www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 4:11Σιμων γάρ τις πρὸς Ονιαν ἀντιπολιτευόμενος τόν ποτε τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα διὰ βίου καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα ἐπειδὴ πάντα τρόπον διαβάλλων ὑπὲρ τοῦ ἔθνους οὐκ ἴσχυσεν κακῶσαι φυγὰς ᾤχετο τὴν πατρίδα προδώσων4Mc 4:1
For a certain man named Simon, who was in opposition to Onias, who once held the high priesthood for life, and was an honourable and good man, after that by slandering him in every way, he could not injure him with the people, went away as an exile, with the intention of betraying his country.
4Mc 4:1
¶For a certain man named Simon, who was in opposition to an honorable and good man who once held the high priesthood for life, named Onias. After slandering Onias in every way, Simon couldn’t injure him with the people, so he went away as an exile, with the intention of betraying his country.
---
24Mc 4:22ὅθεν ἥκων πρὸς Ἀπολλώνιον τὸν Συρίας τε καὶ Φοινίκης καὶ Κιλικίας στρατηγὸν ἔλεγεν4Mc 4:2
Whence coming to Apollonius, the military governor of Syria, and Phoenicia, and Cilicia, he said,
4Mc 4:2
When coming to Apollonius, the military governor of Syria, Phoenicia, and Cilicia, he said,
---
34Mc 4:33εὔνους ὢν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν ἥκω μηνύων πολλὰς ἰδιωτικῶν χρημάτων μυριάδας ἐν τοῖς Ιεροσολύμων γαζοφυλακίοις τεθησαυρίσθαι τοῖς ἱεροῖς μὴ ἐπικοινωνούσας καὶ προσήκειν ταῦτα Σελεύκῳ τῷ βασιλεῖ4Mc 4:3
Having good will to the king's affairs, I am come to inform thee that infinite private wealth is laid up in the treasuries of Jerusalem which do not belong to the temple, but pertain to king Seleucus.
4Mc 4:3
“Having good will to the king’s affairs, I have come to inform you that tens of thousands in private wealth is laid up in the treasuries of Jerusalem which do not belong to the temple, but belong to King Seleucus.”
---
44Mc 4:44τούτων ἕκαστα γνοὺς ὁ Ἀπολλώνιος τὸν μὲν Σιμωνα τῆς εἰς τὸν βασιλέα κηδεμονίας ἐπαινεῖ πρὸς δὲ τὸν Σέλευκον ἀναβὰς κατεμήνυσε τὸν τῶν χρημάτων θησαυρόν4Mc 4:4
Apollonius, acquainting himself with the particulars of this, praised Simon for his care of the king's interests, and going up to Seleucus informed him of the treasure;
4Mc 4:4
Apollonius, acquainting himself with the particulars of this, praised Simon for his care of the king’s interests, and going up to Seleucus informed him of the treasure.
---
54Mc 4:55καὶ λαβὼν τὴν περὶ αὐτῶν ἐξουσίαν ταχὺ εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν μετὰ τοῦ καταράτου Σιμωνος καὶ βαρυτάτου στρατοῦ4Mc 4:5
and getting authority about it, and quickly advancing into our country with the accursed Simon and a very heavy force,
4Mc 4:5
Getting authority about it, and quickly advancing into our country with the accursed Simon and a very heavy force,
---
64Mc 4:66προσελθὼν ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς ἥκειν ἔλεγεν ὅπως τὰ ἰδιωτικὰ τοῦ γαζοφυλακίου λάβοι χρήματα4Mc 4:6
he said that he came with the commands of the king that he should take the private money of the treasure.
4Mc 4:6
he said that he came with the commands of the king that he should take the private money of the treasury.
---
74Mc 4:77καὶ τοῦ ἔθνους πρὸς τὸν λόγον σχετλιάζοντος ἀντιλέγοντός τε πάνδεινον εἶναι νομίσαντες εἰ οἱ τὰς παρακαταθήκας πιστεύσαντες τῷ ἱερῷ θησαυρῷ στερηθήσονται ὡς οἷόν τε ἦν ἐκώλυον4Mc 4:7
And the nation, indignant at this proclamation, and replying to the effect that it was extremely unfair that those who had committed deposits to the sacred treasury should be deprived of them, resisted as well as they could.
4Mc 4:7
The nation, indignant at this proclamation, and replying to the effect that it was extremely unfair that those who had committed deposits to the sacred treasury should be deprived of them, resisted as well as they could.
---
84Mc 4:88μετὰ ἀπειλῶν δὲ ὁ Ἀπολλώνιος ἀπῄει εἰς τὸ ἱερόν4Mc 4:8
But Appolonius went away with threats into the temple.
4Mc 4:8
But Appolonius went away with threats into the temple.
