www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 16:11εἰ δὲ τοίνυν καὶ γυνὴ καὶ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παίδων μήτηρ ὑπέμεινεν τὰς μέχρι θανάτου βασάνους τῶν τέκνων ὁρῶσα ὁμολογουμένως αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός4Mc 16:1
If, then, even a woman, and that an aged one, and the mother of seven children, endured to see her children's torments even unto death, confessedly religious reasoning is master even of the passions.
4Mc 16:1
¶If, then, even a woman, and that an aged one, and the mother of seven children, endured to see her children’s torments even to death, it must be admitted that religious reasoning is master even of the emotions.
---
24Mc 16:22ἀπέδειξα οὖν ὅτι οὐ μόνον ἄνδρες τῶν παθῶν ἐκράτησαν ἀλλὰ καὶ γυνὴ τῶν μεγίστων βασάνων ὑπερεφρόνησεν4Mc 16:2
I have proved, then, that not only men have obtained the mastery of their passions, but also that a woman despised the greatest torments.
4Mc 16:2
I have proved, then, that not only men have obtained the mastery of their emotions, but also that a woman despised the greatest torments.
---
34Mc 16:33καὶ οὐχ οὕτως οἱ περὶ Δανιηλ λέοντες ἦσαν ἄγριοι οὐδὲ ἡ Μισαηλ ἐκφλεγομένη κάμινος λαβροτάτῳ πυρί ὡς ἡ τῆς φιλοτεκνίας περιέκαιεν ἐκείνην φύσις ὁρῶσαν αὐτῆς οὕτως ποικίλως βασανιζομένους τοὺς ἑπτὰ υἱούς4Mc 16:3
And not so fierce were the lions round Daniel, nor the furnace of Misael burning with most vehement fires as that natural love of children burned within her, when she beheld her seven sons tortured.
4Mc 16:3
The lions around Daniel were not so fierce, nor the furnace of Misael burning with most vehement fires as that natural love of children burned within her, when she saw her seven sons tortured.
---
44Mc 16:44ἀλλὰ τῷ λογισμῷ τῆς εὐσεβείας κατέσβεσεν τὰ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα πάθη ἡ μήτηρ4Mc 16:4
But with the reasoning of religion the mother quenched passions so great and powerful.
4Mc 16:4
But with the reasoning of religion the mother quenched emotions so great and powerful.
---
54Mc 16:55καὶ γὰρ τοῦτο ἐπιλογίσασθε ὅτι δειλόψυχος εἰ ἦν ἡ γυνὴ καίπερ μήτηρ οὖσα ὠλοφύρετο ἂν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἴσως ἂν ταῦτα εἶπεν4Mc 16:5
For we must consider also this: that, had the woman been faint hearted, as being their other, she would have lamented over them; and perhaps might have spoken thus:
4Mc 16:5
For we must consider also this: that, had the woman been faint hearted, as being their mother, she would have lamented over them, and perhaps might have spoken thus:
---
64Mc 16:66ὦ μελέα ἔγωγε καὶ πολλάκις τρισαθλία ἥτις ἑπτὰ παῖδας τεκοῦσα οὐδενὸς μήτηρ γεγένημαι4Mc 16:6
Ah! wretched I, and many times miserable; who having born seven sons, have become the mother of none.
4Mc 16:6
“Ah! I am wretched and many times miserable, who having born seven sons, have become the mother of none.
---
74Mc 16:77ὦ μάταιοι ἑπτὰ κυοφορίαι καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκάμηνοι καὶ ἄκαρποι τιθηνίαι καὶ ταλαίπωροι γαλακτοτροφίαι4Mc 16:7
O seven useless childbirths, and seven profitless periods of labour, and fruitless givings of suck, and miserable nursings at the breast.
4Mc 16:7
O seven useless childbirths, and seven profitless periods of labor, and fruitless givings of suck, and miserable nursings at the breast.
---
84Mc 16:88μάτην δὲ ἐφ’ ὑμῖν ὦ παῖδες πολλὰς ὑπέμεινα ὠδῖνας καὶ χαλεπωτέρας φροντίδας ἀνατροφῆς4Mc 16:8
Vainly, for your sakes, O sons, have I endured many pangs, and the more difficult anxieties of rearing.
