www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Γʹ

3 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible13Mc 5:11τότε προσκαλεσάμενος Ἕρμωνα τὸν πρὸς τῇ τῶν ἐλεφάντων ἐπιμελείᾳ βαρείᾳ μεμεστωμένος ὀργῇ καὶ χόλῳ κατὰ πᾶν ἀμετάθετος3Mc 5:1
Then he called Hermon, who had charge of the elephants. Full of rage, altogether fixed in his furious design,
3Mc 5:1
¶Then he called Hermon, who had charge of the elephants. Full of rage, altogether fixed in his furious design,
---
23Mc 5:22ἐκέλευσεν ὑπὸ τὴν ἐπερχομένην ἡμέραν δαψιλέσι δράκεσι λιβανωτοῦ καὶ οἴνῳ πλείονι ἀκράτῳ ἅπαντας τοὺς ἐλέφαντας ποτίσαι ὄντας τὸν ἀριθμὸν πεντακοσίους καὶ ἀγριωθέντας τῇ τοῦ πόματος ἀφθόνῳ χορηγίᾳ εἰσαγαγεῖν πρὸς συνάντησιν τοῦ μόρου τῶν Ιουδαίων3Mc 5:2
he commanded him, with a quantity of unmixed wine and handfuls of incense infused to drug the elephants early on the following day. These five hundred elephants were, when infuriated by the copious draughts of frankincense, to be led up to the execution of death upon the Jews.
3Mc 5:2
he commanded him, with a quantity of unmixed wine with handfuls of incense infused, to drug the elephants early on the following day. These five hundred elephants were, when infuriated by the copious drinks of frankincense, to be led up to the execution of death upon the Jews.
---
33Mc 5:33ὁ μὲν τάδε προστάσσων ἐτρέπετο πρὸς τὴν εὐωχίαν συναγαγὼν τοὺς μάλιστα τῶν φίλων καὶ τῆς στρατιᾶς ἀπεχθῶς ἔχοντας πρὸς τοὺς Ιουδαίους3Mc 5:3
The king, after issuing these orders, went to his feasting, and gathered together all those of his friends and of the army who hated the Jews the most.
3Mc 5:3
The king, after issuing these orders, went to his feasting, and gathered together all those of his friends and of the army who hated the Jews the most.
---
43Mc 5:44ὁ δὲ ἐλεφαντάρχης τὸ προσταγὲν ἀραρότως Ἕρμων συνετέλει3Mc 5:4
The master of the elephants, Hermon, fulfilled his commission punctually.
3Mc 5:4
The master of the elephants, Hermon, fulfilled his commission punctually.
---
53Mc 5:55οἵ τε πρὸς τούτοις λειτουργοὶ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἐξιόντες τὰς τῶν ταλαιπωρούντων ἐδέσμευον χεῖρας τήν τε λοιπὴν ἐμηχανῶντο περὶ αὐτοὺς ἀσφάλειαν ἔννυχον δόξαντες ὁμοῦ λήμψεσθαι τὸ φῦλον πέρας τῆς ὀλεθρίας3Mc 5:5
The underlings appointed for the purpose went out about eventide and bound the hands of the miserable victims, and took other precautions for their security at night, thinking that the whole race would perish together.
3Mc 5:5
The servants appointed for the purpose went out about evening and bound the hands of the miserable victims, and took other precautions for their security at night, thinking that the whole race would perish together.
---
63Mc 5:66οἱ δὲ πάσης σκέπης ἔρημοι δοκοῦντες εἶναι τοῖς ἔθνεσιν Ιουδαῖοι διὰ τὴν πάντοθεν περιέχουσαν αὐτοὺς μετὰ δεσμῶν ἀνάγκην3Mc 5:6
The heathen believed the Jews to be destitute of all protection; for chains fettered them about.
3Mc 5:6
The heathen believed the Jews to be destitute of all protection, for chains bound them.
