www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible14Mc 11:11ὡς δὲ καὶ οὗτος ταῖς βασάνοις καταικισθεὶς ἐναπέθανεν ὁ πέμπτος παρεπήδησεν λέγων4Mc 11:1
And when he had died, disfigured in his torments, the fifth leaped forward, and said,
4Mc 11:1
¶When he had died, disfigured in his torments, the fifth leaped forward, and said,
---
24Mc 11:22οὐ μέλλω τύραννε πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς βασανισμὸν παραιτεῖσθαι4Mc 11:2
I intend not, O tyrant, to get excused from the torment which is in behalf of virtue.
4Mc 11:2
“I don’t intend, O tyrant, to get excused from the torment which is on behalf of virtue.
---
34Mc 11:33αὐτὸς δ’ ἀπ’ ἐμαυτοῦ παρῆλθον ὅπως κἀμὲ κατακτείνας περὶ πλειόνων ἀδικημάτων ὀφειλήσῃς τῇ οὐρανίῳ δίκῃ τιμωρίαν4Mc 11:3
But I have come of mine own accord, that by the death of me, you may owe heavenly vengeance a punishment for more crimes.
4Mc 11:3
But I have come of my own accord, that by my death you may owe heavenly vengeance and punishment for more crimes.
---
44Mc 11:44ὦ μισάρετε καὶ μισάνθρωπε τί δράσαντας ἡμᾶς τοῦτον πορθεῖς τὸν τρόπον4Mc 11:4
O thou hater of virtue and of men, what have we done that thou thus revellest in our blood?
4Mc 11:4
O you hater of virtue and of men, what have we done that you thus revel in our blood?
---
54Mc 11:55ὅτι τὸν πάντων κτίστην εὐσεβοῦμεν καὶ κατὰ τὸν ἐνάρετον αὐτοῦ ζῶμεν νόμον4Mc 11:5
Does it seem evil to thee that we worship the Founder of all things, and live according to his surpassing law?
4Mc 11:5
Does it seem evil to you that we worship the Founder of all things, and live according to his surpassing law?
---
64Mc 11:66ἀλλὰ ταῦτα τιμῶν οὐ βασάνων ἐστὶν ἄξια4Mc 11:6
But this is worthy of honours, not torments;
4Mc 11:6
But this is worthy of honors, not torments,
---
74Mc 11:774Mc 11:7
hadst thou been capable of the higher feelings of men, and possessed the hope of salvation from God.
4Mc 11:7
if you had been capable of the higher feelings of men, and possessed the hope of salvation from God.
---
84Mc 11:884Mc 11:8
Behold now, being alien from God, thou makest war against those who are religious toward God.
4Mc 11:8
Behold now, being alien from God, you make war against those who are religious toward God.”
---
94Mc 11:99τοιαῦτα δὲ λέγοντα οἱ δορυφόροι δήσαντες αὐτὸν εἷλκον ἐπὶ τὸν καταπέλτην4Mc 11:9
As he said this, the spearbearers bound him, and drew him to the catapelt:
4Mc 11:9
¶As he said this, the spearbearers bound him and drew him to the rack,
---
104Mc 11:1010ἐφ’ ὃν δήσαντες αὐτὸν ἐπὶ τὰ γόνατα καὶ ταῦτα ποδάγραις σιδηραῖς ἐφαρμόσαντες τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ περὶ τροχιαῖον σφῆνα κατέκαμψαν περὶ ὃν ὅλος περὶ τὸν τροχὸν σκορπίου τρόπον ἀνακλώμενος ἐξεμελίζετο4Mc 11:10
to which binding him at his knees, and fastening them with iron fetters, they bent down his loins upon the wedge of the wheel; and his body was then dismembered, scorpion-fashion.
4Mc 11:10
to which binding him at his knees, and fastening them with iron fetters, they bent down his loins upon the wedge of the wheel; and his body was then dismembered, scorpion-fashion.
---
114Mc 11:1111κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τὸ πνεῦμα στενοχωρούμενος καὶ τὸ σῶμα ἀγχόμενος4Mc 11:11
With his breath thus confined, and his body strangled, he said,
4Mc 11:11
With his breath thus confined, and his body strangled, he said,
---
124Mc 11:1212καλάς ἔλεγεν ἄκων ὦ τύραννε χάριτας ἡμῖν χαρίζῃ διὰ γενναιοτέρων πόνων ἐπιδείξασθαι παρέχων τὴν εἰς τὸν νόμον ἡμῶν καρτερίαν4Mc 11:12
A great favour thou bestowest upon us, O tyrant, by enabling us to manifest our adherence to the law by means of nobler sufferings.
4Mc 11:12
“A great favor you bestow upon us, O tyrant, by enabling us to manifest our adherence to the law by means of nobler sufferings.”
---
134Mc 11:1313τελευτήσαντος δὲ καὶ τούτου ὁ ἕκτος ἤγετο μειρακίσκος ὃς πυνθανομένου τοῦ τυράννου εἰ βούλοιτο φαγὼν ἀπολύεσθαι ὁ δὲ ἔφη4Mc 11:13
He also being dead, the sixth, quite a youth, was brought out; and on the tyrant asking him whether he would eat and be delivered, he said,
4Mc 11:13
¶He also being dead, the sixth, quite a youth, was brought out. On the tyrant asking him whether he would eat and be delivered, he said,
---
144Mc 11:1414ἐγὼ τῇ μὲν ἡλικίᾳ τῶν ἀδελφῶν μού εἰμι νεώτερος τῇ δὲ διανοίᾳ ἡλικιώτης4Mc 11:14
I am indeed younger than my brothers, but in understanding I am as old;
4Mc 11:14
“I am indeed younger than my brothers, but in understanding I am as old;
---
154Mc 11:1515εἰς ταὐτὰ γὰρ γεννηθέντες καὶ ἀνατραφέντες ὑπὲρ τῶν αὐτῶν καὶ ἀποθνῄσκειν ὀφείλομεν ὁμοίως4Mc 11:15
for having been born and reared unto the same end, we are bound to die also in behalf of the same cause.
