www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 13:11εἰ δὲ τοίνυν τῶν μέχρι θανάτου πόνων ὑπερεφρόνησαν οἱ ἑπτὰ ἀδελφοί συνομολογεῖται πανταχόθεν ὅτι αὐτοδέσποτός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός4Mc 13:1
If then, the seven brethren despised troubles even unto death, it is confessed on all sides that righteous reasoning is absolute master over the passions.
4Mc 13:1
¶If then, the seven kindred despised troubles even to death, it is admitted on all sides that righteous reasoning is absolute master over the emotions.
---
24Mc 13:22εἰ γὰρ τοῖς πάθεσι δουλωθέντες ἐμιαροφάγησαν ἐλέγομεν ἂν τούτοις αὐτοὺς νενικῆσθαι4Mc 13:2
For just as if, had they as slaves to the passions, eaten of the unholy, we should have said that they had been conquered by the;
4Mc 13:2
For just as if they had eaten of the unholy as slaves to the emotions, we would have said that they had been conquered by them.
---
34Mc 13:33νυνὶ δὲ οὐχ οὕτως ἀλλὰ τῷ ἐπαινουμένῳ παρὰ θεῷ λογισμῷ περιεγένοντο τῶν παθῶν4Mc 13:3
now it is not so: but by means of the reasoning which is praised by God, they mastered their passions.
4Mc 13:3
Now it is not so. But by means of the reasoning which is praised by God, they mastered their emotions.
---
44Mc 13:44ὧν οὐκ ἔστιν παριδεῖν τὴν ἡγεμονίαν τῆς διανοίας ἐπεκράτησαν γὰρ καὶ πάθους καὶ πόνων4Mc 13:4
And it is impossible to overlook the leadership of reflection: for it gained the victory over both passions and troubles.
4Mc 13:4
It is impossible to overlook the leadership of reflection, for it gained the victory over both emotions and troubles.
---
54Mc 13:55πῶς οὖν οὐκ ἔστιν τούτοις τὴν τῆς εὐλογιστίας παθοκράτειαν ὁμολογεῖν οἳ τῶν μὲν διὰ πυρὸς ἀλγηδόνων οὐκ ἐπεστράφησαν4Mc 13:5
How, then, can we avoid according to these men mastery of passion through right reasoning, since they drew not back from the pains of fire?
4Mc 13:5
How, then, can we avoid according to these men mastery of emotion through right reasoning, since they didn’t withdraw from the pains of fire?
---
64Mc 13:66καθάπερ γὰρ προβλῆτες λιμένων πύργοι τὰς τῶν κυμάτων ἀπειλὰς ἀνακόπτοντες γαληνὸν παρέχουσι τοῖς εἰσπλέουσι τὸν ὅρμον4Mc 13:6
For just as by means of towers projecting in front of harbours men break the threatening waves, and thus assure a still course to vessels entering port,
4Mc 13:6
For just as by means of towers projecting in front of harbors men break the threatening waves, and thus assure a still course to vessels entering port,
---
74Mc 13:77οὕτως ἡ ἑπτάπυργος τῶν νεανίσκων εὐλογιστία τὸν τῆς εὐσεβείας ὀχυρώσασα λιμένα τὴν τῶν παθῶν ἐνίκησεν ἀκολασίαν4Mc 13:7
so that seven-towered right-reasoning of the young men, securing the harbour of religion, conquered the intermperance of passions.
4Mc 13:7
so that seven-towered right-reasoning of the young men, securing the harbour of religion, conquered the tempest of emotions.
---
84Mc 13:88ἱερὸν γὰρ εὐσεβείας στήσαντες χορὸν παρεθάρσυνον ἀλλήλους λέγοντες4Mc 13:8
For having arranged a holy choir of piety, they encouraged one another, saying,
4Mc 13:8
For having arranged a holy choir of piety, they encouraged one another, saying,
---
94Mc 13:99ἀδελφικῶς ἀποθάνωμεν ἀδελφοί περὶ τοῦ νόμου μιμησώμεθα τοὺς τρεῖς τοὺς ἐπὶ τῆς Ἀσσυρίας νεανίσκους οἳ τῆς ἰσοπολίτιδος καμίνου κατεφρόνησαν4Mc 13:9
Brothers, may we die brotherly for the law. Let us imitate the three young men in Assyria who despised the equally afflicting furnace.
4Mc 13:9
“Brothers, may we die brotherly for the law. Let us imitate the three young men in Assyria who despised the equally afflicting furnace.