---
73Mc 5:77τὸν παντοκράτορα κύριον καὶ πάσης δυνάμεως δυναστεύοντα ἐλεήμονα θεὸν αὐτῶν καὶ πατέρα δυσκαταπαύστῳ βοῇ πάντες μετὰ δακρύων ἐπεκαλέσαντο δεόμενοι3Mc 5:7
they invoked the Almighty Lord, and ceaselessly besought with tears their merciful God and Father, Ruler of all, Lord of every power,
3Mc 5:7
They invoked the Almighty Lord, and ceaselessly implored with tears their merciful God and Father, Ruler of all, Lord of every power,
---
83Mc 5:88τὴν κατ’ αὐτῶν μεταστρέψαι βουλὴν ἀνοσίαν καὶ ῥύσασθαι αὐτοὺς μετὰ μεγαλομεροῦς ἐπιφανείας ἐκ τοῦ παρὰ πόδας ἐν ἑτοίμῳ μόρου3Mc 5:8
to overthrow the evil purpose which was gone out against them, and to deliver them by extraordinary manifestation from that death which was in store for them.
3Mc 5:8
to overthrow the evil purpose which had gone out against them, and to deliver them by extraordinary manifestation from that death which was in store for them.
---
93Mc 5:99τούτων μὲν οὖν ἐκτενῶς ἡ λιτανεία ἀνέβαινεν εἰς τὸν οὐρανόν3Mc 5:9
Their litany so earnest went up to heaven.
3Mc 5:9
Their earnest entreaty went up to heaven.
---
103Mc 5:1010ὁ δὲ Ἕρμων τοὺς ἀνηλεεῖς ἐλέφαντας ποτίσας πεπληρωμένους τῆς τοῦ οἴνου πολλῆς χορηγίας καὶ τοῦ λιβάνου μεμεστωμένους ὄρθριος ἐπὶ τὴν αὐλὴν παρῆν περὶ τούτων προσαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ3Mc 5:10
Then Hermon, who had filled his merciless elephants with copious draughts of mingled wine and frankincense, came early to the palace to certify the kind thereof.
3Mc 5:10
Then Hermon, who had filled his merciless elephants with copious drinks of mixed wine and frankincense, came early to the palace to report on these preparations.
---
113Mc 5:1111τὸ δὲ ἀπ’ αἰῶνος χρόνου κτίσμα καλὸν ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ ἐπιβαλλόμενον ὑπὸ τοῦ χαριζομένου πᾶσιν οἷς ἂν αὐτὸς θελήσῃ ὕπνου μέρος ἀπέστειλεν εἰς τὸν βασιλέα3Mc 5:11
He, however, who has sent his good creature sleep from all time by night or by day thus gratifying whom he wills, diffused a portion thereof now upon the king.
3Mc 5:11
He, however, who has sent his good creature sleep from all time by night or by day thus gratifying whom he wills, diffused a portion of it now upon the king.
---
123Mc 5:1212καὶ ἡδίστῳ καὶ βαθεῖ κατεσχέθη τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ δεσπότου τῆς ἀθέσμου μὲν προθέσεως πολὺ διεσφαλμένος τοῦ δὲ ἀμεταθέτου λογισμοῦ μεγάλως διεψευσμένος3Mc 5:12
By this sweet and profound influence of the Lord he was held fast, and thus his unjust purpose was quite frustrated, and his unflinching resolve greatly falsified.
3Mc 5:12
By this sweet and profound influence of the Lord, he was held fast, and thus his unjust purpose was quite frustrated, and his unflinching resolve greatly falsified.
---
133Mc 5:1313οἵ τε Ιουδαῖοι τὴν προσημανθεῖσαν ὥραν διαφυγόντες τὸν ἅγιον ᾔνουν θεὸν αὐτῶν καὶ πάλιν ἠξίουν τὸν εὐκατάλλακτον δεῖξαι μεγαλοσθενοῦς ἑαυτοῦ χειρὸς κράτος ἔθνεσιν ὑπερηφάνοις3Mc 5:13
But the Jews, having escaped the hour which had been fixed, praised their holy God, and again prayed him who is easily reconciled to display the power of his powerful hand to the overweening Gentiles.
