www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Γʹ

3 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible13Mc 6:11Ελεαζαρος δέ τις ἀνὴρ ἐπίσημος τῶν ἀπὸ τῆς χώρας ἱερέων ἐν πρεσβείῳ τὴν ἡλικίαν ἤδη λελογχὼς καὶ πάσῃ τῇ κατὰ τὸν βίον ἀρετῇ κεκοσμημένος τοὺς περὶ αὐτὸν καταστείλας πρεσβυτέρους ἐπικαλεῖσθαι τὸν ἅγιον θεὸν προσηύξατο τάδε3Mc 6:1
And Eleazar, an illustrious priest of the country, who had attained to length of days, and whose life had been adorned with virtue, caused the presbyters who were about him to cease to cry out to the holy God, and prayed thus:
3Mc 6:1
¶Then Eleazar, an illustrious priest of the country, who had attained to length of days, and whose life had been adorned with virtue, caused the elders who were around him to cease to cry out to the holy God, and prayed this:
---
23Mc 6:22βασιλεῦ μεγαλοκράτωρ ὕψιστε παντοκράτωρ θεὲ τὴν πᾶσαν διακυβερνῶν ἐν οἰκτιρμοῖς κτίσιν3Mc 6:2
O king, mighty in power, most high, Almighty God, who regulatest the whole creation with thy tender mercy,
3Mc 6:2
“O king, mighty in power, most high, Almighty God, who regulates the whole creation with your tender mercy,
---
33Mc 6:33ἔπιδε ἐπὶ Αβρααμ σπέρμα ἐπὶ ἡγιασμένου τέκνα Ιακωβ μερίδος ἡγιασμένης σου λαὸν ἐν ξένῃ γῇ ξένον ἀδίκως ἀπολλύμενον πάτερ3Mc 6:3
look upon the seed of Abraham, upon the children of the sanctified Jacob, thy sanctified inheritance, O Father, now being wrongfully destroyed as strangers in a strange land.
3Mc 6:3
look at the seed of Abraham, at the children of the sanctified Jacob, your sanctified inheritance, O Father, now being wrongfully destroyed as foreigners in a foreign land.
---
43Mc 6:44σὺ Φαραω πληθύνοντα ἅρμασιν τὸν πρὶν Αἰγύπτου ταύτης δυνάστην ἐπαρθέντα ἀνόμῳ θράσει καὶ γλώσσῃ μεγαλορρήμονι σὺν τῇ ὑπερηφάνῳ στρατιᾷ ποντοβρόχους ἀπώλεσας φέγγος ἐπιφάνας ἐλέους Ισραηλ γένει3Mc 6:4
Thou destroyedst Pharaoh, with his hosts of chariots, when that lord of this same Egypt was uplifted with lawless hardihood and loud-sounding tongue. Shedding the beams of thy mercy upon the race of Israel, thou didst overwhelm him with his proud army.
3Mc 6:4
You destroyed Pharaoh with his army of chariots when that lord of this same Egypt was uplifted with lawless daring and loud-sounding tongue. Shedding the beams of your mercy upon the race of Israel, you overwhelmed him and his proud army.
---
53Mc 6:55σὺ τὸν ἀναριθμήτοις δυνάμεσιν γαυρωθέντα Σενναχηριμ βαρὺν Ἀσσυρίων βασιλέα δόρατι τὴν πᾶσαν ὑποχείριον ἤδη λαβόντα γῆν καὶ μετεωρισθέντα ἐπὶ τὴν ἁγίαν σου πόλιν βαρέα λαλοῦντα κόμπῳ καὶ θράσει σύ δέσποτα ἔθραυσας ἔκδηλον δεικνὺς ἔθνεσιν πολλοῖς τὸ σὸν κράτος3Mc 6:5
When Sennacherim, the grievous king of the Assyrians, glorying in his countless hosts, had subdued the whole land with his spear, and was lifting himself against thine holy city, with boastings grievous to be endured, thou, O Lord, didst demolish him and didst shew forth thy might to many nations.