4Mc 16:8
Vainly, for your sakes, O sons, have I endured many pangs, and the more difficult anxieties of rearing.
---
94Mc 16:99ὦ τῶν ἐμῶν παίδων οἱ μὲν ἄγαμοι οἱ δὲ γήμαντες ἀνόνητοι οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθήσομαι4Mc 16:9
Alas, of my children, some of you unmarried, and some who have married to no profit, I shall not see your children, nor be felicitated as a grandmother.
4Mc 16:9
Alas, of my children, some of you unmarried, and some who have married to no profit, I will not see your children, nor have the joy of being a grandmother.
---
104Mc 16:1010ὦ ἡ πολύπαις καὶ καλλίπαις ἐγὼ γυνὴ χήρα καὶ μόνη πολύθρηνος4Mc 16:10
Ah, that I who had many and fair children, should be a lone widow full of sorrows!
4Mc 16:10
Ah, that I who had many and fair children, should be a lone widow full of sorrows!
---
114Mc 16:1111οὐδ’ ἂν ἀποθάνω θάπτοντα τῶν υἱῶν ἕξω τινά4Mc 16:11
Nor, should I die, shall I have a son to bury me. But with such a lament as this the holy and God-fearing mother bewailed none of them.
4Mc 16:11
Nor, should I die, will I have a son to bury me.” But with such a lament as this, the holy and God-fearing mother wept for none of them.
---
124Mc 16:1212ἀλλὰ τούτῳ τῷ θρήνῳ οὐδένα ὠλοφύρετο ἡ ἱερὰ καὶ θεοσεβὴς μήτηρ οὐδ’ ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν ἀπέτρεπεν αὐτῶν τινα οὐδ’ ὡς ἀποθνῃσκόντων ἐλυπήθη4Mc 16:12
Nor did she divert any of them from death, nor grieve for them as for the dead.
4Mc 16:12
Nor did she divert any of them from death, nor grieve for them as for the dead.
---
134Mc 16:1313ἀλλ’ ὥσπερ ἀδαμάντινον ἔχουσα τὸν νοῦν καὶ εἰς ἀθανασίαν ἀνατίκτουσα τὸν τῶν υἱῶν ἀριθμὸν μᾶλλον ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τὸν θάνατον αὐτοὺς προετρέπετο ἱκετεύουσα4Mc 16:13
But as one possessed with an adamantine mind, and as one bringing forth again her full number of sons to immortality, she rather with supplication exhorted them to death in behalf of religion.
4Mc 16:13
But as one possessed with an adamant mind, and as one bringing forth again her full number of sons to immortality, she rather urged them to death on behalf of religion.
---
144Mc 16:1414ὦ μῆτερ δι’ εὐσέβειαν θεοῦ στρατιῶτι πρεσβῦτι καὶ γύναι διὰ καρτερίαν καὶ τύραννον ἐνίκησας καὶ ἔργοις δυνατωτέρα καὶ λόγοις εὑρέθης ἀνδρός4Mc 16:14
O woman, soldier of God for religion, thou, aged and a female, hast conquered through endurance even a tyrant; and though but weak, hast been found more powerful in deeds and words.
4Mc 16:14
O woman, soldier of God for religion, you, aged and a female, have conquered through endurance even a tyrant; and even though weak, have been found more powerful in deeds and words.
---
154Mc 16:1515καὶ γὰρ ὅτε συνελήμφθης μετὰ τῶν παίδων εἱστήκεις τὸν Ελεαζαρον ὁρῶσα βασανιζόμενον καὶ ἔλεγες τοῖς παισὶν ἐν τῇ Εβραΐδι φωνῇ4Mc 16:15
For when thou wast seized along with thy children, thou stoodest looking upon Eleazar in torments, and saidst to thy sons in the Hebrew tongue,
4Mc 16:15
For when you were seized along with your children, you stood looking at Eleazar in torture, and said to your sons in the Hebrew tongue,
---
164Mc 16:1616ὦ παῖδες γενναῖος ὁ ἀγών ἐφ’ ὃν κληθέντες ὑπὲρ τῆς διαμαρτυρίας τοῦ ἔθνους ἐναγωνίσασθε προθύμως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου4Mc 16:16
O sons, noble is the contest; to which you being called as a witness for the nation, strive zealously for the laws of your country.