3Mc 5:13
But the Jews, having escaped the hour which had been fixed, praised their holy God, and again prayed him who is easily reconciled to display the power of his powerful hand to the arrogant Gentiles.
---
143Mc 5:1414μεσούσης δὲ ἤδη δεκάτης ὥρας σχεδὸν ὁ πρὸς ταῖς κλήσεσιν τεταγμένος ἀθρόους τοὺς κλητοὺς ἰδὼν ἔνυξεν προσελθὼν τὸν βασιλέα3Mc 5:14
The middle of the tenth hour had well nigh arrived, when the master-bidder, seeing the guests who were bidden collected, came and shook the king.
3Mc 5:14
The middle of the tenth hour had nearly arrived, when the person who sent invitations, seeing the guests who were invited present, came and shook the king.
---
153Mc 5:1515καὶ μόλις διεγείρας ὑπέδειξε τὸν τῆς συμποσίας καιρὸν ἤδη παρατρέχοντα τὸν περὶ τούτων λόγον ποιούμενος3Mc 5:15
He gained his attention with difficulty, and hinting that the mealtime was getting past, talked the matter over with him.
3Mc 5:15
He gained his attention with difficulty, and hinting that the mealtime was getting past, talked the matter over with him.
---
163Mc 5:1616ὃν ὁ βασιλεὺς λογισάμενος καὶ τραπεὶς εἰς τὸν πότον ἐκέλευσεν τοὺς παραγεγονότας ἐπὶ τὴν συμποσίαν ἄντικρυς ἀνακλῖναι αὐτοῦ3Mc 5:16
The king listened to this, and then turning aside to his potations, commanded the guests to sit down before him.
3Mc 5:16
The king listened to this, and then turning aside to his drinking, commanded the guests to sit down before him.
---
173Mc 5:1717οὗ καὶ γενομένου παρῄνει εἰς εὐωχίαν δόντας ἑαυτοὺς τὸ παρὸν τῆς συμποσίας ἐπὶ πολὺ γεραιρομένους εἰς εὐφροσύνην καταθέσθαι μέρος3Mc 5:17
This done, he asked them to enjoy themselves, and to indulge in mirth at this somewhat late hour of the banquet.
3Mc 5:17
This done, he asked them to enjoy themselves, and to indulge in mirth at this somewhat late hour of the banquet.
---
183Mc 5:1818ἐπὶ πλεῖον δὲ προβαινούσης τῆς ὁμιλίας τὸν Ἕρμωνα προσκαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς μετὰ πικρᾶς ἀπειλῆς ἐπυνθάνετο τίνος ἕνεκεν αἰτίας εἰάθησαν οἱ Ιουδαῖοι τὴν περιοῦσαν ἡμέραν περιβεβιωκότες3Mc 5:18
Conversation grew on, and the king sent for Hermon, and enquired of him, with fierce denunciations, why the Jews had been allowed to outlive that day.
3Mc 5:18
Conversation grew on, and the king sent for Hermon, and inquired of him, with fierce denunciations, why the Jews had been allowed to outlive that day.
---
193Mc 5:1919τοῦ δὲ ὑποδείξαντος ἔτι νυκτὸς τὸ προσταγὲν ἐπὶ τέλος ἀγειοχέναι καὶ τῶν φίλων αὐτῷ προσμαρτυρησάντων3Mc 5:19
Hermon explained that he had done his bidding over night; and in this he was confirmed by his friends.
3Mc 5:19
Hermon explained that he had done his bidding over night; and in this he was confirmed by his friends.
---
203Mc 5:2020τὴν ὠμότητα χείρονα Φαλάριδος ἐσχηκὼς ἔφη τῷ τῆς σήμερον ὕπνῳ χάριν ἔχειν αὐτούς ἀνυπερθέτως δὲ εἰς τὴν ἐπιτελοῦσαν ἡμέραν κατὰ τὸ ὅμοιον ἑτοίμασον τοὺς ἐλέφαντας ἐπὶ τὸν τῶν ἀθεμίτων Ιουδαίων ἀφανισμόν3Mc 5:20
The king, then, with a barbarity exceeding that of Phalaris, said, That they might thank his sleep of that day. Lose no time, and get ready the elephants against tomorrow, as you did before, for the destruction of these accursed Jews.