3Mc 6:5
When Sennacherim, the grievous king of the Assyrians, exulting in his countless army, had subdued the whole land with his spear and was lifting himself against your holy city with boastings grievous to be endured, you, O Lord, demolished him and displayed your might to many nations.
---
63Mc 6:66σὺ τοὺς κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν τρεῖς ἑταίρους πυρὶ τὴν ψυχὴν αὐθαιρέτως δεδωκότας εἰς τὸ μὴ λατρεῦσαι τοῖς κενοῖς διάπυρον δροσίσας κάμινον ἐρρύσω μέχρι τριχὸς ἀπημάντους φλόγα πᾶσιν ἐπιπέμψας τοῖς ὑπεναντίοις3Mc 6:6
When the three friends in the land of Babylon of their own will exposed their lives to the fire rather than serve vain things, thou didst send a dewy coolness through the fiery furnace, and bring the fire upon all their adversaries.
3Mc 6:6
When the three friends in the land of Babylon of their own will exposed their lives to the fire rather than serve vain things, you sent a moist coolness through the fiery furnace, and brought the fire on all their adversaries.
---
73Mc 6:77σὺ τὸν διαβολαῖς φθόνου λέουσι κατὰ γῆς ῥιφέντα θηρσὶν βορὰν Δανιηλ εἰς φῶς ἀνήγαγες ἀσινῆ3Mc 6:7
It was thou who, when Daniel was hurled, through slander and envy, as a prey to lions down below, didst bring him back against unhurt to light.
3Mc 6:7
It was you who, when Daniel was hurled, through slander and envy, as a prey to lions down below, brought him back again unharmed to light.
---
83Mc 6:88τόν τε βυθοτρεφοῦς ἐν γαστρὶ κήτους Ιωναν τηκόμενον ἀφιδὼν ἀπήμαντον πᾶσιν οἰκείοις ἀνέδειξας πάτερ3Mc 6:8
When Jonah was pining away in the belly of the sea-bred monster, thou didst look upon him, O Father, and recover him to the sight of his own.
3Mc 6:8
When Jonah was pining away in the belly of the sea-born monster, you looked at him, O Father, and recovered him to the sight of his own.
---
93Mc 6:99καὶ νῦν μίσυβρι πολυέλεε τῶν ὅλων σκεπαστά τὸ τάχος ἐπιφάνηθι τοῖς ἀπὸ Ισραηλ γένους ὑπὸ ἐβδελυγμένων ἀνόμων ἐθνῶν ὑβριζομένοις3Mc 6:9
And now, thou who hatest insolence; thou who dost abound in mercy; thou who art the protector of all things; appear quickly to those of the race of Israel, who are insulted by abhorred, lawless gentiles.
3Mc 6:9
Now, you who hate insolence, you who abound in mercy, you who are the protector of all things, appear quickly to those of the race of Israel, who are insulted by abhorred, lawless gentiles.
---
103Mc 6:1010εἰ δὲ ἀσεβείαις κατὰ τὴν ἀποικίαν ὁ βίος ἡμῶν ἐνέσχηται ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ ἐχθρῶν χειρός ᾧ προαιρῇ δέσποτα ἀπόλεσον ἡμᾶς μόρῳ3Mc 6:10
If our life has during our exile been stained with iniquity, deliver us from the hand of the enemy, and destroy us, O Lord, by the death which thou preferrest.
3Mc 6:10
If our life during our exile has been stained with iniquity, deliver us from the hand of the enemy, and destroy us, O Lord, by the death which you prefer.
---
113Mc 6:1111μὴ τοῖς ματαίοις οἱ ματαιόφρονες εὐλογησάτωσαν ἐπὶ τῇ τῶν ἠγαπημένων σου ἀπωλείᾳ λέγοντες οὐδὲ ὁ θεὸς αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς3Mc 6:11
Let not the vain-minded congratulate vain idols at the destruction of thy beloved, saying, Neither did their god deliver them.
