www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 12:11ὡς δὲ καὶ οὗτος μακαρίως ἀπέθανεν καταβληθεὶς εἰς λέβητα ὁ ἕβδομος παρεγίνετο πάντων νεώτερος4Mc 12:1
When he, too, had undergone blessed martyrdom, and died in the caldron into which he had been thrown, the seventh, the youngest of all, came forward:
4Mc 12:1
¶When he, too, had undergone blessed martyrdom, and died in the cauldron into which he had been thrown, the seventh, the youngest of all, came forward,
---
24Mc 12:22ὃν κατοικτίρας ὁ τύραννος καίπερ δεινῶς ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κακισθείς ὁρῶν ἤδη τὰ δεσμὰ περικείμενα πλησιέστερον αὐτὸν μετεπέμψατο καὶ παρηγορεῖν ἐπειρᾶτο λέγων4Mc 12:2
whom the tyrant pitying, though he had been dreadfully reproached by his brethren,
4Mc 12:2
whom the tyrant pitying, though he had been dreadfully reproached by his kindred,
---
34Mc 12:33τῆς μὲν τῶν ἀδελφῶν σου ἀπονοίας τὸ τέλος ὁρᾷς διὰ γὰρ ἀπείθειαν στρεβλωθέντες τεθνᾶσιν4Mc 12:3
seeing him already encompassed with chains, had him brought nearer, and endeavoured to counsel him, saying,
4Mc 12:3
seeing him already encompassed with chains, had him brought nearer, and endeavored to counsel him, saying,
---
44Mc 12:44σὺ δὲ εἰ μὲν μὴ πεισθείης τάλας βασανισθεὶς καὶ αὐτὸς τεθνήξῃ πρὸ ὥρας4Mc 12:4
Thou seest the end of the madness of thy brethren: for they have died in torture through disobedience; and you, if disobedient, having been miserably tormented, will yourself perish prematurely.
4Mc 12:4
“You see the end of the madness of your kindred, for they have died in torture through disobedience. You, if disobedient, having been miserably tormented, will yourself perish prematurely.
---
54Mc 12:55πεισθεὶς δὲ φίλος ἔσῃ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς βασιλείας ἀφηγήσῃ πραγμάτων4Mc 12:5
But if you obey, you shall be my friend, and have a charge over the affairs of the kingdom.
4Mc 12:5
But if you obey, you will be my friend, and have a charge over the affairs of the kingdom.”
---
64Mc 12:66καὶ ταῦτα παρακαλῶν τὴν μητέρα τοῦ παιδὸς μετεπέμψατο ὅπως αὐτὴν ἐλεήσας τοσούτων υἱῶν στερηθεῖσαν παρορμήσειεν ἐπὶ τὴν σωτήριον εὐπείθειαν τὸν περιλειπόμενον4Mc 12:6
And having thus exhorted him, he sent for the mother of the boy; that, by condoling with her for the loss of so many sons, he might incline her, through the hope of safety, to render the survivor obedient.
4Mc 12:6
Having thus exhorted him, he sent for the boy’s mother, that, by showing compassion to her for the loss of so many sons, he might incline her, through the hope of safety, to render the survivor obedient.
---
74Mc 12:77ὁ δὲ τῆς μητρὸς τῇ Εβραΐδι φωνῇ προτρεψαμένης αὐτόν ὡς ἐροῦμεν μετὰ μικρὸν ὕστερον4Mc 12:7
And he, after his mother had urged him on in the Hebrew tongue, (as we shall soon relate) saith,
4Mc 12:7
¶He, after his mother had urged him on in the Hebrew tongue, (as we will soon relate) said,
---
84Mc 12:88λύσατέ μέ φησιν εἴπω τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ φίλοις πᾶσιν4Mc 12:8
Release me that I may speak to the king and all his friends.
4Mc 12:8
“Release me that I may speak to the king and all his friends.”
---
94Mc 12:99καὶ ἐπιχαρέντες μάλιστα ἐπὶ τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ παιδὸς ταχέως ἔλυσαν αὐτόν4Mc 12:9
And they, rejoicing exceedingly at the promise of the youth, quickly let him go.
4Mc 12:9
They, rejoicing exceedingly at the promise of the youth, quickly let him go.