3Mc 5:20
The king, then, with a barbarity exceeding that of Phalaris, said, “They might thank his sleep of that day. Lose no time, and get ready the elephants against tomorrow, as you did before, for the destruction of these accursed Jews.”
---
213Mc 5:2121εἰπόντος δὲ τοῦ βασιλέως ἀσμένως πάντες μετὰ χαρᾶς οἱ παρόντες ὁμοῦ συναινέσαντες εἰς τὸν ἴδιον οἶκον ἕκαστος ἀνέλυσεν3Mc 5:21
When the king said this, the company present were glad, and approved; and then each man went to his own home.
3Mc 5:21
When the king said this, the company present were glad, and approved. Then each man went to his own home.
---
223Mc 5:2222καὶ οὐχ οὕτως εἰς ὕπνον κατεχρήσαντο τὸν χρόνον τῆς νυκτός ὡς εἰς τὸ παντοίους μηχανᾶσθαι τοῖς ταλαιπώροις δοκοῦσιν ἐμπαιγμούς3Mc 5:22
Nor did they employ the night in sleep, so much as in contriving cruel mockeries for those deemed miserable.
3Mc 5:22
They didn’t employ the night in sleep, but in contriving cruel mockeries for those deemed miserable.
---
233Mc 5:2323ἄρτι δὲ ἀλεκτρυὼν ἐκέκραγεν ὄρθριος καὶ τὰ θηρία καθωπλικὼς ὁ Ἕρμων ἐν τῷ μεγάλῳ περιστύλῳ διεκίνει3Mc 5:23
The morning cock had just crowed, and Hermon, having harnessed the brutes, was stimulating them in the great colonnade.
3Mc 5:23
The morning cock had just crowed, and Hermon, having harnessed the brutes, was stimulating them in the great colonnade.
---
243Mc 5:2424τὰ δὲ κατὰ τὴν πόλιν πλήθη συνήθροιστο πρὸς τὴν οἰκτροτάτην θεωρίαν προσδοκῶντα τὴν πρωίαν μετὰ σπουδῆς3Mc 5:24
The city crowds were collected together to see the hideous spectacle, and waited impatiently for the dawn.
3Mc 5:24
The city crowds were collected together to see the hideous spectacle, and waited impatiently for the dawn.
---
253Mc 5:2525οἱ δὲ Ιουδαῖοι κατὰ τὸν ἀμερῆ ψυχουλκούμενοι χρόνον πολύδακρυν ἱκετείαν ἐν μέλεσιν γοεροῖς τείνοντες τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐδέοντο τοῦ μεγίστου θεοῦ πάλιν αὐτοῖς βοηθῆσαι συντόμως3Mc 5:25
The Jews, breathless with momentary suspense, stretched forth their hands, and prayed the Greatest God, in mournful strains, again to help them speedily.
3Mc 5:25
The Jews, breathless with momentary suspense, stretched out their hands and prayed the Greatest God, in mournful strains, again to help them speedily.
---
263Mc 5:2626οὔπω δὲ ἡλίου βολαὶ κατεσπείροντο καὶ τοῦ βασιλέως τοὺς φίλους ἐκδεχομένου ὁ Ἕρμων παραστὰς ἐκάλει πρὸς τὴν ἔξοδον ὑποδεικνύων τὸ πρόθυμον τοῦ βασιλέως ἐν ἑτοίμῳ κεῖσθαι3Mc 5:26
The sun's rays were not yet shed abroad, and the king was waiting for his friends, when Hermon came to him, calling him out, and saying, That his desires could now be realized.
3Mc 5:26
The sun’s rays were not yet shining and the king was waiting for his friends when Hermon came to him, calling him out, and saying that his desires could now be realized.