3Mc 6:11
Don’t let the vain-minded congratulate vain idols at the destruction of your beloved, saying, ‘Their god didn’t deliver them.’
---
123Mc 6:1212σὺ δέ ὁ πᾶσαν ἀλκὴν καὶ δυναστείαν ἔχων ἅπασαν αἰώνιε νῦν ἔπιδε ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς καθ’ ὕβριν ἀνόμων ἀλόγιστον ἐκ τοῦ ζῆν μεθισταμένους ἐν ἐπιβούλων τρόπῳ3Mc 6:12
Thou, who art All-powerful and Almighty, O Eternal One, behold! have mercy upon us who are being withdrawn from life, like traitors, by the unreasoning insolence of lawless men.
3Mc 6:12
You who are All-powerful and Almighty, O Eternal One, behold! Have mercy on us who are being withdrawn from life, like traitors, by the unreasoning insolence of lawless men.
---
133Mc 6:1313πτηξάτω δὲ ἔθνη σὴν δύναμιν ἀνίκητον σήμερον ἔντιμε δύναμιν ἔχων ἐπὶ σωτηρίᾳ Ιακωβ γένους3Mc 6:13
Let the heathen cower before thine invincible might today, O glorious One, who hast all power to save the race of Jacob.
3Mc 6:13
Let the heathen cower before your invincible might today, O glorious One, who have all power to save the race of Jacob.
---
143Mc 6:1414ἱκετεύει σε τὸ πᾶν πλῆθος τῶν νηπίων καὶ οἱ τούτων γονεῖς μετὰ δακρύων3Mc 6:14
The whole band of infants and their parents with tears beseech thee.
3Mc 6:14
The whole band of infants and their parents ask you with tears.
---
153Mc 6:1515δειχθήτω πᾶσιν ἔθνεσιν ὅτι μεθ’ ἡμῶν εἶ κύριε καὶ οὐκ ἀπέστρεψας τὸ πρόσωπόν σου ἀφ’ ἡμῶν ἀλλὰ καθὼς εἶπας ὅτι οὐδὲ ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν ὄντων ὑπερεῖδον αὐτούς οὕτως ἐπιτέλεσον κύριε3Mc 6:15
Let it be shewn to all the nations that thou art with us, O Lord, and hast not turned thy face away from us; but as thou saidst that thou wouldst not forget them even in the land of their enemies, so do thou fulfil this saying, O Lord.
3Mc 6:15
Let it be shown to all the nations that you are with us, O Lord, and have not turned your face away from us, but as you said that you would not forget them even in the land of their enemies, so fulfill this saying, O Lord.”
---
163Mc 6:1616τοῦ δὲ Ελεαζαρου λήγοντος ἄρτι τῆς προσευχῆς ὁ βασιλεὺς σὺν τοῖς θηρίοις καὶ παντὶ τῷ τῆς δυνάμεως φρυάγματι κατὰ τὸν ἱππόδρομον παρῆγεν3Mc 6:16
Now, at the time that Eleazar had ended his prayer, the king came along to the hippodrome, with the wild beasts, and with his tumultuous power.
3Mc 6:16
¶Now, at the time that Eleazar had ended his prayer, the king came along to the hippodrome with the wild animals, and with his tumultuous power.
---
173Mc 6:1717καὶ θεωρήσαντες οἱ Ιουδαῖοι μέγα εἰς οὐρανὸν ἀνέκραξαν ὥστε καὶ τοὺς παρακειμένους αὐλῶνας συνηχήσαντας ἀκατάσχετον πτόην ποιῆσαι παντὶ τῷ στρατοπέδῳ3Mc 6:17
When the Jews saw this, they uttered a loud cry to heaven, so that the adjacent valleys resounded, and caused an irrepressible lamentation throughout the army.
3Mc 6:17
When the Jews saw this, they uttered a loud cry to heaven so that the adjacent valleys resounded and caused an irrepressible lamentation throughout the army.