---
104Mc 13:1010μὴ δειλανδρήσωμεν πρὸς τὴν τῆς εὐσεβείας ἐπίδειξιν4Mc 13:10
Let us not be cowards in the manifestation of piety.
4Mc 13:10
Let’s not be cowards in the manifestation of piety.”
---
114Mc 13:1111καὶ ὁ μέν θάρρει ἀδελφέ ἔλεγεν ὁ δέ εὐγενῶς καρτέρησον4Mc 13:11
And one said, Courage, brother; and another, Nobly endure.
4Mc 13:11
One said, “Courage, brother!” and another, “Nobly endure!”
---
124Mc 13:1212ὁ δὲ καταμνησθεὶς ἔλεγεν μνήσθητε πόθεν ἐστέ ἢ τίνος πατρὸς χειρὶ σφαγιασθῆναι διὰ τὴν εὐσέβειαν ὑπέμεινεν Ισαακ4Mc 13:12
And another, Remember of what stock ye are; and by the hand of our father Isaac endured to be slain for the sake of piety.
4Mc 13:12
Another said, “Remember of what stock you are;” and by the hand of our father Isaac endured to be slain for the sake of piety.
---
134Mc 13:1313εἷς δὲ ἕκαστος ἀλλήλους ὁμοῦ πάντες ἐφορῶντες φαιδροὶ καὶ μάλα θαρραλέοι ἑαυτούς ἔλεγον τῷ θεῷ ἀφιερώσωμεν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας τῷ δόντι τὰς ψυχὰς καὶ χρήσωμεν τῇ περὶ τὸν νόμον φυλακῇ τὰ σώματα4Mc 13:13
And one and all, looking on each other serene and confident, said, Let us sacrifice with all our heart our souls to God who gave them, and employ our bodies for the keeping of the law.
4Mc 13:13
One and all, looking at each other serene and confident, said, “Let’s sacrifice with all our heart our souls to God who gave them, and employ our bodies for the keeping of the law.
---
144Mc 13:1414μὴ φοβηθῶμεν τὸν δοκοῦντα ἀποκτέννειν4Mc 13:14
Let us not fear him who thinketh he killeth;
4Mc 13:14
Let’s not fear him who thinks he kills;
---
154Mc 13:1515μέγας γὰρ ψυχῆς ἀγὼν καὶ κίνδυνος ἐν αἰωνίῳ βασάνῳ κείμενος τοῖς παραβᾶσι τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ4Mc 13:15
for great is the trial of soul and danger of eternal torment laid up for those who transgress the commandment of God.
4Mc 13:15
for great is the trial of soul and danger of eternal torment laid up for those who transgress the commandment of God.
---
164Mc 13:1616καθοπλισώμεθα τοιγαροῦν τὴν τοῦ θείου λογισμοῦ παθοκρατείαν4Mc 13:16
Let us arm ourselves, therefore, in the abnegation of the divine reasoning.
4Mc 13:16
Let’s arm ourselves, therefore, in the self-control, which is divine reasoning.
---
174Mc 13:1717οὕτω γὰρ θανόντας ἡμᾶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ ὑποδέξονται καὶ πάντες οἱ πατέρες ἐπαινέσουσιν4Mc 13:17
If we suffer thus, Abraham, and Isaac, and Jacob will receive us, and all the fathers will commend us.
4Mc 13:17
If we suffer like this, Abraham, Isaac, and Jacob will receive us, and all the fathers will commend us.
---
184Mc 13:1818καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἀποσπωμένων αὐτῶν ἀδελφῶν ἔλεγον οἱ περιλειπόμενοι μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς ἀδελφέ μηδὲ ψεύσῃ τοὺς προαποθανόντας ἡμῶν ἀδελφούς4Mc 13:18
And as each one of the brethren was haled away, the rest exclaimed, Disgrace us not, O brother, nor falsify those who died before you.
4Mc 13:18
As each one of the kindred was hauled away, the rest exclaimed, “Don’t disgrace us, O brother, nor falsify those who died before you!”
---
194Mc 13:1919οὐκ ἀγνοεῖτε δὲ τὰ τῆς ἀδελφότητος φίλτρα ἅπερ ἡ θεία καὶ πάνσοφος πρόνοια διὰ πατέρων τοῖς γεννωμένοις ἐμέρισεν καὶ διὰ τῆς μητρῴας φυτεύσασα γαστρός4Mc 13:19
Now you are not ignorant of the charm of brotherhood, which the Divine and all wise Providence hath imparted through fathers to children, and hath engendered through the mother's womb.
4Mc 13:19
¶Now you are not ignorant of the charm of brotherhood, which the Divine and all wise Providence has imparted through fathers to children, and has engendered through the mother’s womb.