---
94Mc 4:99τῶν δὲ ἱερέων μετὰ γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν τῷ ἱερῷ ἱκετευσάντων τὸν θεὸν ὑπερασπίσαι τοῦ ἱεροῦ καταφρονουμένου τόπου4Mc 4:9
And the priests, with the women and children, having supplicated God to throw his shield over the holy, despised place,
4Mc 4:9
The priests, with the women and children, asked God to throw his shield over the holy, despised place,
---
104Mc 4:1010ἀνιόντος τε μετὰ καθωπλισμένης τῆς στρατιᾶς τοῦ Ἀπολλωνίου πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἁρπαγὴν οὐρανόθεν ἔφιπποι προυφάνησαν ἄγγελοι περιαστράπτοντες τοῖς ὅπλοις καὶ πολὺν αὐτοῖς φόβον τε καὶ τρόμον ἐνιέντες4Mc 4:10
and Appolonius going up with his armed force to the seizure of the treasure, —there appeared from heaven angels riding on horseback, all radiant in armour, filling them with much fear and trembling.
4Mc 4:10
and Appolonius was going up with his armed force to seize the treasure, when angels from heaven appeared riding on horseback, all radiant in armor, filling them with much fear and trembling.
---
114Mc 4:1111καταπεσών γέ τοι ἡμιθανὴς ὁ Ἀπολλώνιος ἐπὶ τὸν πάμφυλον τοῦ ἱεροῦ περίβολον τὰς χεῖρας ἐξέτεινεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ μετὰ δακρύων τοὺς Εβραίους παρεκάλει ὅπως περὶ αὐτοῦ προσευξάμενοι τὸν οὐράνιον ἐξευμενίσωνται στρατόν4Mc 4:11
And Apollonius fell half dead upon the court which is open to all nations, and extended his hands to heaven, and implored the Hebrews, with tears, to pray for him, and propitiate the heavenly host.
4Mc 4:11
Apollonius fell half dead on the court which is open to all nations, and extended his hands to heaven, and implored the Hebrews, with tears, to pray for him, and take away the wrath of the heavenly army.
---
124Mc 4:1212ἔλεγεν γὰρ ἡμαρτηκὼς ὥστε καὶ ἀποθανεῖν ἄξιος ὑπάρχειν πᾶσίν τε ἀνθρώποις ὑμνήσειν σωθεὶς τὴν τοῦ ἱεροῦ τόπου μακαριότητα4Mc 4:12
For he said that he had sinned, so as to be consequently worthy of death; and that if he were saved, he would celebrate to all men the blessedness of the holy place.
4Mc 4:12
For he said that he had sinned, so as to be consequently worthy of death, and that if he were saved, he would proclaim to all people the blessedness of the holy place.
---
134Mc 4:1313τούτοις ὑπαχθεὶς τοῖς λόγοις Ονιας ὁ ἀρχιερεύς καίπερ ἄλλως εὐλαβηθείς μήποτε νομίσειεν ὁ βασιλεὺς Σέλευκος ἐξ ἀνθρωπίνης ἐπιβουλῆς καὶ μὴ θείας δίκης ἀνῃρῆσθαι τὸν Ἀπολλώνιον ηὔξατο περὶ αὐτοῦ4Mc 4:13
Onias the high priest, induced by these words, although for other reasons anxious that king Seleucus should not suppose that Apollonius was slain by human device and not by Divine punishment, prayed for him;
4Mc 4:13
Onias the high priest, induced by these words, although for other reasons anxious that King Seleucus wouldn’t suppose that Apollonius was slain by human device and not by Divine punishment, prayed for him;
---
144Mc 4:1414καὶ ὁ μὲν παραδόξως διασωθεὶς ᾤχετο δηλώσων τῷ βασιλεῖ τὰ συμβάντα αὐτῷ4Mc 4:14
and he being thus unexpectedly saved, departed to manifest to the king what had happened to him.
4Mc 4:14
and he being thus unexpectedly saved, departed to report to the king what had happened to him.
---
154Mc 4:1515τελευτήσαντος δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέως διαδέχεται τὴν ἀρχὴν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἀντίοχος ὁ Ἐπιφανής ἀνὴρ ὑπερήφανος καὶ δεινός4Mc 4:15
But on the death of Seleucus the king, his son Antiochus Epiphanes succeeds to the kingdom: a man of haughty pride and terrible.
4Mc 4:15
But on the death of Seleucus the king, his son Antiochus Epiphanes succeeded to the kingdom—a terrible man of arrogant pride.
---
164Mc 4:1616ὃς καταλύσας τὸν Ονιαν τῆς ἀρχιερωσύνης Ιασονα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησεν ἀρχιερέα4Mc 4:16
Who having deposed Onias from the high priesthood, appointed his brother Jason to be high priest:
4Mc 4:16
¶He, having deposed Onias from the high priesthood, appointed his brother Jason to be high priest,
---
174Mc 4:1717συνθέμενον δώσειν εἰ ἐπιτρέψειεν αὐτῷ τὴν ἀρχήν κατ’ ἐνιαυτὸν τρισχίλια ἑξακόσια ἑξήκοντα τάλαντα4Mc 4:17
who had made a covenant, if he would give him this authority, to pay yearly three thousand six hundred and sixty talents.
