www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 15:11ὦ λογισμὲ τέκνων παθῶν τύραννε καὶ εὐσέβεια μητρὶ τέκνων ποθεινοτέρα4Mc 15:1
O reasoning of the sons, lord over the passions, and religion more desirable to a mother than progeny!
4Mc 15:1
¶O reasoning of the sons, lord over the emotions, and religion more desirable to a mother than children!
---
24Mc 15:22μήτηρ δυεῖν προκειμένων εὐσεβείας καὶ τῆς ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίας προσκαίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν4Mc 15:2
The mother, when two things were set before here, religion and the safety of her seven sons for a time, on the conditional promise of a tyrant,
4Mc 15:2
The mother, when two things were set before her, religion and the safety of her seven sons for a time, on the conditional promise of a tyrant,
---
34Mc 15:33τὴν εὐσέβειαν μᾶλλον ἠγάπησεν τὴν σῴζουσαν εἰς αἰωνίαν ζωὴν κατὰ θεόν4Mc 15:3
rather elected the religion which according to God preserves to eternal life.
4Mc 15:3
rather elected the religion which according to God preserves to eternal life.
---
44Mc 15:44ὦ τίνα τρόπον ἠθολογήσαιμι φιλότεκνα γονέων πάθη ψυχῆς τε καὶ μορφῆς ὁμοιότητα εἰς μικρὸν παιδὸς χαρακτῆρα θαυμάσιον ἐναποσφραγίζομεν μάλιστα διὰ τὸ τῶν παθῶν τοῖς γεννηθεῖσιν τὰς μητέρας τῶν πατέρων καθεστάναι συμπαθεστέρας4Mc 15:4
O in what way can I describe ethically the affections of parents toward their children, the resemblance of soul and of form engrafted into the small type of a child in a wonderful manner, especially through the greater sympathy of mothers with the feelings of those born of them!
4Mc 15:4
In what way can I describe ethically the affections of parents toward their children, the resemblance of soul and of form impressed into the small type of a child in a wonderful manner, especially through the greater sympathy of mothers with the feelings of those born of them!
---
54Mc 15:55ὅσῳ γὰρ καὶ ἀσθενόψυχοι καὶ πολυγονώτεραι ὑπάρχουσιν αἱ μητέρες τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν φιλοτεκνότεραι4Mc 15:5
for by how much mothers are by nature weak in disposition and prolific in offspring, by so much the fonder they are of children.
4Mc 15:5
For by how much mothers are by nature weak in disposition and prolific in offspring, by so much the fonder they are of children.
---
64Mc 15:66πασῶν δὲ τῶν μητέρων ἐγένετο ἡ τῶν ἑπτὰ παίδων μήτηρ φιλοτεκνοτέρα ἥτις ἑπτὰ κυοφορίαις τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπιφυτευομένη φιλοστοργίαν4Mc 15:6
And of all mothers the mother of the seven was the fondest of children, who in seven childbirths had deeply engendered love toward them;
4Mc 15:6
Of all mothers, the mother of the seven was the fondest of children, who in seven childbirths had deeply engendered love toward them.
---
74Mc 15:77καὶ διὰ πολλὰς τὰς καθ’ ἕκαστον αὐτῶν ὠδῖνας ἠναγκασμένη τὴν εἰς αὐτοὺς ἔχειν συμπάθειαν4Mc 15:7
and through her many pains undergone in connection with each one, was compelled to feel sympathy with them;
4Mc 15:7
Through her many pains undergone in connection with each one, she was compelled to feel sympathy with them;
---
84Mc 15:88διὰ τὸν πρὸς τὸν θεὸν φόβον ὑπερεῖδεν τὴν τῶν τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν4Mc 15:8
yet, through fear of God, she neglected the temporary salvation of her children.
4Mc 15:8
yet, through fear of God, she neglected the temporary salvation of her children.