---
204Mc 13:2020ἐν ᾗ τὸν ἴσον ἀδελφοὶ κατοικήσαντες χρόνον καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πλασθέντες καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ αἵματος αὐξηθέντες καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ψυχῆς τελεσφορηθέντες4Mc 13:20
In which these brothers having remained an equal time, and having been formed for the same period, and been increased by the same blood, and having been perfected through the same principle of life,
4Mc 13:20
In which these brothers having remained an equal time, and having been formed for the same period, and been increased by the same blood, and having been perfected through the same principle of life,
---
214Mc 13:2121καὶ διὰ τῶν ἴσων ἀποτεχθέντες χρόνων καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν γαλακτοποτοῦντες πηγῶν ἀφ’ ὧν συντρέφονται ἐναγκαλισμάτων φιλάδελφοι ψυχαί4Mc 13:21
and having been brought forth at equal intervals, and having sucked milk from the same fountains, hence their brotherly souls are reared up lovingly together;
4Mc 13:21
and having been brought forth at equal intervals, and having sucked milk from the same springs, hence their brotherly souls are reared up lovingly together,
---
224Mc 13:2222καὶ αὔξονται σφοδρότερον διὰ συντροφίας καὶ τῆς καθ’ ἡμέραν συνηθείας καὶ τῆς ἄλλης παιδείας καὶ τῆς ἡμετέρας ἐν νόμῳ θεοῦ ἀσκήσεως4Mc 13:22
and increase the more powerfully by reason of this simultaneous rearing, and by daily intercourse, and by other education, and exercise in the law of God.
4Mc 13:22
and increase the more powerfully by reason of this simultaneous rearing, and by daily companionship, and by other education, and exercise in the law of God.
---
234Mc 13:2323οὕτως δὴ τοίνυν καθεστηκυίης συμπαθοῦς τῆς φιλαδελφίας οἱ ἑπτὰ ἀδελφοὶ συμπαθέστερον ἔσχον πρὸς ἀλλήλους4Mc 13:23
Brotherly love being thus sympathetically constituted, the seven brethren had a more sympathetic mutual harmony.
4Mc 13:23
¶Brotherly love being thus sympathetically constituted, the seven kindred had a more sympathetic mutual harmony.
---
244Mc 13:2424νόμῳ γὰρ τῷ αὐτῷ παιδευθέντες καὶ τὰς αὐτὰς ἐξασκήσαντες ἀρετὰς καὶ τῷ δικαίῳ συντραφέντες βίῳ μᾶλλον ἑαυτοὺς ἠγάπων4Mc 13:24
For being educated in the same law, and practising the same virtues, and reared up in a just course of life, they increased this harmony with each other.
4Mc 13:24
For being educated in the same law, and practicing the same virtues, and reared up in a just course of life, they increased this harmony with each other.
---
254Mc 13:2525ἡ γὰρ ὁμοζηλία τῆς καλοκἀγαθίας ἐπέτεινεν αὐτῶν τὴν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιαν καὶ ὁμόνοιαν4Mc 13:25
For a like ardour for what is right and honourable increased their fellow-feeling towards each other.
4Mc 13:25
For the same ardor for what is right and honorable increased their goodwill and harmony toward each other.
---
264Mc 13:2626σὺν γὰρ τῇ εὐσεβείᾳ ποθεινοτέραν αὑτοῖς κατεσκεύαζον τὴν φιλαδελφίαν4Mc 13:26
For it acting along with religion, made their brotherly feeling more desirable to them.
4Mc 13:26

For it acting along with religion, made their brotherly feeling more desirable to them.For it acting along with religion, made their brotherly feeling more desirable to them.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
274Mc 13:2727ἀλλ’ ὅμως καίπερ τῆς φύσεως καὶ τῆς συνηθείας καὶ τῶν τῆς ἀρετῆς ἠθῶν τὰ τῆς ἀδελφότητος αὐτοῖς φίλτρα συναυξόντων ἀνέσχοντο διὰ τὴν εὐσέβειαν τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὑπολειπόμενοι τοὺς καταικιζομένους ὁρῶντες μέχρι θανάτου βασανιζομένους4Mc 13:27
And yet, although nature and intercourse and virtuous morals increased their brotherly love those who were left endured to behold their brethren, who were ill-used for their religion, tortured even unto death.
4Mc 13:27
And yet, although nature, companionship, and virtuous morals increased their brotherly love, those who were left endured to see their kindred, who were mistreated for their religion, tortured even to death.
---
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 02:50:12 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top