4Mc 16:16
“O sons, the contest is noble, to which you being called as a witness for the nation, strive zealously for the laws of your country.
---
174Mc 16:1717καὶ γὰρ αἰσχρὸν τὸν μὲν γέροντα τοῦτον ὑπομένειν τὰς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἀλγηδόνας ὑμᾶς δὲ τοὺς νεανίσκους καταπλαγῆναι τὰς βασάνους4Mc 16:17
For it were disgraceful that this old man should endure pains for the sake of righteousness, and that you who are younger should be afraid of the tortures.
4Mc 16:17
For it would be disgraceful if this old man endured pains for the sake of righteousness, and that you who are younger would be afraid of the tortures.
---
184Mc 16:1818ἀναμνήσθητε ὅτι διὰ τὸν θεὸν τοῦ κόσμου μετελάβετε καὶ τοῦ βίου ἀπελαύσατε4Mc 16:18
Remember that through God ye obtained existence, and have enjoyed it.
4Mc 16:18
Remember that through God, you obtained existence and have enjoyed it.
---
194Mc 16:1919καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλετε πάντα πόνον ὑπομένειν διὰ τὸν θεόν4Mc 16:19
And on this second account ye ought to bear every affliction because of God.
4Mc 16:19
Therefore, you ought to bear every affliction because of God.
---
204Mc 16:2020δι’ ὃν καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν Αβρααμ ἔσπευδεν τὸν ἐθνοπάτορα υἱὸν σφαγιάσαι Ισαακ καὶ τὴν πατρῴαν χεῖρα ξιφηφόρον καταφερομένην ἐπ’ αὐτὸν ὁρῶν οὐκ ἔπτηξεν4Mc 16:20
For whom also our father Abraham was forward to sacrifice Isaac our progenitor, and shuddered not at the sight of his own paternal hand descending down with the sword upon him.
4Mc 16:20
For him also our father Abraham was zealous to sacrifice Isaac our progenitor, and didn’t shudder at the sight of his own paternal hand descending down with the sword upon him.
---
214Mc 16:2121καὶ Δανιηλ ὁ δίκαιος εἰς λέοντας ἐβλήθη καὶ Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπεσφενδονήθησαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν θεόν4Mc 16:21
And the righteous Daniel was cast unto the lions; and Ananias, and Azarias, and Misael, were slung out into a furnace of fire; yet they endured through God.
4Mc 16:21
The righteous Daniel was cast to the lions; and Ananias, Azarias, and Misael were hurled into a fiery furnace, yet they endured through God.
---
224Mc 16:2222καὶ ὑμεῖς οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν πρὸς τὸν θεὸν ἔχοντες μὴ χαλεπαίνετε4Mc 16:22
You, then, having the same faith towards God, be not troubled.
4Mc 16:22
You, then, having the same faith toward God, don’t be troubled.
---
234Mc 16:2323ἀλόγιστον γὰρ εἰδότας εὐσέβειαν μὴ ἀνθίστασθαι τοῖς πόνοις4Mc 16:23
For it is unreasonable that they who know religion should not stand up against troubles.
4Mc 16:23
For it is unreasonable that they who know religion wouldn’t stand up against troubles.
---
244Mc 16:2424διὰ τούτων τῶν λόγων ἡ ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱῶν παρακαλοῦσα ἀποθανεῖν ἔπεισεν μᾶλλον ἢ παραβῆναι τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ4Mc 16:24
With these arguments, the mother of seven, exhorting each of her sons, over-persuaded them from transgressing the commandment of God.
4Mc 16:24
With these arguments, the mother of seven, exhorting each of her sons, encouraged and persuaded them not to transgress God’s commandment.
---
254Mc 16:2525ἔτι δὲ καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι οἱ διὰ τὸν θεὸν ἀποθνῄσκοντες ζῶσιν τῷ θεῷ ὥσπερ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ πάντες οἱ πατριάρχαι4Mc 16:25
And they saw this, too, that they who die for God, live to God; as Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the patriarchs.
4Mc 16:25
They saw this, too, that those who die for God, live to God, like Abraham, Isaac, Jacob, and all the patriarchs.
---
« Ch 15» Ch 17

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Apr-2024 23:51:23 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top