certain lofty place, with his armed troops standing in a circle around him,
---
24Mc 5:22παρεκέλευεν τοῖς δορυφόροις ἕνα ἕκαστον Εβραῖον ἐπισπᾶσθαι καὶ κρεῶν ὑείων καὶ εἰδωλοθύτων ἀναγκάζειν ἀπογεύεσθαι4Mc 5:2
commanded his spearbearers to seize every one of the Hebrews, and to compel them to taste swine's flesh, and things offered to idols.
4Mc 5:2
commanded his spearbearers to seize every one of the Hebrews, and to compel them to taste swine’s flesh and things offered to idols.
---
34Mc 5:33εἰ δέ τινες μὴ θέλοιεν μιαροφαγῆσαι τούτους τροχισθέντας ἀναιρεθῆναι4Mc 5:3
And should any of them be unwilling to eat the accursed food, they were to be tortured on the wheel, and so killed.
4Mc 5:3
Should any of them be unwilling to eat the accursed food, they were to be tortured on the wheel and so killed.
---
44Mc 5:44πολλῶν δὲ συναρπασθέντων εἷς πρῶτος ἐκ τῆς ἀγέλης ὀνόματι Ελεαζαρος τὸ γένος ἱερεύς τὴν ἐπιστήμην νομικὸς καὶ τὴν ἡλικίαν προήκων καὶ πολλοῖς τῶν περὶ τὸν τύραννον διὰ τὴν ἡλικίαν γνώριμος παρήχθη πλησίον αὐτοῦ4Mc 5:4
And when many had been seized, a foremost man of the assembly, a Hebrew, by name Eleazar, a priest by family, by profession a lawyer, and advanced in years, and for this reason known to many of the king's followers, was brought near to him.
4Mc 5:4
When many had been seized, a foremost man of the assembly, a Hebrew, by name Eleazar, a priest by family, by profession a lawyer, and advanced in years, and for this reason known to many of the king’s followers, was brought near to him.
---
54Mc 5:55καὶ αὐτὸν ἰδὼν ὁ Ἀντίοχος ἔφη4Mc 5:5
And Antiochus seeing him, said,
4Mc 5:5
¶Antiochus, seeing him, said,
---
64Mc 5:66ἐγὼ πρὶν ἄρξασθαι τῶν κατὰ σοῦ βασάνων ὦ πρεσβῦτα συμβουλεύσαιμ’ ἄν σοι ταῦτα ὅπως ἀπογευσάμενος τῶν ὑείων σῴζοιο4Mc 5:6
I would counsel thee, old man, before thy tortures begin, to taste the swine's flesh, and save your life; for I feel respect for your age and hoary head, which since you have had so long, you appear to me to be no philosopher in retaining the superstition of the Jews.
4Mc 5:6
“I would counsel you, old man, before your tortures begin, to taste the swine’s flesh, and save your life; for I feel respect for your age and hoary head, which since you have had so long, you appear to me to be no philosopher in retaining the superstition of the Jews.
---
74Mc 5:77αἰδοῦμαι γάρ σου τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πολιάν ἣν μετὰ τοσοῦτον ἔχων χρόνον οὔ μοι δοκεῖς φιλοσοφεῖν τῇ Ιουδαίων χρώμενος θρησκείᾳ4Mc 5:7
For wherefore, since nature has conferred upon you the most excellent flesh of this animal, do you loathe it?
4Mc 5:7
For therefore, since nature has conferred upon you the most excellent flesh of this animal, do you loathe it?
---
84Mc 5:88διὰ τί γὰρ τῆς φύσεως κεχαρισμένης καλλίστην τὴν τοῦδε τοῦ ζῴου σαρκοφαγίαν βδελύττῃ4Mc 5:8
It seems senseless not to enjoy what is pleasant, yet not disgraceful; and from notions of sinfulness, to reject the boons of nature.
4Mc 5:8
It seems senseless not to enjoy what is pleasant, yet not disgraceful; and from notions of sinfulness, to reject the gifts of nature.
---
94Mc 5:99καὶ γὰρ ἀνόητον τοῦτο τὸ μὴ ἀπολαύειν τῶν χωρὶς ὀνείδους ἡδέων καὶ ἄδικον ἀποστρέφεσθαι τὰς τῆς φύσεως χάριτας4Mc 5:9
And you will be acting, I think, still more senselessly, if you follow vain conceits about the truth.
4Mc 5:9
You will be acting, I think, still more senselessly, if you follow vain conceits about the truth.