---
273Mc 5:2727τοῦ δὲ ἀποδεξαμένου καὶ καταπλαγέντος ἐπὶ τῇ παρανόμῳ ἐξόδῳ κατὰ πᾶν ἀγνωσίᾳ κεκρατημένος ἐπυνθάνετο τί τὸ πρᾶγμα ἐφ’ οὗ τοῦτο αὐτῷ μετὰ σπουδῆς τετέλεσται3Mc 5:27
The king, receiving him, was astonished at his unwonted exit; and, overwhelmed with a spirit of oblivion about everything, enquired the object of this earnest preparation.
3Mc 5:27
The king, receiving him, was astonished at his unusual invitation. Overwhelmed with a spirit of oblivion about everything, inquired about the object of this earnest preparation.
---
283Mc 5:2828τοῦτο δὲ ἦν ἡ ἐνέργεια τοῦ πάντα δεσποτεύοντος θεοῦ τῶν πρὶν αὐτῷ μεμηχανημένων λήθην κατὰ διάνοιαν ἐντεθεικότος3Mc 5:28
But this was the working of that Almighty God who had made him forget all his purpose.
3Mc 5:28
But this was the working of that Almighty God who had made him forget all his purpose.
---
293Mc 5:2929ὑπεδείκνυεν ὁ Ἕρμων καὶ πάντες οἱ φίλοι τὰ θηρία καὶ τὰς δυνάμεις ἡτοιμάσθαι βασιλεῦ κατὰ τὴν σὴν ἐκτενῆ πρόθεσιν3Mc 5:29
Hermon, and all his friends, pointed out the preparation of the animals. They are ready, O king, according to your own strict injunction.
3Mc 5:29
Hermon and all his friends pointed out the preparation of the animals. They are ready, O king, according to your own strict injunction.
---
303Mc 5:3030ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖσιν πληρωθεὶς βαρεῖ χόλῳ διὰ τὸ περὶ τούτων προνοίᾳ θεοῦ διεσκεδάσθαι πᾶν αὐτοῦ τὸ νόημα ἐνατενίσας μετὰ ἀπειλῆς εἶπεν3Mc 5:30
The king was filled with fierce anger at these words; for, by the Providence of God regarding these things, his mind had become entirely confused. He looked hard at Hermon, and threatened him as follows:
3Mc 5:30
The king was filled with fierce anger at these words, for, by the Providence of God regarding these things, his mind had become entirely confused. He looked hard at Hermon, and threatened him as follows:
---
313Mc 5:3131ὅσοι γονεῖς παρῆσαν ἢ παίδων γόνοι τήνδε θηρσὶν ἀγρίοις ἐσκεύασα ἂν δαψιλῆ θοῖναν ἀντὶ τῶν ἀνεγκλήτων ἐμοὶ καὶ προγόνοις ἐμοῖς ἀποδεδειγμένων ὁλοσχερῆ βεβαίαν πίστιν ἐξόχως Ιουδαίων3Mc 5:31
Your parents, or your children, were they here, to these wild beasts a large repast they should have furnished; not these innocent Jews, who me and my forefathers loyally have served.
3Mc 5:31
“Your parents, or your children, were they here, would have given a large meal to these wild animals, not these innocent Jews, who have loyally served me and my forefathers.
---
323Mc 5:3232καίπερ εἰ μὴ διὰ τὴν τῆς συντροφίας στοργὴν καὶ τῆς χρείας τὸ ζῆν ἀντὶ τούτων ἐστερήθης3Mc 5:32
Had it not been for familiar friendship, and the claims of your office, your life should have gone for theirs.
3Mc 5:32
Had it not been for familiar friendship, and the claims of your office, your life should have gone for theirs.”
---
333Mc 5:3333οὕτως ὁ Ἕρμων ἀπροσδόκητον ἐπικίνδυνον ὑπήνεγκεν ἀπειλὴν καὶ τῇ ὁράσει καὶ τῷ προσώπῳ συνεστάλη3Mc 5:33
Hermon, being threatened in this unexpected and alarming manner, was troubled in visage, and depressed in countenance.
3Mc 5:33
¶Hermon, being threatened in this unexpected and alarming manner, was troubled in his eyes, and his face fell.