---
94Mc 15:99οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλοκἀγαθίαν τῶν υἱῶν καὶ τὴν πρὸς τὸν νόμον αὐτῶν εὐπείθειαν μείζω τὴν ἐν αὐτοῖς ἔσχεν φιλοστοργίαν4Mc 15:9
Not but that, on account of the excellent disposition to the law, her maternal affection toward them was increased.
4Mc 15:9
Not only so, but on account of the excellent disposition to the law, her maternal affection toward them was increased.
---
104Mc 15:1010δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώφρονες καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλομήτορες οὕτως ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα φυλάσσοντας πείθεσθαι αὐτῇ4Mc 15:10
For they were both just and temperate, and manly, and high-minded, and fond of their brethren, and so fond of their mother that even unto death they obeyed her by observing the law.
4Mc 15:10
For they were both just and temperate, and courageous, high-minded, fond of their kindred, and so fond of their mother that even to death they obeyed her by observing the law.
---
114Mc 15:1111ἀλλ’ ὅμως καίπερ τοσούτων ὄντων τῶν περὶ τὴν φιλοτεκνίαν εἰς συμπάθειαν ἑλκόντων τὴν μητέρα ἐπ’ οὐδενὸς αὐτῶν τὸν λογισμὸν αὐτῆς αἱ παμποίκιλοι βάσανοι ἴσχυσαν μετατρέψαι4Mc 15:11
And yet, though there were so many circumstances connected with love of children to draw on a mother to sympathy, in the case of none of them were the various tortures able to pervert her principle.
4Mc 15:11
¶Yet, though there were so many circumstances connected with love of children to draw on a mother to sympathy, in the case of none of them were the various tortures able to pervert her principle.
---
124Mc 15:1212ἀλλὰ καὶ καθ’ ἕνα παῖδα καὶ ὁμοῦ πάντας ἡ μήτηρ ἐπὶ τὸν τῆς εὐσεβείας προετρέπετο θάνατον4Mc 15:12
But she inclined each one separately and all together to death for religion.
4Mc 15:12
But she inclined each one separately and all together to death for religion.
---
134Mc 15:1313ὦ φύσις ἱερὰ καὶ φίλτρα γονέων καὶ γένεσι φιλόστοργε καὶ τροφεία καὶ μητέρων ἀδάμαστα πάθη4Mc 15:13
O holy nature and parental feeling, and reward of bringing up children, and unconquerable maternal affection!
4Mc 15:13
O holy nature and parental feeling, and reward of bringing up children, and unconquerable maternal affection!
---
144Mc 15:1414καθένα στρεβλούμενον καὶ φλεγόμενον ὁρῶσα μήτηρ οὐ μετεβάλλετο διὰ τὴν εὐσέβειαν4Mc 15:14
At the racking and roasting of each one of them, the observant mother was prevented by religion from changing.
4Mc 15:14
At the racking and roasting of each one of them, the observant mother was prevented by religion from changing.
---
154Mc 15:1515τὰς σάρκας τῶν τέκνων ἑώρα περὶ τὸ πῦρ τηκομένας καὶ τοὺς τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν δακτύλους ἐπὶ γῆς σπαίροντας καὶ τὰς τῶν κεφαλῶν μέχρι τῶν περὶ τὰ γένεια σάρκας ὥσπερ προσωπεῖα προκειμένας4Mc 15:15
She beheld her children's flesh dissolving around the fire; and their extremities quivering on the ground, and the flesh of their heads dropped forwards down to their beards, like masks.
4Mc 15:15
She saw her children’s flesh dissolving around the fire, and their extremities quivering on the ground, and the flesh of their heads dropped forward down to their beards, like masks.
---
164Mc 15:1616ὦ πικροτέρων νῦν πόνων πειρασθεῖσα μήτηρ ἤπερ τῶν ἐπ’ αὐτοῖς ὠδίνων4Mc 15:16
O thou mother, who wast tried at this time with bitterer pangs than those of parturition!
4Mc 15:16
¶O you mother, who was tried at this time with bitterer pangs than those at birth!
---
174Mc 15:1717ὦ μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀποκυήσασα4Mc 15:17
O thou only woman who hast brought forth perfect holiness!