---
104Mc 5:1010σὺ δέ μοι καὶ ἀνοητότερον ποιήσειν δοκεῖς εἰ κενοδοξῶν περὶ τὸ ἀληθὲς ἔτι κἀμοῦ καταφρονήσεις ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ τιμωρίᾳ4Mc 5:10
And you will, moreover, be despising me to your own punishment.
4Mc 5:10
You will, moreover, be despising me to your own punishment.
---
114Mc 5:1111οὐκ ἐξυπνώσεις ἀπὸ τῆς φλυάρου φιλοσοφίας ὑμῶν καὶ ἀποσκεδάσεις τῶν λογισμῶν σου τὸν λῆρον καὶ ἄξιον τῆς ἡλικίας ἀναλαβὼν νοῦν φιλοσοφήσεις τὴν τοῦ συμφέροντος ἀλήθειαν4Mc 5:11
Will you not awake from your trifling philosophy? and give up the folly of your notions; and, regaining understanding worthy of your age, search into the truth of an expedient course?
4Mc 5:11
Won’t you awake from your trifling philosophy, give up the folly of your notions, and regaining understanding worthy of your age, search into the truth of an expedient course?
---
124Mc 5:1212καὶ προσκυνήσας μου τὴν φιλάνθρωπον παρηγορίαν οἰκτιρήσεις τὸ σεαυτοῦ γῆρας4Mc 5:12
and, reverencing my kindly admonition, have pity upon your own years?
4Mc 5:12
Won’t you respect my kindly admonition and have pity on your own years?
---
134Mc 5:1313καὶ γὰρ ἐνθυμήθητι ὡς εἰ καί τίς ἐστιν τῆσδε τῆς θρησκείας ὑμῶν ἐποπτικὴ δύναμις συγγνωμονήσειεν ἄν σοι ἐπὶ πάσῃ δι’ ἀνάγκην παρανομίᾳ γινομένῃ4Mc 5:13
For, bear in mind, that if there be any power which watches over this religion of yours, it will pardon you for all transgressions of the law which you commit through compulsion.
4Mc 5:13
For bear in mind that if there is any power which watches over this religion of yours, it will pardon you for all transgressions of the law which you commit through compulsion.”
---
144Mc 5:1414τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ τὴν ἔκθεσμον σαρκοφαγίαν ἐποτρύνοντος τοῦ τυράννου λόγον ᾔτησεν ὁ Ελεαζαρος4Mc 5:14
While the tyrant incited him in this manner to the unlawful eating of flesh, Eleazar begged permission to speak.
4Mc 5:14
¶While the tyrant incited him in this manner to the unlawful eating of meat, Eleazar begged permission to speak.
---
154Mc 5:1515καὶ λαβὼν τοῦ λέγειν ἐξουσίαν ἤρξατο δημηγορεῖν οὕτως4Mc 5:15
And having received power to speak, he began thus to deliver himself:
4Mc 5:15
Having received permission to speak, he began to address the people as follows:
---
164Mc 5:1616ἡμεῖς Ἀντίοχε θείῳ πεπεισμένοι νόμῳ πολιτεύεσθαι οὐδεμίαν ἀνάγκην βιαιοτέραν εἶναι νομίζομεν τῆς πρὸς τὸν νόμον ἡμῶν εὐπειθείας4Mc 5:16
We, O Antiochus, who are persuaded that we live under a divine law, consider no compulsion to be so forcible as obedience to that law;
4Mc 5:16
“We, O Antiochus, who are persuaded that we live under a divine law, consider no compulsion to be so forcible as obedience to that law.
---
174Mc 5:1717διὸ δὴ κατ’ οὐδένα τρόπον παρανομεῖν ἀξιοῦμεν4Mc 5:17
wherefore we consider that we ought not in any point to transgress the law.
4Mc 5:17
Therefore we consider that we ought not to transgress the law in any way.
---
184Mc 5:1818καίτοι εἰ κατὰ ἀλήθειαν μὴ ἦν ὁ νόμος ἡμῶν ὡς ὑπολαμβάνεις θεῖος ἄλλως δὲ ἐνομίζομεν αὐτὸν εἶναι θεῖον οὐδὲ οὕτως ἐξὸν ἦν ἡμῖν τὴν ἐπὶ τῇ εὐσεβείᾳ δόξαν ἀκυρῶσαι4Mc 5:18
And indeed, were our law (as you suppose) not truly divine, and if we wrongly think it divine, we should have no right even in that case to destroy our sense of religion.