---
343Mc 5:3434ὁ καθεῖς δὲ τῶν φίλων σκυθρωπῶς ὑπεκρέων τοὺς συνηθροισμένους ἀπέλυσαν ἕκαστον ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀσχολίαν3Mc 5:34
The friends, too, stole out one by one, and dismissed the assembled multitudes to their respective occupations.
3Mc 5:34
The friends, too, stole out one by one, and dismissed the assembled multitudes to their respective occupations.
---
353Mc 5:3535οἵ τε Ιουδαῖοι τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως ἀκούσαντες τὸν ἐπιφανῆ θεὸν κύριον βασιλέα τῶν βασιλέων ᾔνουν καὶ τῆσδε τῆς βοηθείας αὐτοῦ τετευχότες3Mc 5:35
The Jews, having heard of these events, praised the glorious God and King of kings, because they had obtained this help, too, from him.
3Mc 5:35
The Jews, having heard of these events, praised the glorious God and King of kings, because they had obtained this help, too, from him.
---
363Mc 5:3636κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς νόμους ὁ βασιλεὺς συστησάμενος πᾶν τὸ συμπόσιον εἰς εὐφροσύνην τραπῆναι παρεκάλει3Mc 5:36
Now the king arranged another banquet after the same manner, and proclaimed an invitation to mirth.
3Mc 5:36
Now the king arranged another banquet in the same way, and proclaimed an invitation to mirth.
---
373Mc 5:3737τὸν δὲ Ἕρμωνα προσκαλεσάμενος μετὰ ἀπειλῆς εἶπεν ποσάκις δὲ δεῖ σοι περὶ τούτων αὐτῶν προστάττειν ἀθλιώτατε3Mc 5:37
And he summoned Hermon to his presence, and said, with threats, How often, O wretch, must I repeat my orders to thee about these same persons?
3Mc 5:37
He summoned Hermon to his presence, and said, with threats, “How often, O wretch, must I repeat my orders to you about these same persons?
---
383Mc 5:3838τοὺς ἐλέφαντας ἔτι καὶ νῦν καθόπλισον εἰς τὴν αὔριον ἐπὶ τὸν τῶν Ιουδαίων ἀφανισμόν3Mc 5:38
Once more, arm the elephants against the morrow for the extermination of the Jews.
3Mc 5:38
Once more, arm the elephants for the extermination of the Jews tomorrow!”
---
393Mc 5:3939οἱ δὲ συνανακείμενοι συγγενεῖς τὴν ἀσταθῆ διάνοιαν αὐτοῦ θαυμάζοντες προεφέροντο τάδε3Mc 5:39
His kinsmen, who were reclining with him, wondered at his instability, and thus expressed themselves:
3Mc 5:39
His kinsmen, who were reclining with him, wondered at his instability, and thus expressed themselves:
---
403Mc 5:4040βασιλεῦ μέχρι τίνος ὡς ἀλόγους ἡμᾶς διαπειράζεις προστάσσων ἤδη τρίτον αὐτοὺς ἀφανίσαι καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐκ μεταβολῆς ἀναλύων τὰ σοὶ δεδογμένα3Mc 5:40
O king, how long dost thou make trial of us, as of men bereft of reason? This is the third time that thou hast ordered their destruction. When the thing is to be done, thou changest thy mind, and recallest thy instructions.
3Mc 5:40
“O king, how long do you test us, as of men bereft of reason? This is the third time that you have ordered their destruction. When the thing is to be done, you change your mind, and recall your instructions.
---
413Mc 5:4141ὧν χάριν ἡ πόλις διὰ τὴν προσδοκίαν ὀχλεῖ καὶ πληθύουσα συστροφαῖς ἤδη καὶ κινδυνεύει πολλάκις διαρπασθῆναι3Mc 5:41
For this cause the feeling of expectation causes tumult in the city: it swarms with factions; and is continually on the point of being plundered.
3Mc 5:41
Because of this, the feeling of expectation causes tumult in the city. It swarms with factions, and is continually on the point of being plundered.”
