www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 17:11ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινὲς ὅτι ὡς ἔμελλεν συλλαμβάνεσθαι καὶ αὐτὴ πρὸς θάνατον ἵνα μὴ ψαύσειέν τις τοῦ σώματος αὐτῆς ἑαυτὴν ἔρριψε κατὰ τῆς πυρᾶς4Mc 17:1
And some of the spearbearers said, that when she herself was about to be seized for the purpose of being put to death, she threw herself upon the pile, rather than they should touch her person.
4Mc 17:1
¶Some of the spearbearers said that when she herself was about to be seized for the purpose of being put to death, she threw herself on the pile, rather than let them touch her body.
---
24Mc 17:22ὦ μήτηρ σὺν ἑπτὰ παισὶν καταλύσασα τὴν τοῦ τυράννου βίαν καὶ ἀκυρώσασα τὰς κακὰς ἐπινοίας αὐτοῦ καὶ δείξασα τὴν τῆς πίστεως γενναιότητα4Mc 17:2
O thou mother, who together with seven children didst destroy the violence of the tyrant, and render void his wicked intentions, and exhibit the nobleness of faith!
4Mc 17:2
O you mother, who together with seven children destroyed the violence of the tyrant, and rendered void his wicked intentions, and exhibited the nobleness of faith!
---
34Mc 17:33καθάπερ γὰρ σὺ στέγη ἐπὶ τοὺς στύλους τῶν παίδων γενναίως ἱδρυμένη ἀκλινὴς ὑπήνεγκας τὸν διὰ τῶν βασάνων σεισμόν4Mc 17:3
For thou, as an house bravely built upon the pillar of thy children, didst bear without swaying, the shock of tortures.
4Mc 17:3
For you, like a house bravely built on the pillar of your children, bore the shock of tortures without swaying.
---
44Mc 17:44θάρρει τοιγαροῦν ὦ μήτηρ ἱερόψυχε τὴν ἐλπίδα τῆς ὑπομονῆς βεβαίαν ἔχουσα πρὸς τὸν θεόν4Mc 17:4
Be of good cheer, therefore, O holy-minded mother! holding the firm substance of the hope of your steadfastness with God.
4Mc 17:4
Cheer up, therefore, O holy-minded mother! Hold the firm hope of your steadfastness with God.
---
54Mc 17:55οὐχ οὕτως σελήνη κατ’ οὐρανὸν σὺν ἄστροις σεμνὴ καθέστηκεν ὡς σὺ τοὺς ἰσαστέρους ἑπτὰ παῖδας φωταγωγήσασα πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἔντιμος καθέστηκας θεῷ καὶ ἐστήρισαι σὺν αὐτοῖς ἐν οὐρανῷ4Mc 17:5
Not so gracious does the moon appear with the stars in heaven, as thou art established honourable before God, and fixed in the firmament with thy sons who thou didst illuminate with religion to the stars.
4Mc 17:5
Not so gracious does the moon appear with the stars in heaven, as you are established as honorable before God, and fixed in the sky with your sons whom you illuminated with religion to the stars.
---
64Mc 17:66ἦν γὰρ ἡ παιδοποιία σου ἀπὸ Αβρααμ τοῦ πατρός4Mc 17:6
For thy bearing of children was after the fashion of a child of Abraham.
4Mc 17:6
For your bearing of children was after the manner of a child of Abraham.
---
74Mc 17:77εἰ δὲ ἐξὸν ἡμῖν ἦν ὥσπερ ἐπί τινος ζωγραφῆσαι τὴν τῆς εὐσεβείας σου ἱστορίαν οὐκ ἂν ἔφριττον οἱ θεωροῦντες ὁρῶντες μητέρα ἑπτὰ τέκνων δι’ εὐσέβειαν ποικίλας βασάνους μέχρι θανάτου ὑπομείνασαν4Mc 17:7
And, were it lawful for us to paint as on a tablet the religion of thy story, the spectators would not shudder at beholding the mother of seven children enduring for the sake of religion various tortures even unto death.
4Mc 17:7
¶If it were lawful for us to paint as on a tablet the religion of your story, the spectators wouldn’t shudder at seeing the mother of seven children enduring for the sake of religion various tortures even to death.
---
84Mc 17:88καὶ γὰρ ἄξιον ἦν καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἐπιταφίου ἀναγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς ἀπὸ τοῦ ἔθνους εἰς μνείαν λεγόμενα4Mc 17:8
And it had been a worth thing to have inscribed upon the tomb itself these words as a memorial to those of the nation,
4Mc 17:8
It would have been a worthwhile thing to have inscribed on the tomb itself these words as a memorial to those of the nation,
---
94Mc 17:99ἐνταῦθα γέρων ἱερεὺς καὶ γυνὴ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παῖδες ἐγκεκήδευνται διὰ τυράννου βίαν τὴν Εβραίων πολιτείαν καταλῦσαι θέλοντος4Mc 17:9
Here an aged priest, and an aged woman, and seven sons, are buried through the violence of a tyrant, who wished to destroy the polity of the Hebrews.
4Mc 17:9
“Here an aged priest, and an aged woman, and seven sons, are buried through the violence of a tyrant, who wished to destroy the society of the Hebrews.
---
104Mc 17:1010οἳ καὶ ἐξεδίκησαν τὸ γένος εἰς θεὸν ἀφορῶντες καὶ μέχρι θανάτου τὰς βασάνους ὑπομείναντες4Mc 17:10
These also avenged their nation, looking unto God, and enduring torments unto death.
4Mc 17:10
These also avenged their nation, looking to God, and enduring torments to death.”
