www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 14:11προσέτι καὶ ἐπὶ τὸν αἰκισμὸν ἐποτρύνοντες ὡς μὴ μόνον τῶν ἀλγηδόνων περιφρονῆσαι αὐτούς ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς φιλαδελφίας παθῶν κρατῆσαι4Mc 14:1
And more that this, they even urged them on to this ill-treatment; so that they not only despised pains themselves, but they even got the better of their affections of brotherly love.
4Mc 14:1
¶More that this, they even urged them on to this mistreatment; so that they not only despised pains themselves, but they even got the better of their affections of brotherly love.
---
24Mc 14:22ὦ βασιλέων λογισμοὶ βασιλικώτεροι καὶ ἐλευθέρων ἐλευθερώτεροι4Mc 14:2
O reasonings more royal than a king, and freer than freemen!
4Mc 14:2
Reasoning is more royal than a king, and freer than freemen!
---
34Mc 14:33ὦ ἱερᾶς καὶ εὐαρμόστου περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν συμφωνίας4Mc 14:3
Sacred and harmonious concert of the seven brethren as concerning piety!
4Mc 14:3
What a sacred and harmonious concert of the seven kindred as concerning piety!
---
44Mc 14:44οὐδεῖς ἐκ τῶν ἑπτὰ μειρακίων ἐδειλίασεν οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ὤκνησεν4Mc 14:4
None of the seven youths turned cowardly, or shrank back from death.
4Mc 14:4
None of the seven youths turned cowardly or shrank back from death.
---
54Mc 14:55ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἐπ’ ἀθανασίας ὁδὸν τρέχοντες ἐπὶ τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἔσπευδον4Mc 14:5
But all of them, as though running the road to immortality, hastened on to death through tortures.
4Mc 14:5
But all of them, as though running the road to immortality, hastened on to death through tortures.
---
64Mc 14:66καθάπερ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες συμφώνως τοῖς τῆς ψυχῆς ἀφηγήμασιν κινοῦνται οὕτως οἱ ἱεροὶ μείρακες ἐκεῖνοι ὡς ὑπὸ ψυχῆς ἀθανάτου τῆς εὐσεβείας πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς συνεφώνησαν θάνατον4Mc 14:6
For just as hands and feet are moved sympathetically with the directions of the soul, so those holy youths agreed unto death for religion's sake, as through the immortal soul of religion.
4Mc 14:6
For just as hands and feet are moved sympathetically with the directions of the soul, so those holy youths agreed to death for religion’s sake, as through the immortal soul of religion.
---
74Mc 14:77ὦ πανάγιε συμφώνων ἀδελφῶν ἑβδομάς καθάπερ γὰρ ἑπτὰ τῆς κοσμοποιίας ἡμέραι περὶ τὴν εὐσέβειαν4Mc 14:7
O holy seven of harmonious brethren! for as the seven days of creation, about religion,
4Mc 14:7
O holy seven of harmonious kindred! For as the seven days of creation, about religion,
---
84Mc 14:88οὕτως περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες οἱ μείρακες ἐκύκλουν τὸν τῶν βασάνων φόβον καταλύοντες4Mc 14:8
so the youths, circling around the number seven, annulled the fear of torments.
4Mc 14:8
so the youths, circling around the number seven, annulled the fear of torments.
---
94Mc 14:99νῦν ἡμεῖς ἀκούοντες τὴν θλῖψιν τῶν νεανιῶν ἐκείνων φρίττομεν οἱ δὲ οὐ μόνον ὁρῶντες ἀλλ’ οὐδὲ μόνον ἀκούοντες τὸν παραχρῆμα ἀπειλῆς λόγον ἀλλὰ καὶ πάσχοντες ἐνεκαρτέρουν καὶ τοῦτο ταῖς διὰ πυρὸς ὀδύναις4Mc 14:9
We now shudder at the recital of the affliction of those young men; but they not only beheld, and not only heard the immediate execution of the threat, but undergoing it, persevered; and that through the pains of fire.
4Mc 14:9
We now shudder at the recital of the affliction of those young men; but they not only saw, and not only heard the immediate execution of the threat, but undergoing it, persevered; and that through the pains of fire.
---
104Mc 14:1010ὧν τί γένοιτο ἐπαλγέστερον ὀξεῖα γὰρ καὶ σύντομος οὖσα ἡ τοῦ πυρὸς δύναμις ταχέως διέλυεν τὰ σώματα4Mc 14:10
And what could be more painful? for the power of fire, being sharp and quick, speedily dissolved their bodies.
4Mc 14:10
What could be more painful? For the power of fire, being sharp and quick, speedily dissolved their bodies.