---
183Mc 6:1818τότε ὁ μεγαλόδοξος παντοκράτωρ καὶ ἀληθινὸς θεὸς ἐπιφάνας τὸ ἅγιον αὐτοῦ πρόσωπον ἠνέῳξεν τὰς οὐρανίους πύλας ἐξ ὧν δεδοξασμένοι δύο φοβεροειδεῖς ἄγγελοι κατέβησαν φανεροὶ πᾶσιν πλὴν τοῖς Ιουδαίοις3Mc 6:18
Then the all-glorious, all-powerful, and true God, displayed his holy countenance, and opened the gates of heaven, from which two angels, dreadful of form, came down and were visible to all but the Jews.
3Mc 6:18
Then the all-glorious, all-powerful, and true God, displayed his holy countenance, and opened the gates of heaven, from which two angels, dreadful of form, came down and were visible to all but the Jews.
---
193Mc 6:1919καὶ ἀντέστησαν καὶ τὴν δύναμιν τῶν ὑπεναντίων ἐπλήρωσαν ταραχῆς καὶ δειλίας καὶ ἀκινήτοις ἔδησαν πέδαις3Mc 6:19
And they stood opposite, and filled the enemies' host with confusion and cowardice; and bound them with immoveable fetters.
3Mc 6:19
They stood opposite, and filled the enemies’ army with confusion and cowardice, and bound them with immoveable shackles.
---
203Mc 6:2020καὶ ὑπόφρικον καὶ τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα ἐγενήθη καὶ λήθη τὸ θράσος αὐτοῦ τὸ βαρύθυμον ἔλαβεν3Mc 6:20
And a cold shudder came over the person of the king, and oblivion paralysed the vehemence of his spirit.
3Mc 6:20
A cold shudder came over the person of the king, and oblivion paralyzed the vehemence of his spirit.
---
213Mc 6:2121καὶ ἀπέστρεψαν τὰ θηρία ἐπὶ τὰς συνεπομένας ἐνόπλους δυνάμεις καὶ κατεπάτουν αὐτὰς καὶ ὠλέθρευον3Mc 6:21
They turned back the animals upon the armed forces which followed them; and the animals trod them down, and destroyed them.
3Mc 6:21
They turned back the animals on the armed forces who followed them; and the animals trampled them and destroyed them.
---
223Mc 6:2222καὶ μετεστράφη τοῦ βασιλέως ἡ ὀργὴ εἰς οἶκτον καὶ δάκρυα ὑπὲρ τῶν ἔμπροσθεν αὐτῷ μεμηχανευμένων3Mc 6:22
The king's wrath was converted into compassion; and he wept at his own machinations.
3Mc 6:22
The king’s wrath was converted into compassion; and he wept at the things he had devised.
---
233Mc 6:2323ἀκούσας γὰρ τῆς κραυγῆς καὶ συνιδὼν πρηνεῖς ἅπαντας εἰς τὴν ἀπώλειαν δακρύσας μετ’ ὀργῆς τοῖς φίλοις διηπειλεῖτο λέγων3Mc 6:23
For when he heard the cry, and saw them all on the verge of destruction, with tears he angrily threatened his friends, saying,
3Mc 6:23
For when he heard the cry, and saw them all on the verge of destruction, with tears he angrily threatened his friends, saying,
---
243Mc 6:2424παραβασιλεύετε καὶ τυράννους ὑπερβεβήκατε ὠμότητι καὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν ὑμῶν εὐεργέτην ἐπιχειρεῖτε τῆς ἀρχῆς ἤδη καὶ τοῦ πνεύματος μεθιστᾶν λάθρᾳ μηχανώμενοι τὰ μὴ συμφέροντα τῇ βασιλείᾳ3Mc 6:24
Ye have governed badly; and have exceeded tyrants in cruelty; and me your benefactor ye have laboured to deprive at once of my dominion and my life, by secretly devising measures injurious to the kingdom.