---
104Mc 12:1010καὶ δραμὼν ἐπὶ πλησίον τῶν τηγάνων4Mc 12:10
And he, running up to the pans, said,
4Mc 12:10
He, running up to the pans, said,
---
114Mc 12:1111ἀνόσιέ φησιν καὶ πάντων πονηρῶν ἀσεβέστατε τύραννε οὐκ ᾐδέσθης παρὰ τοῦ θεοῦ λαβὼν τὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν βασιλείαν τοὺς θεράποντας αὐτοῦ κατακτεῖναι καὶ τοὺς τῆς εὐσεβείας ἀσκητὰς στρεβλῶσαι4Mc 12:11
Impious tyrant, and most blasphemous man, wert thou not ashamed, having received prosperity and a kingdom from God, to slay His servants, and to rack the doers of godliness?
4Mc 12:11
“Impious tyrant, and most blasphemous man, were you not ashamed, having received prosperity and a kingdom from God, to kill His servants, and to rack the doers of godliness?
---
124Mc 12:1212ἀνθ’ ὧν ταμιεύσεταί σε ἡ δίκη πυκνοτέρῳ καὶ αἰωνίῳ πυρὶ καὶ βασάνοις αἳ εἰς ὅλον τὸν αἰῶνα οὐκ ἀνήσουσίν σε4Mc 12:12
Wherefore the divine vengeance is reserving thee for eternal fire and torments, which shall cling to thee for all time.
4Mc 12:12
Therefore the divine vengeance is reserving you for eternal fire and torments, which will cling to you for all time.
---
134Mc 12:1313οὐκ ᾐδέσθης ἄνθρωπος ὤν θηριωδέστατε τοὺς ὁμοιοπαθεῖς καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν γεγονότας στοιχείων γλωττοτομῆσαι καὶ τοῦτον καταικίσας τὸν τρόπον βασανίσαι4Mc 12:13
Wert thou not ashamed, man as thou art, yet most savage, to cut out the tongues of men of like feeling and origin, and having thus abused to torture them?
4Mc 12:13
Weren’t you ashamed, man as you are, yet most savage, to cut out the tongues of men of like feeling and origin, and having thus abused to torture them?
---
144Mc 12:1414ἀλλ’ οἱ μὲν εὐγενῶς ἀποθανόντες ἐπλήρωσαν τὴν εἰς τὸν θεὸν εὐσέβειαν σὺ δὲ κακῶς οἰμώξεις τοὺς τῆς ἀρετῆς ἀγωνιστὰς ἀναιτίως ἀποκτεῖνας4Mc 12:14
But they, bravely dying, fulfilled their religion towards God.
4Mc 12:14
But they, bravely dying, fulfilled their religion toward God.
---
154Mc 12:1515ὅθεν καὶ αὐτὸς ἀποθνῄσκειν μέλλων ἔφη4Mc 12:15
But thou shalt groan according to thy deserts for having slain without cause the champions of virtue.
4Mc 12:15
But you will groan as you deserve for having slain without cause the champions of virtue.
---
164Mc 12:1616οὐκ ἀπαυτομολῶ τῆς τῶν ἀδελφῶν μου ἀριστείας4Mc 12:16
Wherefore, he continued, I myself, being about to die,
4Mc 12:16
Therefore,” he continued, “I myself, being about to die,
---
174Mc 12:1717ἐπικαλοῦμαι δὲ τὸν πατρῷον θεὸν ὅπως ἵλεως γένηται τῷ ἔθνει ἡμῶν4Mc 12:17
will not forsake my brethren.
4Mc 12:17
will not forsake my kindred.
---
184Mc 12:1818σὲ δὲ καὶ ἐν τῷ νῦν βίῳ καὶ θανόντα τιμωρήσεται4Mc 12:18
And I call upon the God of my fathers to be merciful to my race.
4Mc 12:18
I call upon the God of my fathers to be merciful to my race.
---
194Mc 12:1919καὶ ταῦτα κατευξάμενος ἑαυτὸν ἔρριψε κατὰ τῶν τηγάνων καὶ οὕτως ἀπέδωκεν4Mc 12:19
But thee, both living and dead, he will punish.
4Mc 12:19
But you, both living and dead, he will punish.”
---
« Ch 11» Ch 13

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Jul-2024 15:21:12 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top