4Mc 11:15
for having been born and reared to the same end. We are bound to die also on behalf of the same cause.
---
164Mc 11:1616ὥστε εἴ σοι δοκεῖ βασανίζειν μὴ μιαροφαγοῦντα βασάνιζε4Mc 11:16
So that if ye think proper to torment us for not eating the unclean;—torment!
4Mc 11:16
So that if you think it is proper to torment us for not eating the unclean, then torment!”
---
174Mc 11:1717ταῦτα αὐτὸν εἰπόντα παρῆγον ἐπὶ τὸν τροχόν4Mc 11:17
As he said this, they brought him to the wheel.
4Mc 11:17
¶As he said this, they brought him to the wheel.
---
184Mc 11:1818ἐφ’ οὗ κατατεινόμενος ἐπιμελῶς καὶ ἐκσπονδυλιζόμενος ὑπεκαίετο4Mc 11:18
Extended upon which, with limbs racked and dislocated, he was gradually roasted from beneath.
4Mc 11:18
Extended upon this, with limbs racked and dislocated, he was gradually roasted from beneath.
---
194Mc 11:1919καὶ ὀβελίσκους ὀξεῖς πυρώσαντες τοῖς νώτοις προσέφερον καὶ τὰ πλευρὰ διαπείραντες αὐτοῦ τὰ σπλάγχνα διέκαιον4Mc 11:19
And having heated sharp spits, they approached them to his back; and having transfixed his sides, they burned away his entrails.
4Mc 11:19
Having heated sharp spits, they approached them to his back; and having transfixed his sides, they burned away his entrails.
---
204Mc 11:2020ὁ δὲ βασανιζόμενος ὦ ἱεροπρεποῦς ἀγῶνος ἔλεγεν ἐφ’ ὃν διὰ τὴν εὐσέβειαν εἰς γυμνασίαν πόνων ἀδελφοὶ τοσοῦτοι κληθέντες οὐκ ἐνικήθημεν4Mc 11:20
And he, while tormented, said, O period good and holy, in which, for the sake of religion, we brethren have been called to the contest of pain, and have not been conquered.
4Mc 11:20
He, while tormented, said, “O good and holy contest, in which for the sake of religion, we kindred have been called to the arena of pain, and have not been conquered.
---
214Mc 11:2121ἀνίκητος γάρ ἐστιν ὦ τύραννε ἡ εὐσεβὴς ἐπιστήμη4Mc 11:21
For religious understanding, O tyrant, is unconquered.
4Mc 11:21
For religious understanding, O tyrant, is unconquered.
---
224Mc 11:2222καλοκἀγαθίᾳ καθωπλισμένος τεθνήξομαι κἀγὼ μετὰ τῶν ἀδελφῶν μου4Mc 11:22
Armed with upright virtue, I also shall depart with my brethren.
4Mc 11:22
Armed with upright virtue, I also will depart with my kindred.
---
234Mc 11:2323μέγαν σοὶ καὶ αὐτὸς προσβάλλων ἀλάστορα καινουργὲ τῶν βασάνων καὶ πολέμιε τῶν ἀληθῶς εὐσεβούντων4Mc 11:23
I, too, bearing with me a great avenger, O deviser of tortures, and enemy of the truly pious.
4Mc 11:23
I, too, bearing with me a great avenger, O inventor of tortures, and enemy of the truly pious.
---
244Mc 11:2424ἓξ μειράκια καταλελύκαμέν σου τὴν τυραννίδα4Mc 11:24
We six youths have destroyed thy tyranny.
4Mc 11:24
We six youths have destroyed your tyranny.
---
254Mc 11:2525τὸ γὰρ μὴ δυνηθῆναί σε μεταπεῖσαι τὸν λογισμὸν ἡμῶν μήτε βιάσασθαι πρὸς τὴν μιαροφαγίαν οὐ κατάλυσίς ἐστίν σου4Mc 11:25
For is not your inability to overrule our reasoning, and to compel us to eat the unclean, thy destruction?
4Mc 11:25
For isn’t your inability to overrule our reasoning, and to compel us to eat the unclean, your destruction?
---
264Mc 11:2626τὸ πῦρ σου ψυχρὸν ἡμῖν καὶ ἄπονοι οἱ καταπέλται καὶ ἀδύνατος ἡ βία σου4Mc 11:26
Your fire is cold to us, your catapelts are painless, and your violence harmless.
4Mc 11:26
Your fire is cold to us. Your racks are painless, and your violence harmless.
---
274Mc 11:2727οὐ γὰρ τυράννου ἀλλὰ θείου νόμου προεστήκασιν ἡμῶν οἱ δορυφόροι διὰ τοῦτο ἀνίκητον ἔχομεν τὸν λογισμόν4Mc 11:27
For the guards not of a tyrant but of a divine law are our defenders: through this we keep our reasoning unconquered.
4Mc 11:27
For the guards not of a tyrant but of a divine law are our defenders. Through this we keep our reasoning unconquered.”
---
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Apr-2024 17:09:05 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top