www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 18:11ὦ τῶν Αβραμιαίων σπερμάτων ἀπόγονοι παῖδες Ισραηλῖται πείθεσθε τῷ νόμῳ τούτῳ καὶ πάντα τρόπον εὐσεβεῖτε4Mc 18:1
O Israelitish children, descendants of the seed of Abraham, obey this law, and in every way be religious.
4Mc 18:1
¶O Israelite children, descendants of the seed of Abraham, obey this law and in every way be religious,
---
24Mc 18:22γινώσκοντες ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν δεσπότης ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς καὶ οὐ μόνον τῶν ἔνδοθεν ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξωθεν πόνων4Mc 18:2
Knowing that religious reasoning is lord of the passions, and those not only inward but outward.
4Mc 18:2
knowing that religious reasoning is lord of the emotions, and those not only inward but outward.
---
34Mc 18:33ἀνθ’ ὧν διὰ τὴν εὐσέβειαν προέμενοι τὰ σώματα τοῖς πόνοις ἐκεῖνοι οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐθαυμάσθησαν ἀλλὰ καὶ θείας μερίδος κατηξιώθησαν4Mc 18:3
When those persons giving up their bodies to pains for the sake of religion, were not only admired by men, but were deemed worthy of a divine portion.
4Mc 18:3
¶Therefore those people who gave up their bodies to pains for the sake of religion were not only admired by men, but were deemed worthy of a divine portion.
---
44Mc 18:44καὶ δι’ αὐτοὺς εἰρήνευσεν τὸ ἔθνος καὶ τὴν εὐνομίαν τὴν ἐπὶ τῆς πατρίδος ἀνανεωσάμενοι ἐκπεπόρθηκαν τοὺς πολεμίους4Mc 18:4
And the nation through them obtained peace, and having renewed the observance of the law in their country, drove the enemy out of the land.
4Mc 18:4
The nation through them obtained peace, and having renewed the observance of the law in their country, drove the enemy out of the land.
---
54Mc 18:55καὶ ὁ τύραννος Ἀντίοχος καὶ ἐπὶ γῆς τετιμώρηται καὶ ἀποθανὼν κολάζεται ὡς γὰρ οὐδὲν οὐδαμῶς ἴσχυσεν ἀναγκάσαι τοὺς Ιεροσολυμίτας ἀλλοφυλῆσαι καὶ τῶν πατρίων ἐθῶν ἐκδιαιτηθῆναι τότε ἀπάρας ἀπὸ τῶν Ιεροσολύμων ἐστράτευσεν ἐπὶ Πέρσας4Mc 18:5
And the tyrant Antiochus was both punished upon earth, and is punished now he is dead; for when he was quite unable to compel the Israelites to adopt foreign customs, and to desert the manner of life of their fathers,
4Mc 18:5
The tyrant Antiochus was both punished on earth, and is punished now that he is dead; for when he was quite unable to compel the Israelites to adopt foreign customs, and to desert the manner of life of their fathers,
---
64Mc 18:66ἔλεγεν δὲ ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα τοῖς τέκνοις4Mc 18:6
then, departing from Jerusalem, he made war against the Persians.
4Mc 18:6
then, departing from Jerusalem, he made war against the Persians.
---
74Mc 18:77ὅτι ἐγὼ ἐγενήθην παρθένος ἁγνὴ οὐδὲ ὑπερέβην πατρικὸν οἶκον ἐφύλασσον δὲ τὴν ᾠκοδομημένην πλευράν4Mc 18:7
And the righteous mother of the seven children spake also as follows to her offspring: I was a pure virgin, and went not beyond my father's house; but I took care of the built-up rib.
4Mc 18:7
The righteous mother of the seven children spoke also as follows to her offspring: “I was a pure virgin, and didn’t go beyond my father’s house, but I took care of the rib from which woman was made.