4Mc 5:18
Indeed, were our law (as you suppose) not truly divine, and if we wrongly think it divine, we would have no right even in that case to destroy our sense of religion.
---
194Mc 5:1919μὴ μικρὰν οὖν εἶναι νομίσῃς ταύτην εἰ μιαροφαγήσαιμεν ἁμαρτίαν4Mc 5:19
think not eating the unclean, then, a trifling offense.
4Mc 5:19
Don’t think that eating unclean meat is a trifling offense.
---
204Mc 5:2020τὸ γὰρ ἐπὶ μικροῖς καὶ μεγάλοις παρανομεῖν ἰσοδύναμόν ἐστιν4Mc 5:20
For transgression of the law, whether in small or great matters, is of equal moment;
4Mc 5:20
For transgression of the law, whether in small or great matters, is of equal importance;
---
214Mc 5:2121δι’ ἑκατέρου γὰρ ὡς ὁμοίως ὁ νόμος ὑπερηφανεῖται4Mc 5:21
for in either case the law is equally slighted.
4Mc 5:21
for in either case the law is equally slighted.
---
224Mc 5:2222χλευάζεις δὲ ἡμῶν τὴν φιλοσοφίαν ὥσπερ οὐ μετὰ εὐλογιστίας ἐν αὐτῇ βιούντων4Mc 5:22
But thou deridest our philosophy, as though we lived irrationally in it.
4Mc 5:22
But you deride our philosophy, as though we lived in it irrationally.
---
234Mc 5:2323σωφροσύνην τε γὰρ ἡμᾶς ἐκδιδάσκει ὥστε πασῶν τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν κρατεῖν καὶ ἀνδρείαν ἐξασκεῖ ὥστε πάντα πόνον ἑκουσίως ὑπομένειν4Mc 5:23
Yet it instructs us in temperance, so that we are superior to all pleasures and lusts; and it exercises us in manliness, so that we cheerfully undergo every grievance.
4Mc 5:23
Yet it instructs us in self-control, so that we are superior to all pleasures and lusts; and it trains us in courage, so that we cheerfully undergo every grievance.
---
244Mc 5:2424καὶ δικαιοσύνην παιδεύει ὥστε διὰ πάντων τῶν ἠθῶν ἰσονομεῖν καὶ εὐσέβειαν ἐκδιδάσκει ὥστε μόνον τὸν ὄντα θεὸν σέβειν μεγαλοπρεπῶς4Mc 5:24
And it instructs us in justice, so that in all our dealings we render what is due; and it teaches us piety, so that we worship the one only God becomingly.
4Mc 5:24
It instructs us in justice, so that in all our dealings we render what is due. It teaches us piety, so that we properly worship the one and only God.
---
254Mc 5:2525διὸ οὐ μιαροφαγοῦμεν πιστεύοντες γὰρ θεοῦ καθεστάναι τὸν νόμον οἴδαμεν ὅτι κατὰ φύσιν ἡμῖν συμπαθεῖ νομοθετῶν ὁ τοῦ κόσμου κτίστης4Mc 5:25
Wherefore it is that we eat not the unclean; for believing that the law was established by God, we are convinced that the Creator of the world, in giving his laws, sympathises with our nature.
4Mc 5:25
That is why we don’t eat the unclean; for believing that the law was established by God, we are convinced that the Creator of the world, in giving his laws, sympathizes with our nature.
---
264Mc 5:2626τὰ μὲν οἰκειωθησόμενα ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐπέτρεψεν ἐσθίειν τὰ δὲ ἐναντιωθησόμενα ἐκώλυσεν σαρκοφαγεῖν4Mc 5:26
Those things which are convenient to our souls, he has directed us to eat; but those which are repugnant to them, he has interdicted.
4Mc 5:26
Those things which are suitable for our souls, he has directed us to eat; but those which are not, he has forbidden.
---
274Mc 5:2727τυραννικὸν δὲ οὐ μόνον ἀναγκάζειν ἡμᾶς παρανομεῖν ἀλλὰ καὶ ἐσθίειν ὅπως τῇ ἐχθίστῃ ἡμῶν μιαροφαγίᾳ ταύτῃ ἐπεγγελάσῃς4Mc 5:27
But, tyrant-like, thou not only forcest us to break the law, but also to eat, that thou mayest ridicule us as we thus profanely eat:
4Mc 5:27
But, tyrant-like, you not only force us to break the law, but also to eat, that you may ridicule us as we thus profanely eat.