---
114Mc 17:1111ἀληθῶς γὰρ ἦν ἀγὼν θεῖος ὁ δι’ αὐτῶν γεγενημένος4Mc 17:11
For it was truly a divine contest which was carried through by them.
4Mc 17:11
For it was truly a divine contest which was carried through by them.
---
124Mc 17:1212ἠθλοθέτει γὰρ τότε ἀρετὴ δι’ ὑπομονῆς δοκιμάζουσα τὸ νῖκος ἀφθαρσία ἐν ζωῇ πολυχρονίῳ4Mc 17:12
For at that time virtue presided over the contest, approving the victory through endurance, namely, immortality, eternal life.
4Mc 17:12
For at that time virtue presided over the contest, approving the victory through endurance, namely, immortality, eternal life.
---
134Mc 17:1313Ελεαζαρ δὲ προηγωνίζετο ἡ δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων ἐνήθλει οἱ δὲ ἀδελφοὶ ἠγωνίζοντο4Mc 17:13
Eleazar was the first to contend: and the mother of the seven children entered the contest; and the brethren contended.
4Mc 17:13
Eleazar was the first to contend. The mother of the seven children entered the contest, and the kindred contended.
---
144Mc 17:1414ὁ τύραννος ἀντηγωνίζετο ὁ δὲ κόσμος καὶ ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος ἐθεώρει4Mc 17:14
The tyrant was the opposite; and the world and living men were the spectators.
4Mc 17:14
The tyrant was the antagonist; and the world and living men were the spectators.
---
154Mc 17:1515θεοσέβεια δὲ ἐνίκα τοὺς ἑαυτῆς ἀθλητὰς στεφανοῦσα4Mc 17:15
And reverence for God conquered, and crowned her own athletes.
4Mc 17:15
Reverence for God conquered, and crowned her own athletes.
---
164Mc 17:1616τίνες οὐκ ἐθαύμασαν τοὺς τῆς θείας νομοθεσίας ἀθλητάς τίνες οὐκ ἐξεπλάγησαν4Mc 17:16
Who did not admire those champions of true legislation? who were not astonied?
4Mc 17:16
Who didn’t admire those champions of true legislation? Who were not amazed?
---
174Mc 17:1717αὐτός γέ τοι ὁ τύραννος καὶ ὅλον τὸ συμβούλιον ἐθαύμασαν αὐτῶν τὴν ὑπομονήν4Mc 17:17
The tyrant himself, and all their council, admired their endurance;
4Mc 17:17
The tyrant himself, and all their council, admired their endurance,
---
184Mc 17:1818δι’ ἣν καὶ τῷ θείῳ νῦν παρεστήκασιν θρόνῳ καὶ τὸν μακάριον βιοῦσιν αἰῶνα4Mc 17:18
through which, also, they now stand beside the divine throne, and live a blessed life.
4Mc 17:18
through which, they also now stand beside the divine throne and live a blessed life.
---
194Mc 17:1919καὶ γάρ φησιν ὁ Μωυσῆς καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου4Mc 17:19
For Moses saith, And all the saints are under thine hands.
4Mc 17:19
For Moses says, “All the saints are under your hands.”
---
204Mc 17:2020καὶ οὗτοι οὖν ἁγιασθέντες διὰ θεὸν τετίμηνται οὐ μόνον ταύτῃ τῇ τιμῇ ἀλλὰ καὶ τῷ δι’ αὐτοὺς τὸ ἔθνος ἡμῶν τοὺς πολεμίους μὴ ἐπικρατῆσαι4Mc 17:20
These, therefore, having been sanctified through God, have been honoured not only with this honour, but that also by their means the enemy did not overcome our nation;
4Mc 17:20
These, therefore, having been sanctified through God, have been honored not only with this honor, but that also by the fact that because of them, the enemy didn’t overcome our nation.
---
214Mc 17:2121καὶ τὸν τύραννον τιμωρηθῆναι καὶ τὴν πατρίδα καθαρισθῆναι ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἁμαρτίας4Mc 17:21
and that the tyrant was punished, and their country purified.
4Mc 17:21
That tyrant was punished and their country purified.
---
224Mc 17:2222καὶ διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ θανάτου αὐτῶν ἡ θεία πρόνοια τὸν Ισραηλ προκακωθέντα διέσωσεν4Mc 17:22
For they became the ransom to the sin of the nation; and the Divine Providence saved Israel, aforetime afflicted, by the blood of those pious ones, and the propitiatory death.
4Mc 17:22
For they became the ransom to the sin of the nation. The Divine Providence saved Israel, which was afflicted before, by the blood of those pious ones and the death that appeased wrath.
---
234Mc 17:2323πρὸς γὰρ τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν ὑπομονὴν ὁ τύραννος ἀπιδὼν ἀνεκήρυξεν ὁ Ἀντίοχος τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων ὑπομονὴν4Mc 17:23
For the tyrant Antiochus, looking to their manly virtue, and to their endurance in torture, proclaimed that endurance as an example to his soldiers.
4Mc 17:23
For the tyrant Antiochus, looking to their courageous virtue and to their endurance in torture, proclaimed that endurance as an example to his soldiers.
---
244Mc 17:2424ἔσχεν τε αὐτοὺς γενναίους καὶ ἀνδρείους εἰς πεζομαχίαν καὶ πολιορκίαν καὶ ἐκπορθήσας ἐνίκησεν πάντας τοὺς πολεμίους4Mc 17:24
And they proved to be to him noble and brave for land battles and for sieges; and he conquered and stormed the towns of all his enemies.
4Mc 17:24
They proved to be to him noble and brave for land battles and for sieges; and he conquered and stormed the towns of all his enemies.
---
« Ch 16» Ch 18

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Jul-2024 06:01:06 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top