---
114Mc 14:1111καὶ μὴ θαυμαστὸν ἡγεῖσθε εἰ ὁ λογισμὸς περιεκράτησε τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐν ταῖς βασάνοις ὅπου γε καὶ γυναικὸς νοῦς πολυτροπωτέρων ὑπερεφρόνησεν ἀλγηδόνων4Mc 14:11
And think it not wonderful that reasoning bore rule over those men in their torments, when even a woman's mind despised more manifold pains.
4Mc 14:11
Don’t think it wonderful that reasoning ruled over those men in their torments, when even a woman’s mind despised more manifold pains.
---
124Mc 14:1212ἡ μήτηρ γὰρ τῶν ἑπτὰ νεανίσκων ὑπήνεγκεν τὰς ἐφ’ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν τέκνων στρέβλας4Mc 14:12
For the mother of those seven youths endured the rackings of each of her children.
4Mc 14:12
For the mother of those seven youths endured the rackings of each of her children.
---
134Mc 14:1313θεωρεῖτε δὲ πῶς πολύπλοκός ἐστιν ἡ τῆς φιλοτεκνίας στοργὴ ἕλκουσα πάντα πρὸς τὴν τῶν σπλάγχνων συμπάθειαν4Mc 14:13
And consider how comprehensive is the love of offspring, which draws every one to sympathy of affection,
4Mc 14:13
¶Consider how comprehensive is the love of offspring, which draws every one to sympathy of affection,
---
144Mc 14:1414ὅπου γε καὶ τὰ ἄλογα ζῷα ὁμοίαν τὴν εἰς τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα συμπάθειαν καὶ στοργὴν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις4Mc 14:14
where irrational animals possess a similar sympathy and love for their offspring with men.
4Mc 14:14
where irrational animals possess a similar sympathy and love for their offspring with men.
---
154Mc 14:1515καὶ γὰρ τῶν πετεινῶν τὰ μὲν ἥμερα κατὰ τὰς οἰκίας ὀροφοιτοῦντα προασπίζει τῶν νεοττῶν4Mc 14:15
The tame birds frequenting the roofs of our houses, defend their fledglings.
4Mc 14:15
The tame birds frequenting the roofs of our houses defend their fledglings.
---
164Mc 14:1616τὰ δὲ κατὰ κορυφὰς ὀρέων καὶ φαράγγων ἀπορρῶγας καὶ δένδρων ὀπὰς καὶ τὰς τούτων ἄκρας ἐννοσσοποιησάμενα ἀποτίκτει καὶ τὸν προσιόντα κωλύει4Mc 14:16
Others build their nests, and hatch their young, in the tops of mountains and in the precipices of valleys, and the holes and tops of trees, and keep off the intruder.
4Mc 14:16
Others build their nests, and hatch their young, on the tops of mountains and in the precipices of valleys, and the holes and tops of trees, and keep away the intruder.
---
174Mc 14:1717εἰ δὲ καὶ μὴ δύναιντο κωλύειν περιιπτάμενα κυκλόθεν αὐτῶν ἀλγοῦντα τῇ στοργῇ ἀνακαλούμενα τῇ ἰδίᾳ φωνῇ καθ’ ὃ δύναται βοηθεῖ τοῖς τέκνοις4Mc 14:17
And if not able to do this, they fly circling round them in agony of affection, calling out in their own note, and save their offspring in whatever manner they are able.
4Mc 14:17
If not able to do this, they fly circling round them in agony of affection, calling out in their own note, and save their offspring in whatever manner they are able.
---
184Mc 14:1818καὶ τί δεῖ τὴν διὰ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐπιδεικνύναι πρὸς τὰ τέκνα συμπάθειαν4Mc 14:18
But why should we point attention to the sympathy toward children shewn by irrational animals?
4Mc 14:18
But why should we point attention to the sympathy toward children shown by irrational animals?
---
194Mc 14:1919ὅπου γε καὶ μέλισσαι περὶ τὸν τῆς κηρογονίας καιρὸν ἐπαμύνονται τοὺς προσιόντας καὶ καθάπερ σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλήσσουσι τοὺς προσιόντας τῇ νοσσιᾷ αὐτῶν καὶ ἀπαμύνουσιν ἕως θανάτου4Mc 14:19
The very bees, at the season of honey-making, attack all who approach; and pierce with their sting, as with a sword, those who draw near their hive, and repel them even unto death.
4Mc 14:19
Even bees, at the season of honey-making, attack all who approach, and pierce with their sting, as with a sword, those who draw near their hive, and repel them even to death.
---
204Mc 14:2020ἀλλ’ οὐχὶ τὴν Αβρααμ ὁμόψυχον τῶν νεανίσκων μητέρα μετεκίνησεν συμπάθεια τέκνων4Mc 14:20
But sympathy with her children did not turn aside the mother of the young men, who had a spirit kindred with that of Abraham.
4Mc 14:20
But sympathy with her children didn’t turn away the mother of the young men, who had a spirit kindred with that of Abraham.
---
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Jul-2024 09:26:16 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top