3Mc 6:24
“You have governed badly, and have exceeded tyrants in cruelty. You have labored to deprive me, your benefactor, at once of my dominion and my life, by secretly devising measures injurious to the kingdom.
---
253Mc 6:2525τίς τοὺς κρατήσαντας ἡμῶν ἐν πίστει τὰ τῆς χώρας ὀχυρώματα τῆς οἰκίας ἀποστήσας ἕκαστον ἀλόγως ἤθροισεν ἐνθάδε3Mc 6:25
Who has gathered here, unreasonably removing each from his home, those who, in fidelity to us, had held the fortresses of the country?
3Mc 6:25
Who has gathered here, unreasonably removing each from his home, those who, in fidelity to us, had held the fortresses of the country?
---
263Mc 6:2626τίς τοὺς ἐξ ἀρχῆς εὐνοίᾳ πρὸς ἡμᾶς κατὰ πάντα διαφέροντας πάντων ἐθνῶν καὶ τοὺς χειρίστους πλεονάκις ἀνθρώπων ἐπιδεδεγμένους κινδύνους οὕτως ἀθέσμως περιέβαλεν αἰκίαις3Mc 6:26
Who has thus consigned to unmerited punishments those who in good will towards us from the beginning have in all things surpassed all nations, and who often have engaged in the most dangerous undertakings?
3Mc 6:26
Who has consigned to unmerited punishments those who in good will toward us from the beginning have in all things surpassed all nations, and who often have engaged in the most dangerous undertakings?
---
273Mc 6:2727λύσατε ἐκλύσατε ἄδικα δεσμά εἰς τὰ ἴδια μετ’ εἰρήνης ἐξαποστείλατε τὰ προπεπραγμένα παραιτησάμενοι3Mc 6:27
Loose, loose the unjust bonds; send them to their homes in peace, and deprecate what has been done.
3Mc 6:27
Loose, loose the unjust bonds! Send them to their homes in peace, begging pardon for what has been done.
---
283Mc 6:2828ἀπολύσατε τοὺς υἱοὺς τοῦ παντοκράτορος ἐπουρανίου θεοῦ ζῶντος ὃς ἀφ’ ἡμετέρων μέχρι τοῦ νῦν προγόνων ἀπαραπόδιστον μετὰ δόξης εὐστάθειαν παρέχει τοῖς ἡμετέροις πράγμασιν3Mc 6:28
Release the sons of the almighty living God of heaven, who from our ancestors' times until now has granted a glorious and uninterrupted prosperity to our affairs.
3Mc 6:28
Release the sons of the almighty living God of heaven, who from our ancestors’ times until now has granted a glorious and uninterrupted prosperity to our affairs.”
---
293Mc 6:2929ὁ μὲν οὖν ταῦτα ἔλεξεν οἱ δὲ ἐν ἀμερεῖ χρόνῳ λυθέντες τὸν ἅγιον σωτῆρα θεὸν αὐτῶν εὐλόγουν ἄρτι τὸν θάνατον ἐκπεφευγότες3Mc 6:29
These things he said; and they, released the same moment, having now escaped death, praised God their holy Saviour.
3Mc 6:29
He said these things, and they, released the same moment, having now escaped death, praised God their holy Savior.
---
303Mc 6:3030εἶτα ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν πόλιν ἀπαλλαγεὶς τὸν ἐπὶ τῶν προσόδων προσκαλεσάμενος ἐκέλευσεν οἴνους τε καὶ τὰ λοιπὰ πρὸς εὐωχίαν ἐπιτήδεια τοῖς Ιουδαίοις χορηγεῖν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ κρίνας αὐτοὺς ἐν ᾧ τόπῳ ἔδοξαν τὸν ὄλεθρον ἀναλαμβάνειν ἐν τούτῳ ἐν εὐφροσύνῃ πάσῃ σωτήρια ἀγαγεῖν3Mc 6:30
The king then departed to the city, and called his financier to him, and bade him provide a seven days' quantity of wine and other materials for feasting for the Jews. He decided that they should keep a gladsome festival of deliverance in the very place in which they expected to meet with their destruction.