4Mc 4:17
who had made a covenant, if he would give him this authority, to pay yearly three thousand six hundred and sixty talents.
---
184Mc 4:1818ὁ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτῷ καὶ ἀρχιερᾶσθαι καὶ τοῦ ἔθνους ἀφηγεῖσθαι4Mc 4:18
And he committed to him the high priesthood and rulership over the nation.
4Mc 4:18
He committed to him the high priesthood and rulership over the nation.
---
194Mc 4:1919καὶ ἐξεδιῄτησεν τὸ ἔθνος καὶ ἐξεπολίτευσεν ἐπὶ πᾶσαν παρανομίαν4Mc 4:19
And he both changed the manner of living of the people, and perverted their civil customs into all lawlessness.
4Mc 4:19
He both changed the manner of living of the people, and perverted their civil customs into all lawlessness.
---
204Mc 4:2020ὥστε μὴ μόνον ἐπ’ αὐτῇ τῇ ἄκρᾳ τῆς πατρίδος ἡμῶν γυμνάσιον κατασκευάσαι ἀλλὰ καὶ καταλῦσαι τὴν τοῦ ἱεροῦ κηδεμονίαν4Mc 4:20
So that he not only erected a gymnasium on the very citadel of our country, but neglected the guardianship of the temple.
4Mc 4:20

So that he not only erected a gymnasium on the very citadel of our country, but neglected the guardianship of the temple.So that he not only erected a gymnasium on the very citadel of our country, but neglected the guardianship of the temple.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
214Mc 4:2121ἐφ’ οἷς ἀγανακτήσασα ἡ θεία δίκη αὐτὸν αὐτοῖς τὸν Ἀντίοχον ἐπολέμωσεν4Mc 4:21
At which Divine vengeance being grieved, instigated Antiochus himself against them.
4Mc 4:21
Because of that, Divine vengeance was grieved and instigated Antiochus himself against them.
---
224Mc 4:2222ἐπειδὴ γὰρ πολεμῶν ἦν κατ’ Αἴγυπτον Πτολεμαίῳ ἤκουσέν τε ὅτι φήμης διαδοθείσης περὶ τοῦ τεθνάναι αὐτὸν ὡς ἔνι μάλιστα χαίροιεν οἱ Ιεροσολυμῖται ταχέως ἐπ’ αὐτοὺς ἀνέζευξεν4Mc 4:22
For being at war with Ptolemy in Egypt, he heard that on a report of his death being spread abroad, the inhabitants of Jerusalem had exceedingly rejoiced, and he quickly marched against them.
4Mc 4:22
For being at war with Ptolemy in Egypt, he heard that on a report of his death being spread abroad, the inhabitants of Jerusalem had exceedingly rejoiced, and he quickly marched against them.
---
234Mc 4:2323καὶ ὡς ἐπόρθησεν αὐτούς δόγμα ἔθετο ὅπως εἴ τινες αὐτῶν φάνοιεν τῷ πατρίῳ πολιτευόμενοι νόμῳ θάνοιεν4Mc 4:23
And having subdued them, he established a decree that if any of them lived according to the laws of his country he should die.
4Mc 4:23
Having subdued them, he established a decree that if any of them lived according to the ancestral laws, he should die.
---
244Mc 4:2424καὶ ἐπεὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἴσχυεν καταλῦσαι διὰ τῶν δογμάτων τὴν τοῦ ἔθνους εὐνομίαν ἀλλὰ πάσας τὰς ἑαυτοῦ ἀπειλὰς καὶ τιμωρίας ἑώρα καταλυομένας4Mc 4:24
And when he could by no means destroy by his decrees the obedience to the law of the nation, but saw all his threats and punishments without effect,
4Mc 4:24
When he could by no means destroy by his decrees the obedience to the law of the nation, but saw all his threats and punishments without effect,
---
254Mc 4:2525ὥστε καὶ γυναῖκας ὅτι περιέτεμον τὰ παιδία μετὰ τῶν βρεφῶν κατακρημνισθῆναι προειδυίας ὅτι τοῦτο πείσονται4Mc 4:25
for even women, because they continued to circumcise their children, were flung down a precipice along with them, knowing beforehand of the punishment.
4Mc 4:25
for even women, because they continued to circumcise their children, were flung down a precipice along with them, knowing beforehand of the punishment.
---
264Mc 4:2626ἐπεὶ οὖν τὰ δόγματα αὐτοῦ κατεφρονεῖτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ αὐτὸς διὰ βασάνων ἕνα ἕκαστον τοῦ ἔθνους ἠνάγκαζεν μιαρῶν ἀπογευομένους τροφῶν ἐξόμνυσθαι τὸν Ιουδαϊσμόν4Mc 4:26
When, therefore, his decrees were disregarded by the people, he himself compelled by means of tortures every one of this race, by tasting forbidden meats, to abjure the Jewish religion.
4Mc 4:26
When, therefore, his decrees were disregarded by the people, he himself compelled by means of tortures every one of this race, by tasting forbidden meats, to renounce the Jewish religion.
---
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2024 13:38:41 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top