www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 2:11καὶ τί θαυμαστόν εἰ αἱ τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαι πρὸς τὴν τοῦ κάλλους μετουσίαν ἀκυροῦνται4Mc 2:1
And what wonder? if the lusts of the soul, after participation with what is beautiful, are frustrated,
4Mc 2:1
¶Is it any wonder? If the lusts of the soul, after participation with what is beautiful, are frustrated,
---
24Mc 2:22ταύτῃ γοῦν ὁ σώφρων Ιωσηφ ἐπαινεῖται ὅτι διανοίᾳ περιεκράτησεν τῆς ἡδυπαθείας4Mc 2:2
on this ground, therefore, the temperate Joseph is praised in that by reasoning, he subdued, on reflection, the indulgence of sense.
4Mc 2:2
on this ground, therefore, the temperate Joseph is praised in that by reasoning, he subdued, on reflection, the indulgence of the senses.
---
34Mc 2:33νέος γὰρ ὢν καὶ ἀκμάζων πρὸς συνουσιασμὸν ἠκύρωσε τῷ λογισμῷ τὸν τῶν παθῶν οἶστρον4Mc 2:3
For, although young, and ripe for sexual intercourse, he abrogated by reasoning the stimulus of his passions.
4Mc 2:3
For, although young, and ripe for sexual intercourse, he nullified by reasoning the stimulus of his emotions.
---
44Mc 2:44καὶ οὐ μόνον δὲ τὴν τῆς ἡδυπαθείας οἰστρηλασίαν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται ἀλλὰ καὶ πάσης ἐπιθυμίας4Mc 2:4
And it is not merely the stimulus of sensual indulgence, but that of every desire, that reasoning is able to master.
4Mc 2:4
It isn’t merely the stimulus of sensual indulgence, but that of every desire, that reasoning is able to master.
---
54Mc 2:55λέγει γοῦν ὁ νόμος οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐδὲ ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν4Mc 2:5
For instance, the law says, Thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor anything that belongs to thy neighbour.
4Mc 2:5
For instance, the law says, “You shall not covet your neighbor’s wife, nor anything that belongs to your neighbor.”
---
64Mc 2:66καίτοι ὅτε μὴ ἐπιθυμεῖν εἴρηκεν ἡμᾶς ὁ νόμος πολὺ πλέον πείσαιμ’ ἂν ὑμᾶς ὅτι τῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν δύναται ὁ λογισμός ὥσπερ καὶ τῶν κωλυτικῶν τῆς δικαιοσύνης παθῶν4Mc 2:6
Now, then, since it is the law which has forbidden us to desire, I shall much the more easily persuade you, that reasoning is able to govern our lusts, just as it does the affections which are impediments to justice.
4Mc 2:6
Now, then, since it is the law which has forbidden us to desire, I shall much the more easily persuade you, that reasoning is able to govern our lusts, just as it does the affections which are impediments to justice.
---
74Mc 2:77ἐπεὶ τίνα τις τρόπον μονοφάγος ὢν τὸ ἦθος καὶ γαστρίμαργος ἢ καὶ μέθυσος μεταπαιδεύεται εἰ μὴ δῆλον ὅτι κύριός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ λογισμός4Mc 2:7
Since in what way is a solitary eater, and a glutton, and a drunkard reclaimed, unless it be clear that reasoning is lord of the passions?
4Mc 2:7
Since in what way is a solitary eater, a glutton, and a drunkard reclaimed, unless it is clear that reasoning is lord of the emotions?
---
84Mc 2:88αὐτίκα γοῦν τῷ νόμῳ πολιτευόμενος κἂν φιλάργυρός τις ᾖ βιάζεται τὸν αὑτοῦ τρόπον τοῖς δεομένοις δανείζων χωρὶς τόκων καὶ τὸ δάνειον τῶν ἑβδομάδων ἐνστασῶν χρεοκοπούμενος4Mc 2:8
A man, therefore, who regulates his course by the law, even if he be a lover of money, straightway puts force upon his own disposition; lending to the needy without interest, and cancelling the debt of the incoming sabbath.