3Mc 6:30
¶The king then departed to the city, and called his financier to himself, and asked him provide a seven days’ quantity of wine and other materials for feasting for the Jews. He decided that they should keep a cheerful festival of deliverance in the very place in which they expected to meet with their destruction.
---
313Mc 6:3131τότε οἱ τὸ πρὶν ἐπονείδιστοι καὶ πλησίον τοῦ ᾅδου μᾶλλον δὲ ἐπ’ αὐτῷ βεβηκότες ἀντὶ πικροῦ καὶ δυσαιάκτου μόρου κώθωνα σωτήριον συστησάμενοι τὸν εἰς πτῶσιν αὐτοῖς καὶ τάφον ἡτοιμασμένον τόπον κλισίαις κατεμερίσαντο πλήρεις χαρμονῆς3Mc 6:31
Then they who were before despised and nigh unto hades, yea, rather advanced into it, partook of the cup of salvation, instead of a grievous and lamentable death. Full of exultation, they parted out the place intended for their fall and burial into banqueting booths.
3Mc 6:31
Then they who were before despised and near to hades, yes, rather advanced into it, partook of the cup of salvation, instead of a grievous and lamentable death. Full of exultation, they apportioned the place intended for their fall and burial into banqueting booths.
---
323Mc 6:3232καταλήξαντες δὲ θρήνων πανόδυρτον μέλος ἀνέλαβον ᾠδὴν πάτριον τὸν σωτῆρα καὶ τερατοποιὸν αἰνοῦντες θεόν οἰμωγήν τε πᾶσαν καὶ κωκυτὸν ἀπωσάμενοι χοροὺς συνίσταντο εὐφροσύνης εἰρηνικῆς σημεῖον3Mc 6:32
Ceasing their miserable strain of woe, they took up the subject of their fatherland, hymning in praise God their wonder-working Saviour. All groans, all wailing, were laid aside: they formed dances in token of serene joy.
3Mc 6:32
Ceasing their miserable strain of woe, they took up the subject of their fatherland, singing in praise to God their wonder-working Savior. All groans and all wailing were laid aside. They formed dances as a sign of peaceful joy.
---
333Mc 6:3333ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς περὶ τούτων συμπόσιον βαρὺ συναγαγὼν ἀδιαλείπτως εἰς οὐρανὸν ἀνθωμολογεῖτο μεγαλομερῶς ἐπὶ τῇ παραδόξῳ γενηθείσῃ αὐτῷ σωτηρίᾳ3Mc 6:33
So, also, the king collected a number of guests for the occasion, and returned unceasing thanks with much magnificence for the unexpected deliverance afforded him.
3Mc 6:33
So the king also collected a number of guests for the occasion, and returned unceasing thanks with much magnificence for the unexpected deliverance afforded him.
---
343Mc 6:3434οἵ τε πρὶν εἰς ὄλεθρον καὶ οἰωνοβρώτους αὐτοὺς ἔσεσθαι τιθέμενοι καὶ μετὰ χαρᾶς ἀπογραψάμενοι κατεστέναξαν αἰσχύνην ἐφ’ ἑαυτοῖς περιβαλόμενοι καὶ τὴν πυρόπνουν τόλμαν ἀκλεῶς ἐσβεσμένοι3Mc 6:34
Those who had marked them out as for death and for carrion, and had registered them with joy, howled aloud, and were clothed with shame, and had the fire of their rage ingloriously put out.
3Mc 6:34
Those who had marked them out as for death and for carrion, and had registered them with joy, howled aloud, and were clothed with shame, and had the fire of their rage ingloriously put out.