---
84Mc 18:88οὐδὲ ἔφθειρέν με λυμεὼν ἐρημίας φθορεὺς ἐν πεδίῳ οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπάτης ὄφις4Mc 18:8
No destroyer of the desert, or ravisher of the plain, injured me; nor did the destructive, deceitful snake, make spoil of my chaste virginity; and I remained with my husband during the period of my prime.
4Mc 18:8
No destroyer of the desert or ravisher of the plain injured me, nor did the destructive, deceitful snake make plunder of my chaste virginity. I remained with my husband during the time of my maturity.
---
94Mc 18:99ἔμεινα δὲ χρόνον ἀκμῆς σὺν ἀνδρί τούτων δὲ ἐνηλίκων γενομένων ἐτελεύτησεν ὁ πατὴρ αὐτῶν μακάριος μὲν ἐκεῖνος τὸν γὰρ τῆς εὐτεκνίας βίον ἐπιζήσας τὸν τῆς ἀτεκνίας οὐκ ὠδυνήθη καιρόν4Mc 18:9
And these my children, having arrived at maturity, their father died: blessed was he! for having sought out a life of fertility in children, he was not grieved with a period of loss of children.
4Mc 18:9
When these, my children, arrived at maturity, their father died. He was blessed! For having sought out a life of fertility in children, he was not grieved with a period of loss of children.
---
104Mc 18:1010ὃς ἐδίδασκεν ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας4Mc 18:10
And he used to teach you, when yet with you, the law and the prophets.
4Mc 18:10
He used to teach you, when yet with you, the law and the prophets.
---
114Mc 18:1111τὸν ἀναιρεθέντα Αβελ ὑπὸ Καιν ἀνεγίνωσκέν τε ὑμῖν καὶ τὸν ὁλοκαρπούμενον Ισαακ καὶ τὸν ἐν φυλακῇ Ιωσηφ4Mc 18:11
He used to read to you the slaying of Abel by Cain, and the offering up of Isaac, and the imprisonment of Joseph.
4Mc 18:11
He used to read to you about the slaying of Abel by Cain, the offering up of Isaac, and the imprisonment of Joseph.
---
124Mc 18:1212ἔλεγεν δὲ ὑμῖν τὸν ζηλωτὴν Φινεες ἐδίδασκέν τε ὑμᾶς τοὺς ἐν πυρὶ Ανανιαν καὶ Αζαριαν καὶ Μισαηλ4Mc 18:12
And he used to tell you of the zealous Phinehas; and informed you of Ananias and Azarias, and Misael in the fire.
4Mc 18:12
He used to tell you of the zealous Phinehas, and informed you of Ananias, Azarias, and Misael in the fire.
---
134Mc 18:1313ἐδόξαζεν δὲ καὶ τὸν ἐν λάκκῳ λεόντων Δανιηλ ὃν ἐμακάριζεν4Mc 18:13
And he used to glorify Daniel, who was in the den of lions, and pronounce him blessed.
4Mc 18:13
He used to glorify Daniel, who was in the den of lions, and pronounce him blessed.
---
144Mc 18:1414ὑπεμίμνῃσκεν δὲ ὑμᾶς καὶ τὴν Ησαιου γραφὴν τὴν λέγουσαν κἂν διὰ πυρὸς διέλθῃς φλὸξ οὐ κατακαύσει σε4Mc 18:14
And he used to put you in mind of the scripture of Esaias, which saith, Even if thou pass through the fire, it shall not burn thee.
4Mc 18:14
He used to remind you of the scripture of Esaias, which says, “Even if you pass through the fire, it won’t burn you.”
---
154Mc 18:1515τὸν ὑμνογράφον ἐμελῴδει ὑμῖν Δαυιδ λέγοντα πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων4Mc 18:15
He chanted to you David, the hymn-writer, who saith, Many are the afflictions of the just.
4Mc 18:15
He chanted to you David, the hymn writer, who says, “Many are the afflictions of the just.”