---
423Mc 5:4242ὅθεν ὁ κατὰ πάντα Φάλαρις βασιλεὺς ἐμπληθυνθεὶς ἀλογιστίας καὶ τὰς γινομένας πρὸς ἐπισκοπὴν τῶν Ιουδαίων ἐν αὐτῷ μεταβολὰς τῆς ψυχῆς παρ’ οὐδὲν ἡγούμενος ἀτελέστατον βεβαίως ὅρκον ὁρισάμενος τούτους μὲν ἀνυπερθέτως πέμψειν εἰς ᾅδην ἐν γόνασιν καὶ ποσὶν θηρίων ᾐκισμένους3Mc 5:42
The king, just like another Phalaris, a prey to thoughtlessness, made no account of the changes which his own mind had undergone, issuing in the deliverance of the Jews. He swore a fruitless oath, and determined forthwith to send them to hades, crushed by the knees and feet of the elephants.
3Mc 5:42
¶The king, just like another Phalaris, a prey to thoughtlessness, made no account of the changes which his own mind had undergone, issuing in the deliverance of the Jews. He swore a fruitless oath, and determined immediately to send them to hades, crushed by the knees and feet of the elephants.
---
433Mc 5:4343ἐπιστρατεύσαντα δὲ ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν ἰσόπεδον πυρὶ καὶ δόρατι θήσεσθαι διὰ τάχους καὶ τὸν ἄβατον ἡμῖν αὐτῶν ναὸν πυρὶ πρηνέα ἐν τάχει τῶν συντελούντων ἐκεῖ θυσίας ἔρημον εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καταστήσειν3Mc 5:43
He would also invade Judea, and level its towns with fire and the sword; and destroy that temple which the heathen might not enter, and prevent sacrifices ever after being offered up there.
3Mc 5:43
He would also invade Judea, level its towns with fire and the sword, destroy that temple which the heathen might not enter, and prevent sacrifices ever after being offered up there.
---
443Mc 5:4444τότε περιχαρεῖς ἀναλύσαντες οἱ φίλοι καὶ συγγενεῖς μετὰ πίστεως διέτασσον τὰς δυνάμεις ἐπὶ τοὺς εὐκαιροτάτους τόπους τῆς πόλεως πρὸς τὴν τήρησιν3Mc 5:44
Joyfully his friends broke up, together with his kinsmen; and, trusting in his determination, arranged their forces in guard at the most convenient places of the city.
3Mc 5:44
Joyfully his friends broke up, together with his kinsmen; and, trusting in his determination, arranged their forces in guard at the most convenient places of the city.
---
453Mc 5:4545ὁ δὲ ἐλεφαντάρχης τὰ θηρία σχεδὸν ὡς εἰπεῖν εἰς κατάστεμα μανιῶδες ἀγειοχὼς εὐωδεστάτοις πόμασιν οἴνου λελιβανωμένου φοβερῶς κεκοσμημένα κατασκευαῖς3Mc 5:45
And the master of the elephants urged the beasts into an almost maniacal state, drenched them with incense and wine, and decked them with frightful instruments.
3Mc 5:45
The master of the elephants urged the animals into an almost maniacal state, drenched them with incense and wine, and decked them with frightful devices.
---
463Mc 5:4646περὶ τὴν ἕω τῆς πόλεως ἤδη πλήθεσιν ἀναριθμήτοις κατὰ τοῦ ἱπποδρόμου καταμεμεστωμένης εἰσελθὼν εἰς τὴν αὐλὴν ἐπὶ τὸ προκείμενον ὤτρυνε τὸν βασιλέα3Mc 5:46
About early morning, when the city was now filled with an immense number of people at the hippodrome, he entered the palace, and called the king to the business in hand.
3Mc 5:46
About early morning, when the city was filled with an immense number of people at the hippodrome, he entered the palace and called the king to the business in hand.