---
284Mc 5:2828ἀλλ’ οὐ γελάσεις κατ’ ἐμοῦ τοῦτον τὸν γέλωτα4Mc 5:28
but thou shalt not have this cause of laughter against me;
4Mc 5:28
But you won’t have this cause of laughter against me,
---
294Mc 5:2929οὔτε τοὺς ἱεροὺς τῶν προγόνων περὶ τοῦ φυλάξαι τὸν νόμον ὅρκους οὐ παρήσω4Mc 5:29
nor will I transgress the sacred oaths of my forefathers to keep the law.
4Mc 5:29
nor will I transgress the sacred oaths of my forefathers to keep the law.
---
304Mc 5:3030οὐδ’ ἂν ἐκκόψειάς μου τὰ ὄμματα καὶ τὰ σπλάγχνα μου τήξειας4Mc 5:30
No, not if you pluck out my eyes, and consume my entrails.
4Mc 5:30
No, not if you pluck out my eyes, and consume my entrails.
---
314Mc 5:3131οὐχ οὕτως εἰμὶ γέρων ἐγὼ καὶ ἄνανδρος ὥστε μοι διὰ τὴν εὐσέβειαν μὴ νεάζειν τὸν λογισμόν4Mc 5:31
I am not so old, and void of manliness, but that my rational powers are youthful in defence of my religion.
4Mc 5:31
I am not so old, and void of courage as to not be youthful in reason and in defense of my religion.
---
324Mc 5:3232πρὸς ταῦτα τροχοὺς εὐτρέπιζε καὶ τὸ πῦρ ἐκφύσα σφοδρότερον4Mc 5:32
Now then; prepare your wheels, and kindle a fiercer flame.
4Mc 5:32
Now then, prepare your wheels, and kindle a fiercer flame.
---
334Mc 5:3333οὐχ οὕτως οἰκτίρομαι τὸ ἐμαυτοῦ γῆρας ὥστε δι’ ἐμαυτοῦ τὸν πάτριον καταλῦσαι νόμον4Mc 5:33
I will not so compassionate my old age, as on my account to break the law of my country.
4Mc 5:33
I will not so pity my old age, as on my account to break the law of my country.
---
344Mc 5:3434οὐ ψεύσομαί σε παιδευτὰ νόμε οὐδὲ ἐξομοῦμαί σε φίλη ἐγκράτεια4Mc 5:34
I will not belie thee, O law, my instructor! or forsake thee, O beloved self-control!
4Mc 5:34
I will not play false to you, O law, my instructor, or forsake you, O beloved self-control!
---
354Mc 5:3535οὐδὲ καταισχυνῶ σε φιλόσοφε λόγε οὐδὲ ἐξαρνήσομαί σε ἱερωσύνη τιμία καὶ νομοθεσίας ἐπιστήμη4Mc 5:35
I will not put thee to shame, O philosopher Reason; or deny thee, O honoured priesthood, and science of the law.
4Mc 5:35
I will not put you to shame, O philosopher Reason, or deny you, O honored priesthood and knowledge of the law.
---
364Mc 5:3636οὐδὲ μιανεῖς μου τὸ σεμνὸν γήρως στόμα οὐδὲ νομίμου βίου ἡλικίαν4Mc 5:36
Mouth! thou shalt not pollute my old age, nor the full stature of a perfect life.
4Mc 5:36
Mouth! You shall not pollute my old age, nor the full stature of a perfect life.
---
374Mc 5:3737ἁγνόν με οἱ πατέρες εἰσδέξονται μὴ φοβηθέντα σου τὰς μέχρι θανάτου ἀνάγκας4Mc 5:37
My fathers shall receive me pure, not having quailed before your compulsion, though unto death.
4Mc 5:37
My ancestors will receive me as pure, not having feared your compulsion, even to death.
---
384Mc 5:3838ἀσεβῶν μὲν γὰρ τυραννήσεις τῶν δὲ ἐμῶν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας λογισμῶν οὔτε λόγοις δεσπόσεις οὔτε δι’ ἔργων4Mc 5:38
For over the ungodly thou shalt tyrannize; but thou shalt not lord it over my thoughts about religion, either by thine arguments, or through deeds.
4Mc 5:38
For you will rule like a tyrant over the ungodly, but you will not lord it over my thoughts about religion, either by your arguments, or through deeds.”
---
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 06:35:53 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top