---
353Mc 6:3535οἵ τε Ιουδαῖοι καθὼς προειρήκαμεν συστησάμενοι τὸν προειρημένον χορὸν μετ’ εὐωχίας ἐν ἐξομολογήσεσιν ἱλαραῖς καὶ ψαλμοῖς διῆγον3Mc 6:35
But the Jews, as we just said, instituted a dance, and then gave themselves up to feasting, glad thanksgivings, and psalms.
3Mc 6:35
But the Jews, as we just said, instituted a dance, and then gave themselves up to feasting, glad thanksgiving, and psalms.
---
363Mc 6:3636καὶ κοινὸν ὁρισάμενοι περὶ τούτων θεσμὸν ἐπὶ πᾶσαν τὴν παροικίαν αὐτῶν εἰς γενεὰς τὰς προειρημένας ἡμέρας ἄγειν ἔστησαν εὐφροσύνους οὐ πότου χάριν καὶ λιχνείας σωτηρίας δὲ τῆς διὰ θεὸν γενομένης αὐτοῖς3Mc 6:36
They made a public ordinance to commemorate these things for generations to come, as long as they should be sojourners. They thus established these days as days of mirth, not for the purpose of drinking or luxury, but because God had saved them.
3Mc 6:36
They made a public ordinance to commemorate these things for generations to come, as long as they should be sojourners. They thus established these days as days of mirth, not for the purpose of drinking or luxury, but because God had saved them.
---
373Mc 6:3737ἐνέτυχον δὲ τῷ βασιλεῖ τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν εἰς τὰ ἴδια αἰτούμενοι3Mc 6:37
They requested the king to send them back to their homes.
3Mc 6:37
They requested the king to send them back to their homes.
---
383Mc 6:3838ἀπογράφονται δὲ αὐτοὺς ἀπὸ πέμπτης καὶ εἰκάδος τοῦ Παχων ἕως τῆς τετάρτης τοῦ Επιφι ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα συνίστανται δὲ αὐτῶν τὴν ἀπώλειαν ἀπὸ πέμπτης τοῦ Επιφι ἕως ἑβδόμης ἡμέραις τρισίν3Mc 6:38
They were being enrolled from the twenty-fifth of Pachon to the fourth of Epiphi, a period of forty days: the measures taken for their destruction lasted from the fifth of Epiphi till the seventh, that is, three days.
3Mc 6:38
They were being enrolled from the twenty-fifth of Pachon to the fourth of Epiphi, a period of forty days. The measures taken for their destruction lasted from the fifth of Epiphi till the seventh, that is, three days.
---
393Mc 6:3939ἐν αἷς καὶ μεγαλοδόξως ἐπιφάνας τὸ ἔλεος αὐτοῦ ὁ τῶν πάντων δυνάστης ἀπταίστους αὐτοὺς ἐρρύσατο ὁμοθυμαδόν3Mc 6:39
The Ruler over all did during this time manifest forth his mercy gloriously, and did deliver them all together unharmed.
3Mc 6:39
The Ruler over all during this time manifested his mercy gloriously, and delivered them all together unharmed.
---
403Mc 6:4040εὐωχοῦντο δὲ πάνθ’ ὑπὸ τοῦ βασιλέως χορηγούμενοι μέχρι τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐν ᾗ καὶ τὴν ἐντυχίαν ἐποιήσαντο περὶ τῆς ἀπολύσεως αὐτῶν3Mc 6:40
They feasted upon the king's provision up to the fourteenth day, and then asked to be sent away.
3Mc 6:40
They feasted upon the king’s provision up to the fourteenth day, then asked to be sent away.
---
413Mc 6:4141συναινέσας δὲ αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς ἔγραψεν αὐτοῖς τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς κατὰ πόλιν στρατηγοὺς μεγαλοψύχως τὴν ἐκτενίαν ἔχουσαν3Mc 6:41
The king commended them, and wrote the subjoined letter, of magnanimous import for them, to the commanders of every city.
3Mc 6:41
The king commended them, and wrote the following letter, of magnanimous import for them, to the commanders of every city:
---
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Jul-2024 14:30:05 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top