4Mc 2:8
Therefore, a man who regulates his course by the law, even if he is a lover of money, immediately puts pressure on his own disposition by lending to the needy without interest, and cancelling the debt on the seventh year.
---
94Mc 2:99κἂν φειδωλός τις ᾖ ὑπὸ τοῦ νόμου κρατεῖται διὰ τὸν λογισμὸν μήτε ἐπικαρπολογούμενος τοὺς ἀμητοὺς μήτε ἐπιρρωγολογούμενος τοὺς ἀμπελῶνας καὶ ἐπὶ τῶν ἑτέρων δὲ ἔστιν ἐπιγνῶναι τοῦτο ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν ὁ λογισμὸς κρατῶν4Mc 2:9
And should a man be parsimonious, he is ruled by the law acting through reasoning; so that he does not glean his harvest crops, nor vintage: and in reference to other points we may perceive that it is reasoning that conquers his passions.
4Mc 2:9
If a man is greedy, he is ruled by the law acting through reasoning, so that he doesn’t glean his harvest crops or vintage. In reference to other points we may perceive that it is reasoning that conquers his emotions.
---
104Mc 2:1010ὁ γὰρ νόμος καὶ τῆς πρὸς γονεῖς εὐνοίας κρατεῖ μὴ καταπροδιδοὺς τὴν ἀρετὴν δι’ αὐτοὺς4Mc 2:10
For the law conquers even affection toward parents, not surrendering virtue on their account.
4Mc 2:10
For the law conquers even affection toward parents, not surrendering virtue on their account.
---
114Mc 2:1111καὶ τῆς πρὸς γαμετὴν φιλίας ἐπικρατεῖ διὰ τὴν παρανομίαν αὐτὴν ἀπελέγχων4Mc 2:11
And it prevails over marriage love, condemning it when transgressing law.
4Mc 2:11
It prevails over love for one’s wife, rebuking her when she breaks the law.
---
124Mc 2:1212καὶ τῆς τέκνων φιλίας κυριεύει διὰ κακίαν αὐτὰ κολάζων4Mc 2:12
And it lords it over the love of parents toward their children, for they punish them for vice; and it domineers over the intimacy of friends, reproving them when wicked.
4Mc 2:12
It lords it over the love of parents toward their children, for they punish them for vice. It domineers over the intimacy of friends, reproving them when wicked.
---
134Mc 2:1313καὶ τῆς φίλων συνηθείας δεσπόζει διὰ πονηρίαν αὐτοὺς ἐξελέγχων4Mc 2:13
And think it not a strange assertion that reasoning can in behalf of the law conquer even enmity.
4Mc 2:13
Don’t think it is a strange assertion that reasoning can on behalf of the law conquer even enmity.
---
144Mc 2:1414καὶ μὴ νομίσητε παράδοξον εἶναι ὅπου καὶ ἔχθρας ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς δύναται διὰ τὸν νόμον μήτε δενδροτομῶν τὰ ἥμερα τῶν πολεμίων φυτά τὰ δὲ τῶν ἐχθρῶν τοῖς ἀπολέσασι διασῴζων καὶ τὰ πεπτωκότα συνεγείρων4Mc 2:14
It alloweth not to cut down the cultivated herbage of an enemy, but preserveth it from the destroyers, and collecteth their fallen ruins.
4Mc 2:14
It doesn’t allow cutting down the fruit trees of an enemy, but preserves them from the destroyers, and collects their fallen ruins.
---
154Mc 2:1515καὶ τῶν βιαιοτέρων δὲ παθῶν κρατεῖν ὁ λογισμὸς φαίνεται φιλαρχίας καὶ κενοδοξίας καὶ ἀλαζονείας καὶ μεγαλαυχίας καὶ βασκανίας4Mc 2:15
And reason appears to be master of the more violent passions, as love of empire and empty boasting, and slander.
4Mc 2:15
Reason appears to be master of the more violent emotions, like love of empire, empty boasting, and slander.
---
164Mc 2:1616πάντα γὰρ ταῦτα τὰ κακοήθη πάθη ὁ σώφρων νοῦς ἀπωθεῖται ὥσπερ καὶ τὸν θυμόν καὶ γὰρ τούτου δεσπόζει4Mc 2:16
For the temperate understanding repels all these malignant passions, as it does wrath: for it masters even this.