4Mc 15:17
O you only woman who have produced perfect holiness!
---
184Mc 15:1818οὐ μετέτρεψέν σε πρωτοτόκος ἀποπνέων οὐδὲ δεύτερος εἰς σὲ οἰκτρὸν βλέπων ἐν βασάνοις οὐ τρίτος ἀποψύχων4Mc 15:18
Thy first-born, expiring, turned thee not; nor the second, looking miserable in his torments; nor the third, breathing out his soul.
4Mc 15:18
Your firstborn, expiring, didn’t turn you, nor the second, looking miserable in his torments, nor the third, breathing out his soul.
---
194Mc 15:1919οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑνὸς ἑκάστου θεωροῦσα ταυρηδὸν ἐπὶ τῶν βασάνων ὁρῶντας τὸν αὐτὸν αἰκισμὸν καὶ τοὺς μυκτῆρας προσημειουμένους τὸν θάνατον αὐτῶν οὐκ ἔκλαυσας4Mc 15:19
Nor when thou didst behold the eyes of each of them looking sternly upon their tortures, and their nostrils foreboding death, didst thou weep!
4Mc 15:19
You didn’t weep when you saw each of their eyes looking sternly at their tortures, and their nostrils foreboding death!
---
204Mc 15:2020ἐπὶ σαρξὶν τέκνων ὁρῶσα σάρκας τέκνων ἀποκαιομένας καὶ ἐπὶ χερσὶν χεῖρας ἀποτεμνομένας καὶ ἐπὶ κεφαλαῖς κεφαλὰς ἀποδειροτομουμένας καὶ ἐπὶ νεκροῖς νεκροὺς πίπτοντας καὶ πολυάνδριον ὁρῶσα τῶν τέκνων τὸ χωρίον διὰ τῶν βασάνων οὐκ ἐδάκρυσας4Mc 15:20
When thou didst see children's flesh heaped upon children's flesh that had been torn off, heads decapitated upon heads, dead falling upon the dead, and a choir of children turned through torture into a burying ground, thou lamentedst not.
4Mc 15:20
When you saw children’s flesh heaped upon children’s flesh that had been torn off, heads decapitated upon heads, dead falling upon the dead, and a choir of children turned through torture into a burying ground, you didn’t lament.
---
214Mc 15:2121οὐχ οὕτως σειρήνιοι μελῳδίαι οὐδὲ κύκνειοι πρὸς φιληκοΐαν φωναὶ τοὺς ἀκούοντας ἐφέλκονται ὡς τέκνων φωναὶ μετὰ βασάνων μητέρα φωνούντων4Mc 15:21
Not so do siren melodies, or songs of swans, attract the hearers to listening, O voices of children calling upon your mother in the midst of torments!
4Mc 15:21
Not so do siren melodies or songs of swans attract the hearers to listening, O voices of children calling on your mother in the midst of torments!
---
224Mc 15:2222πηλίκαις καὶ πόσαις τότε ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν βασανιζομένων τροχοῖς τε καὶ καυτηρίοις ἐβασανίζετο βασάνοις4Mc 15:22
With what and what manner of torments was the mother herself tortured, as her sons were undergoing the wheel and the fires!
4Mc 15:22
With what and what manner of torments was the mother herself tortured, as her sons were undergoing the wheel and the fires!
---
234Mc 15:2323ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτῆς ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς ἐν αὐτοῖς τοῖς πάθεσιν ἀνδρειώσας ἐπέτεινεν τὴν πρόσκαιρον φιλοτεκνίαν παριδεῖν4Mc 15:23
But religious reasoning, having strengthened her courage in the midst of sufferings, enabled her to forego, for the time, parental love.
4Mc 15:23
But religious reasoning, having strengthened her courage in the midst of sufferings, enabled her to forego, for the time, parental love.