---
473Mc 5:4747ὁ δὲ ὀργῇ βαρείᾳ γεμίσας δυσσεβῆ φρένα παντὶ τῷ βάρει σὺν τοῖς θηρίοις ἐξώρμησε βουλόμενος ἀτρώτῳ καρδίᾳ καὶ κόραις ὀφθαλμῶν θεάσασθαι τὴν ἐπίπονον καὶ ταλαίπωρον τῶν προσεσημαμμένων καταστροφήν3Mc 5:47
The king's heart teemed with impious rage; and he rushed forth with the mass, along with the elephants. With feelings unsoftened, and eyes pitiless, he longed to gaze at the hard and wretched doom of the abovementioned Jews.
3Mc 5:47
The king’s heart teemed with impious rage; and he rushed forth with the mass, along with the elephants. With unsoftened feelings and pitiless eyes, he longed to gaze at the hard and wretched doom of the previously mentioned Jews.
---
483Mc 5:4848ὡς δὲ τῶν ἐλεφάντων ἐξιόντων περὶ πύλην καὶ τῆς συνεπομένης ἐνόπλου δυνάμεως τῆς τε τοῦ πλήθους πορείας κονιορτὸν ἰδόντες καὶ βαρυηχῆ θόρυβον ἀκούσαντες οἱ Ιουδαῖοι3Mc 5:48
But the Jews, when the elephants went out at the gate, followed by the armed force; and when they saw the dust raised by the throng, and heard the loud cries of the crowd,
3Mc 5:48
But the Jews, when the elephants went out at the gate, followed by the armed force. When they saw the dust raised by the throng, and heard the loud cries of the crowd,
---
493Mc 5:4949ὑστάτην βίου ῥοπὴν αὐτοῖς ἐκείνην δόξαντες εἶναι τὸ τέλος τῆς ἀθλιωτάτης προσδοκίας εἰς οἶκτον καὶ γόους τραπέντες κατεφίλουν ἀλλήλους περιπλεκόμενοι τοῖς συγγενέσιν ἐπὶ τοὺς τραχήλους ἐπιπίπτοντες γονεῖς παισὶν καὶ μητέρες νεάνισιν ἕτεραι δὲ νεογνὰ πρὸς μαστοὺς ἔχουσαι βρέφη τελευταῖον ἕλκοντα γάλα3Mc 5:49
thought that they had come to the last moment of their lives, to the end of what they had tremblingly expected. They gave way, therefore, to lamentations and moans: they kissed each other: those nearest of kin to each other hung about one another's necks: fathers about their sons, mother their daughters: other women held their infants to their breasts, which drew what seemed their last milk.
3Mc 5:49
thought that they had come to the last moment of their lives, to the end of what they had tremblingly expected. They gave way, therefore, to lamentations and moans. They kissed each other. Those nearest of kin to each other hung around one another’s necks—fathers hugging their sons and mothers their daughters. Other women held their infants to their breasts, which drew what seemed their last milk.
---
503Mc 5:5050οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὰς ἔμπροσθεν αὐτῶν γεγενημένας ἀντιλήμψεις ἐξ οὐρανοῦ συνιδόντες πρηνεῖς ὁμοθυμαδὸν ῥίψαντες ἑαυτοὺς καὶ τὰ νήπια χωρίσαντες τῶν μαστῶν3Mc 5:50
Nevertheless, when they reflected upon the succour before granted them from heaven, they prostrated themselves with one accord; removed even the sucking children from the breasts, and
3Mc 5:50
Nevertheless, when they reflected upon the help previously granted them from heaven, they prostrated themselves with one accord, removed even the sucking children from the breasts, and
---
513Mc 5:5151ἀνεβόησαν φωνῇ μεγάλῃ σφόδρα τὸν τῆς ἁπάσης δυνάμεως δυνάστην ἱκετεύοντες οἰκτῖραι μετὰ ἐπιφανείας αὐτοὺς ἤδη πρὸς πύλαις ᾅδου καθεστῶτας3Mc 5:51
sent up an exceeding great cry entreating the Lord of all power to reveal himself, and have mercy upon those who now lay at the gates of hades.
3Mc 5:51
sent up an exceedingly great cry asking the Lord of all power to reveal himself, and have mercy upon those who now lay at the gates of hades.
---
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 23:38:49 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top