4Mc 2:16
For the temperate understanding repels all these malignant emotions, as it does wrath; for it masters even this.
---
174Mc 2:1717θυμούμενός γέ τοι Μωυσῆς κατὰ Δαθαν καὶ Αβιρων οὐ θυμῷ τι κατ’ αὐτῶν ἐποίησεν ἀλλὰ λογισμῷ τὸν θυμὸν διῄτησεν4Mc 2:17
Thus Moses, when angered against Dathan and Abiram, did nothing to them in wrath, but regulated his anger by reasoning.
4Mc 2:17
Thus Moses, when angered against Dathan and Abiram, did nothing to them in wrath, but regulated his anger by reasoning.
---
184Mc 2:1818δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς ὡς ἔφην κατὰ τῶν παθῶν ἀριστεῦσαι καὶ τὰ μὲν αὐτῶν μεταθεῖναι τὰ δὲ καὶ ἀκυρῶσαι4Mc 2:18
For the temperate mind is able, as I said, to be superior to the passions, and to transfer some, and destroy others.
4Mc 2:18
For the temperate mind is able, as I said, to be superior to the emotions, and to correct some and destroy others.
---
194Mc 2:1919ἐπεὶ διὰ τί ὁ πάνσοφος ἡμῶν πατὴρ Ιακωβ τοὺς περὶ Συμεων καὶ Λευιν αἰτιᾶται μὴ λογισμῷ τοὺς Σικιμίτας ἐθνηδὸν ἀποσφάξαντας λέγων ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν4Mc 2:19
For why, else, does our most wise father Jacob blame Simeon and Levi for having irrationally slain the whole race of the Shechemites, saying, Cursed be their anger.
4Mc 2:19
For why else did our most wise father Jacob blame Simeon and Levi for having irrationally slain the whole race of the Shechemites, saying, “Cursed be their anger!”?
---
204Mc 2:2020εἰ μὴ γὰρ ἐδύνατο τοῦ θυμοῦ ὁ λογισμὸς κρατεῖν οὐκ ἂν εἶπεν οὕτως4Mc 2:20
For if reasoning did not possess the power of subduing angry affections, he would not have spoken thus.
4Mc 2:20
For if reasoning didn’t possess the power of subduing angry affections, he would not have said this.
---
214Mc 2:2121ὁπηνίκα γὰρ ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατεσκεύασεν τὰ πάθη αὐτοῦ καὶ τὰ ἤθη περιεφύτευσεν4Mc 2:21
For at the time when God created man, He implanted within him his passions and moral nature.
4Mc 2:21

For at the time when God created man, he implanted within him his emotions and moral nature.For at the time when God created man, He implanted within him his passions and moral nature.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
224Mc 2:2222ἡνίκα δὲ ἐπὶ πάντων τὸν ἱερὸν ἡγεμόνα νοῦν διὰ τῶν αἰσθητηρίων ἐνεθρόνισεν4Mc 2:22
And at that time He enthroned above all the holy leader mind, through the medium of the senses.
4Mc 2:22
At that time he enthroned the mind above all as the holy leader, through the medium of the senses.
---
234Mc 2:2323καὶ τούτῳ νόμον ἔδωκεν καθ’ ὃν πολιτευόμενος βασιλεύσει βασιλείαν σώφρονά τε καὶ δικαίαν καὶ ἀγαθὴν καὶ ἀνδρείαν4Mc 2:23
And He gave a law to this mind, by living according to which it will maintain a temperate, and just, and good, and manly reign.
4Mc 2:23
He gave a law to this mind, by living according to which it will maintain a temperate, just, good, and courageous reign.
---
244Mc 2:2424πῶς οὖν εἴποι τις ἄν εἰ τῶν παθῶν δεσπότης ἐστὶν ὁ λογισμός λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ κρατεῖ4Mc 2:24
How, then, a man may say, if reasoning be master of the passions, has it no control over forgetfulness and ignorance?
4Mc 2:24
How, then, a man may say, if reasoning is master of the emotions, has it no control over forgetfulness and ignorance?
---
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 07:32:42 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top