---
164Mc 18:1616τὸν Σαλωμῶντα ἐπαροιμίαζεν ὑμῖν λέγοντα ξύλον ζωῆς ἐστιν τοῖς ποιοῦσιν αὐτοῦ τὸ θέλημα4Mc 18:16
He declared the proverbs of Solomon, who saith, He is a tree of life to all those who do His will.
4Mc 18:16
He declared the proverbs of Solomon, who says, “He is a tree of life to all those who do His will.”
---
174Mc 18:1717τὸν Ιεζεκιηλ ἐπιστοποίει τὸν λέγοντα εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ ταῦτα4Mc 18:17
He used to verify Ezekiel, who said, Shall these dry bones live?
4Mc 18:17
He used to confirm what Ezekiel said: “Will these dry bones live?”
---
184Mc 18:1818ᾠδὴν μὲν γάρ ἣν ἐδίδαξεν Μωυσῆς οὐκ ἐπελάθετο διδάσκων τὴν λέγουσαν4Mc 18:18
For he did not forget the song which Moses taught, proclaiming, I will kill, and I will make to live.
4Mc 18:18
For he didn’t forget the song which Moses taught, proclaiming, “I will kill, and I will make alive.”
---
194Mc 18:1919ἐγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω αὕτη ἡ ζωὴ ὑμῶν καὶ ἡ μακρότης τῶν ἡμερῶν4Mc 18:19
This is our life, and the length of our days.
4Mc 18:19
This is our life and the length of our days.
---
204Mc 18:2020ὦ πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς ὅτε ὁ πικρὸς Ἑλλήνων τύραννος πῦρ πυρὶ σβέσας λέβησιν ὠμοῖς καὶ ζέουσι θυμοῖς ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν καταπέλτην καὶ πάλιν τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ παῖδας τῆς Αβρααμίτιδος4Mc 18:20
O that bitter, and yet not bitter, day when the bitter tyrant of the Greeks, quenching fire with fire in his cruel caldrons, brought with boiling rage the seven sons of the daughter of Abraham to the catapelt, and to all his torments!
4Mc 18:20
¶O that bitter, and yet not bitter, day when the bitter tyrant of the Greeks, quenching fire with fire in his cruel caldrons, brought with boiling rage the seven sons of the daughter of Abraham to the rack, and to all his torments!
---
214Mc 18:2121τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας ἐπήρωσεν καὶ γλώσσας ἐξέτεμεν καὶ βασάνοις ποικίλαις ἀπέκτεινεν4Mc 18:21
He pierced the balls of their eyes, and cut out their tongues, and put them to death with varied tortures.
4Mc 18:21
He pierced the balls of their eyes, and cut out their tongues, and put them to death with varied tortures.
---
224Mc 18:2222ὑπὲρ ὧν ἡ θεία δίκη μετῆλθεν καὶ μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα τύραννον4Mc 18:22
Wherefore divine retribution pursued and will pursue the pestilent wretch.
4Mc 18:22
Therefore divine retribution pursued and will pursue the pestilent wretch.
---
234Mc 18:2323οἱ δὲ Αβραμιαῖοι παῖδες σὺν τῇ ἀθλοφόρῳ μητρὶ εἰς πατέρων χορὸν συναγελάζονται ψυχὰς ἁγνὰς καὶ ἀθανάτους ἀπειληφότες παρὰ τοῦ θεοῦ4Mc 18:23
But the children of Abraham, with their victorious mother, are assembled together to the choir of their father; having received pure and immortal souls from God.
4Mc 18:23
But the children of Abraham, with their victorious mother, are assembled together to the choir of their father, having received pure and immortal souls from God.
---
244Mc 18:2424ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αμην4Mc 18:24
To whom be glory for ever and ever. Amen.
4Mc 18:24
To him be glory forever and ever. Amen.
---
« Ch 17

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 15-Jul-2024 04:20:30 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top