---
244Mc 15:2424καίπερ ἑπτὰ τέκνων ὁρῶσα ἀπώλειαν καὶ τὴν τῶν στρεβλῶν πολύπλοκον ποικιλίαν ἁπάσας ἡ γενναία μήτηρ ἐξέλυσεν διὰ τὴν πρὸς θεὸν πίστιν4Mc 15:24
Although beholding the destruction of seven children, the noble mother, after one embrace, stripped off her feelings through faith in God.
4Mc 15:24
¶Although seeing the destruction of seven children, the noble mother, after one embrace, stripped off her feelings through faith in God.
---
254Mc 15:2525καθάπερ γὰρ ἐν βουλευτηρίῳ τῇ ἑαυτῆς ψυχῇ δεινοὺς ὁρῶσα συμβούλους φύσιν καὶ γένεσιν καὶ φιλοτεκνίαν καὶ τέκνων στρέβλας4Mc 15:25
For just as in a council-room, beholding in her own soul vehement counsellors, nature and parentage and love of her children, and the racking of her children,
4Mc 15:25
For just as in a council room, seeing in her own soul vehement counselors, nature and parentage and love of her children, and the racking of her children,
---
264Mc 15:2626δύο ψήφους κρατοῦσα μήτηρ θανατηφόρον τε καὶ σωτήριον ὑπὲρ τέκνων4Mc 15:26
she holding two votes, one for the death, the other for the preservation of her children,
4Mc 15:26
she holding two votes, one for the death, the other for the preservation of her children,
---
274Mc 15:2727οὐκ ἐπέγνω τὴν σῴζουσαν ἑπτὰ υἱοὺς πρὸς ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν4Mc 15:27
did not lean to that which would have saved her children for the safety of a brief space.
4Mc 15:27
didn’t lean to that which would have saved her children for the safety of a brief space.
---
284Mc 15:2828ἀλλὰ τῆς θεοσεβοῦς Αβρααμ καρτερίας ἡ θυγάτηρ ἐμνήσθη4Mc 15:28
But this daughter of Abraham remembered his holy fortitude.
4Mc 15:28
But this daughter of Abraham remembered his holy fortitude.
---
294Mc 15:2929ὦ μήτηρ ἔθνους ἔκδικε τοῦ νόμου καὶ ὑπερασπίστρια τῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ διὰ σπλάγχνων ἀγῶνος ἀθλοφόρε4Mc 15:29
O holy mother of a nation avenger of the law, and defender of religion, and prime bearer in the battle of the affections!
4Mc 15:29
¶O holy mother of a nation, avenger of the law, defender of religion, and prime bearer in the battle of the affections!
---
304Mc 15:3030ὦ ἀρρένων πρὸς καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ ἀνδρῶν πρὸς ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα4Mc 15:30
O thou nobler in endurance than males, and more manly than men in patience!
4Mc 15:30
O you nobler in endurance than males, and more courageous than men in perseverance!
---
314Mc 15:3131καθάπερ γὰρ ἡ Νωε κιβωτὸς ἐν τῷ κοσμοπληθεῖ κατακλυσμῷ κοσμοφοροῦσα καρτερῶς ὑπέμεινεν τοὺς κλύδωνας4Mc 15:31
For as the ark of Noah, bearing the world in the world-filling flood, bore up against the waves,
4Mc 15:31
For like Noah’s ship, bearing the world in the world-filling flood, bore up against the waves,
---
324Mc 15:3232οὕτως σὺ ἡ νομοφύλαξ πανταχόθεν ἐν τῷ τῶν παθῶν περιαντλουμένη κατακλυσμῷ καὶ καρτεροῖς ἀνέμοις ταῖς τῶν υἱῶν βασάνοις συνεχομένη γενναίως ὑπέμεινας τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας χειμῶνας4Mc 15:32
so thou, the guardian of the law, when surrounded on every side by the flood of passions, and straitened by violent storms which were the torments of they children, didst bear up nobly against the storms against religion.
4Mc 15:32
so you, the guardian of the law, when surrounded on every side by the flood of emotions, and assaulted by violent storms which were the torments of your children, bore up nobly against the storms against religion.
---
« Ch 14» Ch 16

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Jul-2024 10:05:08 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top